Satysfaktory i motywatory według Herzberga - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 marca 2013

Satysfaktory i motywatory według Herzberga - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (173 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: satysfaktory i motywatory według Herzberga to czynniki motywujące do pracy, jest to dynamiczna teoria motywacji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

27. Satysfaktory i motywatory wg Herzberga.

Satysfaktory i motywatory wg Herzberga to czynniki motywujące do

pracy. Jest to dynamiczna teoria motywacji:

 Satysfaktory – to aspekty pracy, które powodują niezadowolenie, gdy są nieobecne, bądź też zapobiegają niezadowoleniu, gdy są.

Zaliczją się do nich: fizyczne środowisko pracy, płaca, relacje z

szefem i współpracownikami.

 Motywatory – to aspekty pracy, które powodują zadowolenie gdy wystąpią. Zaliczają się do nich: ciekawe zadania, uznanie za

wykonanie pracy, poczucie autorstwa wobec wykonanej pracy,

poczucie odpowiedzialności.

Herzberg stwierdził że:

 Jeżeli nieobecne są czynniki higieniczne, to pracownicy odczuwają niezadowolenie.

 Jeżeli są czynniki higieniczne to pracownicy nie odczuwają

niezadowolenia (są obojętni).

 Jeżeli obecne są motywatory, to pracownicy odzczuwają zadowolenie.

Motywowanie ludzi jest łatwiejsze, gdy występują w pracy czynniki

higieniczne, co sprawia, że ludzie nie są niezadowoleni, sfrustrowani.

Wprowadzenie czynników motywujących określa się jako wzbogacanie pracy i polega na takim przprojektowaniu zakresu pracy oraz zapewnieniu

takich warunków, by sprzyjało to zadowoleniu ludzi z pracy.

Czynniki prowadzące do szczególnie wysokiej satysfakcji to:

konstruktywne osiągnięcia, uznanie, praca jako wartość sama w sobie,

odpowiedzialność, postępy, osobisty rozwój. Czynniki prowadzące do szczególnie wysokiego niezadowolenia to:

administracyjna (biurokracyjna) struktura organizacyjna, ścisły nadzór, złe

relacje z przełożonym, złe warunki pracy, niewłaściwe relacje ze

współpracownikami, niski status społeczny pracy, brak poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia.

Sposób wykorzystania teorii Herzberga to wzbogacanie pracy

poprzez działania, to znaczy:

1. Częste dostarczanie pracownikom informacji zwrotnych dotyczących ich wyników w pracy.

2. Zapewnienie możliwości, by pracownicy doświadczali rozwoju

psychologicznego.

3. Zapewnienie możliwości samodzielnego tworzenia programów swojej grupy.

Wyszczególnienie Gdy są Gdy ich nie ma Satysfaktory brak niezadowolenia niezadowolenie

Motywatory Zadowolenie brak zadowolenia

docsity.com

4. Wprowadzenie odpowiedzialności pracowników za pewną część

kosztów przedsiębiorstwa.

5. Elastyczność hierarchii menedżerskiej (otwarta komunikacja).

6. Rozliczanie pracowników z wyników pracy. Sposobem wykorzystania teorii Herzberga jest także zarządzanie

przez cele, które jest stosowane do tej pory w niektórych organizacjach.

Firmy, które je stosują zanotowały zarówno pozytywne jak i negatywne

wyniki. Dwuczynnikową teorię Herzberga można połączyć z piramidą potrzeb

Maslowa przyjmując, że czynniki wpływające na zaspokojenie potrzeb

fizjologicznych, bezpieczeństwa i częściowo afiliacji to czynniki higieniczne.

Natomiast czynniki powodujące zaspokojenie niektórych potrzeb afiliacji, szacunku i samorealizacji to motywatory.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument