Alokacja - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra
Michal_89
Michal_897 marca 2013

Alokacja - Notatki - Mikroekonomia, Notatki'z Mikroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (270 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające tematy z dziedziny mikroekonomii: alokacja; system społeczny, definicje pojęć.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Wykład nr 2

ALOKACJA – rozdysponowanie rzadkich zasobów między konkurencyjne cele .

KOSZT ALTERNATYWNY – koszt zaniechanych możliwości , korzyści wynikających z

najlepszego niezastosowanego zasobu .

Aspekt gospodarowania :

 pozytywny – osiąganie korzyści

 negatywny - ( konieczność ) – straty KOSZTY :

 alternatywne – to co utraciliśmy

 rzeczywiste – wyłożenie pewnej ilości kapitału po to aby uzyskać korzyści Cel naszej pracy – realizacja ma być najlepsza , racjonalna - najlepsze rozwiązanie w

danych warunkach , z punktu widzenie celu ekonomicznego .

GOSPODAROWANIE - jest procesem w którym wykorzystujemy w sposób racjonalny

ograniczone zasoby .

Dwie zasady racjonalnego gospodarowania :

1. Zasada największego efektu ( wydajności ) – przy danych środkach maksymalizujemy efekt .

2. Zasada najmniejszego nakładu ( oszczędność środków ) – osiągnąć cel przy użyciu jak najmniejszych środków .

RACJONALNOŚĆ :

 rzeczywista – jest to wybór maksymalizujący wynik ( korzyści ) – jedno rozwiązanie

 proceduralna – dochodzenie do najlepszego rozwiązania , każde lepsze od poprze – dniego jest racjonalne ( wiele rozwiązań )

RACHUNEK EKONOMICZNY – zespół rachunków symulacyjnych pozwalających nam na

wybór rozwiązania optymalnego czyli najlepszego w danych warunkach .

 tylko w jednostkach wartościowych

 musi być celowy

 musi być dualny ( tylko jedna z zasad racjonalnego działania )

 musi być wariantowy – im więcej symulacji tym większe prawdopodobieństwo że wybierzemy najlepiej

 kompletność –musimy uwzględnić jak najwięcej czynników wpływających na dane zjawisko ( nigdy nie mamy wszystkich czynników )

EKONOMIA to nauka statyczna . Próby prowadzące do wyników , musi być wiele prób ,

im więcej prób tym lepszy wynik przy założeniu błędu statystycznego .

Przedmiot badań ekonomii – proces gospodarowania wszelkie działania w sferze produkcji

dóbr i usług , w sferze podziału i konsumpcji . Motywem działania jest:

 zaspokojenie potrzeb ludzkich

 uzyskiwanie korzyści z produkcji ( dla producenta ) Sposobem będzie podejmowanie racjonalnych wyborów co , gdzie , kiedy .

METODY BADAWCZE ekonomii :

 obserwowanie procesu gospodarczego ( empiria )

 dokonujemy uogólnień ( abstrakcja) pomijanie elementów o marginalnym znaczeniu dla przebiegu zjawiska ekonomicznego , wyodrębnienie podstawowych wiadomości

dla danego zjawiska .

ZJAWISKA GOSPODARCZE , cechy :

1. Sprężenie zwrotne , skutek – przyczyna 2. Zjawiska mające miejsce w mikroskali nie zawsze sumują się w makro , po dogłębnym

zbadaniu okazuje się , że zależność nie występuje .

docsity.com

3. Złudność zależności ekonomicznych .

4. Jest subiektywna . 5. Dobór technik i metod badawczych wpływa na wyniki badań ( mogą się różnić )

KONKRETYZACJA – zbliżenie teoretycznej formuły do rzeczywistości . WERYFIKACJA – sprawdzanie czy formuła jest prawdziwa czy nie .

a) statystyczna ( badania )

b) historyczne odnoszenie się do przeszłości FALSYFIKACJA - ( odwrotna do weryfikacji ) – obalenie hipotezy poprzez wykazanie że w

jakimś przypadku ona nie zachodzi . Narzędzia pomocnicze w badaniu ekonomii : a) logiczne myślenie : indukcja , redukcja , dedukcja .

TEORIA EKONOMICZNA - zbiór twierdzeń wyjaśniających zjawiska i procesy ekonomiczne , musi być odpowiednio skomponowana , interpretuje , daje diagnozę

gospodarki . Podstawy do prognozowania przyszłości .

NARZĘDZIA EKONOMICZNE : 1. Model ekonomiczny – uproszczenie które zawiera wszystkie ważne elementy dla danego zjawiska , pomija te które nie mają wpływu na dane zjawisko . (

Badania modelowe są niezbędne , korzystne , bo to jedyny sposób badania rzeczywistości

gospodarczej . 2. Eksperyment – ( jest wykorzystywany ale wymaga ostrożności ) – stworzenie

pewnych

warunków nie występujących w rzeczywistości gospodarczej .  Eksperyment kontrolowany – polega na stworzeniu kilku kontrolowanych prób , w

każdej próbie zmiana jednego czynnika . SYSTEM SPOŁECZNY – całość związków i zależności występujących w społeczeństwie .

Wszelkie działania w ramach systemu to układ społeczny . SYSTEM SPOŁECZNY

system polityczny system kulturalny system ekonomiczny

– - bezpieczeństwo - nawyki gospodarczy

zewn. i wewn. - tradycje - całokształt związków - instytucje - oczekiwania członków i zależności

między społeczeństwa członkami społeczeństwa

wynikających z działania ich

docsity.com

na płaszczyźnie

ekonomicznej

decyzyjny

motywacyjny

kontrolny koordynacyjny PRAWA EKONOMICZNE – istotne , konieczne i stale powtarzające się związki

zależności między kategoriami ekonomicznymi . Charakteryzują się statystycznością , sprawdzają się w wielu przypadkach , są obiektywne , są historyczne –

pojawiają się tam gdzie mogą i znikają tam nie mają miejsca bycia . Są niezmienne .

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument