Wiedza o gospodarce, egzamin wstępny - Notatki - Ekonomia - Część 8, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Wiedza o gospodarce, egzamin wstępny - Notatki - Ekonomia - Część 8, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (420 KB)
15 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z dziedziny ekonomii: wiedza o gospodarce, egzamin wstępny. Część 8.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 15

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument
wiedza o gospodarce cz. 9

1

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Możliwości finansowe konsumenta opisuje równanie: 2x + 4y = 100. Jeżeli dochód

konsumenta wzrósł o 50%, to linia ograniczenia budżetowego przesunęła się: a) równolegle w prawo bez zmiany kąta nachylenia b) równolegle w lewo bez zmiany kąta nachylenia c) w lewo i zwiększył się kąt jej nachylenia względem osi odciętych d) w prawo i zmniejszył się kąt jej nachylenia względem osi odciętych

2. Przeanalizuj rysunek i wskaż, które z poniższych zdarzeń mogło spowodować zaznaczoną

strzałką zmianę położenia linii ograniczenia budżetowego konsumenta. a) obniżenie stawki podatku VAT na dobro X b) podwyższenie stawki podatku VAT na dobro X c) obniżenie stawki podatku VAT na dobro Y d) podwyższenie stawki podatku VAT na dobro Y

3. Zachowania konsumentów preferujących różnorodność charakteryzują:

a) wklęsłe krzywe obojętności b) wypukłe krzywe obojętności c) linie obojętności będące prostymi o nachyleniu ujemnym d) linie obojętności będące prostymi o nachyleniu dodatnim

Y

0 X

docsity.com

2

4. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację firmy doskonale konkurencyjnej i wskaż prawidłową odpowiedź: a) pole OABC to pole zysku ekonomicznego b) pole BCDE to pole kosztu stałego c) pole ODEA to pole kosztu stałego d) pole ODEA to pole kosztu całkowitego

Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; AVC – koszt przeciętny zmienny; MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy 5. Które z poniższych stwierdzeń NIE może zostać zaliczone do założeń modelu pełnego

monopolu? a) firma może wpływać na cenę swojego produktu b) produkt wytwarzany na rynku ma liczne substytuty c) monopolista zna potencjalne wielkości popytu na swój produkt przy różnych

poziomach cen d) brak możliwości wejścia do gałęzi

6. Według modelu Bertranda oligopoliści spodziewają się, że zmieniając:

a) wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta b) wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych

przez konkurenta c) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta d) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych przez

konkurenta 7. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier określenie „gra skończona” oznacza, że:

a) funkcje wypłat nie zawierają wypłat równych +∞ lub –∞ b) każdy z uczestników ma do dyspozycji skończoną liczbę strategii c) rozstrzygnięcie gry jest z góry przesądzone d) gra na pewno zostanie rozstrzygnięta

B

E

MR

AVC

ATC MC

C

D

Q

AVC ATC MC MR

0 A

docsity.com

3

8. Popyt na czynniki produkcji nazywany jest popytem pochodnym, ponieważ: a) jego wielkość obliczamy, stosując rachunek różniczkowy b) wynika z zamiaru wytworzenia określonej ilości produktu finalnego c) jest wynikiem analizy rynku czynników produkcji d) jest zależny od popytu innych przedsiębiorców na czynniki produkcji

9. Działanie w warunkach ryzyka oznacza podejmowanie decyzji:

a) dotyczących zdarzeń przy braku informacji na temat prawdopodobieństwa, z którym mogą one wystąpić

b) dotyczących zdarzeń, które mogą wystąpić ze znanym prawdopodobieństwem c) w sytuacji, kiedy nie mamy informacji na temat zdarzeń, jakie mogą wystąpić d) w sytuacji, kiedy nie mamy informacji na temat wartości oczekiwanej danej gry

10. Twierdzenie Coase’a dotyczy:

a) warunków, w których negocjacje doprowadzą do osiągnięcia optymalnej wielkości efektu zewnętrznego

b) sposobu ograniczania tzw. efektu gapowicza, pojawiającego się wraz z dobrami publicznymi

c) warunków pozwalających na osiągnięcie pełnego zatrudnienia bez spowodowania wzrostu inflacji

d) ustalania równowag w grach z wieloma równowagami Nasha 11. Jeżeli konsument kupuje wyłącznie dwa dobra, na które przeznacza cały swój dochód, to

wzrost ceny każdego z nich o 50%, przy jednoczesnym wzroście dochodu konsumenta o 50% spowoduje: a) wzrost nachylenia linii ograniczenia budżetowego konsumenta b) że linia ograniczenia budżetowego konsumenta nie zmieni swojego położenia c) spadek nachylenia linii ograniczenia budżetowego konsumenta d) przesunięcie równolegle w prawo linii ograniczenia budżetowego konsumenta

12. Przeanalizuj poniższy rysunek i wskaż taki fragment funkcji produkcji, na którym działa

prawo malejących przychodów krańcowych: a) OA b) AB c) BC d) AC

docsity.com

4

L – zatrudnienie, Q – wielkość produkcji 13. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację firmy doskonale konkurencyjnej

działającej w krótkim okresie i wskaż prawidłową odpowiedź: a) firma optymalizuje swoją produkcję b) firma – mimo strat – powinna kontynuować produkcję, ale po warunkiem, że

zmniejszy ją do takiego poziomu, dla którego MC = MR c) firma generuje straty, dlatego też powinna wstrzymać działalność d) firma – mimo strat – powinna kontynuować produkcję, ponieważ minimalizuje

przeciętne koszty wytwarzania

Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; AVC – koszt przeciętny zmienny; MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy; Q* − wielkość produkcji wytwarzana przez firmę

14. Monopolista optymalizuje swoją produkcję, jeżeli:

MR

AVC

ATC MC

Q

AVC ATC MC MR

0 Q*

0 L

Q

A

B

C

docsity.com

5

a) koszt przeciętny całkowity jest równy utargowi krańcowemu b) koszt przeciętny całkowity jest równy utargowi przeciętnemu c) koszt krańcowy jest równy cenie d) koszt krańcowy jest równy utargowi krańcowemu

15. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

a) zmienną decyzyjną w modelu Bertranda jest wielkość produkcji b) zmienną decyzyjną w modelu Bertranda jest cena, po jakiej oferowany jest produkt c) zmienną decyzyjną w modelu Cournota jest wielkość zysku d) zmienną decyzyjną w modelu Cournota jest cena, po jakiej oferowany jest produkt

16. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier określenie „gra nieskończona” oznacza,

że: a) funkcje wypłat zawierają wypłaty równe +∞ lub –∞ b) bierze w niej udział nieskończona ilość uczestników c) gra może trwać nieskończenie długo d) przynajmniej jeden z uczestników gry ma do dyspozycji nieskończoną liczbę strategii

17. W konkurencji monopolistycznej firmy konkurują ze sobą pozacenowo, aby: a) móc obniżyć koszty wytwarzania b) zwiększyć produkcję c) ograniczyć konkurencję cenową d) w długim okresie utrzymać zyski nadzwyczajne

18. Zależność, zgodnie z którą krańcowy produkt pracy (MPL) obniża się, nosi nazwę:

a) prawa malejących przychodów b) prawa rynków Say’a c) prawa Engla d) zasady Laffera

19. Niepewność występuje wtedy, gdy:

a) nie mamy informacji na temat rozkładu prawdopodobieństwa zdarzeń b) podejmujemy decyzje dotyczących zdarzeń, które mogą wystąpić ze znanym

prawdopodobieństwem c) podejmujemy decyzje w sytuacji, kiedy nie mamy pewności, jakie zdarzenia mogą

wystąpić, znając jednak wartość oczekiwaną danej gry d) podejmujemy decyzje wyłącznie w oparciu o wartość oczekiwaną danej gry

20. Sytuacja, w której osoba odbierająca sygnał radiowo – telewizyjny nie płaci za

abonament, w ekonomii nazywana jest: a) negatywnym efektem zewnętrznym b) prawem Coase’a c) defektem koordynacji d) problemem gapowicza

docsity.com

6

21. Możliwości finansowe konsumenta opisuje równanie: 4x + 5y = 200. Jeżeli dobro x (oś odciętych) jest droższe o 1 zł, to linia ograniczenia budżetowego: a) przesunęła się równolegle w prawo b) przesunęła się równolegle w lewo c) zwiększyła kąt nachylenia względem osi odciętych d) zmniejszyła kąt nachylenia względem osi odciętych

22. Przeanalizuj poniższy wykres i udziel prawidłowej odpowiedzi na pytanie, który z

punktów przedstawionych na wykresie przedstawia taką kombinację pracy i kapitału, jaka pozwala wytworzyć dany poziom produkcji po najniższym koszcie? a) A b) B c) C d) D

L – zatrudnienie; K – kapitał 23. Jeżeli koszt całkowity wytworzenia 100 jednostek produktu wynosi 800 jednostek

pieniężnych, zaś koszt całkowity produkcji 101 jednostek wynosi 810 jednostek pieniężnych, to koszt krańcowy wynosi: a) 8 jednostek pieniężnych b) 81 jednostek pieniężnych c) 10 jednostek pieniężnych d) 1 jednostkę pieniężną

24. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację firmy doskonale konkurencyjnej

i wskaż prawidłową odpowiedź: a) odcinek EF to wartość krańcowego utargu firmy b) odcinek EB to wartość przeciętnego kosztu zmiennego c) odcinek AF to wartość przeciętnego utargu firmy d) odcinek AB to wartość przeciętnego kosztu stałego

. D B

0

K

A

C

L

docsity.com

7

Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; AVC – koszt przeciętny zmienny; MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy 25. Monopolista optymalizujący poziom produkcji powinien zmniejszyć produkcję wtedy,

gdy: a) utarg krańcowy jest mniejszy od kosztu krańcowego b) cena produktu jest niższa od kosztu przeciętnego całkowitego c) utarg krańcowy jest mniejszy od kosztu przeciętnego całkowitego d) cena produktu jest niższa od kosztu krańcowego

26. Zgodnie z modelem tzw. załamanej krzywej popytu:

a) zmiana popytu nie spowoduje zmiany utargu krańcowego b) niewielka zmiana popytu nie spowoduje zmiany utargu krańcowego c) możliwa jest taka zmiana kosztów, która nie spowoduje zmiany wielkości produkcji

na rynku d) każda zmiana kosztów spowoduje zmianę poziomu ceny na rynku

27. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier termin „strategia dominująca” oznacza

taką strategię, która : a) jest wybierana przez większość graczy b) pozwala wygrać c) jest wybierana przez gracza niezależnie od decyzji innych graczy d) jest stosowana przez dominującego gracza

28. Czy w konkurencji monopolistycznej mamy do czynienia ze zmową producentów?

a) tak, ponieważ występuje tu niewielu producentów b) tak, ponieważ zmowa zapobiega obniżaniu cen c) tak, ponieważ zmowa umożliwia wzrost produkcji d) nie, ponieważ w konkurencji monopolistycznej nie występują zmowy producentów

B

E

F G

A

MR AVC

ATC MC

C

D

Q

AVC ATC MC MR

0

docsity.com

8

29. Na doskonale konkurencyjnym rynku pracy pracodawca: a) musi obniżyć płace, by zatrudnić więcej pracowników b) zatrudnia wszystkich pracowników wg tej samej stawki płac c) musi płacić więcej niż konkurencja, by zatrudnić więcej pracowników d) dyktuje poziom płac

30. Dobra publiczne od dóbr prywatnych różnią się między innymi:

a) jakością – dobra publiczne są lepsze b) ceną, jaką trzeba zapłacić za korzystanie z nich – dobra publiczne są tańsze c) efektem zewnętrznym, który dobrom publicznym zawsze towarzyszy d) sposobem konsumpcji − konsumenci nie konkurują o możliwość używania dóbr

publicznych 31. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu konsumenta rośnie jego popyt na dany towar, to mamy

do czynienia: a) z dobrem normalnym b) z dobrem niższego rzędu c) z dobrem Giffena d) z dobrem Marshalla

32. W teorii postępowania producenta „izokwanta” to linia jednakowego:

a) produktu b) kosztu c) zysku d) nakładu

33. Wśród poniższych stwierdzeń o koszcie krańcowym wskaż FAŁSZYWE:

a) koszt krańcowy mierzy się jako nachylenie stycznych w poszczególnych punktach krzywej opisującej funkcję kosztu całkowitego

b) koszt krańcowy mierzy się jako nachylenie stycznych w poszczególnych punktach krzywej opisującej funkcję kosztu przeciętnego całkowitego

c) jeżeli funkcja kosztu całkowitego jest ciągła i różniczkowalna, to koszt krańcowy obliczamy jako pierwszą pochodną tej funkcji

d) koszt krańcowy to przyrost kosztu całkowitego przypadający na jednostkowy przyrost produkcji

34. Firma doskonale konkurencyjna optymalizuje swoją produkcję, jeżeli:

a) różnica między utargiem przeciętnym i kosztem przeciętnym całkowitym jest maksymalna

b) różnica między utargiem krańcowym i kosztem krańcowym jest maksymalna c) różnica między utargiem krańcowym i kosztem krańcowym jest równa zero d) różnica między utargiem przeciętnym i kosztem przeciętnym całkowitym jest równa

zero

35. Który z poniżej podanych sposobów konkurowania jest charakterystyczny dla konkurencji monopolistycznej: a) konkurowanie lokalizacją b) tworzenie barier wejścia c) doskonała konkurencja cenowa d) tworzenie barier wyjścia

docsity.com

9

36. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację monopolisty i wskaż prawidłową odpowiedź: a) firma optymalizuje swoją produkcję b) w celu optymalizacji produkcji firma powinna zmniejszyć jej poziom c) w celu optymalizacji produkcji firma powinna zwiększyć jej poziom d) firma powinna zwiększyć wytwarzaną produkcję do poziomu ATC = AR

Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; AR – utarg przeciętny; MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy; Q* − wielkość produkcji wytwarzana przez firmę 37. „Zawracająca” krzywa podaży pracy ilustruje sytuację, w której:

a) wzrost wynagrodzeń jest wynikiem wzrostu kwalifikacji b) przy wysokich stawkach godzinowych reakcją pracownika na wzrost płac jest

skrócenie czasu pracy c) na rynku pracy mamy do czynienia z pracownikami o różnych kwalifikacjach d) podaż pracy rośnie wraz ze wzrostem płac realnych, a maleje, gdy płace realne spadają

38. Zgodnie z teorią gier spośród dwóch gier o takiej samej wartości oczekiwanej i różnych

wariancjach osoba charakteryzująca się skłonnością do ryzyka wybierze tę, która: a) ma niższą wariancję b) ma wyższą wariancję c) ma wariancję bliższą zeru d) w zadaniu jest błąd, gdyż jeśli gry mają taką samą wartość oczekiwaną, to mają

również takie same wariancje

39. Według wykorzystywanej w ekonomii teorii gier równowaga Nasha jest wynikiem: a) najlepszego działania każdego gracza przy założonym działaniu konkurenta b) przerwania gry przez najsłabszego gracza c) kooperacji wszystkich graczy d) zastosowania strategii mieszanych

MR AR

Q*

ATC

MC

Q

ATC MC MR AR

0

docsity.com

10

40. Na rynku oligopolistycznym działają dwie firmy A i B. Wielkość produkcji firmy A zaznaczona jest na osi odciętych (ścieżka reakcji firmy A to linia ZS), zaś wielkość produkcji firmy B na osi rzędnych (ścieżka reakcji firmy B to linia MN). Przeanalizuj poniższy wykres i wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: a) punkt W oznacza równowagę Cournota b) punkt W oznacza równowagę Stackelberga c) punkt W oznacza równowagę Bertranda d) punkt W oznacza brak równowagi

41. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe według teorii postępowania konsumenta?

a) zmniejszenie podatku dochodowego spowoduje przesunięcie równoległe linii ograniczenia budżetowego w prawą stronę

b) zmniejszenie podatku dochodowego spowoduje przesunięcie równoległe linii ograniczenia budżetowego w lewą stronę

c) zwiększenie podatku dochodowego spowoduje przesunięcie równoległe linii ograniczenia budżetowego w prawą stronę

d) zmiana stawki podatku dochodowego nie wpłynie na położenie linii ograniczenia budżetowego

42. Krańcowa stopa substytucji technicznej informuje o wielkości dodatkowego nakładu

jednego czynnika, niezbędnej do zrekompensowania ubytku czynnika drugiego tak, aby: a) doszło do zwiększenia zysku b) koszt wytwarzania się nie zmienił c) koszt wytwarzania był optymalny d) wielkość produkcji nie uległa zmianie

43. Które z poniższych stwierdzeń o korzyściach skali jest prawdziwe?

a) jeżeli koszty przeciętne maleją, to technikę charakteryzują rosnące korzyści skali b) technikę charakteryzują rosnące korzyści skali, jeżeli koszt całkowity rośnie coraz

szybciej w stosunku do produkcji c) technikę charakteryzują malejące korzyści skali, jeżeli koszt całkowity rośnie coraz

wolniej w stosunku do produkcji d) jeżeli koszty przeciętne maleją, to technikę charakteryzują malejące korzyści skali

MN

0

B

W

ZS

A

docsity.com

11

44. Firma doskonale konkurencyjna minimalizuje przeciętne koszty wytwarzania, jeżeli: a) różnica między utargiem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest

maksymalna b) różnica między utargiem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest równa

zero c) różnica między kosztem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest równa

zero d) różnica między kosztem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest

maksymalna

45. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację monopolisty i wskaż poziom produkcji maksymalizujący jego utarg: a) A b) B c) C d) D

Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy; AR – utarg przeciętny

46. Zgodnie z teorią rynku oligopolistycznego w równowadze wg Cournota – w porównaniu z równowagą wg Stackelberga – wielkość produkcji całego rynku: a) jest większa, a cena produktu niższa b) jest niższa, a cena produktu wyższa c) oraz cena produktu są wyższe d) oraz cena produktu są niższe

47. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier mianem „strategii czystej” określamy:

a) strategię wykorzystywaną jednorazowo b) strategię uczciwą wobec konkurenta c) strategię powtarzaną bez zmian d) strategię zmienną, podejmowaną z nieznanym prawdopodobieństwem

D

MR

C A

AR

ATC

MC

Q

ATC MC MR AR

0

B

docsity.com

12

48. Zgodnie z teorią gier asekurant to osoba, która: a) nigdy nie przystąpi do żadnej gry b) w sytuacji ryzyka wybierze zawsze grę o wyższej wariancji c) nie chce brać udziału w grze, której wartość oczekiwana jest równa zeru d) bierze udział tylko w grach sprawiedliwych

49. Wiedząc, że poniższy rysunek ilustruje sytuację przedsiębiorstwa działającego w ramach

konkurencji monopolistycznej, określ przypadek, z jakim mamy do czynienia: a) długookresowa równowaga, przedsiębiorstwo osiąga zyski nadzwyczajne b) przedsiębiorstwo przynosi zysk, w długim okresie powinno zwiększyć produkcję c) krótkookresowa równowaga, przedsiębiorstwo przynosi zyski nadzwyczajne d) przedsiębiorstwo powinno zwiększy produkcję tak, aby produkować w optimum

technicznym

Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy; P – cena; Q* − wielkość produkcji wytwarzana przez firmę 50. Przyczyną „zawracania” krzywej podaży pracy jest to, że pracownicy bardziej niż dochód

cenią sobie: a) czas pracy b) użyteczność dóbr i usług c) czas wolny d) miejsce pracy

51. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe według teorii postępowania konsumenta?

a) dobro niższego rzędu to takie, na które popyt rośnie wraz ze wzrostem dochodu b) dobro niższego rzędu to takie, na które popyt maleje wraz ze wzrostem dochodu c) dobro normalne to takie, na które popyt maleje wraz ze wzrostem dochodu d) dobro wyższego rzędu to takie, na które popyt spada wraz ze wzrostem dochodu

52. Funkcja produkcji, przy danych nakładach czynników wytwórczych określa:

a) minimalną wielkość produkcji b) maksymalną wielkość produkcji c) optymalną wielkość produkcji d) wielkość produkcji maksymalizującą zysk

Q* Q

P MR

ATC MC

P MR ATC MC

docsity.com

13

53. Linia jednakowego kosztu to zbiór punktów pokazujących takie kombinacje pracy i kapitału: a) z których każda pozwala na wytworzenie jednakowej wielkości produkcji b) które pozwalają zminimalizować koszt produkcji c) z których każda kosztuje tyle samo d) z których każda pozwala firmie zmaksymalizować zysk

54. Firma doskonale konkurencyjna działająca w okresie krótkim powinna kontynuować

produkcję mimo strat, jeżeli utarg przeciętny: a) pokrywa się z utargiem krańcowym b) pokrywa przeciętne koszty stałe c) pokrywa przeciętne koszty zmienne i część przeciętnych kosztów stałych d) pokrywa przeciętne koszty zmienne

55. W modelach rynku oligopolistycznego „naśladowca” według Stackelberga w porównaniu

z jednym z duopolistów według Cournota: a) produkuje mniej i sprzedaje po niższej cenie b) produkuje mniej i sprzedaje po wyższej cenie c) produkuje więcej i sprzedaje po niższej cenie d) produkuje więcej i sprzedaje po wyższej cenie

56. Poniższy rysunek przedstawia sytuację monopolisty. Odcinek AB wskazuje poziom: a) utargu przeciętnego dla produkcji na poziomie A b) przeciętnego kosztu całkowitego dla produkcji na poziomie A c) zysku krańcowego dla produkcji na poziomie A d) kosztu krańcowego dla produkcji na poziomie A

Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; AR – utarg przeciętny; MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy

AR MR

B

E

F G

D

C

A

ATC

MC

Q

ATC MC MR AR

0

docsity.com

14

57. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier, „strategia mieszana”: a) uwzględnia prawdopodobieństwo podjęcia określonych działań b) zależy od decyzji konkurenta c) prowadzi do otrzymania przez graczy różnych wypłat d) jest nastawiona na kooperację

58. Zgodnie z teorią gier, „ryzykant” to osoba, która: a) zawsze wybierze grę o niższej wartości oczekiwanej b) zawsze wybierze grę o niższej wariancji c) obojętnie traktuje gry sprawiedliwe d) przystąpi do gry nawet, jeśli jest ona mniej korzystna niż gra sprawiedliwa

59. Mianem monopsonu określany jest: a) monopol składający się z wielu zakładów b) jedyny odbiorca danego dobra, usługi lub czynnika produkcji na rynku c) lider w konkurencji monopolistycznej d) jedyny producent czynników produkcji w danej okolicy

60. Poniższy wykres, ilustrujący sytuację długookresowej równowagi, jest typowy dla:

a) pełnego monopolu b) oligopolu c) konkurencji monopolistycznej d) doskonałej konkurencji

Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy; Q* − wielkość produkcji wytwarzana przez firmę; P – cena

P*

Q* Q

P MR

ATC MC

P MR ATC MC

docsity.com

15

ODPOWIEDZI

1 a 16 d 31 a 46 b 2 b 17 c 32 a 47 c 3 b 18 a 33 b 48 c 4 b 19 a 34 c 49 c 5 b 20 d 35 a 50 c 6 c 21 c 36 b 51 b 7 b 22 b 37 b 52 b 8 b 23 c 38 b 53 c 9 b 24 c 39 a 54 d

10 a 25 a 40 a 55 a 11 b 26 c 41 a 56 d 12 d 27 c 42 d 57 a 13 b 28 d 43 a 58 d 14 d 29 b 44 c 59 b 15 b 30 d 45 c 60 c

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument