Organy województwa - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Organy województwa - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (112 KB)
1 strona
378Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające organy województwa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1

ORGANY WOJEWÓDZTWA

SEJMIK WOJEWÓDZTWA

- organ stanowiący i kontrolny - kadencja 4 lata - skład: 45 radnych - woj. do 2 000 000 mieszkańców po 5 na każde rozpoczęte 500 000 mieszkańców. I Zadania sejmiku województwa: - stanowienie aktów prawa miejscowego (statutu, zasad gospodarowania mieniem komunalnym)

- uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich organów wojewódzkich - uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego - podejmowanie uchwał w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - uchwalenie budżetu województwa - rozpatrywanie sprawozdań i wykonanie budżetu - podejmowanie uchwał w sprawie z wykonania budżetu - podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu - uchwalenie przepisów dotyczących podatków i opłat (w granicach określonych prawem) - uchwalenie projektów współpracy zagranicznej województwa - powoływanie i odwoływanie na wniosek marszałka - skarbnika województwa - podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa - uchwalanie przepisów dot. organizacji wew. oraz (?) pracy organów sam. teryt. II Tryb podejmowania uchwał: - zwykła większość głosów

głosom: przynajmniej połowa składu - głosowanie jawne lub jawne imiennie - w przypadku różnej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. III Organizacja wewnętrzna sejmiku województwa - z grona wybierani: przewodniczący i 103 w-ce przewodniczących - bezwzględną ilością głosów, w głosowaniu tajnym. IV Przewodniczący sejmiku: - może powierzyć wykonywanie swoich zadań jednemu z wice-przewodniczących

- nie można łączyć funkcji z członkostwem w zarządzie województwa V Komisje: - stałe - - doraźne - char. fakultatywny i organy pomocnicze, opiniodawczo-doradcze - komisja rewizyjna- charakter obligatoryjny

- skład: radni (w tym przedstawiciele wszystkich klubów - zadania:

- kontrolowanie działalności zarządu i jednostek organizacyjnych - opiniowanie wykonania budżetu - występowanie z wnioskiem dot. absolutorium

IV Kluby radnych - dominacja kryteriów politycznych VII Pozycja prawna radnego: - nie może z nim być zawiązany stosunek pracy w urzędzie marszałkowskim - nie może zajmować stanowiska kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki

organizacyjnej - wolny mandat - brak związania instrukcjami wyborów - obowiązany kierować się interesem państwa i wojewódzkiej wspólnoty samorządowej.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument