Organizacje non profit - Notatki - Finanse - , Notatki'z Finanse. Cracow University of Economics
Kamila_S
Kamila_S26 lutego 2013

Organizacje non profit - Notatki - Finanse - , Notatki'z Finanse. Cracow University of Economics

PDF (584 KB)
14 str.
884Liczba odwiedzin
Opis
Organizacje pozarządowe non profit w Polsce
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 14

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 14 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 14 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 14 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 14 str.

Pobierz dokument

Organizacje pozarządowe

non profit w Polsce

docsity.com

Sp i s t re ś c i ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wstęp .............................................................................................................. 3

1. Organizacje a Państwo................................................................................... 3

1.1. Prawne podstawy współpracy administracji rządowej z organizacjami

pozarządowymi ......................................................................................... 3

1.2. Regulacja konstytucyjna .............................................................................. 5

2. Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi ..................... 7

3. Karta Zasad Organizacji Pozarządowych ........................................................... 7

4. Wolontariat jako jedna z form pomocy .............................................................. 9

5. Wolontariat i filantropia Polaków w liczbach ......................................................10

Spis pojęć ........................................................................................................12

Prasa pozarządowa ...........................................................................................13

docsity.com

Wstęp

Współczesne społeczeństwa i państwa demokratyczne

opierają się na trzech podstawowych organach życiowych:

mózgu - wolnej władzy i instytucjach publicznych

sile witalnej i napędowej rozwoju - gospodarce wolnorynkowej

oraz sercu - organizacjach pozarządowych

Andrzej Grzybowski

Non Profit, ''Wspólnota'', 3/514, 15 stycznia 2000 r.

W Polsce istnieje około 30 tysięcy różnego rodzaju grup aktywnych obywateli

działających w ramach stowarzyszeń i fundacji, którym nieobojętne są problemy

środowisk lokalnych. Działają one na różnych obszarach m.in. na polu pomocy

społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i edukacji, kultury, rozwoju gospodarczego,

turystyki, ochrony praw człowieka i ekologii. W systemie państwa demokratycznego

odgrywają one niezwykle istotną rolę - aktywizują ludzi do rozwiązywania problemów

społecznych oraz odpowiadają na rzeczywiste potrzeby osób, grup i środowisk.

1. Organizacje a Państwo

1.1. Prawne podstawy współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi

Przeprowadzając analizę regulacji prawnych, dotyczących współpracy administracji

rządowej z organizacjami pozarządowymi, należy dokonać w tym względzie pewnej

systematyki prawa. Konstytucja jako ustawa zasadnicza państwa, regulująca podstawy

jego ustroju i mająca najwyższą moc prawną, wyznacza podstawy funkcjonowania

organizacji społecznych. Zgodnie z jej art. 8, Konstytucja jest najwyższym prawem

Rzeczypospolitej Polskiej, a przepisy w niej zawarte stosuje się bezpośrednio, chyba że

sama Konstytucja stanowi inaczej. Integralną jej częścią jest preambuła, mająca

charakter normatywny.

W dalszej części niniejszego rozdziału poddane zostały charakterystyce poszczególne

ustawy regulujące podstawy współpracy administracji rządowej z organizacjami

Wstęp __________________________________________________________________________________________________________________________

Organizacje a Państwo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docsity.com

pozarządowymi. Dokonana została ponadto charakterystyka wybranych ustaw

przedmiotowych, dotyczących współwykonywania zadań administracji publicznej przez

organizacje społeczne.

Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja

Rzeczypospolitej Polskiej nie posługuje się terminem organizacja pozarządowa,

stwierdza natomiast, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i

działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych

rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych

zrzeszeń oraz fundacji. Konstytucja utrwaliła w ten sposób stan prawny tworzenia i

działania w Polsce organizacji typu non profit. Art. 12 Konstytucji wymienia różne

formy organizowania się społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie

prawa, określane łącznie jako organizacje pozarządowe (NGOs). Określona została

formuła społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadzie swobody i pluralizmu

aktywności społecznej, zapewniająca wolność tworzenia i działania organizacji

pozarządowych. Ponadto w art.58 Konstytucja gwarantuje każdemu wolność

zrzeszania się, jako podstawową wolność obywateli.

docsity.com

1.2. Regulacja konstytucyjna

W tym kontekście należy wskazać na szczególną rolę preambuły Konstytucji RP. Z

uwagi na fakt, że została ona umieszczona po tytule ustawy, stanowi jej integralną

część. Głosi, iż: (...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa

podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości,

współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości

umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Zasada pomocniczości

umacniająca uprawnienia obywateli i ich wspólnot przyjmuje rozwiązanie określające

sferę stosunków między państwem a społeczeństwem. Wskazuje na możliwość

wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, którym udziela się w

tym celu odpowiedniego wsparcia lub z którymi zawiera się odpowiednie porozumienia.

Zasada pomocniczości, stanowiąca pewne nowum w tekście konstytucyjnym, z

pewnością przyczyni się do pełniejszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

świadomego swych praw i obowiązków. W preambule Konstytucji RP zawarta została

także zasada dialogu społecznego. Ustawodawca wskazuje na potrzebę konsultacji

i dialogu organów władzy publicznej z instytucjami samoorganizującego się

społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacje i stowarzyszenia uważa się za najbardziej ukształtowane formy

organizacyjno-prawne organizacji pozarządowych. Zgodnie z ustawą, fundacje mogą

być powołane do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, zgodnych z

interesami państwa polskiego. W art.1 wyliczono cele, dla jakich mogą być

ustanowione fundacje, takie jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i

wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i

zabytków. W odniesieniu do stowarzyszeń ustawa wskazuje, że są to dobrowolne,

samorządne i trwałe zrzeszenia o celach niezarobkowych. Stowarzyszenia, podobnie

jak fundacje, realizują zadania publiczne z obszarów należących do zadań administracji

publicznej, np. pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja, kultura i sztuka itp.

W Polsce istnieją ponadto organizacje pozarządowe powoływane oddzielnymi aktami

prawnymi, m.in. Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie ustawy z 16 listopada

1964 r., Polski Związek Łowiecki na podstawie ustawy z 13 października 1995 r. Prawo

Łowieckie. Odrębną ustawą regulowana jest działalność organizacji kościelnych. W

odniesieniu do organizacji katolickich jest to ustawa o stosunku Państwa do Kościoła

katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r., natomiast w przypadku

Regulacja konstytucyjna _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulacja konstytucyjna _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docsity.com

organizacji działających w ramach innych Kościołów i związków wyznaniowych

regulowane są odrębnie. Do szczególnego rodzaju organizacji pozarządowych należą

związki pracodawców, tworzone na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o

organizacjach pracodawców. Kolejnymi organizacjami działającymi na podstawie

odrębnych przepisów są związki zawodowe tworzone na podstawie ustawy z 23 maja

1991 r. o związkach zawodowych. Na podstawie ustawy z 12 września 1990 r. o

szkolnictwie wyższym działają uczelniane organizacje studenckie, koła naukowe,

artystyczne i sportowe tworzone przez studentów szkół wyższych. Na podstawie

ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej mogą być tworzone stowarzyszenia

kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe, związki sportowe. Należy stwierdzić, iż

nie sposób wymienić wszystkich możliwych sposobów organizowania się społeczeństwa

obywatelskiego w Polsce.

docsity.com

2. Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi

Kwestia współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej

doczekała się wielu rozwiązań w obowiązującym ustawodawstwie. Poniżej

przedstawiony zostanie przegląd regulacji prawnych dotyczących relacji administracja

rządowa-sektor ochotniczy, w aspekcie:

a) przewidzianej przez regulacje powszechnie obowiązujące i wewnętrzne akty

władzy wykonawczej roli organizacji pozarządowych w funkcjonowaniu

administracji rządowej w zakresie tworzenia polityki państwa,

b) przewidzianych przez regulacje ustawowe i akty wykonawcze mechanizmów

powierzania organizacjom pozarządowym wykonywania zadań publicznych

należących do kompetencji administracji rządowej.

3. Karta Zasad Organizacji Pozarządowych

"Służmy poczciwej sławie. A jako kto może -

niech ku pożytku dobra wspólnego pomoże."

Jan Kochanowski

Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karta Zasad Organizacji Pozarządowych ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docsity.com

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka,

a swoboda działalności i zaangażowanie obywateli w życie społeczne jest podstawą

prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do

struktur administracji państwowej i samorządowej, ani do sfery działań stricte

gospodarczych, wyodrębnić trzeba organizacje pozarządowe, czyli takie, których

podstawą działalności jest wolontarystyczne zaangażowanie i zewnętrzne finansowanie

(darowizny, subwencje, dotacje). Są to organizacje realizujące pewną misję (tzn.

działają w imię wartości lub społecznie pożytecznych celów), a nie dążące do uzyskania

zysku czy zdobycia władzy.

Zasady działalności tych organizacji powinny normować nie tylko przepisy prawa, ale

także swoisty kodeks etyczny, którego podstawą są następujące zasady, przyjęte na

I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 1997 r.

I. Organizacje pozarządowe w swoim działaniu na rzecz dobra wspólnego kierują

się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka.

II. Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego

w demokratycznym państwie prawa, wpływając, w ramach demokratycznych

procedur na jego doskonalenie.

III. Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich działalności

określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji, tak na poziomie

poszczególnych organizacji jak i branż.

IV. Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest

działalnością jawną, z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nie środki

publiczne bądź pochodzące od osób prywatnych.

V. Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na

realizację zadań statutowych oraz w rozsądnych granicach - na rozwój

organizacji.

VI. Każda organizacja pozarządowa powinna rozróżnić w swoim statucie funkcje

zarządzające i nadzorcze. Członkowie kolegialnego organu nadzorczego nie

powinni pobierać wynagrodzenia za pracę w tym organie.

VII. Organizacje pozarządowe współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa

i wzajemnego wspierania się w swoich działaniach. W sytuacjach, gdy zachodzi

konflikt uznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu

zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.

Karta Zasad Organizacji Pozarządowych ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docsity.com

4. Wolontariat jako jedna z form pomocy Co to jest wolontariat?

WOLONTARIAT (łac. volontarius = dobrowolny, chętny) dobrowolna, bezpłatna,

świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno -

koleżeńsko - przyjacielskie. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych

umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia

w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni.

Skąd wziął się wolontariat?

Trudno odgadnąć, kiedy pojawił się wolontariat. Być może już człowiek jaskiniowy

maczał w tym paluszki. Wolontariat jest nowym spojrzeniem na pracę społeczną. W

Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja wzajemnej pomocy,

angażowania się w problemy innych. Osoby działające na tym polu określano

mianem społeczników, altruistów itp. W związku z tym - pytanie: czy uzasadnione

jest wprowadzenie nowej nazwy - wolontariusz? Za zmianą przemawia fakt wielu

negatywnych skojarzeń związanych z pracą społeczną, a ściślej - z czynami

społecznymi, które nie zawsze były dobrowolne i najczęściej nie przynosiły korzyści -

był to czas stracony. Drugi argument przemawiający za wprowadzeniem nowej

nazwy to mimo wszystko troszkę inne treści, które niesie ze sobą wolontariat.

Prawo związane z wolontariatem

W naszym kraju jest około dwóch milionów wolontariuszy. Dowodzi to dużej potrzeby

wsparcia, odpowiedzialnego zaangażowania i sensownego współdziałania, a te właśnie

potrzeby mogą i powinny zaspokoić organizacje pozarządowe. Dziwi więc fakt braku

jakiegokolwiek, najmniejszego nawet rozporządzenia regulującego status

wolontariusza w Polsce, nie mówiąc już o dokumencie w randze ustawy. Ogromna

rzesza ludzi pracujących społecznie działa nieomal po "omacku" nie wiedząc, jakie

mają prawa, a jakie obowiązki. Zgodnie z polskim prawem praca wolontariuszy jest

zwykłym łamaniem prawa. Kodeks pracy nie przewiduje bowiem pracy nieodpłatnej.

Wg inspektora pracy wolontariusz może po prostu pracować na czarno. Instytucja

Wol on ta r ia t j ako j edna z f o rm pom oc y __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docsity.com

zatrudniająca wolontariuszy może mieć problem ze zwróceniem mu kosztów, jakie

poniósł wykonując swoją pracę, z zaksięgowaniem środków wydatkowanych na

ubezpieczenie wolontariusza i kilka innych problemów.

W związku z niezwykłością roku, chcielibyśmy, aby jednym z efektów naszej pracy były

propozycje rozwiązań prawnych. 24 kwietnia 2001r. odbędzie się seminarium, na

którym przedstawione będą efekty działań analitycznych. Powołane zostaną zespoły

robocze do wybranych grup problemów - dla ułatwienia dalszej pracy. Uwieńczeniem

będzie konferencja, która zaplanowana jest na 22-24 listopada 2001r.

5. Wolontariat i filantropia Polaków w liczbach

Justyna Dąbrowska, Kuba Wygnański

Stowarzyszenie KLON/JAWOR

Grudzień 2001

Prezentowane niżej wyniki pochodzą z badania zrealizowanego we współpracy

Stowarzyszenia KLON/JAWOR, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu oraz firmy

SMG/KRC w październiku 2001 na 1000-osobowej, losowej, reprezentatywnej próbie

dorosłych Polaków.

Badania dotyczyły skłonności Polaków do bezinteresownego świadczenia pomocy

zarówno bezpośrednio indywidualnym osobom jak i za pośrednictwem instytucji i

organizacji. Pytaliśmy zarówno o pomoc udzielaną w postaci materialnej (pieniądze i

przedmioty), jak i czas.

WOLONTARIAT ZA POŚREDNICTWEM ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

 W Polsce działa ok. 30 000 organizacji pozarządowych. 87% z nich

współpracuje w różnym stopniu z wolontariuszami.

Wol on ta r ia t i f i l an t rop i a Po lakó w w l i c zb ach _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docsity.com

 82% Polaków uważa, że każdy człowiek ma moralny obowiązek pomocy tym,

którzy znaleźli się w potrzebie. 74%, że działania organizacji społecznych

(stowarzyszeń, fundacji itp.) są teraz bardziej potrzebne niż 5 lat temu. 73%

badanych uważa, że osoby pracujące społecznie mogą zaoferować coś, czego

nie może dać płatny personel.

 Na czym polegała praca wolontariuszy? Jedna trzecia wolontariuszy

pracujących za pośrednictwem organizacji lub instytucji pracowała

bezpośrednio na rzecz osób potrzebujących pomocy. 18% wolontariuszy

zbierało fundusze. 17% brało udział w przygotowywaniu imprez, kampanii lub

uroczystości. 14% wolontariuszy poświęcało swój wolny czas na nieodpłatne

uczestniczenie w pracach zarządu, rady, komitetu itp.

 84% wolontariuszy angażuje się w działania wolontarystyczne uważając, że po

prosu powinno się pomagać tym, którzy znaleźli się w potrzebie. 68% pracuje

jako wolontariusze, ponieważ sprawia im to przyjemność i interesują się tą

pracą. 67% twierdzi, że po prostu nie potrafi odmówić prośbom. 66% wierzy,

że jeśli pomogą innym, będą mogli liczyć na wzajemność. 48% działając

wolontarystycznie chce nabyć nowe umiejętności. 23% osób pracuje jako

wolontariusze, ponieważ uważa, że ma do spłacenia dług.

 70% spośród tych, którzy nie angażują się w działania wolontarystycznie ani

nie wspierają finansowo żadnych organizacji i instytucji twierdzi, że nie robi

tego, bo musi przede wszystkim zatroszczyć się o siebie i rodzinę. 59%

twierdzi, że nikt ich o to nie poprosił. 53% twierdzi, że nie ma czasu na pracę

społeczną.

Opinie o wolontariacie i organizacjach pozarządowych

Wolontariuszy i osoby nie angażujące się w pracę społeczną w wyraźny sposób różnią

opinie na temat pracy wolontarystycznej i ogólniej, obowiązku pomocy potrzebującym.

Najsilniej różnicuje te grupy osób pytanie o to, czy każdy człowiek ma moralny

obowiązek pomocy tym, którzy znaleźli się w potrzebie. Przekonanie takie podziela

62% wolontariuszy, to jest o 24 punkty procentowe więcej niż osób, które w ostatnim

roku nie poświęcały wolnego czasu na pomoc innym. Podobnie silne wśród

wolontariuszy jest przekonanie, że praca społeczna to coś, czego nie można zastąpić

zwyczajną płatną pracą i ma ona pewną szczególną wartość (uważa tak 46%

wolontariuszy i tylko 32,3% osób nie angażujących się w wolontariat). Można więc

mówić o tym, że opinie te układają się w pewien typ postaw, który każde

wyeksponować posiadane wartości moralne, lub patrząc odwrotnie - to osoby bardziej

wrażliwe na pomoc innym takie działania podejmują.

Wol on ta r ia t i f i l an t rop i a Po lakó w w l i c zb ach __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docsity.com

 ·Osoby, które poświęcały czas na dobrowolną pracę w organizacjach lub

instytucjach, doceniają ich rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych w

swoim sąsiedztwie bardziej, niż osoby nie będące wolontariuszami (16,2% vs.

6%). Martwi natomiast fakt, że w ogóle tak niewiele osób może mówić o

ważnej roli organizacji w swoim sąsiedztwie. Gdy chodzi wpływ organizacji na

rozwiązywanie ważnych problemów społecznych na poziomie ogólnopolskim, co

10 Polak, bez względu na zaangażowanie społeczne, zdecydowanie zgadza się,

że jest on niewielki. Temu stwierdzeniu (o niewielkim zaangażowaniu

organizacji na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych) zdecydowanie

zaprzecza 13% wolontariuszy i 4% nie angażujących się w wolontariat.

 ·Z opinią, że działania organizacji społecznych (stowarzyszeń, fundacji itp.) są

teraz bardziej potrzebne niż 5 lat temu, zdecydowanie zgadza się 51,5%

wolontariuszy. Łącznie nie zgadzających się i zdecydowanie odrzucających taki

pogląd jest zaledwie 4,9% Polaków. Zatem wszyscy pozostali, wyjąwszy

niewielką grupę nie mających w tej sprawie zdania, w różnym stopniu widzi

coraz większą rolę i potrzebę działań organizacji pozarządowych. Spis pojęć

Non profit rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej dla osiągania innych celów

niż rozwój, którego warunkiem istnienia jest osiąganie zysku. Realizowana

w organizacjach typu non profit (fundacje wyznaniowe, charytatywne, społeczne itp.).

Fundacja instytucja, której podstawą działalności jest majątek przekazany przez jej

założyciela − fundatora. Cel fundacji - nie mający charakteru działalności gospodarczej

- określony jest w akcie fundacyjnym. Może to być cel dobroczynny, naukowy,

oświatowy, promocyjny itp.

Fundator osoba fizyczna lub prawna będąca założycielem fundacji i dostarczająca

środki materialne na finansowanie jej działalności.

Stowarzyszenie dobrowolne, samorządowe, trwałe zrzeszenie o celach

niezarobkowych. Swoboda tworzenia i działania stowarzyszeń jest zagwarantowana

w Konstytucji RP. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania,

strukturę organizacyjną; swoją działalność opiera na pracy społecznej członków.

Posiada osobowość prawną.

Wol on ta r ia t i f i l an t rop i a Po lakó w w l i c zb ach __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spis pojęć __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docsity.com

Stowarzyszenie może założyć co najmniej 15 osób, które uchwalą statut i wybiorą

komitet założycielski. Rejestracji stowarzyszenia dokonuje sąd wojewódzki, może on

jednak odmówić zarejestrowania, jeżeli nie spełnia ono warunków przewidzianych

w ustawie.

Do stowarzyszenia mogą należeć małoletni poniżej 16 lat (za zgodą rodziców lub

prawnych opiekunów). Uproszczoną formą jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające

osobowości prawnej, mogą je założyć 3 osoby, nie może jednak ono prowadzić

działalności gospodarczej. Wolność tworzenia i działania stowarzyszeń to jedno

z podstawowych praw i wolności obywatelskich. Stanowi także wyraz kształtowania się

społeczeństwa obywatelskiego.

Centralną organizacją stowarzyszeń międzynarodowych jest Unia Międzynarodowych

Stowarzyszeń założona w 1949 z siedzibą w Brukseli. Jednym z takich stowarzyszeń

jest Stowarzyszenie Integracji Ameryki Łacińskiej.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska”

Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena

Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.

Prawa człowieka zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi

bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie

narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze

moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości

najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój.

Prasa pozarządowa

Pozarządowe - czasopismo wydawane przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania

Inicjatyw Pozarządowych

LOS - czasopismo wydawane przez Lubelski Ośrodek Samopomocy o tematyce

społecznej

Asocjacje - to pismo, które towarzyszyło budowaniu trzeciego sektora w Polsce i jako

takie jest cennym źródłem informacji na temat historii tego procesu.

Prasa pozarządowa __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docsity.com

Katalog książek i czasopism- Przeszukiwalna baza ponad 500 publikacji na temat

organizacji pozarządowych. Prezentowany tu zbiór publikacji stworzony został przez

Centrum Informacji BORDO. Dzięki uprzejmości firmy TCH katalog zorganizowany

został za pomocą specjalistycznego programu bibliotecznego ALEPH. Większość

publikacji umieszczonych w katalogu dostępna jest w Bibliotece Centrum Organizacji

Pozarządowych w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5

Katalog: Czasopisma kulturalne w Polsce - katalog prowadzony przez Fundację im.

Stefana Batorego

Biblioteka Narodowa

Książka Online - Internetowy katalog nowości wydawniczych

Biblioteka Kongresu USA - ponad 113 milionów tytułów

Bibliografia

Pracę napisano na podstawie materiałów zaczerpniętych z sieci internetowej.

Bibliografia _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 14 str.

Pobierz dokument