Rynek EWG - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Rynek EWG - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (137 KB)
2 strony
616Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: rynek EWG; ryzyko handlowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Obecnie na rynku EWG działa Międzynarodowy Związek Ubezpieczycie li kredytów Międzynarodowych

Prze II wojną światową ubezpieczenia kredytów nie rozwijały się w Polsce po 1945, też nie było takiej potrzeby ponieważ cały przemysł wytwórczy był w rękach państwa. Straty

były rekompensowane z dotacji celowych. 1956 r po śmierci Stalina nastąpił powolny rozwój handlu zagranicznego i ubezpieczeń. Do 1971 roku były tylko ubezpieczenia handlowe, ubezpieczenia kredytu ale tylko krótkoterminowe. Ubezpieczycielem była Warta, która ubezpieczała ubezpieczenia zagraniczne i tzw. Trudne ryzyko. W 1971 roku uchwałą RM powołano organ, który sprawował pieczę nad ubezpieczeniami kredytów bankowych od kontrahentów zagranicznych. Zawiera z Wartą polisy z podmiotami gospodarki uspołecznionej to gwarancją było udzielenie pożyczki przez banki tej jednostce. Mogła ta jednostka uzyskać pożyczkę z każdego polskiego banku bez poręczenia ponieważ jeśli eksporter towaru ulegał zniszczeniu to Warta płaciła odszkodowanie przejmował bank jako należną wierzytelność (polisa była zastawem). Uchwałą RM z 1974 roku rozszerzono zakres ubezpieczeń. Do niego weszło ryzyko niehandlowe. Nastąpił rozwój ubezpieczeń w stosunkach międzynarodowych. Uchwała ta dawała ministrom, prawo dawania poleceń zawarcia ubezpieczeń jeśli przedsiębiorstwo zajmowało się handlem zagranicznym. RM powołała przy Ministerstwie Finansów Komitet Ubezpieczeń, który opiniował i doradzał w zakresie polityki ubezpieczeń kredytowych. W 1984 roku. Gdy dochodzi do wahań Warta wprowadziła to aby zabezpieczyć się przed stratami związanymi z wahaniami kursów. Zmiana w systemie handlu międzynarodowym nastąpiła w 1990 roku na podstawie ustawy o ubezpieczeniach w obrocie krajowym i międzynarodowym. W 1991 roku powołano Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Ma ona zajmować się ubezpieczeniami kredytów od ryzyk handlowych i niehandlowych. Ta korporacja nie rozwiązuje nie rozwiązuje jednak sprawy ponieważ:

1. brak systemu finansowania eksportu 2. hamulcem jest też bilans płatniczy 3. kont kredytu jest wysoki 4. barierą jest kapitał – budżet nie ma odpowiedniej ilości środków na

dofinansowanie tej korporacji aby mogła ona udzielić gwarancji bezpieczeństwa eksportu.

W 1995 roku rozporządzenie ministra finansów określa na jakie towary

Eksportowe korporacja może udzielać gwarancji, udziela spłaty (tylko na polskie towary i wytworzone w Polsce gdzie określono minimum surowca polskiego. Tu też określono, że mogą to być towary polskiego pochodzenia od eksporterów krajowych i zagranicznych.

Ryzyko:

Jeśli eksporter nie utrzyma należności z kontraktu to musi to zgłosić zagrożenie stratą i określić jej wysokość. Korporacja ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Podobnie w obrocie krajowym też są zachowane terminy spłaty odszkodowania, choć nie ma tych terminów w polisie. Do każdego rodzaju ryzyka ustala się odrębne warunki. Obecnie KUKE zawiera polisy które są jednocześnie dokumentami poręczenia jak wcześniej w Warcie. KUKE przejmuję z chwilą wypłaty odszkodowanie żądania spłaty od importera (który nie płaci za towar). Jest to roszczenie zwrotne: daje możliwość interwencji w stosunkach międzynarodowych (można dochodzić roszczeń na drodze dyplomatycznej, na drodze arbitrażu międzynarodowego czy Trybunału Sprawiedliwości).

Ważna data zaistnienia ryzyka handlowego:

- bankructwo importera - zawieszenie wypłat lub wystąpienie wierzyciela o spłaty. Do wierzyciela występuje

się o układ i zwrot pieniędzy. - Może się okazać, że występując egzekucją importer nie ma żadnych środków.

Kalkulacje przedstawia się ubezpieczycielowi. - W kontrakcie określa się zwłokę i jeśli ona wpłynęła to występuje się do

ubezpieczyciela.

docsity.com

Podmioty prywatne i państwowe nie ubezpieczają się od strat pośrednich czy ubocznych. KUKE nie tylko gwarantuję zwrot szkód poniesionych w kontrakcie. Ma ona też swój wywiad w poszczególnych krajach ponieważ od stabilności kraju zależy wysokość składki. Jest ona czynnikiem pewności eksportowej w chwili zawierania umowy ostrzega eksportera. Można też ubezpieczyć eksport usług. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności i jest też odpowiedzialność cywilna w tej działalności.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument