Wyroby spiekane - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
pixel_80
pixel_8014 marca 2013

Wyroby spiekane - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (877 KB)
11 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: wyroby spiekane; wyroby konkurencyjne, wyroby bezkonkurencyjne, wyroby konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, spieki pseudostopowe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument
Metalurgia proszkow2 cz1.pdf

WYROBY SPIEKANE

• Wyroby konkurencyjne

Wyroby z elaza, stali w!glowej i stopowej, stopy miedzi

• Wyroby bezkonkurencyjne – Spieki o celowo zaprojektowanej du ej porowato"ci otwartej

– Spieki kompozytowe metalowo-ceramiczne

• Wyroby konstrukcyjne o podwy szonej wytrzyma#o"ci mechanicznej (metale i stopy zbrojone dyspersyjn$ faz$ ceramiczn$)

• Spieki z przewa aj$c$ ilo"ciowo faz$ ceramiczn$ (np. materia#y narz!dziowe)

• Wyroby cierne

• Spieki pseudostopowe ( np. styki elektryczne)

docsity.com

Wyroby ze spiekanego wolframu i innych metali trudnotopliwych

Proszkowe wyroby magnetyczne

docsity.com

Masowe produkty spiekane

W asno!ci

Zalet$ elementów wykonanych z proszków spiekanych metali jest

zwi!kszona odporno"% i wytrzyma#o"% na korozj! i "cieranie w

przypadku spiekania proszków stalowych o specjalnym sk#adzie

chemicznym.

Parametry wytrzyma#o"ciowe tych elementów wynosz$:

wytrzyma#o"% na rozci$ganie ok. 220 MPa,

twardo"% ok. 50 HB,

wyd#u enie ok. 20 %.

docsity.com

docsity.com

Zastosowanie Spieki tego typu znalaz#y szerokie zastosowanie w przemy"le

motoryzacyjnym i maszynowym.

Wykonuje si! z nich elementy tj. ko#a z!bate, rolki, podk#adki, nakr!tki,

zapadki, cz!"ci amortyzatorów, gniazda zaworów, okucia budowlane

itp.

Bardzo szeroko rozpowszechnione s$ spieki proszków miedzi i jej

stopów.

Wytwarza si! z nich cz!"ci maszyn, okucia budowlane i medale.

Najcz!"ciej mied& spiekana jest z proszkami Sn i Zn lub w postaci

proszków ze stopów miedzi Cu-Pb i Cu-Zn.

docsity.com

"o#yska i filtry

"o#yska lite

'o yska takie s$ przeznaczone do pracy przy wysokich obci$ eniach i w

ekstremalnych warunkach temperaturowych (wysokich lub niskich)

uniemo liwiaj$cych zastosowanie smarowania. Wytwarzane s$ one przez

prasowanie na gor$co lub nasycanie spieków o wysokiej porowato"ci

metalami o ni szej temperaturze topnienia. Aby zapewni% samosmarowno"%

posiadaj$ one du y udzia# grafitu lub innych metali niskotopliwych.

Najcz!"ciej wytwarzane s$ one z #elazografitu i miedziografitu oraz br$zu

o owiowego o st! eniu o#owiu 10 – 40%.

"o#yska samosmarowne porowate

Cech$ charakterystyczn$ materia#ów na te #o yska jest bardzo wysoka

porowato"%. Pory wewn$trz materia#u tworz$ kapilarne kanaliki, których

obj!to"% stanowi do 50 % ca#kowitej obj!to"ci #o yska. Najcz!"ciej u ywanym

surowcem do produkcji tych elementów to stopy #elaza, miedzi z dodatkiem

proszków niemetalu lub grafitu. 'o yska te s$ produkowane w postaci

cienko"ciennych tulei lub tulei z ko#nierzami.

Podczas pracy eksploatacyjnej #o yska te s$ nasycane olejami, które smaruj$

pracuj$cy wa#. Stosowane s$ one w uk#adach gdzie nie mo na doprowadzi%

dodatkowego smarowania oraz tam gdzie nie mo na dopu"ci% do wycieku

oleju.

docsity.com

Porównanie #o ysk spiekanych i odlewanych pod wzgl!dem obci$ alno"ci

docsity.com

Filtry porowate

Elementy spiekane o porowato"ci do 50 % znajduj$ zastosowanie jako

filtry. Umo liwiaj$ one oczyszczanie z cz$stek o "rednicy 10-3 - 10-4 mm.

Stosowane s$ tak e w przypadku gazów do osuszania i filtrowania a

czasami do regulacji ci"nienia. Do wytwarzania tych filtrów stosuje si! w

zale no"ci od warunków pracy, przede wszystkim temperatury, proszki

ró nych metali i stopów. Najcz!"ciej wykonuje si! je z br$zów cynowych,

stali chromowych i austenitycznych lub mosi$dzów niklowych. Filtry te

posiadaj$ dobre w#asno"ci wytrzyma#o"ciowe tj. wytrzyma o!% na

rozci$ganie i zginanie, obci$#enia udarowe i dzia anie wysokiej

temperatury. Mog$ by% oczyszczane przez przedmuchanie lub metodami

chemicznymi. Znalaz#y one zastosowanie w przemy"le zbrojeniowym,

lotniczym, motoryzacyjnym i chemicznym

docsity.com

docsity.com

Struktury filtrów: a) z proszków kulistych,

br$zowych;

0 -4 stopie( porowato"ci, odpowiednio:

1µm; 1!10 µm; 10! 25 µm; 50!100 µm

b) Z proszków stali nierdzewnej;

I!IV – stopie( porowato"ci: 1µm; 1!10 µm;

10! 25 µm; 25!50 µm

docsity.com

Materia y cierne

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument