Rachunkowość - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Rachunkowość - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics

RTF (42 KB)
3 strony
587Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z rachunkowości przedstawiające ogólne pojęcia z zakresu rachunkowości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Rachunkowość

Gospodarka rachunkowość Rachunkowość rozumiemy jako system ciągłego i systematycznego gromadzenia informacji ekonomiczno finansowych oraz przetwarzania ich w postaci prezentacji zestawień liczbowych z wykorzystaniem specyficznych metod, form, rozwiązań organizacyjnych i technicznych Rachunkowość dzielimy na: Rachunkowość finansową, która dostarcza rzetelnych informacji retrospektywnych, pozwalających na ocenę i rozliczenie każdej jednostki wewnętrznej firmy oraz na zabezpieczenie potrzeb informacyjnych otoczenia; Rachunkowość zarządczą, która występuje jako dostawca informacji niezbędnych do dalszego działania jednostki, czyli informacji zorientowanych prospektywnie (tj. przyszłych), dotyczących podejmowania decyzji, planowania ekonomicznego i kontroli realizacji planów. Funkcje rachunkowości: Informacyjna, która polega na tworzeniu określonych informacji i przekazywaniu ich kierownictwu jednostki gospodarczej w celu wykorzystania w zarządzaniu, jako podstawa podejmowania decyzji i oceny działalności; Kontrolna, która realizowana jest za pomocą określonych środków i reguł postępowania, np. obowiązek dokumentowania każdej operacji gospodarczej nie tylko po jej dokonaniu, ale również w trakcie (realizowana jest za pomocą inwentaryzacji); Sprawozdawczo analityczna, która polega na sporządzaniu zestawień liczbowych (sprawozdań) przekazywanych urzędom, izbom skarbowym, jednostkom nadrzędnym, urzędom statystyki państwowej, publikowanym przez spółki kapitałowe na potrzeby akcjonariuszy i udziałowców, informacje księgowe; Dowodowa, która polega na prowadzeniu rachunkowości i archiwowaniu jej urządzeń w sposób umożliwiający przedstawienie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych na żądanie sądów, organów ścigania, urzędów kontroli. Cechy rachunkowości: Wszystkie procesy i operacje gospodarcze są wyrażane w mierniku pieniężnym (miernikami naturalnymi posługuje się rachunkowość tylko do realizacji celów cząstkowych np. w kalkulacji); Zapisy księgowe dokonuje się wyłącznie na podstawie dokumentów źródłowych, które stwierdzają wystąpienie operacji gospodarczych. Niedozwolone jest dokonywanie zapisów nieudokumentowanych. Dokument źródłowy to oryginał rachunków; Do bieżących zapisów księgowych stasuje się specyficzne urządzenia księgowe nazywane kontami. Sposób dokonywania na nich zapisów jest objęty normami; Powiązanie kont i ich korespondencję wyznacza obowiązujący w przedsiębiorstwie zakładowy plan kont (obieg dokumentów w danej firmie); Obowiązuje nakaz podwójnego zapisu, który polega na ty, że księguje się przynajmniej na dwóch kontach: - obowiązkowo po dwóch stronach kont;

- tę samą kwotę. Ciągłość ewidencji księgowej; w tym celu stosujemy metodę od bilansu do bilansu; Prowadzić kontrolę wewnętrzną poprzez systematyczną inwentaryzację.Do ewidencji księgowej stosuje się specjalne urządzenie zwane kontem. Odzwierciedla ono stan i zmiany określonego składnika aktywów, pasywów oraz wyniku (koszty, przychody, straty i zyski nadzwyczajne). Każde konto ma: - nazwę; - może posiadać symbol, najczęściej cyfrowy; - zapisy na koncie dokonuje się w mierniku pieniężnym.Budowa konta łączy się z jego podziałem na dwie przeciwstawne strony: 1. lewą stroną, która nazywa się stroną Winien (Wn), względnie po łacinie stroną Debet (Dt); 2. prawa strona konta nazywa się stroną Ma , p łacinie: Credit , (Ct).Otwarcie konta następuje w momencie zaksięgowania stanu początkowego z bilansu otwarcia. Stan ten nazywamy saldem początkowym i w zależności od charakteru konta może wystąpić po stronie Winien lub Ma. Założenie konta polega na wpisaniu jego nazwy oraz symbolu, jaki został mu nadany w planie kont.Konta aktywno pasywneMogą występować zarówno w aktywach, jak i w pasywach bilansu, w zależności od charakteru salda. Saldo początkowe może mieć po stronie Wn (należności) lub po stronie Ma (zobowiązania)Wn Ma(Sp.) Saldo początkoweSaldo początkowe debetowe (kredytowe) (Sp.)(+)Obroty debetowe (-)obroty kredytowe zwiększajace (aktywne) zmniejszające (aktywne)(-)Obroty debetowe(+)Obroty kredytowezmniejszajace (pasywne) zwiększające (pasywne)Obroty debetowe łącznie z Sp. Obroty kredytowe łącznie z Sp.(Sk)Saldo końcowe kredytowe Saldo końcowe debetowe (Sk)Obroty konta = = obroty kontaUstalanie sald końcowych konta aktywno pasywnego wymaga odrębnej analizy każdej operacji zapisanej na koncie.Bilans majątkowy jest dwustronnym zestawieniem wartości środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich pochodzenia (pasywów), sporządzonym na określony dzień i w określonej formie. Prawidłowo sporządzony bilans powinien zawierać: dokładne oznaczenie podmiotu, dla którego jest sporządzony; oznaczenie momentu bilansowego czyli daty, na którą bilans jest sporządzony; wyszczególnienie nazw i wartości poszczególnych grup aktywów i pasywów (wszystkie składniki aktywów i pasywów muszą być wyrażone w walucie polskiej). Aktywa zestawia się wg rosnącej płynności, a pasywa wg rosnącej wymagalności spłaty; sumy pośrednie grup aktywów i pasywów oraz sumy ogólne pasywów i aktywów; podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową jednostki; datę sporządzenia bilansu.Zasady bilansowe: zasada równowagi bilansowej wyrażająca się równością sum bilansu, a wynikająca z tego, że w bilansie te same składniki majątkowe ujęte są z dwóch punktów widzenia: rodzaju środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia, tak, że: aktywów = pasywów MAJĄTEK (trwały + obrotowy) = KAPITAŁ (własny + obcy) Zasada ciągłości bilansowej, wg której bilans zamykający jeden rok obrotowy jest jednocześnie bilansem otwierającym rok następny. Ciągłość bilansowa może być: Formalna gdy zachowany jest ten sam układ i sposób grupowania składników, tak aby kolejne bilanse były

porównywalne; Merytoryczna polegająca na stosowaniu tych samych zasad wyceny składników. Zmiana zasad wyceny wymaga uwidocznienia wpływu tych zmian na wartość poszczególnych składników i może nastąpić od pierwszego dnia nowego roku obrotowego, a nie w ciągu roku.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument