Elementy planu imprezy wolnoczasowej, Schematy'z Literatura. Wyższa Szkoła Wojenna
natalia_narel
natalia_narel

Elementy planu imprezy wolnoczasowej, Schematy'z Literatura. Wyższa Szkoła Wojenna

DOC (67 KB)
4 str.
574Liczba odwiedzin
Opis
elementy planu imprezy wolnoczasowej
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 4
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument

Elementy planu imprezy wolnoczasowej

1. Uczestnicy: a. grupa wiekowa; b. płeć; c. poziom zamożności, d. poziom wykształcenia; d. miejsce zamieszkania – region Polski, - wieś, - małe miasto (do 30 tys. mieszkańców); - średnie miasto (30-100 tys.), - duże miasto (100-250 tys.); - bardzo duże miasto (pow. 250 tys. mieszkańców); e. specyficzne zainteresowania; f. zawód (grupa zawodowa) g. inne elementy charakterystyki 2. Czas:

2..apora roku; 2..b czas trwania imprezy.

3. Miejsce: 3..aw miejscu zamieszkania; 3..b w pobliżu miejsca zamieszkania; 3..codległe miejsce lub miejsca w kraju 3..d odległe miejsce lub miejsca za granicą

4. Wypoczynek – od czego: a. praca – intensywność; wysiłek fizyczny; niepewność (niestabilność); b. hałas – komunikacyjny; przemysłowy; osiedlowy; c. zanieczyszczenie środowiska – w środowisku pracy; w środowisku zamieszkania; d. trudności współżycia – w pracy; w domu; w otoczeniu sąsiedzkim; 5. Warunki odpoczynku

5..azarezerwowana odpowiednia ilość czasu; 5..b warunki lokalowe (kwestia intymności, higiena osobista itp); 5..csprzyjające otoczenie przyrodnicze; 5..d kwestia dostępności praktyk religijnych; 5..einne okoliczności.

6. Jakie kategorie (grupy czynności) zagospodarowania czasu wolnego wystąpią i w jakiej postaci:

2..czabawa – rozrywka; gra; 2..d hobby; 2..epraca nad sobą (samodoskonalenie).

7. Które ze współczesnych form spędzania czasu wolnego wystąpią 1. Turystyka 1. Czytanie książek, gazet, czasopism 2. Sport 2. Spotkania, zabawy towarzyskie, gry itp. 3. Środki masowego przekazu 3. Słuchanie radia. 4. Teatry, filharmonie, wystawy, muzea 4. Oglądanie telewizji 5. Samokształcenie 5. Zajęcia turystyczne i turystyczno-rekreacyjne (wycieczki, spływy,

rajdy, wyjazdy turystyczne) 6. Amatorstwo artystyczne 6. Czynne uprawianie sportu 7. Majsterkowanie i amatorstwo techniczne 7. Korzystanie z teatrów, instytucji muzycznych, kina, wystaw itp. 8. Hodowla amatorska 8. Hobby (zamiłowania przyrodnicze, politechniczne, artystyczne,

kolekcjonerskie) 9. Zabawy i kontakty towarzyskie 9. Słuchanie muzyki z płyt, wideo, kino domowe itp 10. Kolekcjonerstwo 10. Spacery. 11. Aktywność społeczna 11. Praktyki i zajęcia religijne, pogrzeby, opieka nad grobami

12. Praca i działalność społeczna, aktywność polityczna, zebrania, manifestacje, mityngi

13. Inne formy spędzania czasu wolnego

8. Dostępność cenowa: 8..aimpreza bezpłatna (sponsorowana; koszty w ramach działania instytucji itp.); 8..b udział w imprezie tani, opłaty symboliczne; 8..cśrednia cena; 8..d impreza droga, elitarna

9. Jakie cele przyświecałyby uczestnikom, dlaczego chcieliby oni wziąć udział w tej imprezie? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 9. Jakie cele wychowawcze organizator przypisuje imprezie? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Lista kluczowych kompetencji dla rozwoju Polaków i Polski w XXI w. (propozycje do dyskusji) I. Poczucie własnej godności, wartości i podmiotowości. Dojrzałość osobowa w sferze emocjonalnej, poznawczej, moralnej i społecznej II. Empatia – zdolność rozumienia innych i współczucia innym III. Szacunek i poszanowanie godności innych ludzi. Kultura wzajemnej akceptacji i uznania IV. Lojalność i zaufanie w relacjach międzyludzkich V. Świadomość i zachowania etyczne VI. Dostrzeganie i rozwijanie talentów oraz silnych stron u siebie i u innych (dzieci, uczniów, pracowników itd.) VII. Zdolność do akceptacji swoich i cudzych błędów i porażek – umiejętność uczenia się na błędach i wychodzenia z porażek VIII. Zdolność do przyjmowania krytyki (nietraktowania jej godnościowo) i rzeczowego (niegodnościowego) krytykowania innych IX. Umiejętność prowadzenia dialogu bez przemocy, opartego na chęci wzajemnego wysłuchania siebie i znalezienia tego, co wspólne

X. Umiejętność współpracy, działania w zespole, sieciowania XI. Zdolność wzorcotwórczego, empatycznego i integrującego przywództwa XII. Odwaga i umiejętność samodzielnego, nieschematycznego myślenia XIII. Umiejętność uczenia się, selekcjonowania wiedzy, rozumienia sensu, ciekawość świata XIV. Zdolność do myślenia holistycznego, integrowania różnych wartości, łączenia interdyscyplinarnego XV. Zdolność do stawiania ambitnych celów, myślenia o przyszłości, długofalowego planowania i działania XVI. Umiejętność zarządzania energią własną i innych XVII. Przedsiębiorczość i mobilność XVIII. Kompetencje obywatelskie – zainteresowanie sprawami publicznymi, świadomość, odwaga i aktywność obywatelska XIX. Rozumienie własnej kultury XX. Rozumienie przyrody i otaczającego świata Lista kwalifikacji kluczowych - wynik dyskusji między przedstawicielami Europejskiej Federacji Związków Zawodowych (ETUC) a Europejską Federacją Pracodawców (ranking wg pracodawców w powiatach mazurskich).1. Aktywność, zaradność, twórczość, odpowiedzialność, kreatywność, niezależność, samodzielność w pracy i działaniu. 2-3. Umiejętność komunikowania się, wyszukiwania i przetwarzania informacji. 2-3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. 4. Umiejętność samokształcenia i samorozwoju. 5. Gotowość do akceptacji zmian zachodzących w otoczeniu jednostki i umiejętność przystosowania się do nich, szczególnie do zmian i zastosowań nowych technologii. 6. Umiejętność porozumiewania się z innymi w różnych językach. 7. Umiejętność korzystania ze swych praw i obowiązków jako obywatela i konsumenta. 8. Poczucie obywatelstwa europejskiego i myślenia po europejsku.

Lista kwalifikacji kluczowych na podstawie wymagań pracodawców osiadających system jakości (ranking na podstawie opinii pracodawców mazurskich).

1. Uczestnictwo w procesie pracy na zasadzie zaangażowania i kreatywności. 2. Zdolność podejmowania decyzji. 3. Umiejętność koncentracji uwagi na spełnianiu oczekiwań, zarówno klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego. 4. Umiejętność pracy zespołowej. 5. Wysoka motywacja pracy. 6. Świadomość, że doskonalenie jakości jest rolą każdego pracownika, niezależnie, czy jest to działalność zespołowa, czy indywidualna. 7. Pozytywne cechy charakteru (punktualność, niekonfliktowość, pracowitość itp.). 8. Umiejętność samokontroli efektów pracy. 9. Zdolność do tworzenia wzrostu wydajności procesów i ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa jako organizacji. 10. Aktywne uczestnictwo w otwartym systemie komunikowania się. 11. Umiejętność stosowania narzędzi kontroli jakości produkcji i usług i właściwej interpretacji wyników otrzymanych tymi narzędziami. 12. Stosowanie zachowań asertywnych.

Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności („stara” podstawa programowa):

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności, 2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowywania do publicznych wystąpień,

3) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, 7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO: 1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 7) umiejętność pracy zespołowej. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r – załącznik: EUROPEJSKIE RAMY ODNIESIENIAKOMPETENCJE KLUCZOWE – definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Porozumiewanie się w języku ojczystym

Porozumiewanie się w językach obcych

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne

Kompetencje informatyczne

Umiejętność uczenia się

Kompetencje społeczne i obywatelskie

Inicjatywność i przedsiębiorczość

Świadomość i ekspresja kulturalna

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument