Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1939 - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1939 - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (143 KB)
2 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1939
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

1

SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE W LATACH 1918-1939

Unifikacja rozwiązań normatywnych na ziemiach byłych zaborów -1933 - ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju sam teryt.

(tzw. ustawa scaleniowa). - struktura sam. teryt. oparta na sam. gminnych oraz powiatowych - sam. wojewódzki występował tylko w woj. poznańskim w woj. poznańskim i pomorskim na podst. dotychczasowych przepisów - regulacją nie objęto województwo śląskie- miało własny stan prawny. Samorząd gminny: - gmina podstawową jednostką

-2 typy gmin: miejska i wiejska - wielkość gminy powinna być taka duża by mogła samodzielnie działać oraz by zachowana była więź lokalna - organy gminy:

-rady gminne i miejskie - organ stanowiący i kontrolujący - zarząd gminny i miejski - organ zarządzający i wykonawczy (2 postacie):

kolegialny - skład: przełożony gminy (wójt, burmistrz, prezydent)), jego zastępcy i

ławników wybranych przez radnych - jednoosobowy - przełożony gminy (wójt, burmistrz, prezydent) kompetencja (?) generalna (kompet.)

- komisje stałe, czasowe, doraźne - organy pomocnicze i opiniodawcze - środki nadzorcze: Gromada: - w przypadku utworzenia gminy zbiorczej, składającej się z więcej niż jednej

miejscowości, z reguły każda z tych miejscowości tworzyła mniejszą jednostkę - gromadę -organ uchwalający: (w zakresie od wielkości gromady):

- rada gromadzka - sołtys, podsołtys i 12-30 radnych gromadzkich - zebranie gromadzkie - prawo uczestnictwa wszystkich mieszkańców o praw. wyborczych

- organ wykonawczy: - sołtys i podsołtys (wybór na 3 lata przez radnych lub zebranie gromadzkie)

Samorząd powiatowy:

- miasta liczące ponad 25000 mieszkańców stanowiły samodzielne powiaty - organy samorządu powiatowego:

- rada powiatowa - organ stanowiący i kontrolny - wydział powiatowy - organ zarządzający i wykonawczy - starosta powiatowy - przewodniczący rady i wydziału powiatowego (duża samodzielność)

4. Samorząd wojewódzki:

- aż do wojny nie powołano nowego samorządu lecz utrzymano stary - funkcjonował jedynie w województwach poznańskim i pomorskim - województwo traktowane jako związek powiatów - organy:

- sejmik wojewódzki: - organ uchwalający i kontrolujący - skład: delegaci wybierani na 4 lata przez sejmiki powiatowe

- przewodniczący sejmiku - przewodniczył obradom - wojewoda: z upow. MSW prawo zwoływania, odraczania i zamykania sejm.

- wydział wojewódzki: -organ zarządzający i wykonawczy - skład: przewodniczący wydziału, zastępca, starosta krajowy, członków sejmików

starosta krajowy: - zarządzanie bieżącymi sprawami samorządu, reprezentowanie, nadzór

- wybierany przez sejmik województwa na 6-12 lat 5.Warszawa:

docsity.com

2

- ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o samorządzie gminy m. st. Warszawa - Warszawa jednostką samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego - nadzór: MSW oraz w pewnych kwestiach Rada Ministrów.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument