Co jest podstawą utworzenia spółki z o.o. - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz
czarna_magia
czarna_magia13 marca 2013

Co jest podstawą utworzenia spółki z o.o. - Notatki - Zarządzanie przedsiębiorstwem, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Lódz

PDF (190 KB)
3 strony
642Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: co jest podstawą utworzenia spółki z o.o.; władza, kompetencje organów spółki, spółka akcyjna.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Co jest podstawą utworzenia spółki z o.o.?

Podstawą utworzenia spółki z o.o. jest zawarcie umowy w formie aktu

notarialnego, który określa :

1. nazwę firmy, 2. jej siedzibę,

3. przedmiot działania,

4. wysokość kapitału zakładowego,

5. liczbę i wysokość udziałów wspólników. W spółce z o.o. zasadą jest związanie udziału z osobą wspólnika. Udział ten można zbyć tylko za zezwoleniem spółki.

Władzę spółki z o.o. stanowią :

1. Zgromadzenie Wspólników,

2. Zarząd,

3. Rada Nadzorcza w niektórych przypadkach może być to Komisja Rewizyjna.

Kompetencje organów spółki:

1. Walne Zgromadzenie Wspólników

Ma prawo podejmować decyzje we wszystkich sprawach spółki. Jego rozstrzygnięć wymagają przede wszystkim takie sprawy jak:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania,

2. rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat w

okresach sprawozdawczych, 3. udzielanie absolutorium Zarządowi,

4. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa,

5. uchwała o podziale zysków lub pokrycie strat.

2. Zarząd spółki - organ wykonawczy

Składa się z jednego lub więcej członków. Członkami Zarządu mogą być

wspólnicy bądź osoby spoza grona wspólników, jeśli wspólnicy dojdą do

wniosku, że osoba ta będzie dobrze prowadzić spółkę. Do kompetencji Zarządu należą:

1. prowadzenie bieżących spraw spółki,

2. reprezentowanie spółkę wobec osób trzecich.

3. Rada nadzorcza

Nadzór sprawują: 1. wspólnicy – każdemu z nich przysługuje prawo przeglądania

dokumentów i żądanie wyjaśnień ze strony Zarządu,

2. specjalny organ nadzorczy, którym może być Rada Nadzorcza lub

Komisja Rewizyjna, powołana przez Walne Zgromadzenie Wspólników. Do Rady Nadzorczej należy kontrola całego zakresu działalności spółki, a

jeśli jest utworzona Komisja Rewizyjna, to nadzór dotyczy spraw

finansowo – księgowych.

Reasumując: Spółka z o.o. jest formą odpowiednią do prowadzenia małych i średnich

firm, do której należą wspólnicy zainteresowani zmniejszeniem ryzyka

docsity.com

osobistego związanego z prowadzeniem firmy i którzy nie prowadzą

bieżącej działalności spółki.

Spółka akcyjna

Do utworzenia S.A. niezbędne jest zebranie określonego kapitału, którego

minimum jest ruchome. W przeciwieństwie do spółki z o.o. kapitał nie musi być zgromadzony w

całości w momencie jej powstania – można go gromadzić w formie

publicznej subskrypcji akcji. Kapitał takiej spółki może być pokryty

gotówką, aportami i dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcja stanowi podstawę nabycia praw wspólnika, czyli akcjonariusza; jest

papierem wartościowym.

Akcje mogą być:

1. imienne, 2. na okaziciela.

Można je zbyć. Spółka może wydawać tzw. akcje uprzywilejowane:

- co do prawa głosu, - co do uzyskiwania dywidend, - czy też podziału majątku w razie likwidacji spółki.

Utworzenie spółki wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego, który określa między innymi:

1. przedmiot przedsiębiorstwa,

2. wysokość kapitału akcyjnego,

3. sposób jego zebrania, 4. nominalną wartość i ogólną liczbę akcji,

5. liczbę akcji uprzywilejowanych,

6. sposób organizacji władz zarządzających i nadzorczych.

Struktura i kompetencje władz nadzoru i zarządzania zbliżone są do spółki

z o.o.

S.A. jest formą odpowiednią do prowadzenia dużych przedsiębiorstw,

które wymagają znacznego kapitału.

Przedstawione typy własności spółek mają charakter wzorcowy i

powszechnie obowiązujący. System prawny polskiej gospodarki dopuszcza

jednak w określonych sytuacjach pewne ich modyfikacje, które dotyczą

niektórych zagadnień funkcjonowania spółki, np. w spółkach kapitałowych zarówno z o.o., jak i S.A. skupienie wszystkich rodzajów akcji w rękach

jednego wspólnika jest prawnie dopuszczalne i nie musi prowadzić do

likwidacji spółki.

Możliwe jest też zakładanie spółek jednoosobowych – dot. to spółek z o.o., bez względu na charakter prawny założyciela, a także S.A. tworzonych

przez Skarb Państwa oraz przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Specyficzne regulacje prawne dotyczą także spółek tworzonych na terenie

Polski przez podmioty zagraniczne, bądź z ich udziałem.

docsity.com

W szczególności mogą to być spółki wyłącznie kapitałowe, a w niektórych

przypadkach, określonych ustawowo, ich utworzenie wymaga zezwolenia.

System prawny i praktyka w wielu krajach (np. Niemcy) uznaje tzw. spółki

mieszane, które uwzględniają różne formy organizacyjne przedsiębiorstw i łączą zalety różnych form spółek. Można tu wymienić np. spółkę

komandytową, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. lub S.A.

Można tworzyć spółki komandytowe na akcjach, gdzie udziały

komandytariuszy przyjmują postać prawną, charakteryzującą się znacznym zwiększeniem znaczenia akcji w S.A.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument