Emocje i reakcje - Notatki - Psychologia rozwojowa osobowości, Notatki'z Psychologia Osobowości. University of Warsaw
Polanski_R
Polanski_R4 marca 2013

Emocje i reakcje - Notatki - Psychologia rozwojowa osobowości, Notatki'z Psychologia Osobowości. University of Warsaw

PDF (260 KB)
4 strony
768Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia związane z emocjami.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
Pojedyncza reakcja behawioralna (np

Emocje

Pojedyncza reakcja behawioralna (np. płacz) nie może sygnalizować pojedynczej emocji.

Starożytni Grecy –

4 charakterystyczne temperamenty emocjonalne, zależne od dominacji danego płynu w ciele:

sangwiniczny (krew), melancholiczny (czarna żółć), choleryczna (żółć), flegmatyczna

(flegma).

XVII w filozofowie – emocje są instynktowne i nieracjonalne, są zwierzęcą stroną ludzkiej

natury. Przeciwstawiano im rozum i intelekt.

Obecnie psychologowie nie zgadzają się co do definicji emocji, co powoduje badania w

różnych kierunkach i dziedzinach.

Leeper – wysunął tezę, że emocje spełniają pozytywną funkcję, zmuszają jednostkę do

zorganizowania nowych reakcji przystosowawczych w stosunku do zmienionego środowiska.

Bada się głównie emocje negatywne oraz konsekwencje a nie przyczyny emocji -> co jest

błędem hamującym rozwój badań

Emocje u innych odczytujemy poprzez:

- sygnały niewerbalne (mimika, ruchy ciała)

- kontekst sytuacji

Darwin uważa, że wzorce emocjonalne są dziedziczne

Uważa się także, że uczymy się emocji w społeczeństwie oraz że zachowanie niewerbalne nie

jest efektywnym systemem komunikowania.

Schlosberg – chyba ważne ale ja tego nie rozumiem więc musicie przeczytać sami ;)

Emocje u nas:

Teoria Jamesa – Langego

Emocje są wynikiem wzbudzenia fizjologicznego – nie: boje się a więc drżę – a na odwrót

Cannon nie zgadza się z tą teorią bowiem:

- różnym emocjom towarzyszy ten sam stan narządów wewnętrznych

- narządy wewnętrzne są zbyt mało wrażliwe, aby zmiany w nich mogły być zauważone i

wykorzystane jako sygnały

- zmiany w narządach zachodzą zbyt wolno, by mogły być źródłem odczuć emocjonalnych,

które zachodzą szybko.

Emocje są pod kontrolą współdziałających ze sobą części mózgu.

docsity.com

Fizjologiczny komponent emocji jest pod silnym wpływem czynności gruczołów wydzielania

wewnętrznego – hormony

Emocje = reakcje fizjologiczne (intensywność) + poznawcza ocena sytuacji bodźcowej

(jakość)

Dynamika procesów poznawczych a emocje

- Ocena – oszacowanie znaczenia bodźca

 Percepcja – odebranie bodźca zewnętrznego

 Ocena – wartościowanie bodźców na dobre i korzystne, złe i szkodliwe. Ocena

determinuje emocję (ku bodźcowi – dobre, od bodźca – złe)

 Ekspresja emocji – układ reakcji fizjologicznych, które towarzyszą odczuwanej

tendencji – sprzyjają zbliżeniu się lub wycofaniu

 Działanie – rzeczywiste zbliżenie lub wycofanie

R. Lazarus

- ocena pierwotna – czy sytuacja jest groźna?

- ocena wtórna – szacowanie różnych możliwości radzenia sobie z postrzeganym zagrożeniem

Strategia uporania się z sytuacją:

- działanie bezpośrednie – walka / ucieczka – negatywny stan emocjonalny

- łagodzące przewartościowanie – zmiana oceny sytuacji na mniej groźną – redukcja

negatywnych emocji

Ból

Sternach – szkoda, która odczuwamy

Szkoda może wynikać z uszkodzenia tkanki spowodowanego przez warunki zewnętrzne

(obicia, skaleczenia), ale także z wewnątrz – np. ból zęba.

Ból to:

- system sygnałowy – ostrzega o zagrożeniu integralności naszego organizm

- system obronny – wyzwala automatyczne odruchy wycofania, unikania i ucieczki

Teoria kontroli wejściowej ( Melzack i Wall)

Gdy ból występuje aktywują się procesy mózgowe, które sterują przychodzącymi danymi.

Komórki na każdym poziomie rdzenia kręgowego działają jako system kontroli wejściowej,

zwiększając lub zmniejszając swą wrażliwości na przychodzące sygnały bólowe.

docsity.com

Akupunktura – metoda eliminowania bólu

Psychologiczne aspekty bólu

Według Stenbacha reakcja ludzi na ból zależy od:

- ich stylu funkcjonowania percepcyjnego, szczególnie sposobu, w jaki reagują na lęk.

- wyuczonych skojarzeń bodźców fizycznych powodujących reakcje bólowe z kontekstem

społecznym, w którym ten ból występuje

- wewnętrznej modyfikacji sensorycznej tych reakcji bólowych przez różne wejścia

poznawcze

Wypieranie się doznań strachu, stresu i bólu może być nabywane przez członków grup

etnicznych w wyniku doświadczeń kulturowych.

Hipnoza

- duża kontrola poznawcza nad ciałem i psychiką

- środek znieczulający

Choroba rezygnacji

- występuje np. u jeńców wojennych

- utrata nadziei na wolność – utrata zainteresowania przyszłością – śmierć z przyczyn

emocjonalnych

Śmierć voodoo, klątwy (poczucie beznadziejności)

- w kulturach wierzących w magię choroby są przez nią powodowane

- poczucie bezradności, nieuchronności śmierci, potęgowane przez innych wierzących

- ludzie odsuwają się, traktują jak żywego trupa

- lęk, stres, strach – problemy ze zdrowiem, a nawet śmierć

Bezradność

- destrukcja władzy nad środowiskiem i brak poczucia kompetencji.

Bezradność może być wyuczona na skutek wielokrotnych powtórzeń sytuacji, na którą nie ma

się wpływu.

Leczenie bezradności:

- immunizacja – wcześniejsze ćwiczenia w panowaniu nad otoczeniem

- przewidywalność – redukuje niepewność, zmniejsza stres i lęk

- złudzenie sprawowania kontroli – zaklęcia, osoby, dzięki którym można coś zrobić

- terapia retroaktywna – pokazać, że ktoś nie jest bezradny, że może sam panować nad

sytuacją

docsity.com

Placebo – nie ma właściwości leczniczych, ale my wierzymy, że jest inaczej i nam pomaga

Kontrola poznawcza motywacji:

- osoba, która ma uzasadnienie i możliwość wyboru lepiej znosi trudne sytuacje

Stres

- niespecyficzne reakcje organizmu na stawiane mu wymagania.

Następstwa stresu:

- zaburzenia psychosomatyczne – pogorszenie funkcjonowania organizmu mające charakter

psychogenny (np. wrzody, wyższe ciśnienie)

- choroby serca

Ogólny zespół adaptacyjny:

1. Reakcja alarmowa – zmiany fizjologiczne, które są pierwszą odpowiedzią na działanie stresowa

2. Stadium odporności – chwilowa odporność na dany stresom 3. Stadium wyczerpania – długie działanie stresowa likwiduje odporność, może

prowadzić do śmierci

Ostrzeżenie wywołujące strach jest skuteczne gdy:

- wywołuje umiarkowany strach

- zmienia ogólne postawy wobec jakiegoś działania zmierzającego do wyeliminowania

jakiegoś zjawiska będącego powodem strachu.

- dostarcza wskazówek co do działania.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument