Zawieszenie postępowania - Notatki - Prawo administracyjne , Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Zawieszenie postępowania - Notatki - Prawo administracyjne , Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (106 KB)
2 strony
632Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące zawieszenia postępowania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

35.ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

Jest to przerwa w postępowaniu w czasie, której nie biegną terminy. Jest

to tzw. spoczywanie postępowania. Przyczyny zawieszenia

1. Obligatoryjne art. 97 $1. – powodują zawieszenie postępowania z

urzędu.

a)chwilowy brak reprezentacji strony w postępowaniu tzn. śmierć strony jeżeli sprawa jest tego rodzaju, że w jej miejsce mogą wstąpić następcy

prawni. Np. firma ubiega się o przyznanie koncesji a właściciel zmarł, to

następca może dalej ubiegać się.

b)w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony, c)w razie przez stronę lub jej przedstawiciela zdolności do czynności

prawnych (choroba psychiczna)

d)konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub

sąd.

a), b), c), d). – brak reprezentanta strony.

Zagadnienia wstępne – jest to nowo otwarty, wcześniej nie rozstrzygany

problem do którego rozstrzygnięcia właściwy jest inny organ lub sąd (najczęściej problem własności z spraw spadkowych).

-sprawa obywatelstwa przy zakupie ziemi,

-inna sprawa administracyjna,

-bardzo rzadko postęp. Karne. Mamy dwa tryby rozstrzygania zagadnienia wstępnego:

1.Tryb podstawowy art. 100 $1 – gdy organ wzywa stronę aby wystąpiła

do innego organu lub do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego

lub sam wystąpi do właściwego organu lub sądu a takie o rozstrzygnięcie (te „lub” wynika z prawa materialnego, które określa kto może wystąpić o

wszczęcie postępowania, bo nieraz może być wszczęcie na wniosek , a gdy

z urzędu to organ może wystąpić sam do innego organu.

2.Tryb nadzwyczajny – polega na tym, że organ prowadzący

postępowanie sam rozstrzyga zagadnienie wstępne przekraczając swoje kompetencje, wtedy gdy zawieszenie postępowania mogło by spowodować

nie bezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę

dla interesu społecznego.

Po doręczeniu decyzji powinien się zwracać do właściwego organu o poprawne wydanie decyzji, postanowieniu lub sądu. Gdy te orzeczenie

będzie inne powoduje to możliwość wznowienia postępowania.

BŁĘDY – np. US zwraca się do IS o instrukcję prawa nie jest to podstawa

do zawieszenia, trzeba pamiętać, że podstawą ma być rozstrzygnięcie.

Zawieszenie fakultatywne – art. 98 – jest to zawieszenia na wniosek

strony jeżeli na jej żądanie było wszczęte a nie sprzeciwiają się temu inne

strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Jeżeli w ciągu trzech lat strona nie zwróci się o podjęcie postępowania to

postępowanie się umarza.

docsity.com

W sprawie zawieszenia postępowania wydaje się postanowienie, na które

służy zażalenie! Ponowne podjęcie (odwieszenie) postępowania wymagane

jest również postanowienie art. 101.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument