Ogólna charakterystyka konstytucji RP  - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Ogólna charakterystyka konstytucji RP - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (36 KB)
2 strony
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu administracji odnoszące się do ogólnej charakterystyki konstytucji RP.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PYTANIE 3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTYTUCJI RP Z 2.IV.1997r. Konstytucja RP z 2 IV 1997r. jest konstytucją pełną, regulującą materie tradycyjne i powszechnie uznawane jako konstytucyjne.

Jest również konstytucją sztywną, ponieważ tryb jej zmiany ( Artykuł 235) jest trudny w porównaniu ze zmianą ustaw, ponieważ:

• projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent RP

• zmiana Konstytucji powinna być dokonana ustawą uchwaloną w jednakowym brzmieniu przez Sejm i nie dłużej niż 60 dni przez Senat

• uchwalenie ustawy o zmianie Konstytucji wymaga w Sejmie 2⁄3 głosów w obecności co najmniej ½ a w Senacie bezwzględną większością głosów

• uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II, XII może się odbyć najwcześniej 60 dnia po I czytaniu

• ustawa o zmianie rozdziałów I, II, XII może być na żądanie podmiotów w punkcie 1 poddana referendum zatwierdzającemu

Ma to wszystko zapewnić stabilność ustawy zasadniczej i jej zabezpieczenie przed pochopnymi zmianami dyktowanymi doraźnymi potrzebami i celami politycznymi.

Konstytucja stanowi rezultat kompromisu politycznego. W jej treści możemy odnaleźć przyjęcie różnych propozycji z różnych projektów. Konstytucja została przyjęta dzięki zawarciu w Komisji Konstytucyjnej koalicji konstytucyjnej 4 partii reprezentowanych w parlamencie wybranym w 1993r.: SLD, PSL, UW, UP. Odwołuje się różnych systemów wartości np. liberalno-demokratyczne (np. pluralizm polityczny, gospodarka rynkowa), socjaldemokratyczne (prawa socjalne, ochrona pracy itp.), chrześcijańsko-demokratyczne ( ochrona rodziny, zasada solidaryzmu, przyrodzone i niezbywalne prawa człowieka i godność)

Konstytucja posiada normatywny charakter. Dzięki temu wprowadzono zasadę bezpośredniego stosowania Konstytucji.. Potwierdzeniem normatywnego charakteru jest rozdział III regulujący system źródeł prawa. Ma to znaczenie dla realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego.

Konstytucja nawiązuje do tradycji ustrojowych i doświadczeń polskiego parlamentaryzmu. Widoczne jest to w regulacjach prawnych dotyczących systemu dwuizbowości systemu parlamentarno-gabinetowego itd. Powstała na gruncie doświadczeń okresu transformacji ustrojowej zapoczątkowanej w 1989r (nawiązuje do myśli konstytucyjnej zawartej w Małej Konstytucji).

Konstytucja odpowiada nowoczesnym standardom europejskim. Świadczy o tym jej normatywny charakter i przyjęcie współczesnych tendencji w zakresie treści i sposobu regulacji konstytucyjnych ( przepisy dotyczące wolności, praw, obowiązków jednostki). Rozszerzenie o prawa człowieka. Regulacje sytuacji prawnej jednostki odpowiadające europejskim rozwiązaniom.

Konstytucja RP z 1997r jest obfita.

2. KATALOG KONSTYTUCYJNYCH IDEI RP

IDEE- naczelne wartości konstytucyjne, które wyznaczają w sposób najbardziej ogólny kształt prawno-ustrojowy państwa 1. RP JEST DOBREM WSPÓLNYM WSZYSTKICH OBYWATELI Państwo polskie nie może być identyfikowane ze zhierarchizowanym aparatem państwowym oddzielonym od obywateli lub stojącym ponad nimi. RP nie może być dobrem pewnej warstwy społecznej, grupy obywateli lub partii. Jest wspólnotą obywatelską, wspólną rzeczą wszystkich obywateli. Wiąże się z tym odpowiedzialność obywateli za państwo i zakres ich obowiązków. Koncepcja dobra wspólnego wymaga od obywateli podejmowania działań w interesie ogółu członków społeczeństwa, a więc takich przedsięwzięć, które nie służą bezpośrednio poszczególnym jednostkom. Takie rozumienie państwowości prowadzi do wyznaczenia obowiązków władzom państwowym. Struktura państwowa i organizujące ją prawo powinny mieć na względzie dobro wszystkich członków wspólnoty państwowej. Równoznaczne jest to z zakazem uprzywilejowywania jakichkolwiek grup społecznych i dyskryminacji innych. Dbałość o jedność państwa i jego suwerenność. Państwo powinno być służebne wobec obywateli. Człowiek jest bowiem dla niego wartością najwyższą i pierwotną. 2. IDEA PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO * władza sprawowana jest przez obywateli * władza zwierzchnia należy do Narodu 3. IDEA PAŃSTWA PRAWNEGO 4. IDEA SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ 5. IDEA KONSTYTUCJONALIZMU Idea ograniczenia władzy publicznej, stworzenia zabezpieczeń przed arbitralnością tej władzy i jej nadużywania w celu zagwarantowania wolności, praw jednostki a tym samym społecznego poczucia bezpieczeństwa wobec państwa Istotą tej idei jest dążenie do podporządkowania interesom jednostek zasad i sposobu sprawowania władzy publicznej 6. IDEA PODZIAŁU WŁADZY 7. IDEA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ 8. IDEA PRZYRODZONEJ I NIEZBYWALNEJ GODNOŚCI CZŁOWIEKA Ma stanowić źródło wolności i praw człowieka i obywatela

3. ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO I. Zasada reprezentacji politycznej- przedstawicielskiej formy sprawowania rządów II. Zasada demokracji bezpośredniej III. Zasada praworządności IV. Zasada przestrzegania przez RP wiążącego ją prawa międzynarodowego V. Zasada wolności tworzenia i działania partii politycznych oraz zrzeszeń VI. Zasada wolności prasy i innych środków masowego przekazu VII. Zasada autonomii i niezależności oraz współdziałania między państwem a

kościołem i innymi związkami wyznaniowymi VIII. Zasada neutralności sił zbrojnych w sprawach politycznych i ich podległości

cywilnej i demokratycznej kontroli IX. Zasada pomocniczości (subsydiarności) X. Zasada dialogu społecznego XI. Zasada wolności i równości jednostek XII. Zasada ochrony mniejszości narodowych i etnicznych XIII. Zasada zracjonalizowanej parlamentarnej formy rządów XIV. Zasada republikańskiej formy państwa XV. Zasada hierarchicznego systemu źródeł prawa

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument