Prawa autorskie - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Prawa autorskie - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (192 KB)
9 strona
450Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące prawa autorskiego, przedmiotu i źródeł praw autorskich oraz chronionych efektów twórczości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

Czesc I

Prawo autorskie - system norm prawnych regulujących stosunki związane ze

stworzonym już dziełem lub z procesem jego tworzenia

ŹRÓDŁA PRAWA AUTORSKIEGO

KRAJOWE

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z

2006 r., nr 90, poz. 631)

MIĘDZYNARODOWE

• Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 09.09.1886 r. oraz

obowiązujący Akt Paryski z 24.07.1971 r.

• Powszechna Konwencja o prawie autorskim z 06.09.1952 r. podpisana w Genewie,

zrewidowana w Paryżu w 24.07.1971 r.

• Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS

– Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights) z 15.04.1994 r.

Art. 7. Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewidują

dalej idącą ochronę, niż to wynika z ustawy, do nie opublikowanych utworów obywateli

polskich albo do utworów opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub równocześnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po

raz pierwszy w języku polskim - stosuje się postanowienia tych umów.

PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO JEST każdy przejaw działalności twórczej o

indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości,

przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

UTWÓR • rezultat pracy człowieka • przejaw działalności twórczej • indywidualny charakter • JEST ODRĘBNY OD SWOJEGO NOŚNIKA FIZYCZNEGO (corpus mechanicum)

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi,

znakami graficznymi (literackie, publicystyczne,

naukowe, kartograficzne oraz programy

komputerowe),

2) plastyczne,

3) fotograficzne,

4) lutnicze,

5) wzornictwa przemysłowego,

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i

urbanistyczne,

7) muzyczne i słowno-muzyczne,

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i

pantomimiczne,

9) audiowizualne (w tym filmowe).

CHRONIONE EFEKTY TWÓRCZOŚCI

• nowy utwór • twórcze opracowanie cudzego utworu • wybór/zbiór/zestawienie innych utworów

Art. 2.1 Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka,

adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu

pierwotnego.

Art. 2. 4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji

cudzym utworem.

Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych są przedmiotem prawa autorskiego,

nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub

zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych

utworów.

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,

Dokumentem urzędowym jest dokument sporządzony w przepisanej formie przez powołane

do tego organy państwowe w ich zakresie działania.

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

4) proste informacje prasowe.

PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO]

Twórca jest podmiotem pierwotnie uprawnionym. Prawo autorskie na jego rzecz powstaje z

mocy

prawa.

Inna osoba może stać się podmiotem prawa autorskiego w sposób pochodny poprzez jego

nabycie na mocy umowy lub w drodze dziedziczenia.

Art. 11. Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do

encyklopedii lub

publikacji periodycznej, przysługują producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części

mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. Domniemywa się, że producentowi lub

wydawcy przysługuje prawo do tytułu.

Art. 74. 3. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika

w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile

umowa nie stanowi inaczej

UTWORY WSPÓŁAUTORSKIE

Art. 9. 1. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że

wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości

udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej.

Art.9. 2. Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu

mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców.

Art.9. 5. Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się

odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.

UTWORY POŁĄCZONEArt. 10. Jeżeli twórcy połączyli swoje odrębne utwory w celu wspólnego rozpowszechniania,

każdy z nich może żądać od pozostałych twórców udzielenia zezwolenia na

rozpowszechnianie tak powstałej całości, chyba że istnieje słuszna podstawa odmowy, a

umowa nie stanowi inaczej. Przepisy art. 9 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 12. 1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego

pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z

chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu

umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron

Art. 12. 3. Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca

nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

Art. 14. 1. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej

przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzył

ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Twórcy przysługuje

prawo do wynagrodzenia

Czesc 2

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE

Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną

w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem,

a w szczególności prawo do:

1) autorstwa utworu,

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go

anonimowo,

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Art.56.1. Twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu na swoje

istotne interesy twórcze.

Art. 60. 1. Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed

rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego.Jeżeli wniesione w

związku z nadzorem zmiany w utworze są niezbędne i wynikają z okoliczności od twórcy

niezależnych, koszty ich wprowadzenia obciążają nabywcę autorskich praw majątkowych lub

licencjobiorcę.

PRAWO SPRZECIWIENIA SIĘ ZNISZCZENIA DZIEŁU W razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego

znajdującego się w miejscu publicznie dostępnym, właściciel jest obowiązany złożyć twórcy

utworu lub jego bliskim ofertę sprzedaży, jeżeli porozumienie się z nim, celem złożenia

oferty, jest możliwe.

Górną granicę ceny określa wartość materiałów. Jeżeli sprzedaż nie jest możliwa, właściciel

jest obowiązany umożliwić twórcy sporządzenie kopii bądź – zależnie od rodzaju utworu

stosownej dokumentacji.

PRAWO DOSTĘPU DO UTWORUArt. 52. 3. Nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić gotwórcy w takim

zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca oryginału

może jednak domagać się od twórcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za

korzystanie.

Autorskie prawa majątkowe

OGRANICZENIA

dozwolony użytek prywatny – art.23

dozwolony użytek publiczny – art. 24 - 35

PRAWO DO WYNAGRODZENIA

zazwyczaj związane z prawem do rozporządzania lub w

przypadku tzw. „licencji ustawowych”:

- za rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji (art. 25. 2)

- zamieszczanie w celach dydaktycznych i naukowych drobnych utworów lub fragmentów

większych utworów w podręcznikach i wypisach, antologiach

- rozpowszechnianie w encyklopediach i atlasach - opublikowanych utworów plastycznych i

fotograficznych, o ile nawiązanie porozumienia z twórcą celem uzyskania jego zezwolenia

napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody

Producenci i importerzy:

1) magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń,

2) kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających

pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu,

3) czystych nośników służących do utrwalania

są obowiązani do uiszczenia, określonym w ust. 5, organizacjom zbiorowego zarządzania,

działającym na rzecz twórców, artystów wykonawców oraz producentów fonogramów i

wideogramów oraz wydawców, opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z

tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników

PRAWO ZWIELOKROTNIANIAJeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu

architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go

tylko do jednej budowy.

PRAWO DO WPROWADZENIA DO OBROTU

PRAWO NAJMU I WYPOŻYCZANIA EGZEMPLARZY Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:

1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów

opublikowanych,

2) sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy utworów opublikowanych,

niedostępnych w handlu - w celu uzupełniania, ochrony swoich zbiorów i nieodpłatnego ich

udostępniania.

Czas trwania majątkowych praw autorskich

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w

ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat

siedemdziesięciu:

1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył

pozostałych,

2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego

rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsa-mości

autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość

Dozwolony użytek chronionych utworów

Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:

1) już rozpowszechnione:

a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,

b) aktualne artykuły na tematy polityczne,

gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze

rozpowszechnianie jest zabronione,

c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie

Dozwolony użytek chronionych utworów

Wolno rozpowszechniać:

1) utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w

ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku,

2) utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale

wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych

utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże

w granicach uzasadnionych celem informacji,

Wolno korzystać z utworów w związku z prezetacją lub naprawą sprzętu.

Wolno korzystać z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego

ustalenia,

w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego

PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO

Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej przysługuje

pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który

stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze

stosunku pracy. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Pierwszeństwo opublikowania

wygasa,

jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o

wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został

opublikowany.

Instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego

zawartego w utworze, o którym mowa w ust. 1, oraz udostępniać ten materiał osobom

trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w

umowie.

Czesc 3

UMOWY PRAWA AUTORSKIEGO

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na

podstawie umowy

Prawo autorskie – przepisy szczególne

Zastosowanie kodeksu cywilnego:

 brak regulacji  potrzeba uzupełnienia regulacji

UMOWY O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I UMOWY O KORZYSTANIE

Z UTWORU

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu,

zwana dalej "licencją", obejmuje polaeksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Nieważna

jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego

rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości

Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę,

z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w

umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej.

UMOWA ZOBOWIĄZUJĄCA + PRZYJĘCIE UTWORU = WYKONANIE

ZOBOWIĄZANIA

UMOWY O KORZYSTANIE Z UTWORU

Umowa licencyjna - twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na

wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego

korzystania.

LICENCJA WYŁĄCZNA – licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania licencji innym

osobom na danym polu eksploatacji

LICENCJA NIEWYŁĄCZNA – nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym

osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji

SUBLICENCJA Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do

korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium

państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono

inaczej.

W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił

licencji.

OCHRONA AUTORSKICH PRAW OSOBISTYCH

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać

zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba,

która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w

szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie

.Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną

tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy - zobowiązać

sprawcę,

aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich

praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice,

rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.

Czesc 4

Legitymacja czynna: - twórca - uprawniony na podstawie umowy licencyjnej wyłącznej - nabywca autorskich praw majątkowych na podstawie umowy o przeniesienie tych

praw

- spadkobierca twórcy Legitymacja bierna - każdy podmiot wkraczający w sferę monopolu twórcy

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby,

która naruszyła te prawa:

1)zaniechania naruszenia,

2) usunięcie skutków naruszenia, 3) naprawienie wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych albo

b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w

przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w

chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na

korzystanie z utworu.

NAPRAWIENIE WYRZĄDZONEJ SZKODY powstanie szkody majątkowej stwierdzenie, że szkoda jest normalnym (typowym)

wynikiem działania sprawcyistnienie po stronie sprawcy winy

SZKODA szkoda rzeczywista (damnum emergens)

utracone korzyści (lucrum cessans)

Zapłata wielokrotnościstosownego wynagrodzenia naruszenie niezawinione x 2

zawinione x 3

wydanie

Wydanie uzyskanych korzyści

Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać:

1)jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i

w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia

sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie

2) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy

pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych

przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu (Fundusz Promocji Twórczości) ,

o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach

działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na

cudzy rachunek.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin

przedawnienia wynosi latdziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata

Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub

części

cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia

wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu

twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie

3. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji

oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub

nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści

majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

5.. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło

dochodu albo działalność przestępczą

Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu,

artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub

zwielokrotnionego bez

uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot

ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy

do lat 5

PROGRAMY KOMPUTEROWE podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Ochrona przyznana programowi komputerowemu

obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek

elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownikaw wyniku

wykonywania obowiązków ze stosunkupracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie

stanowi inaczej.

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów

art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do:

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w

części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu

komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody

uprawnionego,

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w

programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,

3) rozpowszechniania, w tym najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Dozwolony użytek nie stosuje się m.in.: Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już

rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

ZREDUKOWANE AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE 1) autorstwa utworu,

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go

anonimowo,

WYŁĄCZONE 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

BAZY DANYCH

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli

zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma

twórczy

charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz Danych (Dz. U. z 2001, nr 128, poz.1402)

Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie niezależnie od ochrony przyznanej na

podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych …

bazom danych spełniającymcechy utworu.

producentem bazy danych jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, która ponosi ryzyko nakładu inwestycyjnego przy

tworzeniu bazy danych.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument