Papiery wartościowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Papiery wartościowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (199 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące papierów wartościowych; obligacja, czek, róznice między czekiem a wekslem.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

PAPIERY WARTOŚCIOWEIndos - pisemne oświadczenie umie-szczone na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym prze-niesienie praw na inną osobę; do prze-niesienia potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów. Obligacja powinna zawierać: powo-łanie prawnej podstawy emisji; nazwę emitenta; nazwę obligacji i cel jej wye-mitowania; wartość nominalną i numer kolejny oraz serię obligacji; przy obliga-cji imiennej- oznaczenie wierzycieli; ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej; wysokość oprocentowania, warunki wykupu i terminy wypłaty oprocentowania oraz datę, od której nalicza się oprocentow.; treść dodatkowych zobowiązań przyję-tych wobec wierzyciela; zakres i formę zabezpieczenia albo inf.o jego braku; da-tę i miejsce wystawienia obligacji oraz datę zakupu obligacji; podpisy osób uprawininych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta. Czek powinien zawierać: nazwę „czek”, polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie trasata (banku), podpis wystawcy, oznaczenie miejsca płatności, oznaczenie daty wystawienia czeku i iznaczenie miejsca wystawienia czeku. W przypadku braku osobnego oznaczenia, miejsce wymienione obok nazwiska trasata uważa się za miejsce płatności, jeśli obok nazwiska trasata wymieniona kilka miejsc, czek jest płatny w miejscu wymienionym najpierw, w razie zaś braku takiego oznaczenia, czek jest płatny w miejscu wystawienia. Czek, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu podanym obok nazwi-ska wystawcy. Róznice między czekiem a wekslem. a) trasatem czeków może być tylko bank,

podczas gdy trasatem weksla trasowanego może być każda osoba prawna lub fizyczna; b) czek nie podlega przyjęciu, a wzmiankę o przyjęciu na czeku uważa się za nie napisaną, natomiast weksel trasowany podlega przyjęciu przez trasata; c) czek może być wystawiony ta-kże na okaziciela, tymczasem weksel musi wskazywać osobę, na rzecz której ma być do-konana zapłata; d) czek jest płatny wyłącznie za okazaniem, bez możliwości umieszczenia na nim odmiennej wzmianki, natomiast weksel może być płatny za okazaniem, w pewien czas po okazaniu, w pewien czas po dacie lub w dniu oznaczonym; e) czek może być odwoła-ny, gdy weksel raz wystawiony nie podlega odwołaniu; f) odmienne są terminy przedsta-wienia czeku i weksla do zapłaty; czek wysta-wiony i płatny w tym samym kraju powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu 10 dni, zaś czek wystawiony w innym kraju, niż w tym w którym jest płatny, powinien być przedsta-wiony do zapłaty w ciągu 20 bądź 70 dni, zale- żnie od tego czy miejsce wystawienia i miej-sce płatności są w tej samej, czy w różnych częściach świata; g) odmowa zapłaty czeku może być stwierdzona nie tylko protestem, ale i oświadczeniem banku jako trasata, przy czym oświadczenie to powinno być złożone na cze-ku, datowane i wymieniać dzień przedstawie-nia do zapłaty, gdy tymczasem odmowa zapła-ty weksla może być stwierdzona tylko prote-stem, jeśli na wekslu nie umieszczono od-miennego zastrzeżenia; h) odmiennie uregu- lowane są terminy do sporządzenia protestu czeku i weksla;

gospodarczym; c)prawo handlowe reguluje zarówno wewnętrzny jak i międzynarodowy obrót wewnętrzny. Obrót wewnętrzny jest regulowany przez normy prawa pisanego, jak również umowne, zwyczaj i prawo zwyczajowe. W obrocie międzynarod.stosuje się normy pochodzenia międzynarodowego oraz zwyczaj i prawo zwyczajowe i normy prawa krajowego; d) normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodow.stanowią tzw. międzynarodowe prawo handlowe, które można traktować jako wyspecjalizowaną dyscyplinę prawniczą w ramach prawa handlowego; e) źródłem obrotu handlowego, obok źródeł pochodz.krajowego są konwencje międzynarodowe oraz zwyczaj i międzynarodowe prawo zwyczajowe.

DZIAŁALNOŚĆ GOSP. Z UDZIAŁEM PODM. ZAGRAN.Prawne formy działalności. Spółki z udziałem zagranicznym mogą być wyłącznie spółkami z o.o lub spółkami akcyj-nymi do których stos. się przepisy kodeksu handlowego, są to zatem spółki prawa polskie-go , do których zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie. Podmioty uprawnione. Podm.uprawnionymi do tworzenia spółek z udziałem zagranicznym są: a) osoby fiz. ma- jące miejsce zamieszkania za granicą; b)osoby prawne z siedzibą zagraniczną; c) nie posiada-jące osobowości prawnej spółki osób fizy-cznych i prawnych zamieszkałych za granicą lub mający siedzibę za granicą. Wymaga się „zagraniczności” siedziby osoby prawnej lub miejsca stałego zamieszkania osoby fizycznej. Osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie, ale stałe miejsce zamieszkania za granicą są uprawnione do uczestnictwa w spółkach z udziałem zagranicznym, obywatele zaś stale zamieszkujący w Polsce takiego uprawnienia nie posiadają. Podmioty zagraniczne z wszy- stkich krajów są uprawnione do podejmowania działalności gospodarczej w Polsce. Zezwolenia. Przez obecną ustawę zakres wymaganych ze- zwoleń jest stosunkowo wąski i dotyczy strategicznych dziedzin gosp. narod. lub za- chowania tajemnicy państwowej- z tych po- wodów Min. Skarbu może odmówić wydania zezwolenia. Trzeba zaznaczyć, że podjęcie działaln.gosp. z mocy odrębnych przepisów wymaga koncesji lub innego zezwolenia od odpowiedniego organu koncesyjnego. Objęcie kapitału. Ustawa nie określa wysokości kapitału zakła-dowego w spółkach z udziałem zagranicznym. Wkłady podmiotów zagran.wnoszone do spół-ki mogą być wnoszone: a) w postaci pienię-żnej; b) w postaci niepieniężnej. Oprócz tego wkład podm.zagr.może mieć postać: a) docho-du z udziałów lub akcji; b)kwot uzyskanych ze sprzedaży lub umorzenia udziałów lub akcji; c) kwot należnych podmiot.zagr.jako wspólni-kowi, z podziału majątku w wyniku likwidacji spółki po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Ustawa nie określa rodzajów wkładów wnoszonych przez podmioty polskie. Rejestracja sądowa. Zarząd spółki zobowiązany jest, przy zgłaszaniu do rejestru handlowego, złożyć oświadczenie, że wkład podm.zagr.do kapitału spółki jest zgodny z art.10 ustawy. Działalność spółki. Spółka powinna przestrzegać warunków usta-lonych w zezwoleniu pod sankcją cofnięcia ze-zwolenia. Cofnięcie zezwolenia stanowi przy-czynę rozwiązania spółki przez sąd. Podm. zagr. ma prawo, po opłaceniu należnego poda-tku, do zakupu waluty obcej w banku upowa-żnionym do jej skupu i przekazania jej za gra-nicę bez odrębnego zezwolenia dewizowego. Jednoosobowe spółki z o.o. Podm.zagr.mogą przybrać taką postać. Stwarza to możliwość kontynuowania samodzielnego prowadzenia działalności przez uprawnione podmioty zagraniczne. Spółka taka jest osobą prawną prawa polskiego. PRZEKSZTAŁCENIE P.P W SPÓŁKĘ, JEGO KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA. Dokonywana jest na mocy ustawy z 30 VIII 1996 r., a wykonywana przez Min. Skarbu oraz przez Agencję Prywatyzacji. Komercjalizacja to jedynie samo przekształ-cenie p.p.w spółkę akcyjną lub z o.o. Prywa-tyzacja może polegać na: a)zbywaniu należą-cych do Skarbu Państwa akcji lub udziałów spółek powstających w wyniku komerc.; b) rozporządzaniu wszystkimi składnikami ma-terialnymi i niematerialnymi majątku p.p. lub spółki powst.w wyniku komerc. Komer-cjalizacja p.p. może być dokonana albo w celu jego prywatyzacji (jej dokonuje Min. Skarbu ) lub w innym celu (Min. Skarbu za zgodą Rady min.) Tryb komercjalizacji. Komercjalizacji dokonuje Min. Skarbu : a) na wniosek organu założycielskiego; b) na wnio-sek dyrektora p.p.; c) z własnej inicjatywy.Akt komercjalizacji i jego skutki.

Zwyczaj to powszechnie stosowana, w danym okresie, danym środowisku i w danych stosunkach .społecznych, praktyka pewnego zachowania się. Ukształtowanie się pewnego zwyczaju nie jest samo w sobie zjawiskiem prawotwórczym. Walor prawny uzyskuje zwyczaj dopiero wtedy, gdy konkretny przepis prawa odsyła do ustalonego zwyczaju. Warunkiem koniecznym stosowania przez organ orzekający ustalonych zwyczajów jest stwierdzenie, że strony należą do grupy społecznej, w której dany zwyczaj jest dostatecznie rozpowszechniony. Nie trzeba natomiast ustalenia, że strony zwyczaj ten znały, powinny znać lub uważały za obowiązujący. Zwyczaj pełni podwójną funkcję: wyjaśniającą, tj.że ustalony zwyczaj jest pomocny przy tłumaczeniu oświadczeń woli stron, oraz normującą - że oddziałuje on na skutki prawne czynności prawnej. Szczególnym rodzajem zwyczaju jest zwyczaj handlowy, który należy rozumieć jako pewną powtarzającą się praktykę przyjętą w handlu w drodze żywiołowej do rozwiązania jakiejś sprawy. W przeciwieństwie do zwyczaju prawo zwyczajowe odgrywa niewielką rolę i tylko w niektórych systemach prawa. Incoterms to „ Międzynarodowe reguły wykładni handlowych” dotyczące tzw.bazy dostawy czyli podziału między sprzedającym a kupującym kosztów i innych ciężarów odnoszących się do przewozu, ubezpiecz.oraz ryzyka przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia towaru w czasie transportu. Mają zastosowanie wówczas gdy strony powołały się na nie w umowie lub gdy zastosowanie ich sąd uzna za konieczne. Podjęcie pewnego rodzaju działalności wymaga uzyskania min.koncesji. Organem koncesyjnym właściwym do udzielania, odmowy udzielania i cofania koncesji jest naczelny lub centralny organ adm.państw., właściwy ze względu na przedmiot działalności. Udzielanie, cofanie oraz odmowa następuje w drodze decyzji adm.na czas oznaczony lub nieoznaczony. Na czas oznaczony koncesja może być wydana jedynie na żądanie ubiegającego się, a także w przypadkach uzasadnionych ochroną ważnego interesu gosp.narod., obronności lub bezpieczeństwa państwa. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć zakres działalności ze względu za zagrożenie ważnego interesu gosp.nar., obronności lub bezpiecz.państwa. Każdy kto zamierza podjąć dział.gosp w dziedzinie podlegającej koncesjonowaniu, musi najpierw uzyskać promesę koncesji, tj.przyrzeczenie jej wydania przez organ koncesyjny. Okres ważności takiej promesy jest ściśle oznaczony i nie krótszy niż 6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania koncesji na działalność określoną w promesie. Promesa stanowi istotną gwarancję do podjęcia działalności gospod.po uzyskaniu koncesji. Prokura jest szczególny rodzajem pełnomocnictwa, którego może udzielić spółka handlowa. Uprawnia ona prokurenta, z mocy prawa, do dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsięb.zarobkowego. Prokurent jest osobą wyposażoną w najszersze uprawnienia. Spółka handl.może udzielić prokury kilku osobom jednocześnie. Może ona być udzielona kilku osobom łącznie lub oddzielnie. Jeśli prokura jest łączna, do ważności czynności prawnej potrzebne jest współdziałanie wszystkich łącznie ustanowionych prokurentów. Jeśli natomiast prokura udzielona została kilku prokurentom oddzielnie, to każdy z nich działa niezależnie od drugiego. Uprawnienia ich, zarówno w prokurze łącznej jak rozdzielnej są tak samo obszerne i nie podlegają ograniczeniu ze skutkiem wobec osób trzecich. Prokura może być w każdej chwili odwołana. Ze względu na zakres uprawnień prokurenta, prokury nie można przenieść na inną osobę. Prokurent nie może subsydiować za siebie innego prokurenta ani też ustanowić prokurenta dla mocodawcy lub dla siebie. Prokurent ma jednak prawo ustanowić pełnomocnika dla poszczególnych czynności . Prokura wygasa z mocy prawa z chwilą przejścia spółki w stan likwidacji, oraz we wszystkich przypadkach, gdy nie ma możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa spółki. Udzielenie i wygaśnięcie prokury oraz ustanowienie prokury łącznej podlega ujawnieniu w rejestrze handlowym. POJĘCIE I ZAKRES PRAWA HANDL.W PRAWIE POLSKIM. a) prawo handlowe w naszym syst.prawnym nie jest odrębną gałęzią prawa. Jest ono bowiem zlokalizowane w zasadzie w prawie cywilnym, przede wszystkim zaś w kodeksie cywilnym. Prawo handlowe winno być wyodrębnione więc jako wyspecjalizowana dyscyplina prawnicza; b) podmioty gosp.prowadzą swą działalność w pewnych szerszych, nie tylko cywilistycznej natury, uwarunkowaniach prawnych. Chodzi tu zwłaszcza o nakazy i zakazy formułowane i adresowane do nich przez przepisy prawa publicznego (administr., finansowego etc.). poza tym nie da się uniknąć ingerencji państwa w działalność podmiotów gosp., stąd prawo handlowe musi uwzględniać nie tylko normy o charakterze prywatnoprawnym, ale także normy niecywilistyczne ściśle powiązane z obrotem

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument