Organy wyższego stopnia i organy naczelne - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Organy wyższego stopnia i organy naczelne - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (138 KB)
1 strona
384Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające organy wyższego stopnia i organy naczelne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Organy wyższego stopnia i organy naczelne.

Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:

1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia

odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej,

2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie,

3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone w pkt 1 i 2 -

odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku - organy

państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością,

4) w stosunku do organów organizacji społecznych - odpowiednie organy wyższego stopnia

tych organizacji, a w razie ich braku - organ państwowy sprawujący nadzór nad ich

działalnością.

Art. 18. Organami naczelnymi w rozumieniu kodeksu są:

1) w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu

terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów

państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministrów lub

właściwi ministrowie,

2) w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 - odpowiednie

organy o ogólnokrajowym zasięgu działania,

3) w stosunku do organów organizacji społecznych - naczelne organy tych organizacji, a w

razie braku takiego organu - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący

zwierzchni nadzór nad ich działalnością.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument