Technika podsumowania pracowników - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Technika podsumowania pracowników - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (170 KB)
2 strony
899Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: techniki: podsumowania pracowników, list kontrolnych, oparta na ocenie elementów działania pracownika, planowania i analizy pracy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

II.Technika podsumowania pracowników:

 szereguje się ocenianych pracowników- ranking ( często kilkakrotnie ze

wzgl. na kryterium)

 nie zaleca się w dużych przeds. III.Technika list kontrolnych:

 identyfikacja zachowania lub wyników pracy poszczególnych

pracowników z opisami zadań czy wyników stanowiących tzw. listę

kontrolną  rzadko stosowana w praktyce

IV.Technika oparta na ocenie elementów działania pracownika

 ocena np. na podstawie wydarzeń krytycznych( notowanie tylko

sukcesów i wpadek – pod konie okresu analiza) obserwacje wycinkowe i inspekcje

V. Technika planowania i analizy pracy:

 przypomina ankietę z pytaniami otwartymi ( wada to nieprecyzyjna

forma wyników) VI.Ocenianie oparte na koncepcji zarządzania przez cele:

 Etapy: 1.wspólne wytyczanie celów dla pracownika przez niego i przez

przełożonego

2.samodzielne opracowanie przez pracownika sposobu

realizacji tego celu 3.kontrola osiągniętych rezultatów pracy

Zalety : aktywizowanie pracowników

Podsumowanie: nie można skopiować cudzego systemu ocen ( w każdej

firmie trzeba dostosować ), system ocen powinien być zaakceptowany przez pracowników, konieczna jest ocena samego systemu oceniania.

Błędy przy ocenianiu:

 efekt halo- błąd oślepienia, który polega na zasugerowaniu się jedną

cechą ( korzystną lub niekorzystną ) i przeniesieniu dalej tego wyniku.  zbytnia pobłażliwość lub surowość

 efekt hierarchii

 nieznajomość celów, kryteriów i technik oceniania lub brak akceptacji

przez pracownuka

 nie informowanie pracowników o wynikach oceny  brak kontroli i brak modyfikacji

2000.XI.24

wynagrodzenie > płaca ( to też honorarium z umowy o dzieło, ( tylko płaca pieniężna lub

prowizja itp.) ewentualnie w naturze)

Wynagrodzenie- ma charakter umowny, jest to rekompensata wypłacana pracownikowi w następstwie wcześniej zawartej w formie pisemnej umowy

o pracę, rekompensata za wykonaną pracę ,wzajemna ( stosunek pracy).

Wynagrodzenie to uprawnienie pracownika (chyba najważniejsze !!!) ale

sposób jego określania jest przedmiotem prawnych uregulowań Kodeks Pracy dz. III.- wynagrodzenia pracownicze są zawierane na

podstawie jednego z 3 instrumentów :

docsity.com

1. Układy zbiorowe pracy ( na szczeblu zakładowym i ponad zakładowym)

2. Regulaminy wynagradzania- ustalane przez pracodawcę , tam gdzie nie

zawarto układu zbiorowego ( tam gdzie min. 5 osób zatrudnionych)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( wydane na wniosek właściwego ministra i dotyczy zasad, trybu ustalania

wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej – gdy nie

ma układu zbiorowego)

Dodatkowo umowa o pracę nie może być zawarta na wynagrodzenie niższe niż PŁACA MINIMALNA ( najniższa stawka wynagrodzenia za pracę

w pełnym wymiarze godzin) . Od 1.III.2000- 700 zł. ( korygowane o

inflację).

Dodatkowo Kodeks Pracy mówi, że wynagrodzenie powinno odpowiadać : rodzajowi pracy, potrzebnym kwalifikacjom, ilości i jakości świadczonej

pracy. Każdy zakład pracy powinien określić zasady wynagradzania (

tabela stawek wynagradzania zasadniczego, taryfikatory, rodzaje prac,

zasady przyznawania składek pozapłacowych). Dodatkowo Kodeks Pracy mówi, że wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną ( jeśli

nie wykonuje z przyczyn od niego niezależnych to 60%, nie mniej niż

płaca minimalna). Wynagrodzenie ma formę pieniężną ( trzeba więc

wyróżnić wartość realną i nominalną ). W PL tylko płaca minimalna jest

rekompensowana o zmiany cen ( wzrost o 2-2,5% jest mało odczuwalny). WZROST DOSTOSOWAWCZY-wynika ze wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument