Pytania egzaminacyjne moduł 2 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Pytania egzaminacyjne moduł 2 - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (191 KB)
2 strony
6Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z ekonomii: pytania egzaminacyjne.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Jeżeli firma zatrudnia czynniki produkcji do uzyskania produktu, to można wyznaczyć dla niej produkt całkowity, krańcowy i przeciętny

MODUŁ II

Dla firmy krótkim okresem jest okres:

a) który trwa przynajmniej rok b) w którym przynajmniej jeden czynnik produkcyjny jest stały c) w którym można dostosować wielkość zakładu produkcyjnego do potrzeb rynkowych d) w którym wszystkie czynniki produkcyjne są zmienne

Firma XYZ zatrudnia stałe i zmienne czynniki produkcji. Jeśli produkt całkowity tej firmy rośnie, to:

a) produkt krańcowy zmiennego czynnika produkcji jest większy od zera b) produkt krańcowy zmiennego czynnika produkcji jest równy zeru c) produkt krańcowy zmiennego czynnika produkcji rośnie d) produkt krańcowy zmiennego czynnika produkcji jest ujemny

Funkcja kosztu całkowitego ma postać Kc=20+ 10Q+Q2, gdzie Q to wielkość produkcji. Przy wielkości produkcji Q= 100 koszt stały

wyniesie:

a) 50 b) 150 c) 100 d) 20

Funkcja kosztu całkowitego przeciętnego (Kp) przedsiębiorstwa ma postać: Kp= 100 +20Q gdzie Q to wielkość produkcji. Jeśli

przedsiębiorstwo ustali wielkość produkcji na poziomie Q= 10, to koszt całkowity wyniesie:

a) 2000 b) 5500 c) 3000 d) 6800

Funkcja kosztów całkowitych firmy dana jest wzorem : Kc=100+50Q+5Q Q2.Jeśli Q=10, to przeciętne koszty zmienne wynoszą:

a) 100 b) 125 c) 75 d) 50

Funkcję produkcji można przedstawić jako :

a) sposób przedstawiania zmian technologii wykorzystanej do produkcji w długim okresie b) sposób mierzenia kosztów wytworzenia różnych poziomów produktu przy danych cenach czynników produkcji c) zależność między czynnikami produkcji a produktem d) sposób mierzenia kosztów alternatywnych przy różnym wykorzystaniu czynników wytwórczych

Jeśli przeciętne koszty całkowite rosną wraz ze wzrostem produkcji , to koszty krańcowe:

a) rosną wolniej niż przeciętne koszty całkowite b) rosną szybciej niż przeciętne koszty całkowite c) rosną proporcjonalnie do przeciętnych kosztów całkowitych d) nie zmieniają się

Jeżeli firma zatrudnia czynniki produkcji do uzyskania produktu, to można wyznaczyć dla niej produkt całkowity, krańcowy i

przeciętny. Produkty te :

a) informują producenta, czy produkcja jest realizowana efektywnie b) opisują zależność między czynnikami produkcji a produktem c) wyznaczają wielkość produkcji, dla której firma osiąga największy zysk przeciętny d) wyznaczają wielkość produkcji, dla której producent maksymalizuje zyski

Jeżeli krzywa kosztów krańcowych leży pod krzywą kosztów przeciętnych, oznacza to, że:

a) przeciętne koszty całkowite muszą rosnąć b) koszty krańcowe muszą rosnąć c) przeciętne koszty całkowite muszą spadać d) koszty krańcowe muszą spadać

Jeżeli przedsiębiorstwo przesuwa się z jednego punktu na izokwancie do drugiego punktu na tej samej izokwancie, to:

a) wielkość produkcji wzrośnie b) wielkość produkcji spadnie c) zmienią się koszty produkcji d) wielkość produkcji nie zmienia się

docsity.com

Jeżeli w firmie nie występują koszty stałe, oznacza to, że:

a) wszystkie koszty produkcji są stałe b) wszystkie koszty produkcji są zmienne c) przeciętne koszty całkowite i przeciętne koszty zmienne osiągają swoje minima w różnych punktach d) przeciętne koszty całkowite nie są równe przeciętnym kosztom zmiennym

Koszt całkowity przeciętny (Kp) to:

a) stosunek kosztu całkowitego do wielkości produkcji b) stosunek kosztu stałego do wielkości produkcji c) stosunek kosztu zmiennego do wielkości produkcji d) dochód ze sprzedaży jednej jednostki produkcji

Koszty stałe w krótkim okresie:

a) pozostają niezmienione niezależnie od wielkości produkcji b) równają się kosztom wykorzystania zmiennych czynników produkcyjnych c) rosną wraz ze wzrostem produkcji d) maleją wraz ze wzrostem produkcji

Krótkookresowa funkcja kosztów całkowitych przedsiębiorstwa ma postać Kc =20+ 10Q+Q2, gdzie Q to wielkość produkcji. Koszt

krańcowy dla Q=10 wynosi:

a) 20 b) 10 c) 30 d) 100

Które z podanych twierdzeń nie może być prawdą? Jeżeli produkcja rośnie to:

a) przeciętne koszty stałe rosną b) koszty całkowite rosną c) koszty krańcowe rosną d) przeciętne koszty całkowite rosną

Pionowa odległość między krzywymi przeciętnych kosztów całkowitych a przeciętnych kosztów zmiennych przy każdym poziomie

produkcji równa się:

a) całkowitym kosztom stałym b) przeciętnym kosztom stałym c) kosztom krańcowym d) całkowitym kosztom zmiennym

Przeciętne koszty stałe są wyższe wtedy gdy:

a) produkcja jest mniejsza b) przeciętne koszty całkowite są niższe c) przeciętne koszty całkowite osiągnęły minimum d) produkcja jest większa

Przy produkcji dla której przeciętne koszty całkowite są minimalne:

a) koszty krańcowe są równe przeciętnym kosztom całkowitym b) koszty krańcowe są równe przeciętnym kosztom stałym c) przeciętne koszty zmienne są równe przeciętnym kosztom całkowitym d) koszty stałe są równe zero

W długim okresie firma :

a) może wymienić niektóre czynniki produkcyjne b) posiada wszystkie czynniki produkcyjne stałe oprócz jednego c) posiada tylko zmienne czynniki produkcji d) nie interesuje się swoimi zmiennymi kosztami

Zmniejszenie kosztów stałych przeciętnych zostanie spowodowane przez:

a) wzrost wielkości produkcji b) spadek wielkości produkcji c) wzrost kosztów zmiennych d) spadek kosztów zmiennych

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument