Analiza podregionów Polski - Notatki - Statystyka - Część 1, Notatki'z Statystyka. Opole University
Aleksy
Aleksy21 marca 2013

Analiza podregionów Polski - Notatki - Statystyka - Część 1, Notatki'z Statystyka. Opole University

PDF (212 KB)
9 strona
667Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane są tematy z zakresu statystyki: analiza podregionów Polski. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

Temat: ANALIZA PODREGIONÓW POLSKI.

KATOWICE, MAJ 2006

- 2 -

WPROWADZENIE

Terytorium Polski można podzielić na sześć regionów: centralny, południowy, wschodni,

północno-zachodni, południowo-zachodni i północny. Każdy z tych regionów został

podzielony na podregiony. Do swojej analizy wybrałam następujące: łódzki,

warszawski, radomski, nowosądecki, częstochowski, lubelski, gorzowski, zielonogórski

wrocławski, olsztyński, łomżyński i słupski. Zmiennymi opisującymi te obszary są:

powierzchnia, ludność w tys., zgony niemowląt, saldo migracji, przestępstwa, pracujący

ogółem, bezrobotni ogółem, mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności, miejsca

noclegowe, PKB. Swoje dane zaczerpnęłam z „Rocznika Statystycznego RP 2005”.

- 3 -

podregion powierzchnia ludność w tys

zgony niemowląt

saldo migracji przestępstwa

pracujący ogółem

bezrobotni ogółem

mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności

miejsca noclegowe pkb

łódzki 8725 938,2 6 0,9 287 243 83,2 2,1 4,9 15955 warszawski 8116 1338,5 5,7 8,5 366 284 72,8 6,1 5,2 20520 radomski 7054 733,1 6,6 -1,9 346 181,5 82,8 2,1 3 15464 nowosądecki 7478 1397,2 5,5 0,1 309 227,6 81,8 2,6 44,2 12958 częstochowski 3047 538,8 6,1 -0,2 312 131,4 40 2,7 3,5 18884 lubelski 9847 1213,1 8,7 -1,3 310 342 83,8 2,2 8,5 16765 gorzowski 6112 382,3 8 0 422 84,5 36,7 3,1 9,4 18748 zielonogórski 7877 627,9 8,5 -0,6 417 130,1 62,7 2,2 10,9 18183 wrocławski 5135 436,9 6,6 4,4 263 90 36,5 3,7 2,9 17281 olsztyński 10332 612 4,5 -0,9 376 143,9 63,3 3,4 20,4 18993 łomżyński 5316 310,5 9,2 -2,9 262 84,5 23,4 1,6 2,1 13536 słupski 8185 477,7 6 -2,1 421 101,3 59 2,8 34,9 1655

Odchylenie stand 2082,309048 380,7246245 1,468972 3,1684 59,298104 85,73806658 21,56276251 1,1776968 13,751 4980,5 Średnia 7268,666667 750,5166667 6,7833333 0,33333 340,91667 170,3166667 60,5 2,8833333 12,492 15745 współczynnik zmienności 28,6477444 50,72833708 21,655607 950,521 17,393724 50,3403855 35,64092978 40,844975 110,08 31,632 współczynnik skośności -0,524006096 0,749300517 0,3934631 1,87098 0,1772118 0,839426905 -0,435197949 2,0191461 1,6414 -2,304

- 4 -

PORZĄDKOWANIE LINIOWE Porządkowanie liniowe polega na uszeregowaniu obiektów od „najlepszego” do

„najgorszego”. Wyróżniamy dwie metody:

 Bezwzorcową- w której następuje uśrednienie znormalizowanych wartości

zmiennych. Stosując tą metodę otrzymałam następującą klasyfikację:

podregion SMR warszawski 0,927046074 lubelski 0,513832683 nowosądecki 0,347528809 zielonogórski 0,155364382 olsztyński 0,124299612 łódzki 0,065406474 gorzowski -0,097481963 radomski -0,114003489 słupski -0,237195436 wrocławski -0,374921567 częstochowski -0,528862125 łomżyński -0,781013456  Wzorcową- formuły wzorcowe to różnego rodzaju odległości poszczególnych

odległości od obiektu wzorcowego. Stosując tą metodę otrzymałam następującą

klasyfikację:

podregion m3 warszawski 0,949 nowosądecki 0,917 olsztyński 0,907 łódzki 0,894 wrocławski 0,893 lubelski 0,877 częstochowski 0,861 radomski 0,855 gorzowski 0,853 zielonogórski 0,851 słupski 0,837 łomżyński 0,802 Do przeprowadzenia powyższych klasyfikacji trzeba zestandaryzować dane.

- 5 -

podregion powierzchnia ludność w tys.

zgony niemowląt

saldo migracji przestępstwa

pracujący ogółem

bezrobotni ogółem

mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności

miejsca noclegowe PKB

łódzki 0,699383857 0,492963 -0,53325 0,178849 -0,90925 0,847737 1,052741 -0,66514 -0,5521 0,042131 warszawski 0,406920065 1,54438 -0,73748 2,577533 0,423004 1,325938 0,570428 2,73132 -0,53028 0,958699 radomski -0,103090685 -0,04575 -0,1248 -0,70488 0,085725 0,130436 1,03419 -0,66514 -0,69028 -0,05645 nowosądecki 0,100529426 1,698559 -0,87363 -0,07364 -0,53824 0,66812 0,987814 -0,24058 2,305971 -0,55961 częstochowski -2,027396784 -0,55609 -0,46518 -0,16833 -0,48765 -0,4539 -0,95071 -0,15567 -0,65391 0,63022 lubelski 1,238208774 1,215008 1,304767 -0,51551 -0,52138 2,002417 1,080567 -0,58023 -0,29029 0,204764 gorzowski -0,555473102 -0,96715 0,828244 -0,10521 1,367385 -1,00092 -1,10375 0,183975 -0,22484 0,602914 zielonogórski 0,292143635 -0,32206 1,168618 -0,29458 1,283065 -0,46906 0,102028 -0,58023 -0,11575 0,489472 wrocławski -1,024663783 -0,82374 -0,1248 1,283506 -1,31398 -0,93677 -1,11303 0,693444 -0,69755 0,308367 olsztyński 1,471123288 -0,36382 -1,55437 -0,38926 0,591643 -0,30811 0,129853 0,438709 0,575129 0,652105 łomżyński -0,937741047 -1,15573 1,645141 -1,02049 -1,33085 -1,00092 -1,72056 -1,0897 -0,75573 -0,44356 słupski 0,440056357 -0,71657 -0,53325 -0,768 1,350521 -0,80497 -0,06956 -0,07076 1,629634 -2,82905

- 6 -

ANALIZA SKUPIEŃ

Analiza ta pozwala na podziale zbioru obiektów na klasy (grupy) o podobnych własnościach

na podstawie macierzy odległości lub podobieństwa. W mojej analizie zastosowałam

taksonomię wrocławską.

TAKSONOMIA WROCŁAWSKA Jest to metoda grupowania obiektów (zmiennych) w grupy jednorodne pod względem n cech

(wymiarów) łącznie. Podstawą grupowania jest odległość euklidesowa.

W każdym wierszu macierzy odległości szuka się wartości minimalnej, wyznaczając dwa

elementy najbardziej podobne. Połączenie to przedstawia się w postaci grafu, w którym

krawędzie odzwierciadlają odległości między obiektami. Następnie w miejscu minimalnej

odległości łączy się obiekty należące do różnych grup.

Wady:

- pod uwagę brana jest tylko odległość między dwoma obiektami (grupami)

- jest wiele sposobów rysowania dendrytu; nie wiadomo, który obiekt jest pierwszy a który

kolejny

- 7 -

- 8 -

Macierz

odległości

Użyto - Odległość euklideso

wa

1:łódzki 2:w

arsz 3:radom

ski 4:nowo

sąd 5:częst

och 6:lubel

ski 7:gorzow

sk 8:zielo

nog 9:wro

cła 10:ols

zt 11:ło

mż 12:sł

up

1:łódzki 4,6

47 1,848 3,298 3,894 2,502 4,476 3,434 4,009 3,162 4,83

0 4,98

8

2:warsz 4,647 5,319 5,280 5,720 5,267 5,718 5,560 5,028 4,869 7,62

1 7,00

2 3:radom

ski 1,848 5,3

19 3,760 3,116 3,095 3,345 2,318 3,885 3,051 4,04

6 4,24

6 4:nowos

ąd 3,298 5,2

80 3,760 4,999 3,962 5,400 4,562 5,317 3,819 6,10

9 4,36

3 5:często

ch 3,894 5,7

20 3,116 4,999 5,264 2,842 3,585 2,252 4,211 3,22

0 5,28

6 6:lubelsk

i 2,502 5,2

67 3,095 3,962 5,264 5,146 3,709 5,517 4,495 5,39

9 5,80

2 7:gorzow

sk 4,476 5,7

18 3,345 5,400 2,842 5,146 1,908 3,293 3,680 3,51

4 4,44

3 8:zielono

g 3,434 5,5

60 2,318 4,562 3,585 3,709 1,908 4,072 3,296 3,86

5 4,21

5 9:wrocła

ws 4,009 5,0

28 3,885 5,317 2,252 5,517 3,293 4,072 4,319 3,56

1 5,53

0 10:olszty

ńs 3,162 4,8

69 3,051 3,819 4,211 4,495 3,680 3,296 4,319 5,47

5 4,09

0

11:łomż 4,830 7,6

21 4,046 6,109 3,220 5,399 3,514 3,865 3,561 5,475 5,41

0 12:słups

ki 4,988 7,0

02 4,246 4,363 5,286 5,802 4,443 4,215 5,530 4,090 5,41

0 To jest macierz niepodobieństwa

- 9 -

Dendryt wrocławski

HIERARCHICZNA ANALIZA SKUPIEŃ

Skupienia tworzą binarne drzewa, których liście reprezentują poszczególne obiekty a węzły-

ich grupy. Wyróżniamy następujące hierarchiczne metody grupowania:

a) aglomeracyjne- polegające na łączeniu kolejnych skupień

b) podziałowe- początkowe skupienie jest dzielone na dwie części, aż do momentu, w

którym każdy obiekt znajdzie się w osobnej klasie.

2 3

4

1

8

6

10

7

12

5 11 9

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument