Analiza finansowa - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Analiza finansowa - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Rzeszów University

PDF (280 KB)
8 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ekonomii: analiza finansowa; istota,zakres.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

Analiza Finansowai 

Analiza finansowa to nauka dotycząca zespołu metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych i wskazanie 

zaleceń, rekomendacji do dalszej działalności. Przygotowanie materiału dla decydentów (zarząd, inwestorzy). Analiza 

fundamentalna składa się również z analizy finansowej. Analiza finansowa jest syntetycznym ujęciem, pozwalającym na 

szybki pomiar wyników i ocenę sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. 

Analiza finansowa ma na celu prezentację i ocenę metod pozwalających na badanie bieżącej płynności finansowej, czyli 

takich, które charakteryzują zdolność podmiotu gospodarczego do regulowania jego krótkoterminowych zobowiązań, 

płatnych w okresie nie dłuższym niż jeden rok. 

 

Natomiast jeśli chodzi o same słowo „Analiza” to kryje się pod nim coś takiego jak: 

Środek poznania i oceny zjawisk, procesów 

Metoda postępowania naukowego, która polega na dzieleniu całości na części i następnie rozpatrywaniu każdej 

z nich z osobna 

Występuje w wielu dziedzinach życia, jeśli zajmuje się zjawiskami gospodarczymi to nazywa się analizą 

ekonomiczną 

Analiza ekonomiczna dzielona jest wg skali na mikroekonomiczną (zjawiska i zdarzenia zachodzące w 

przedsiębiorstwie) i makroekonomiczną (zjawiska i zdarzenia zachodzące w skali całej gospodarki) 

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa: 

W ujęciu teoretycznym to nauka – tworzy metody, adaptuje metody, szuka związków i mierzy ich siłę, głównie 

charakter ilościowy 

Jako metoda badawcza – polega na dzieleniu całości na części składowe i ich poznawaniu (towarzyszy jej 

synteza) 

Jako działanie praktyczne – narzędzie zarządcze 

W oparciu o kryterium przedmiotowe wyróżnia się analizę techniczno‐ekonomiczną (koncentruje się na ocenie 

poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa np.:  ocenie ilości i asortymentu produkcji, 

metodach jej wytwarzania, zaopatrzeniu materiałowym, zatrudnieniu, płacach, wydajności pracy) i analizę 

finansową 

Istota analizy finansowej 

Analiza finansowa koncentruje się na: 

a) Efektywności, przychodach, kosztach 

b) Sytuacji majątkowej i finansowej 

Przedmiotem zainteresowania są wielkości w ujęciu pieniężnym. 

Zakres analizy finansowej 

Przedmiot – przychody, koszty, wynik finansowy, efektywność, płynność, majątek 

Czas – retrospekcyjna, bieżąca i prospektywna 

Przestrzeń – rozwiązania systemowe, uwarunkowania rynkowe, konkurenci, pozycja na rynku 

Podmiot – jednostki wewnętrzne, samodzielne przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe 

Rodzaje analizy finansowej ze względu na kryteria 

Metody badań – funkcjonalna, kompleksowa, decyzyjna 

Przedmiot badań – całościowa i odcinkowa 

Szczegółowość badań – ogólna i szczegółowa 

Forma badań – wskaźnikowa i rozliczeniowa 

Czas badań – retrospektywna, bieżąca i prospektywna 

Zakres przestrzenny – analiza pojedynczego podmiotu lub międzyzakładowa 

Przeznaczenie analizy – wewnętrzna i zewnętrzna 

Metody analizy finansowej 

Kolejność badań – ogólne i szczegółowe 

Zakres analizy – kompleksowe i odcinkowe 

Sposób ujęcia badanych zjawisk – statyczne i dynamiczne 

Forma opisu badanych zjawisk – jakościowe i ilościowe 

Metody ogólne 

Indukcja (metoda scalania ‐ polega na dochodzeniu na podstawie stwierdzonych faktów do prawd ogólnych, 

bardziej złożonych, o większym stopniu syntezy) – czyli od szczegółu do ogółu 

Dedukcja (to sposób rozumowania i przeprowadzania badan polegająca na przechodzeniu od pewnych ogólnych 

zjawisk, sadów, przesłanek do innych, szczegółowych elementów składowych, które z nich logicznie wynikają) – 

w skrócie od ogółu do szczegółu 

Redukcja (inaczej weryfikacji) ‐‐ obejmuje trzy kroki na drodze dojścia do celu.  Sformułowanie wstępnej syntezy 

charakteryzującej badane zjawisko, zweryfikowanie prawdziwości tez i wniosków w toku prac analitycznych,  

podsumowanie ustaleń dokonanych w części drugiej i sformułowanie syntezy końcowej zawierającej ocenę 

badanego zjawiska wraz z wnioskami co do dalszego postępowania. 

 

Metody szczegółowe 

Porównania (ujęcie bezwzględne i względne, punkt odniesienia, ceny bieżące) 

Metody deterministyczne (przyczynowo‐skutkowe) np. metoda podstawień łańcuchowych czy metoda różnic 

cząstkowych 

Metody stochastyczne – np. ekonometryczne 

 

Metoda porównań – najważniejsze cechy: 

Cele porównań (trend, branża, plan, norma ostrożnościowa, postulat) 

Metoda zaliczana do grona metod o niskim stopniu wnikliwości, jednak ważna we wstępnym etapie, bowiem 

ukierunkowuje dalsze badania 

Porównanie bezwzględne i względne 

Porównanie w czasie – punkt odniesienia – ceny bieżące i porównywalne 

Wzorcowe układy nierówności wskaźników ekonomicznych 

 

 

Odchylenia bezwzględne i względne 

Wyszczegól‐

nienie  

Rok 

poprzedni 

Rok 

bieżący 

Wskaźnik 

dynamiki  

(w %) 

Odchylenie 

bezwzględne 

Odchylenie 

względne 

Sprzedaż ogółem 

Koszty sprzedaży 

Zysk ze sprzedaży 

200 000 

150 000 

50 000 

240 000 

187 500 

52 500 

20 

25 

+ 40 000 

+ 37 500 

+ 2 500 

‐ 

+ 7 500 

‐ 7 500 

 

Ceny bieżące i porównywalne 

 Metoda porównań. 

Założenia: 

Wyszczególnienie  I rok  II rok  III rok 

Sprzedaż wg cen bieżących  50 000 56 000 63 200 

Dynamika (rok I = 100%)   

Dynamika (rok poprzedni = 100%)   

Wskaźnik wzrostu cen  ‐ 1,05 1,10 

 

Lata  Sprzedaż  Wskaźniki dynamiki 

Baza 1  – rok 

Baza 2 ‐  rok 

III 

do roku poprzedniego  do I roku 

Baza 1  Baza 2  Baza 1  Baza 2 

I rok             

II rok             

III rok             

 

Wzorcowy układ nierówności wskaźników ekonomicznych – przykład 

WDZ > WDS > WDM > WDP 

WDZ – wskaźnik dynamiki zysku 

WDS – wskaźnik dynamiki sprzedaży 

WDM – wskaźnik dynamiki majątku 

WDP – wskaźnik dynamiki liczby pracowników 

Metody deterministyczne – najważniejsze cechy: 

Analiza zależności przyczynowo‐skutkowych 

Procedura tych metod składa się z:  

- określenia czynników wpływających na odchylenie bezwzględne,  

- ustalenia zmian rozpatrywanych czynników,  

- obliczenia wpływu każdego z czynników na odchylenie bezwzględne,  

- zsumowania wpływów cząstkowych 

Podział metod deterministycznych wg charakteru  

wpływu analizowanych czynników na wielkość odchylenia bezwzględnego 

Metody służące do ustalania wpływu czynników indywidualnych – metoda podstawień łańcuchowych 

Metody pozwalające na ustalenie zarówno wpływów indywidualnych czynników, jak i czynników grupowych – 

metoda różnic cząstkowych i metoda wskaźnikowa 

Metody badania wpływów indywidualnych czynników skorygowanych wpływami łącznymi – metoda podstawień 

krzyżowych i metoda funkcyjna 

Metoda podstawień łańcuchowych 

Istota metody sprowadza się do kolejnego podstawiania czynników oddziaływujących na odchylenie 

bezwzględne i obliczania wpływu każdego z nich z osobna, przy założeniu, że pozostałe czynniki nie ulegają 

zmianie 

Metoda podstawień łańcuchowych i różnic cząstkowych. 

Założenia: 

Wyszczególnienie  Plan  Wykonanie 

Liczba sztuk materiału  200 212 

Jednostkowa cena  10 11 

Łączny koszt  2 000 2 332 

 

 

Założenia: 

Wyszczególnienie  Plan  Wykonanie 

Czynnik A  1 000 930 

Czynnik B  26 24 

Czynnik C  27 28 

Łączny koszt  702 000 624 960 

 

Podobną metodą jest metoda różnicowania – wówczas wpływ poszczególnych czynników rozpatrywany jest 

przez jego różnicę między analizowanymi okresami 

Metoda różnic cząstkowych 

Polega na jednoczesnym wyodrębnieniu cząstkowych odchyleń indywidualnych i cząstkowych odchyleń 

wyrażających łączny wpływ analizowanych czynników oraz traktowaniu ich jako odrębnych elementów badania 

empirycznego 

Etapy postępowania: 

- obliczanie wpływu czynnika pierwszego, przy założeniu niezmienności drugiego, 

- obliczanie wpływu czynnika drugiego, przy założeniu niezmienności pierwszego itd., 

- obliczanie łącznego wpływu czynników. 

Jeśli chodzi o Ocenę płynności to przeprowadza się ją w oparciu o dane zawarte w rocznym bilansie 

sprawozdawczym, niezwykle istotne staje się więc spełnienie kilku podstawowych warunków, aby zapewnić rzetelność 

przeprowadzanej analizy. Po pierwsze należy stosować te same zasady sporządzania bilansu przez szereg kolejnych lat. 

Poza tym należy przeprowadzać analizę płynności w oparciu o starannie dobrane pozycje aktywów i pasywów, aby 

zapewnić możliwie szeroką a jednocześnie precyzyjną charakterystykę płynności. 

Prawidłowo sporządzony „bilans” jest warunkiem wydania właściwej opinii o stanie płynności finansowej podmiotu 

gospodarczego. 

Mianowicie „bilans”: 

 jest  przedstawiany  za  pomocą  zasady  rosnącej wymagalności  tzn  że  na  samej  górze  umieszczamy  zobowiązania  najmniej wymagalne, jest to bilans poziomy tzw dwustronny.  

 przedstawia sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa w danym okresie   jest to zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa   aktywa i pasywa musza być sobie równe – co jest główną zasadą równowagi bilansowej    Jeśli chodzi o pasywa i aktywa to są to:   

1. PASYWA – źródła finansowania majątku spółki   kapitał własny 

- kapitał akcyjny  - kapitał  zapasowy –  fundusz  samofinansowania,  spółki  akcyjne musza  stworzyć  taki  fundusz w wysokości 1/3 

wartości kapitału. Są one potrzebne pokrycie strat    zobowiązania  

- krótkoterminowe  –  do  roku  czasu  np.  kredyty  krótkoterminowe,  zobowiązania  handlowe,  w  stosunku  do  budżetu, wobec pracowników 

- długoterminowe – powyżej roku np. kredyty, pożyczki   rozliczenia międzyokresowe   rezerwy   kapitał  rezerwowy  z  aktualizacji  wyceny,  po  przeszacowaniu  majątku  wpisuje  się  tutaj  różnice  podwyższonej 

wartości   niepodzielony zysk lub nie pokryta starta z lat ubiegłych   zysk netto bieżącego roku   

2. AKTYWA – majątek spółki   majątek trwały: 

- okres jego użytkowania jest dłuższy niż rok  - wartość majątku powyżej 3.500zł  - powolne zużycie np. w kilkudziesięciu cyklach produkcyjnych  - głównie są to środki do produkcji: grunty, budynki  w jego skład wchodzą: 

- finansowy majątek trwały, papiery wartościowe  - należności długoterminowe  - wartości niematerialne i prawne np. licencje, programy 

 majątek obrotowy:  - okres jego użytkowania jest krótszy niż rok  - wartość wynosi poniżej 3.500zł  - szybko się zużywa, przeważnie w jednym cyklu produkcyjnym  w jego skład wchodzą: 

- surowce, materiały do produkcji, ich zapasy  - należności  - środki pieniężne – środki w kasie, na rachunku bankowym np. czeki, weksle z terminem realizacji do 3 m‐cy  - papiery wartościowe obce – z terminem realizacji do 1 roku  - wyroby gotowe – jeszcze nie sprzedane w magazynie  - zobowiązanie bieżące   

Równie istotne, jak przeprowadzenie bieżącej analizy płynności jest zaobserwowanie, jak kształtują się tendencje 

rozwojowe wyników przeprowadzanych obliczeń w ciągu kilku okresów obrachunkowych, kładąc przy tym szczególny 

nacisk na bieżące wyniki. Posiadając ponadto odpowiednią wiedzę finansową oraz dysponując doświadczeniem 

zawodowym i znajomością warunków funkcjonowania jednostki gospodarczej można pokusić się o próbę ekstrapolacji 

trendu rozwojowego konkretnych wielkości charakteryzujących płynność w najbliższym okresie. Przeprowadzanie 

analizy płynności jest szczególnie przydatne w prowadzonej przez banki działalności kredytowej. To właśnie ocena 

zdolności podmiotu do obsługi jego krótkoterminowego zadłużenia może zaważyć na decyzji czy wniosek kredytowy 

zostanie pozytywnie rozpatrzony. Jeżeli występują problemy ze spłatą zobowiązań może to wywołać nieufność instytucji 

kredytowej i nie przyznanie kredytu lub doprowadzić do tego, że banki podyktują warunki mniej korzystne dla podmiotu 

ubiegającego się o kredyt, motywując to faktem, iż wyniki przeprowadzonej analizy płynności finansowej nie są zbyt 

optymistyczne. 

Płynność finansowa ulega ciągłym zmianom, przy czym mogą to być zarówno zmiany dodatnie, jak i ujemne, które 

zagrażają pozycji firmy i dlatego informacje o jej stanie są przedmiotem zainteresowania kierownictwa firmy oraz 

otoczenia. Kierownictwo śledząc zmiany wskaźników płynności szybko zauważy ewentualne zagrożenia i może podjąć 

pewne decyzje w celu poprawy niekorzystnego stanu. Natomiast otoczenie: dostawcy, banki czy akcjonariusze 

uzależniają w dużym stopniu swoje powiązania finansowe z podmiotem gospodarczym od jego płynności finansowej. 

Groźba utraty płynności sprawia, że dostawcy przestają udzielać kredytu handlowego a akcjonariusze zaczynają 

wyzbywać się swoich udziałów. Sam pomiar płynności finansowej nie jest zadaniem łatwym, głównie ze względu na 

trudności jakie stwarza skonstruowanie odpowiednich wskaźników przy pomocy których można przeprowadzać analizę 

tego istotnego, ale jednocześnie złożonego zjawiska. Powinny to być instrumenty oceny dostatecznie pojemne, o 

szerokim polu percepcji i posiadające taką wartość poznawczą, aby zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych 

stron. 

                                                             i Bibliografia 1. Bednarski L. (2001): Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2. Gabrusewicz W. (2005): Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 3. Leszczyński Z., Skowronek-Mielcarek A. (2004): Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. PWE, Warszawa 4. Sasin W. (2003): Analiza ekonomiczna firmy. Wyd. Agen. Wyd. Interfart, Łódź 5. Siemińska E. (2003): Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny. Wyd. Poltext, Warszawa 6. Sprawozdania finansowe i ich analiza. Analiza finansowa (2005, Red. B. Micherda. Stow.Księg. w Polsce, Warszawa 2005 7. Derwińska A. (2005): Analiza finansowa. Głuchołazy

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument