ekonomia zagadnienia i odpowiedzi, Egzaminy'z Mikroekonomia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, WSE
wiktor-chrystow
wiktor-chrystow

ekonomia zagadnienia i odpowiedzi, Egzaminy'z Mikroekonomia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, WSE

PDF (94 KB)
4 str.
38Liczba odwiedzin
Opis
test z ekonomii mikroekonomii szkoły wyższej i średniej
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 4
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
Ekonomia2

a) Pytania sprawdzające:

1. Jakie są ograniczenia racjonalnego zachowania konsumenta?

Ograniczenia racjonalnego zachowania konsumenta mają podstawy w wielkości dochodów konsumenta i cen dóbr i usług oraz umiejętności uszeregowania kombinacji dóbr według poziomu satysfakcji, czyli użyteczności

2. Co to jest postępowanie racjonalne?

Postępowanie racjonalne – opisuje zachowanie, postępowanie konsumenta we- dług gustów i preferencji oraz co może osiągnąć przy swoich dochodach i danych cenach. Racjonalny konsument dokonuje wyboru zgodnie z preferencjami i zaspokaja- niem potrzeb – głównym celem. Dokonuje wyboru w oparcie o dane informacje. Postępując racjonalnie powinien być skłonny (przygotowany) do zapłacenia wyższej ceny za lepszy produkt, czy za lepszą jakość. Czasami konsument nie chce kupić produktu z wyższą jakością, gdy jest wyższa cena, ale nawet jeśli ja- kość spada wraz z ceną to konsument też rezygnuje z kupna dobra. Celem kon- sumenta jest maksymalizacja zadowolenia z konsumpcji.

3. Jakim celom służy użyteczność?

UŻYTECZNOŚĆ – satysfakcja, miara zadowolenia konsumenta, pokazuje ile zadowolenia z konsumpcji jednego dobra bądź usługi ma konsument. Użytecz- ność jest, więc miarą porządkową coś jest ważniejsze a coś mniej – subiektywi- zm.

4. Wyjaśnij pojęcie krzywej obojętności.

KRZYWA OBOJĘTNOŚCI – pokazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr dają- cych konsumentowi ten sam poziom zadowolenia.

Dobro A

Dobro B

Dla konsumenta jest obojętne czy tyle danego dobra czy tyle innego – dobra wymienne. Relacja wymienności jest zmienna (przydatność danych dóbr może się zmieniać). Różna jest substytucyjność dóbr.

PRAWO malejącej marginalnej substytucyjności dóbr – określa, jaką ilość dobra A należy poświęcić w celu zwiększenia konsumpcji o 1 jednostkę dobra B. Za- leży od ogólnej ilości A i B (rzadkość).

5. W jaki sposób zmieniają się linie budżetu pod wpływem zmian relacji cen oraz zmian dochodu konsumenta?

Wzrost dochodu konsumenta przy stałych cenach powoduje równoległe przesu- nięcie się linii budżetowej w górę, wielkość popytu rośnie (przy dobrach nor- malnych). Jeżeli dochód konsumenta spada, to linia budżetowa przesunie się w dół. Zmiana cen powoduje obrót linii budżetowej wokół punktu (dla danego do- bra), w którym nie kupujemy danego dobra. Zmiana taka wywołuje efekt do- chodowy i efekt substycyjny. Efekt dochodowy – wzrost ceny dla wszystkich dóbr normalnych wyraża się zmniejszeniem wielkości popytu. Efekt substycyjny – związany ze zmianą rela- cji cen sprawia, że konsumenci odchodzą od danego dobra, którego cena wzra- sta i zastępują je różnymi substytutami.

b) Podkreśl prawidłową odpowiedź:

1. Użyteczność jest: a) Miarą przydatności, b) Funkcją określającą zależność między przedmiotem a korzyściami z jego za-

stosowania, c) Miarą zadowolenia wynikającego z użytkowania dóbr i usług.

2. Jeżeli konsument znajduje się powyżej własnej linii budżetowej przy danym dochodzie, oznacza to, że:

a) Wydał cały dochód, b) Znajduje się w punkcie równowagi, c) Może jeszcze wydać swoje dochody.

3. Użyteczność marginalna jest: a) Użytecznością z konsumpcji dobra w dodatkowym czasie, b) Użyteczność dóbr luksusowych ponad konieczne potrzeby, c) Dodatkowym zadowoleniem wynikającym z przyrostu konsumpcji kolejnej

jednostki dóbr i usług.

4. Prawo majejącej użyteczności krańcowej stwierdza, że: a) W miarę, jak rośnie konsumowanie ilości produktów, popyt malenie, b) W miarę, jak rośnie konsumowanie ilości produktów, cena musi rosnąć, c) Użyteczność krańcowa dodatkowych konsumowanych jednostek dobra male-

je.

5. W którym z niżej wymienionych przypadkach popyt będzie elastyczny? a) Cena spada i całkowity utarg spada, b) Cena rośnie, a całkowity utarg pozostaje bez zmian, c) Współczynnik elastyczności popytu jest większy od jednostki.

6. Elastyczny popyt na produkt oznacza, że: a) Producenci reagują intensywnie na zmiany ceny, b) Procentowa zmiana wielkości popytu jest większa niż procentowa zmiana

ceny, c) Procentowa zmiana ceny jest większa niż procentowa zmiana wielkości po-

pytu.

c) Podkreśl prawidłową odpowiedź:

1. Które z założeń dotyczących preferencji w teorii zachowania się konsumenta nie jest prawdziwe?

a) Konsument woli mieć więcej danego dobra niż mniej b) Wybory konsumentów między różnymi kombinacjami dóbr są stałe c) Konsument może zestawić, według kolejności swoich preferencji wszystkie

rynkowe koszyki dóbr.

2. Preferencje konsumenta: a) Zależą między innymi od wykształcenia i poziomu jego dochodów, b) Są zawsze obiektywne, c) Są przeważnie jednakowe dla wszystkich konsumentów.

3. Które stwierdzenie w stosunku do użyteczności jest prawdziwe? a) Dobra użyteczne to takie dobra, na które popyt maleje w miarę wzrostu do-

chodów konsumenta, b) Użyteczność jest synonimem popytu na dane dobro, c) Użyteczność jest miarą zadowolenia konsumenta z konsumpcji dóbr (usług).

4. Użyteczność marginalna to: a) Użyteczność wynikająca z konsumowania dóbr luksusowych, b) Miara przydatności danego dobra, c) Zmiana użyteczności całkowitej, wynikającej ze zmiany konsumpcji danego

dobra o jednostkę.

5. Prawo malejącej użyteczności krańcowej stwierdza, że: a) Wraz ze wzrostem konsumpcji użyteczność marginalna dodatkowych jedno-

stek maleje, b) Zadowolenie z pierwszej konsumowanej jednostki dobra lub usługi jest

znacznie mniejsze niż kolejnych jednostek. c) Popyt zwiększa się wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra.

6. Przy wzroście użyteczności całkowitej, użyteczność krańcowa: a) Maleje, b) Jest zawsze dodatnia, c) Osiąga maksimum.

7. Krzywa obojętności przedstawia: a) Maksymalną ilość jednego dobra, którą możemy kupić przy określonej na-

bywczej ilości drugiego dobra, b) Wartościowanie różnych koszyków dóbr, c) Wszystkie kombinacje konsumpcji dwóch dóbr, które dają konsumentowi

takie samo zadowolenie.

8. Które stwierdzenie w stosunku do użyteczności jest prawdziwe? a) Krzywe obojętności mają dodatnie nachylenie, b) Liczba krzywych obojętności jest skończona, c) Krzywe obojętności nie mogą się przecinać.

9. Maksymalne kombinacje ilości dwóch dóbr, które konsument może nabyć przy danym dochodzie i danych cenach, to:

a) Linia budżetowa, b) Krzywa obojętności, c) Gusty konsumenta.

10. Przesunięcie linii budżetowej następuje w przypadku zmiany: a) Wyłącznie cen dóbr, b) Wyłącznie gustów konsumentów, c) Dochodu konsumenta i / lub cen dóbr.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument