Analiza tendencji centralnej - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics
atom_86
atom_8611 marca 2013

Analiza tendencji centralnej - Notatki - Statystyka opisowa, Notatki'z Międzynarodowy handel i finanse. Poznan University of Economics

PDF (185 KB)
3 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu statystyki opisowej: analiza tendencji centralnej; badanie zmian krótkookresowych, przyrosty i indeksy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

I. Analiza tendencji centralnej.

Przeciętny poziom zjawiska w czasie wyznaczamy:

1) dla szeregów okresów przy pomocy średniej arytmetycznej:

n

y

y

n

t

t  1 , gdzie yt to poziom zjawiska w okresie t, n to liczba okresów

2) dla szeregów momentów przy pomocy średniej chronologicznej

1

2

1 ...

2

1 121



 

n

yyyy

y nn

CH , gdzie n to liczba momentów czasu

II. Badanie zmian krótkookresowych.

Wśród metod badań zmian krótkoterminowych wyróżniamy przyrosty i indeksy.

Przyrosty są to najprostsze metody badania dynamiki. Dzielimy je na:

1) absolutne – jest to różnica pomiędzy poziomem zjawiska w okresie (momencie) badanym a poziomem tego zjawiska w okresie (momencie) podstawowym; w zależności od tego czy podstawa porównań jest stała czy zmienna w czasie, przyrosty absolutne dzielimy na:

a) jednopodstawowe b) łańcuchowe

docsity.com

przyrosty absolutne są to wielkości mianowane, czyli należy je interpretować w tej

samej jednostce miary co badane zjawisko; informują nas o ile faktycznie zmienił się

poziom badanego zjawiska w porównywanych okresach (momentach) czasu;

2) względne – to stosunek przyrostu absolutnego do poziomu zjawiska w okresie (momencie) podstawowym; i podobnie dzielimy je na

a) jednopodstawowe

b) łańcuchowe (nazywane wskaźnikami tempa przyrostu) przyrosty względne są to wielkości niemianowane i interpretowane w procentach

(oczywiście możemy np. otrzymać 0,2 i wtedy zamieniamy to na 20%); informują

nas o ile procent zmienił się poziom badanego zjawiska w porównywanych okresach

(momentach) czasu; jeżeli jest dodatni to mówimy oczywiście o przyroście, jeśli

ujemny to o spadku a jeśli równy 0 to mówimy o braku zmian.

przyrosty jednopodstawowe łańcuchowe

absolutne 00/ yyy tt  11/   tttt yyy

względne 0

0

0

0/

y

yy

y

y tt  

1

1

1

1/

  

t

tt

t

tt

y

yy

y

y

Indeksem (wskaźnikiem dynamiki) nazywamy stosunek poziomu zjawiska w okresie

(momencie) badanym do poziomu zjawiska w okresie (momencie) bazowym. Indeksy w

zależności od podstawy porównań dzielimy oczywiście jakżeby inaczej, na jednopodstawowe

i łańcuchowe.

Tu mała dygresja – i to symbol oznaczenia indeksów indywidualnych a I – indeksów

agregatowych (o których będzie później).

docsity.com

Indeksy to wielkości niemianowane, często wyrażane w procentach, informują o ile %

zmienił się poziom badanego zjawiska w porównywanych okresach (momentach) czasu. Jak

wytrawny czytelnik mógł zauważyć, indeksy i przyrosty względne informują nas o tym

samym(!). Tak więc liczymy tylko jedno z nich (a w praktyce częściej jest to indeks).

jednopodstawowe łańcuchowe

0

0/ y

y i tt

1

1/

  t

t tt

y

y i

Aby zinterpretować indeksy musimy policzyć takie coś:

(i-1)100%, gdy i jest wyrażone w postaci ułamka, lub

i%-100% gdy i jest wyrażone w procentach.

Tak więc gdy i=1 to brak zmian, i>1 to wzrost, i<1 to spadek (np. 1,2 to wzrost o 20% a

0,8 to spadek o 20%)

Pomiędzy indeksami a przyrostami względnymi istnieje ścisły związek, który można zapisać

następująco:

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument