Wychowanie moralne - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika
frankie82
frankie8230 maja 2013

Wychowanie moralne - Notatki - Pedagogika, Notatki'z Pedagogika

RTF (41 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Pedagogika: notatki z zakresu pedagogiki dotyczące wychowania moralnego. przykłady postaw moralnych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Wychowanie moralne

Wychowanie moralne wg Muszyńskiego jest to proces wychowania i rozwijania w jednostce cech ułatwiających jej współżycie z innymi osobami, postawy mające na celu dobro innych ludzi i ogólny pożytek, aktywne doskonalenie siebie przez prace na rzecz społeczeństwa. Wychowanie moralne wg Krawczyka jest to wszelkie zamierzone, świadome i planowo zorganizowane oddziaływanie wychowawcze mające na celu spowodowanie określonych zmian w psychice wychowanka i ukształtowania dzięki temu pożądanych z punktu widzenia interesów danego społeczeństwa postawy społeczno moralnej. Postawa moralna jest ukształtowana w wyniku oddziaływań wychowawczych, względnie stała organizacja wiedzy, uczuć i motywów powodujących ustosunkowanie się jednostki do zjawisk moralnych w tej rzeczywistości w której człowiek żyje a wdrażających się w działalność. Przykłady postaw moralnych: - altruizm, - egoizm, - cynizm, - bezinteresowność, - hedonizm, - lojalność, - perfekcjonizm, - tolerancja, - życzliwość, Wychowanie moralne nie jest dziedziną autonomiczną, ale pozostaje w związku z innymi dziedzinami wychowania. Rozwój ocen moralnych: Wg Sergiusza Hassena 3 etapy kształcenia się moralności: 1) etap anomii moralnej dziecko nie jest świadome, że w świecie istnieją pewne normy i oceny moralne brak ocen moralnych to okres niemowlęctwa i poniemowlęctwa, 2) heteronomii moralnej jednostka zaczyna uświadamiać sobie istnienie norm moralnych, przestrzega tych norm tylko dlatego, że obawia się kary, 3) autonomii moralnej człowiek jest pełny świadomy istnienia norm moralnych, świadomie je respektuje i kieruje się w swoim wychowaniu tzw. dyscypliną wewnętrzną (nie oszukuje, bo wie, że jest to złe, a on chce dobrze czynić). Człowiek jest w momencie przekroczenia pewnego poziomu samowiedzy, co umożliwia mu odpowiedzialne działanie w rzeczywistości społecznej, Na samowiedzę składają się: pewien zakres wiedzy o sobie i o własnych stanach psychicznych, poczucie kontroli nad własnymi uczuciami,

umiejętność opanowania stresu i odporność na stres, umiejętność pokonywania trudności życiowych, umiejętność wyznaczania kierunków własnego rozwoju, Muszyński wprowadził cztery stadia socjonomii i w każdym stadium wprowadził fazy: - stadium anomii moralnej: faza amoralizmu zachowania dziecka w tym okresie są niemoralne, ponieważ ono nie posiada świadomości moralnej i z tego powodu społeczeństwo zachowania akceptuje, - stadium heteronomii logocentryzm dziecko nie jest zdolne do rozumienia cudzych stanów psychicznych i zachowuje się wyłącznie dla uzyskania własnych korzyści i aby uniknąć kary, konformizm polega na uleganiu presji grupy w celu uzyskania akceptacji, - stadium socjonomii moralnej konwencjonalizm moralny człowiek identyfikuje się z normami moralnymi uznawanymi przez inne osoby, które są znaczące, - stadium autonomii moralnej faza pryncypializmu moralnego jednostka uznaje normy moralne za własne i dąży do przestrzegania ich w sposób absolutny. Jednostka jest bardzo krytyczna wobec wszystkich innych osób, które przekraczają normy moralne i ten etap przypada na jednostkę, w którym starała się ona rozstrzygać pewne dylematy moralne (15 17 lat), faza racjonalizmu moralnego jednostka zaczyna rozumieć zasady funkcjonowania norm moralnych w społeczeństwie, ale również zaczyna rozumieć złożoność egzystencji ludzkiej, zaczyna rozumieć relacje międzyludzkie, uznaje relatywizm moralny dla dobra innych ludzi, faza idealizmu moralnego jednostka rozwija własny system moralny na podstawie zinternalizowanych wartości i wartości są tutaj punktem odniesienia dla własnego postępowania i oceny postępowania innych ludzi. Jednostka jest tutaj w pełni uświadomiona, że kończąc tę fazę osiąga w swoim rozwoju. Rozwój moralny jest syntezą wpływów wszystkich dziedzin funkcjonowania człowieka. Wpływy pochodzą z rodziny, szkoły, grup rówieśniczych, szerszych środowisk rówieśniczych, kościoła, zakładów pracy, polityki. Przejaw kryzysu moralnego: przemoc, agresja, brutalizacja życia codziennego, stajemy się coraz bardziej brutalni w skali mikro i makro, świadczy o tym chaos aksjologiczny, rozchwianie w świecie wartości (wolimy życie łatwe i przyjemne), chaos normatywny upadek pewnych norm i reguł moralnych, początek należy wiązać z rokiem 1989 kiedy to upadły autorytety, kiedy zaczęło rosnąć bezrobocie, rosnące bezrobocie spowodowało rosnąca biedę, ubóstwo, stresy, frustracje, co nie jest bezpieczne w wieku młodym. Te dwa czynniki powodują w ucieczkę w alkohol lub samobójstwa (stres, bieda), kultura mieszanie się kultury masowej, konsumpcyjnej , styl życia (lekki, przyjemny), kultura instant (szybka), fast food, fast sex, fast low, kult młodości, zdrowia i urody, Duże

znaczenie w wychowaniu moralnym odgrywa nauczyciel. Sam nauczyciel powinien być wzorem moralności.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument