Instrumenty pochodne - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Instrumenty pochodne - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (149 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: instrumenty pochodne; funkcje i rodzaje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Instrumenty pochodne: - taki instrument finansowy, którego wartość zależy od innego instrumentu ( w szczególności papiery wartościowe), na który został wystawiony Funkcje instrumentów pochodnych:

a) ubezpieczeniowa – są stosowane w celu zabezpieczenia się przed wzrostem ( spadkiem) wartości instrumentu pierwotnego

b) spekulacyjne – inwestorzy spekulują w celu osiągnięcia korzyści ze wzrostu ( spadku) wartości instrumentu pierwotnego (ubezpieczalnie powinny korzystać, nie negatywne spekulowanie ale na własną odpowiedzialność liczą na zysk)

c) zapewnianie poządanej struktury przychodów

Rodzaje instrumentów pochodnych: 1. Kontrakty forward - instrumenty finansowe, które zobowiązują strony do zawarcia w przyszłości

transakcji na warunkach określonych w kontrakcie - występuje w obrocie pozagiełdowym - jest niestandaryzowany i zawierany na zamówienie - termin dostawy jest określony na konkretny dzień - prawie zawsze dochodzi do dostawy przedmiotu kontraktu - płatność następuje po dostawie - następuje indywidualnie pomiędzy stronami, niestandardowe, na

zamówienie o charakterze rzeczywistym, wykonanie kontraktu to jest wywiązanie (prawie zawsze)

- uzależniony id zaufania Formy:

1) Pożyczka forward- forward – podmiot, który będzie musiał zaciągnąć pożyczkę, w celu zabezpieczania się przed zmianą w przyszłości wysokości stopy procentowej już dziś zaciąga pożyczkę na określoną stałą stopę procentową, a następnie deponuje ją na okres, w którym pieniądze nie będą mu potrzebne (gdy boi się , że w przyszłości będzie wyższe oprocentowanie)

2) Instrument forward rate agreement (FRA) – jest to umowa,

w której strony uzgadniają między sobą wysokość stopy procentowej ( stopa FRA), która po określonym okresie wstępnym będzie obowiązywać na określony okres bazowy w odniesieniu do określonej wartości lokaty lub depozyty 9 jest odrębną umową od pożyczki i może funkcjonować w oderwaniu od niej)

- umowa na gwarantowaną stopę procentową (dużo droższe) Rodzaje najpopularniejsze - są to kontrakty na walutę (umowa dotyczy zakupu waluty w przyszłości) Wady kontraktu forward – nie ma elastycznego działania na zmiany na rynku - nie ma pewności wykonania

II. Kontrakty futures - rodzaj kontraktu, w ramach którego dwa podmioty zobowiązują się do

sprzedaży lub kupna określonego towaru, w określonym momencie, po ustalonej w dniu zawarcia kontraktu cenie

- obejmuje transakcje nierzeczywiste ponieważ w terminie transakcji nie następuje fizyczne dostarczenie danego waloru a jedynie rozliczane są różnice cen

- mają charakter spekulacyjny ( zawierane są w celu osiągnięcia zysku na

różnicach cen a nie w calu zniwelowania ryzyka)

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument