Bilans a majatek przedsiebiorstwa - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Bilans a majatek przedsiebiorstwa - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (169 KB)
2 strony
754Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu makro e mikoekonomii opisujące bilans a majatek przedsiebiorstwa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Kasia Narkiewicz

Czego możemy dowiedzieć się o majątku przedsiębiorstwa czytając bilans?

Bilans jest najważniejszą częścią informującą o osiągniętych efektach ekonomiczno-finansowych przez jednostkę za określony rok obrotowy. Dostarcza informacji służących ocenie dokonanych działao przez jednostkę oraz podejmowaniu decyzji dotyczących jej przyszłych zadao. Bilans stanowi wartościowe

zestawienie aktywów i pasywów sporządzone na określony dzieo bilansowy i w określonej formie. Bilans ma formę dwustronnego zestawienia: po stronie lewej wyszczególnia się zasoby majątkowe, czyli aktywa, po stronie prawej źródła finansowania, czyli pasywa. Bilans jest sporządzany zgodnie z ujednoliconą formą wynikającą z ustawy o rachunkowości przez co powinien on spełniad wymogi formalne, czyli zawierad

określenie: podmiotu sporządzającego bilans, momentu bilansowego, wyszczególnienie przewidzianych pozycji, grup i ich wartości, podpisy osób odpowiedzialnych za rzetelne i prawidłowe sporządzenie bil ansu, datę sporządzenia bilansu. Bilans jest sporządzany na konkretny dzieo zwany dniem bilansowym, na podstawie ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych zaistniałych w danym roku obrotowym. Dane te,

zebrane w formie zestawienia obrotów i sald, stanowią bezpośrednią podstawę sporządzenia bilansu. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wykazuje się w bilansie wg rzeczywistego stanu na ostatni dzieo roku obrotowego, zgodnie ze stanem ewidencyjnym i po uzgodnieniu z wynikami przeprowadzonej

inwentaryzacji. Każdy prawidłowo sporządzony bilans musi pozostawad w stanie równowagi, a to oznacza, że musi spełniad podstawowe równanie: AKTYWA = PASYWA Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = kapitały (fundusze) własne + zobowiązania rachunku zysków i strat. Do podstawowych cech bilansu zalicza się: - kompletnośd i udokumentowanie zawartych w nim

informacji, czyli pełne i zweryfikowane (np. w wyniku inwentaryzacji) dane na temat całkowitego majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego pochodzenia. Takie dane sa podstawowym zrodlem informacji przedsiebiorstwa o tym, czy dzialalnosc jaka prowadzi jest w ogole oplacalna, lub, czy i gdzie tkwia bledy i co ewentualnie mozna poprawic, by to zmienic.

Z bilansu dowiemy sie czy decyzje i zdarzenia gospodarcze podjete przes organizacje byly trafne i czy majatek przedsiebiorstwa jest wlasciwie zurzywany. Na podstawie relacji zachodzacych pomiedzy poszczegonlymi elementa mi aktywow i pasywow

dowiemy sie jak juz wyzej wspomnialam o sytuacji finansowej przedsiebiorstwa. Nalezy wic obserwowac jak poszczegolne skladniki bilansu zmieniaja sie w czasie i jakie relacje wystepuja pomiedzy nimi. Bedziemy sprawdzac, czy aktywa firmy stale sie np. zwiekszaja, czy tez moze maja tendencje spadkowa. Do osiagniecia zysku przyczynia sie majatek obrotowy dzieki stalym wymianom i przemianom przynoszacym

nadwyzke srodkow, czyli zyski. Różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami ich uzyskania pokaze nam, czy firma osiagnela wynik dodatni czyli -zysk czy moze ujemny-strate.

Majatek trwaly jest tez wazny, ale jego rola w tym priocesie ma charakter posredni. Relacja majatku trwalego w stosunku do obrotowego jest szalenie istotna. Najbardziej pozadana sytuacja jest, gdy przedsiebiorstwo posiada jak najwiecej srodkow obrotowych przynoszacych zyski a jak najmniej srodkow trwalych, ktore tylko posrednio przyczyniaja sie do osiagniec ia zyskow.Majatku trwalego powinno byc tylko

tyle, i le jest niezbedne do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej . Płynnośd finansowa to zdolnośd przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązao (krótkoterminowych, płatnych w ciągu jednego roku), określający możliwośd spłaty zobowiązao w sytuacji, gdyby stały się one natychmiast wymagalne, za pomocą upłynnienia posiadanych zasobów środków

obrotowych (zasobów płynnych, które mogą byd szybko zamienione na gotówkę). Dla zapewnienia sobie możliwości ciągłego, niezakłóconego działania przedsiębiorstwo powinno dbad o zachowanie określonego poziomu płynności finansowej. Większa bądź mniejsza płynnośd finansowa zależy od długości czasu, jaki jest

potrzebny do za miany aktywów przedsiębiorstwa (rzeczowych lub finansowych) na gotówkę. Kryterium płynności finansowej jest jednym z podstawowych kryteriów oceny działalności przedsiębiorstwa: niska płynnośd (brak płynności) świadczy o utracie lub wysokim prawdopodobieostwie utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązao, co w konsekwencji moze

doprowadzic do tego, ze firma utraci konkurencyjnych dostawcow, czy nawet swietnych, wykwalifikowanych pracownikow, bo przeciez kazdy oczekuje terminowej zaplaty za swoja prace czy uslugi gdyz rowniez ma roznego rodzaju zobowiazania. Ryzyko z tego tytułu obciąża kontrahentów przedsiębiorstwa, a w dłuższym okresie może prowadzid do jego

upadłości. Wysoka płynnośd oznacza z kolei zamrożenie nadmiernie wysokich własnych kapitałów w finansowaniu bieżącej działalności i niemożnośd zwiększenia ich zyskowności przez efektywne wykorzystanie obcych kapitałów, co może mied niekorzystny wpływ na rentownośd przedsiębiorstwa. Innymi slowy oznacza

to, ze posiada zamrożone środki pieniężne, czyli niepotrzebnie przechowuje zbyt dużo środków finansowych,

Kasia Narkiewicz

które mogłoby wykorzystad na inwestycje, utrzymuje nadmierne zapasy lub posiada trudno ściągalne należności.

Bilans jednymi slowy jest zrodlem nieocenoinych danych rowniez o tym, czy firma jest , czy bedzie w stanie splacic np. zaciagniete kredyty, czy innego rodzaju zobowiazania finansowe i czy kapital wlasny jest dobrze wykozystywany.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument