Rada powiatu - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Rada powiatu - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (139 KB)
2 strony
737Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające radę powiatu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1

ORGANY POWIATU

RADA POWIATU

- organ stanowiący i kontrolny powiatu - uchwałodawstwo - prawne wiąże: mieszkańców powiatu, organy bądź inne podmioty powiatu I Zadania rady powiatu (wyłączna właściwość rady)

- stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu - wybór i odwoływanie zarządu - powoływanie i odwoływania Skarbnika i sekretarza (na wniosek Starosty)

- stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu - uchwalenie budżetu powiatu - rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu i podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium - podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat (granice ustawy) - podejmowanie uchwał w sprawach niemajątkowych powiatu - podejmowanie uchwał w innych sprawach - zastrzeżonych do kompetencji rady powiatu

- kontrola zarządu oraz państwowych jednostek organizacyjnych - podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów - kadencja trwa 4 lata od dnia wyborów II Radni 1. Liczba:

- 20 radnych - powiat do 40000 mieszkańców - po 5 radnych - na każde rozpoczęte 20000 mieszkańców - ale nie więcej niż 60 radnych 2. Pozycja prawna radnego: - radny nie jest organem lecz członkiem organu kolegialnego 3. Podstawowe obowiązki: - obowiązany jest kierować się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej jako całości - nie jest związany instrukcjami wyborców

4. Zasada wolnego mandatu 5. Kluby radnych

- dominują tutaj kryteria polityczne tworzenia i przynależności do klubów - ustawa nie określa sposobu organizacji - tylko statut

- pozycja prawna radnego w dużej mierze pokrywa się z pozycją prawną radnego gminy III Organizacja wewnętrzna rady powiatu: - 1 przewodniczący i 1-2 w-ce przewodniczących wybieranych z gronaradny bezwzględną większością głosu - funkcji nie można łączyć z członkostwem w zarządzie powiatu IV Przewodniczący rady powiatu: - organizowanie prac rady, zwoływanie sesji przewodniczenia im - nie ma prawa reprezentowania powiatu na zewnątrz (gdyż nie jest organem powiatu) - odwoływanie przed wpływem kadencji na wniosek conajmniej 1/4 składu rady, w jakość bezwzględną

V Statut powiatu: - określa: organizację wewnętrzna, tryb pracy rady i komisji, - statut wzorcowy - określany w drodze rozporządzenia przez Ministra d/s adm. publ. VI Sesje: - sesyjny tryb prac: - zwyczajne - w miarę potrzeby ale conajmniej 1 raz na kwartał - nadzwyczajne - ad hoc w razie potrzeby, na wniosek co najmniej 1/4 składu rady, zarządu lub starosty w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, po upływie tego terminu sesję zwołuje starosta w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku VII Komisje rady powiatu

docsity.com

2

- organy wewnętrzne rady powiatu - rodzaje:

- komisja rewizyjna obligatoryjna, w składzie wyłącznie radni - kontroluje w imieniu rady działalność zarządu i powiatowych jedn. org. i opiniuje

- stałe - działające przez cały okres kadencji rady - doraźne - do określonych zadań, wykraczających poza zakres działań komisji stałych

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument