Kategorie czasownika - Notatki - Gramatyka, Notatki'z Pisanie dziennikarskie. University of Warsaw
Karolina_90
Karolina_9015 kwietnia 2013

Kategorie czasownika - Notatki - Gramatyka, Notatki'z Pisanie dziennikarskie. University of Warsaw

PDF (113 KB)
5 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Literatura i komunikacja: notatki z dziedziny dziennikarstwa dotyczące kategorii czasownika.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument
27

27 XII 2006 Wykład 8 Kategorie gramatyczne czasownika - Kategorie imienne

1. Kategorie czasownika

Kategoria – to, przez co dana część mowy się odmienia.

I. Kategorie gramatyczne:

fleksyjne klasyfikujące wartości kategorii fleksyjnych zmieniają się w obrębie 1 leksemu

wartości stałe w granicach leksemów

II. Kategorie gramatyczne:

prymarnie składniowe prymarnie semantyczne ●służą budowie zdań. ●Przypadek rzeczownika – jego wartość wskazuje przede wszystkim czy rzeczownik zajmuje funkcję podmiotu. (Np. Chłopiec pisze.) czy dopełnienia (Np. Widzę chłopca.). pozwala zidentyfikować zależne od rzeczownika przymiotnika i zaimki przymiotne.

●sygnalizują różnice znaczeniowe istotne dla znaczenia zdania. ●Liczba rzeczownika – służy wyrażaniu między pojedynczością a mnogością. ●Sekundarne funkcje kategorii gramatycznych mogą być różne od ich użyć prymarnych. ●Kategorie sekundarnie składniowe to funkcje drugorzędne, polegają na przekazaniu informacji składniowych istotnych do budowy zdania.

III. Kategorie mające funkcje składniowe prymarnie lub sekundarnie można podzielić na:

Syntaktycznie uzależnione Syntaktycznie uzależniające Dostosowują swą wartość do innego składnika zdań.

Narzucają swą wartość innemu składnikowi zdania.

W związku z czasownikiem (czytać powieści) jest kategorią uzależnianą syntaktycznie, bo czasownik narzuca przypadek rzeczownika. W związku z podrzędnym przymiotnikiem (powieści sensacyjne) jest kategorią uzależniającą, bo rzeczownik narzuca przypadek przymiotnika.

2. Kategorie sprzężone

Tak samo nazywane kategorie gramatyczne, których wartości muszą być identyczne. Gdy formy wyrazowe nacechowane ze względu na kategorię łączą się w zdanie.

Mały chłopiec; przypadek– kategoria fleksyjna rodzaj – męskoosobowy, przym. kat., rzecz. Kat.

1

3. Przypadek

Kategoria fleksyjna: (6): rzeczowników, zaimków rzeczownych, przymiotników, zaimków przymiotnych, liczebników, zaimków liczebnych. Kategoria klasyfikująca: (2): gerundiów, imiesłowów przymiotnikowych (choć to nie jest część mowy).

3.1. Może być traktowany jako kategoria klasyfikacyjna czasowników i innych części mowy, którym można przypisać rząd przypadkowy. Np. Pięć kobiet (musi być D) Czytać gazetę (B) Handlować samochodami (N) Nazywać się (M) Użalać się (nad kim?) nad sobą ( N + przyimek)

•pełni funkcję prymarnie składniową, sekundarnie funkcję semantyczną ( Ms + przyimek). •D, B – wskazuje na obiekt czynności •W – nie wchodzi w związki składniowe z innymi członami zdania, pełni funkcję samodzielną.

4. Liczba

Kategoria fleksyjna: (6): rzeczowników, czasowników, przymiotników, zaimków przymiotnych, imiesłowów przymiotnikowych i niektórych gerundiów.

Kategoria klasyfikująca: (1): liczebników.

4.1. Liczebniki dzielimy na: a)Wymagające od zależnego rzeczownika liczby pojedynczej – jeden rzutnik, ćwierćchleba, pół chleba, półtora litra. b)wymagające od zależnego rzeczownika liczby mnogiej – pozostałe liczebniki.

4.2. Liczba przymiotników, czasowników, zaimków przymiotnych, imiesłowów przymiotnikowych pełni funkcję składniową i jest syntaktycznie uzależniona ( tzn. dostosowuje się do liczby nadrzędnego rzeczownika, np. chłopiec czyta).

4.3. Liczba rzeczowników, w tym gerundiów pełni funkcję prymarnie semantyczną i jest funkcją syntaktycznie uzależniającą.

4.4. Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej PLURALIS TAMTUM. Nie informują o wielości przedmiotów. a)Liczebniki policzalne - mogą oznaczać jeden przedmiot jak i wiele przedmiotów, np.

Jan wyskoczył z sań. – 1 przedmiot. Jechaliśmy na troje sań. – wiele sań.

Niektóre dopuszczają kwantyfikację numeryczną (ilościowe określanie zjawisk) za pomocą liczebników (dwoje drzwi). Inne za pomocą środków leksykalnych (trzynaścioro nożyc a 13 par nożyc ).b) Liczebniki niepoliczalne

2

perfumy – rzeczownik niepoliczalny, tylko liczba mnoga pomyje, wertepy – nie dopuszczają kwantyfikacji numerycznej, (nie można powiedzieć rozlało mi się troje perfum a trochę perfum). To kwantyfikacja partytywna.

Dopełniacz partytywny: Podaj mi mleko (podam trochę mleka) Podaj mleko (podam karton mleka)

4.5. Funkcje rzeczowników typu SINGULARIS TAMTUM.

Nie informują o pojedynczości przedmiotów np. benzyna, igliwie, rycerstwo, szlachta. Niektóre nie podlegają nawet takiej kwantyfikacji: Internet, Polska, Nato.

4.6. Pluralis Tamtum nigdy nie są używane w liczbie pojedynczej natomiast Singularis Tamtum.

4.7. Mogą być użyte w liczbie mnogiej (może mieć charakter środowiskowy np. różne rodzaje benzyn, mogą być użyte do celów kreatywnych).

4.8. Rzeczowniki policzalne mogą być używane w liczbie pojedynczej w znaczeniu gatunkowym, np.

Kot jest ssakiem.- tzn. wszystkie koty są ssakami. 4.9. Niektóre rzeczowniki są używane w obu liczbach w tym samym znaczeniu, np.

dres: Wciągnął spodnie od dresu. – l.p.

Biegła w kolorowych dresach. – l.m.

4.10. PLURALIS MAJESTATICUS np.

My król Polski i Litwy... 4.11. PLURALIS MODESTIAE np. w pracach naukowych pisanie form liczby mnogiej odnoszących się do jednej osoby. Jak zauważyliśmy..., to już omówiliśmy itp.

5. Deprecjatywność

Mianownik i Wołacz rodzaj męskoosobowy liczba mnoga. Kategorie fleksyjne o funkcji prymarnie semantycznej. Urzędnicy – forma neutralna Urzędniki – forma nacechowana

Niektóre rzeczowniki mają tylko formę deprecjatywną (konowały, ale: dzielne przedszkolaki, sympatyczne wnuki/ zuchy – nie wyraża deprecjacji). Sekundarnie deprecjatywność rzeczowników jest ich kategorią uzależniającą, bo deprecjacjatywne formy rzeczownika wymagają form deprecjatywnych od zależnych: czasowników, rzeczowników, zaimków przymiotnych, imiesłowów przymiotnych i liczebników (te dwa leniwe urzędniki doprowadziły mnie dofurii!, darmozjady, konowały – tylko formy deprecjatywne. Niekiedy formy, które dziś odbieramy jako deprecjonujące miały charaktór podniosły (tekst literacki).

3

6. Rodzaj

Kategoria fleksyjna: (5): czasowników, przymiotników, zaimków przymiotnych, imiesłowów przymiotnikowych, liczebników. Kategoria klasyfikująca: (1): rzeczowników . 6.1. Rodzaj ma funkcję składniową. Jest kategorią uzależniającą rzeczowników a uzależnianą pozostałych wyżej wymienionych

6.2. Związki między rodzajem rzeczownika a układem form synkretycznych w jego paradygmacie:

a)rodzaj męskoosobowy i synkretyzm D i B obu liczb:

l.p. D. chłopca B. chłopców l.m. D. chłopców B. chłopców

b)rodzaj męskozwierzęcy i synkretyzm D i B liczby pojedynczej oraz M i B liczby mnogiej:

l.p. D. psa B. psa l.m. M. psy B. psy

c)rodzaj męskorzeczowy i synkretyzm M i B obu liczb:

l.p. M. stół B. stół l.m. M. stoły B. stoły

d)rodzaj żeński i synkretyzm C i Ms liczby pojedynczej oraz M i B liczby mnogiej:

l.p. C. babie Ms. babie l.m M. baby B. baby

e)rodzaj nijaki i synkretyzm M, B, W obu liczb:

l.p. M. pole B. pole W. pole l.m. M. pola B. pola W. pola

WYJĄTKI:  Rzeczowniki męskie odmienne w liczbie pojedynczej jak żeńskie i zakończone na

-a: poeta, wojewoda, starosta. Cechują się wymienionymi synkretyzmami tylko w liczbie mnogiej.

Rzeczowniki nijakie odmienne w liczbie pojedynczej tylko funkcjonalnie np. liceum, plenum, mają układ synkretycznie charakterystyczny dla rzeczowników męskorzeczowych. Ich paradygmat rozpatrywany na tle punktów 1 – 5 nie implikuje żadnego rodzaju. Rzeczowniki formalnie nieodmienne, np. kiwi, judo, rodeo, brandy, kakadu, gnu, kudu, pepsi, cechują się synkretyzmem wszystkich form, nie implikują żadnego rodzaju.

4

Rzeczowniki o odmianie przymiotnikowej, np. położna, gajowy, czesne, przypadkowo można rozpoznać na podstawie synkretyzmu w punktach 1 – 5 (bo to się odnosi do rzeczowników, a one mają odmianę przymiotnikową). Niektóre rzeczowniki męskozwierzęce nie charakteryzują się synkretyzmem B i D liczby pojedynczej. Są to rzeczowniki dwurodzajowe, np. kokos, niefart, piruet, nenufar. Korelacje między rodzajem a znaczeniem rzeczowników (są skorelowane w wypadku rzeczowników oznaczających osoby).

Nazwy mężczyzn – rodzaj męskoosobowy (król, cesarz, chłop) Nazwy kobiet – rodzaj żeński (matrona, dama);

5

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument