Elementy prawa administracyjnego - Notatki - Prawo administracyjne - Część 2, Notatki'z Prawo Administracyjne. Uniwersytet Warszawski
Lady_Pank
Lady_Pank

Elementy prawa administracyjnego - Notatki - Prawo administracyjne - Część 2, Notatki'z Prawo Administracyjne. Uniwersytet Warszawski

8 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiają elementy prawa administracyjnego jako zespółu norm regulujących strukturę i kompetencję organów administracji państwowej oraz stosunki prawne powstające w toku wykonawczo-zarządzającej działalności tych ...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 8
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument

Prawo o Aktach Stanu Cywilnego

Czym jest akt stanu cywilnego?

To wpis dokonany w księdze stanu cywilnego dotyczący zdarzeń, co do których prawo o

aktach stanu cywilnego przewiduje obowiązek zarejestrowania. Akt zawiera tylko dane

określone przez prawo. Podstawowymi aktami stanu cywilnego są: akt urodzenia, małżeństwa

i zgonu.

Księgi stanu cywilnego prowadzone są przez urzędy stanu cywilnego. Urzędy tworzone sa na

obszarze gminy lub po jednym dla kilku gmin, lub jest ich kilka dla jednej dużej gminy.

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego należą do zakresu czynności administracji

rządowej, dlatego urzędy s. c. tworzone są przez wojewodę. Stanowią też jednostki

administracyjne gmin.

Czym jest rejestracja stanu cywilnego?

To system obligatoryjnych i ciągłych zapisów zdarzeń charakteryzujących stan cywilny.

Fakty podlegające rejestracji określone są w prawie o aktach stanu cywilnego.

Wpisy dokonywane są na podstawie zgłoszenia zdarzenia podlegającego rejestracji (np.

zgłoszenia urodzenia) lub na podstawie zanotowanego zdarzenia, które miało miejsce w

urzędzie stanu cywilnego.

Rejestracji dokonuje kierownik urzędu s. c. (którym może być wójt lub burmistrz), obejmuje

ona:

a) sporządzenie aktów stanu cywilnego b) nanoszenie wzmianek dodatkowych c) sporządzenie protokołów o oświadczeniach zmieniających stan cywilny lub

wpływających na treści aktów

Do unieważnienia aktu może dojść:

- jeżeli akt stwierdza zdarzenia niezgodne z prawda ( np. sporządzenie akt urodzenia dla dziecka, które wcale się nie urodziło)

- jeżeli dojdzie do uchybień przy sporządzeniu aktu, które zmniejszą jego moc dowodową (np. sporządziła go osoba nieuprawniona)

Słowo o naturze aktów stanu cywilnego.

Nie tworzą nowego stanu prawnego, a jedynie rejestrują zaistniałe zdarzenia określone

prawem. Skutki prawne zdarzenia powstają z chwilą zaistnienia, a nie z chwila rejestracji.

Urodzenie, zgon lub zawarcie małżeństwa rejestruje się w postaci osobnych aktów. Inne

zdarzenia podlegające rejestracji w księgach stanu cyw. Nie mają własnych aktów,

rejestrowane są w postaci dodatkowych wzmianek w podstawowych aktach stanu cywilnego.

Wzmianki realizują zasadę zupełności. Wzmianki na marginesach odnotowujące zmiany,

które zaszły po sporządzeniu aktu, są jego integralną częścią.

Przypiski zamieszczane są pod treścią aktu. Zawierają informacje o innych aktach s. c.

Sporządzonych wcześniej i później, dotyczących tej samej osoby. Umożliwia to odczytanie

pełnego stanu cywilnego osoby w danej chwili.

Odpisy wydawane są w formie zupełnej lub skróconej z ksiąg stanu cywilnego. Mogą je

uzyskać organy państwowe, osoby, których akty dotyczą, małżonkowie zstępni i wstępni oraz

docsity.com

osoby i organizacje, które wskażą w tym interes prawny (zasada ograniczonej jawności

formalnej ksiąg i aktów s. c.).

Akty mają istotne znaczenie procesowe, gdyż stanowią wyłączny dowód zdarzeń, które

są w nich rejestrowane. Żaden inny dokument nie może stanowić dowodu tych zdarzeń.

Akt Urodzenia

Urodzenie należy zgłosić w ciągu 14 dni od zdarzenia, w razie gdy dziecko urodzi się martwe,

należy to zgłosić w ciągu 3 dni. W razie narodzin w szpitalu lub innym zakładzie do

zgłoszenia zdarzenia zobowiązany jest szpital lub zakład. W innym wypadku kolejno: ojciec,

lekarz lub położna, matka.

Zawieranie małżeństw

Następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego z zachowaniem uroczystej formy. Akt

małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Udzielenie ślubu religijnego może

nastąpić po uprzednim zawarciu małżeństwa w urzędzie i przedstawieniu duchownemu

odpisu skróconego aktu małżeństwa lub na zasadach ślubu konkordatowego (patrz prawo

rodzinne). Małżeństwo zawierane jest w urzędzie w pobliżu miejsca zamieszkania jednego z

przyszłych małżonków.

Akt zgonu

Zgon należy zgłosić przed upływem 3 dni, jeśli nastąpi wskutek choroby zakaźnej – w ciągu

24 godzin. Jeżeli uchylone zostanie stwierdzenie zgonu lub uznanie osoby za zmarłą, akt taki

skreśla się.

Ustawodawstwo polskie nie zwiera definicji stanu cywilnego. Można ją znaleźć w

Encyklopedii, która stwierdza, ze jest to zespół cech określających sytuację osoby fizycznej w

rodzinie, np. sprawy pokrewieństwa, związku małżeńskiego, a także płeć, wiek itd.

Prawo o zgromadzeniach ( ustawa z dn. 5 lipca 1990r.) Dz. U. Nr 51 Zgromadzenie - zgrupowanie, co najmniej 15 osób zwołanych w celu wspólnych obrad lub w

celu wyrażenia wspólnego stanowiska

 Każdy może korzystać z możliwości pokojowego zgromadzania się

 Może podlegać ograniczeniom ze wzg. na ochronę bezpieczeństwa publicznego,

ochronę zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób.

 Prawo do organizowania zgromadzenia przysługuje osobie mającej zdolność do

czynności prawnych, osobom prawnym, organizacjom i grupom osób.

 Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

 Organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego

 Odbywanych w ramach działalności kościoła katolickiego, innych kościołów i

związków wyznaniowych

 Związanych z wyborami władz państwowych i samorządowych

docsity.com

Organizowanie i przebieg zgromadzeń

Zgromadzenie publiczne – organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych

imiennie osób

 Zawiadomienie uprzednie odpowiedniego organu gminy z prośbą o zgodę na

organizację zgromadzenia (nie później niż na 3 dni, najwcześniej 30 dni przed datą

zgromadzenia)

 Zawiadomienie powinno zawierać:

 Imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania organizatora oraz nazwę i

adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on

zgromadzenie

 Cel i program oraz język, w którym będą się porozumiewać się uczestnicy

zgromadzenia

 Miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, liczę

uczestników, trasę przejścia

 Określenie planowanych przez organizatora środków zabezpieczających

pokojowy przebieg zgromadzenia

 Zakazanie odbycia zgromadzenia, jeżeli:

 Jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie o zgromadzeniach lub

naruszają przepisy ustaw karnych

 Odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo

mieniu w znacznych rozmiarach

 Decyzja o zakazie powinna być wręczona organizatorowi w terminie

3 dni od dnia zawiadomienia, nie później niż 24 godz. przed

rozpoczęciem zgromadzenia

 Odwołanie od tej decyzji w terminie 3 dni od daty doręczenia jej

 Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji

 Decyzję dotyczącą rozpatrzenia odwołania wręcza się w terminie 3 dni

od dnia otrzymania odwołania

docsity.com

 Funkcja przewodniczącego zgromadzenia

o Otwiera, zamyka i kieruje przebiegiem zgromadzenia

o Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba, że powierzy on

swoje obowiązki innej osobie albo uczestnicy zgromadzenia wybiorą innego

przewodniczącego

o Odpowiada ze zgodny z prawem przebieg zgromadzenia

o Ma prawo zażądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę,

która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy, uniemożliwia lub

usiłuje udaremnić zgromadzenie, (gdy się nie podporządkują,

przewodniczący może się zwrócić o pomoc do policji)

 Rozwiązanie zgromadzenia:

 Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom

przewodniczącego lub, gdy przebieg zgromadzenia sprzeciwia się ustawie

lub narusza przepisy ustaw karnych

 Z chwilą rozwiązania zgromadzenia jego uczestnicy zobowiązani są bez

zwłoki opuścić miejsce, gdzie się odbywało

 Nie wymaga zawiadomienia wykonywanie kultu religijnego, o ile odbywa się:

 W kościołach, kaplicach i innych pomieszczeniach służących organizacjom

kościelnym

 W innych miejscach z wyjątkiem placów, dróg i pomieszczeń użyteczności

publicznej

Zgromadzenia na wyższych uczelniach ( ustawa z dn. 12 września 1990 r.) Dz. U. Nr 65

 Zgromadzenie się w celu akcji protestacyjnej – dla poparcia swych żądań, gdy są one

przedmiotem spory zbiorowego i dotyczą istotnych spraw i interesów studentów

 Organizowane przez samorząd studencki, stowarzyszenie zrzeszające studentów lub

organizacje studencką, której terenem działania jest dana uczelnia

 Decyzję (o rozpoczęciu i formie protestu) podejmuje bezwzględną większością

głosów uczelniany lub wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego,

stowarzyszenia lub organizacji studenckiej

 Powiadomienie dziekana lub rektora przynajmniej na 24 godz. wcześniej

docsity.com

 Strajk studencki – powstrzymywanie się od uczęszczania na zajęcia z możliwością

pozostania na uczelni

 Decyzja o strajku podjęta wyłącznie przez samorząd studencki lub stowarzyszenie o

zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszające wyłącznie studentów ( po wcześniejszych

nieudanych negocjacjach z rektorem)

 Nikt nie może być przymuszony do udziału lub odmowy udziału w strajku

Organizacja: działania podejmowane w jej trakcie nie mogą zagrozić zdrowiu lub

życiu ludzkiemu, powodować zniszczeń lub uszkodzeń mienia oraz naruszać

uprawnień pracowników oraz studentów nie biorących udziału w strajku

STOWARZYSZENIA

Co mówi o nich konstytucja?

ART. 12

„RP zapewnia wolność tworzenia i działania zw. zawodowych, organizacji społ.-

zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych

zrzeszeń oraz fundacji.”

ART. 38

„1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.

2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność jest sprzeczna z konstytucją

lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia decyduje

sąd.

3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej

rejesracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.

USTAWA Z 7.IV.1989 r.

„PRAWO O STOWARZYSZENIACH”

Stowarzyszenia to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenia o celach

niezarobkowych.

Mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

Samodzielnie ustalają swoje cele, programy, struktury organizacyjne i akty wewn. o

działalności (np. regulaminy).

Prawo zrzeszania się może być ograniczone przez: „względy bezpieczeństwa państwowego,

porządku publicznego, ochrony zdrowia, moralności i praw i wolności innych osób” (art. 13

konstytucji)

Kto może należeć i zakładać stowarzyszenia?

Obywatele polscy, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni

są praw publicznych

 !6- 18 lat- jedyne ograniczenie: zarząd musi składać się w większości z osób powyżej 18 roku życia

docsity.com

 poniżej 16 lat- mogą należeć do stowarzyszeń, ale nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i prawa głosu (chyba że w stowarzyszeniu są osoby wyłącznie

poniżej 16 lat- wtedy nie ma tych ograniczeń).

o Cudzoziemcy: o jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, to ok, jeśli nie, mogą

należeć tylko do tych stow., których statut to przewiduje

Inne ograniczenia przy zakładaniu stowarzyszeń

 zakaz zakładania stow. , w których członkowie muszą być bezwzględnie posłuszni wobec władzy

 nie może być ujemnych następstw przynależności lub nieprzynależności do stow.

 nie można nikogo zmuszać do udziału lub ograniczać prawa wystąpienia Przepisy tej ustawy nie dotyczą:

 organizacji społ. działających na podstawie innych ustaw

 kościołów, in. zw. wyznaniowych i ich osób prawnych

 organizacji religijnych działających w obrębie kościoła i in. zw. wyzn.

 komitetów wyborczych

 partii politycznych Rodzaje stowarzyszeń

 stowarzyszenie

 stowarzyszenie zwykłe

STOWARZYSZENIE

Powoływanie

 potrzeba 15 osób ( osoba prawna może uczestniczyć w stow., ale tylko jako członek wspierający, więc nie jest wliczana do tych koniecznych 15)

 piszemy statut ( nazwa, teren działania, siedziba, cele i sposoby ich realizacji, sposób nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka, władze- tryb wyboru

i kompetencje, sposób reprezentowania i zaciągania zobowiązań, warunki ważności jego

uchwał...)

 wybieramy komitet założycielski

 który składa do sądu rejestrowego (=okręgowego) wniosek o rejestrację

 sąd ma 3 miesiące na rozpatrzenie

 w tym czasie składa odpis wniosku o organu nadzorczego, który ma się wypowiedzieć w sprawie rejestracji, może się włączyć jako strona do postępowania

 odbywa się rozprawa

 sąd może udzielić odmowy, zdecydować o postępowaniu wyjaśniającym, lub wydać postanowienie o zarejestrowaniu

 kiedy ono się uprawomocni, stow. uzyskuje osobowość prawną i zostaje wpisane do rejestru

 o czym sąd zawiadamia organ nadzorczy Rejestr- jawny, dostępny dla osób trzecich

Można założyć związek stowarzyszeń (conajmniej 3). ale extra, nie?:)

docsity.com

STRUKTURA

(NAJWYŻSZA WŁADZA) WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

(jeśli zbyt dużo członków) (zebranie delegatów)

ZARZĄD

ORGAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

MAJĄTEK

 składki członkowskie

 darowizny

 spadki

 zapisy

 dochody z działalności

 dochody z majątku

 ofiarność publiczna

 dotacje stow. może prowadzić działalność gosp., jeśli dochód z niej jest przeznaczany na cele

statutowe, nie do podziału między członków

NADZÓR NAD STOW. organ nadzorujący:

 wojewoda- nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

 starosta- nad pozostałymi ma prawo do:

 odpisów uchwał walnego zgromadzenia członków

 przeglądania dokumentów zgromadzenia

 wysyłania przedstawiciela do udziału w walnym zgr. członków i w posiedzeniu zarządu

 żądania wyjaśnień sam może ukarać stow. tylko grzywną

może też złożyć wniosek do sądu o ukaranie stow.

sąd może:

 udzielić upomnienia

 uchylić uchwałę

 przeprowadzić nowe wybory do zarządu

 rozwiązać stowarzyszenie

 tymczasowo zawiesić zarząd

 zawiesić postępowanie i czekać na usunięcie nieprawidłowości Rozwiązanie następuje też kiedy liczba członków spadła poniżej 15 lub gdy nie ma

przewidzianych władz i nie ma warunków do ich wyłonienia przez rok

LIKWIDACJA

jeśli sami się likwidują, to likwidatorem jest zarząd

docsity.com

jeśli likwiduje ich sąd, likwidatorem są osoby przez niego wyznczone

 podanie likwidacji do publicznej wiadomości

 wniosek do sądu o skreślenie stow. z rejestru

 majątek przeznaczony na cele określone w statucie (lub inny cel, społeczny)

 koszty likwidacji pokrywane z majątku stow. (jeśli go nie ma- ze skarbu państwa)

1. 2. stowarzyszenie zwykłe: nie ma osobowości prawnej

potrzeba 3 osób, które piszą regulamin (w nim nazwa, cel, teren i środki działania,

przedstawiciel reprezentujący)

informują organ nadzorczy

sąd rejesrowy może przez 30 dni zakazać rejestracji stowarzyszenia (na wniosek

organu nadzorczego)

środki działalności pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich

nie może:

 powoływać jednostek terenowych

 łączyć się w związki

 zrzeszać osób prawnych

 prowadzić działalności gosp.

 przyjmować darowizn, spadków, zapisów

STUDENCI

mają prawo do zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach studenckich

organ nadzorczy

( stow. o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym)- MEN

(stow. uczelniane, wydziałowe, oddziały ogólnopol. i lokalnych)- rektor

prawa:

 wnioski do organów uczelni i samorządu

 akcja protestacyjna- dla poparcia żądań (decyzja o niej bezwzględną większością głosów, powiadomić dziekana lub rektora z 24h wyprzedzeniem)

 strajk studencki (nie jest to naruszenie obowiązkw studenta, decyzje podejmuje stow. o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszające tylko studentów, gdy

negocjacje i inne formy akcji protestacyjnej do niczego nie doprowadziły)

Rejestr stow. studenckich:

jawny

prowadzi go rektor (od jego decyzji można się odwołać do ministra)

rozwiązać takie stowarzyszenie może senat na wniosek rektora

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument