Kalkulacja ceny produktu i usługi - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8019 marca 2013

Kalkulacja ceny produktu i usługi - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. University of Lódz

PDF (256 KB)
12 strona
820Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu rachunkowości: kalkulacja ceny produktu i usługi.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

1

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

GRY I PROBLEMY DECYZYJNE

PROJEKT: KALKULACJA CENY

Opracował:

Marcin Klaczyński Gr. II CZ

Nr. Albumu 18876

2

Kalkulacja ceny produktu

1. Dane niezbędne do kalkulacji ceny produktu; 2. Wyszczególnienie etapów produkcji; 3. Tabele kalkulacyjne przewidziane na każdy z etapów produkcji; 4. Przeliczanie cen jednostkowych oraz kalkulacja ceny produktu.

Ad. 1 Dane niezbędne do kalkulacji ceny produktu: Kosztorys sporządzony dla firmy produkującej części tuningowe do aut osobowych. Kalkulacja dotyczy „rozpórki kielichów przednich” do auta marki BMW E36 320i/325. Rozpoczęcie produkcji zaplanowano na luty 2010, przy czym przewidziano 20 dni roboczych na wyprodukowanie 500 szt. Produktu. Dane techniczne:

Rysunek poglądowy:

Schemat montażu

Długość rury: 1500mm Średnica rury: Ø35mm; Rozmiar flansz: Ø142mm; Rozmiar otworów montażowych: Ø10,5mm; Wymiar wsporników montażowych: 40/60/5 (wys./szer./gr.). Materiał: rura stalowa walcowana, blacha stalowa grubości 5mm.

3

Ad. 2 Wyszczególnienie etapów produkcji:

1. Planowanie procesu produkcji; 2. Cięcie rur oraz blachy; 3. Gięcie rur oraz blachy; 4. Wiercenie oraz spawanie 5. Lakierowanie; 6. Pakowanie, magazynowanie; 7. Prowadzenie rachunkowości.

Ad. 3 Tabele kalkulacyjne przewidziane na każdy z etapów produkcji;

Tabela 1

1. Planowanie procesu produkcji; 2. Zadania:

- Kalkulacja cen produktu; - Określenie nakładu produkcji; - Zestawienie i zamówienie materiałów; - Planowanie pracy na poszczególnych stanowiskach roboczych; - Wydanie dokumentacji;

3. Koszty działania (miesięczne);

Koszta Rodzaj Suma kosztów [zł]

Pracownicy 1 os x 15 zł/h x 160h – pracownik umysłowy 2 400,00

Materiały Materiały biurowe (papier, długopisy itp.) 200,00

Energia elektryczna 8h x 25KW x 0,26zł/KWh x 20 dni + przesył energii elektrycznej

1 140,00

Amortyzacja Budynek (łącznie z halą), Meble biurowe, Komputery itp. Sprzęt biurowy

600,00

Czynsz Koszta utrzymania budynku 120,00

Pozostałe Abonament telefoniczny, Internet, Stworzenie dokumentacji w wersji papierowej

250,00

Suma 4 710,00

4

Tabela 2

1. Cięcie rur oraz blachy; 2. Zadania:

- Mocowanie rur oraz blachy w maszynie tnącej; - Wymiarowanie elementów; - Cięcie (w tym szlifowanie ostrych krawędzi po cięciu); - Mocowanie blachy w maszynie do wytłaczania flansz; - Wymiarowanie elementów; - Wytłaczanie flansz.

3. Koszty działania (miesięczne).

Koszta Rodzaj Suma kosztów [zł]

Pracownicy 2 os. x 9 zł/h x 160h 2 880,00

Materiały Rura (6m) – 50 zł/szt. (potrzeba 125 szt.) Blacha – 100 zł/ark. (potrzeba 2szt.)

6 250,00 200,00

Energia elektryczna Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Amortyzacja Piła automatyczna, maszyna do wytłaczania 400,00

Czynsz Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Pozostałe Łańcuch do piły automatycznej – 1 szt. 200 zł Pilnik – 5 szt. 50zł

250,00

Suma 9 980,00

Tabela 3

1. Gięcie rur oraz blachy; 2. Zadania;

- Mocowanie rur oraz blachy w giętarce; - Wymiarowanie elementów; - Gięcie;

2. Koszty działania (miesięczne).

Koszta Rodzaj Suma kosztów [zł]

Pracownicy 1 os. x 9 zł/h x 160h 1 440,00

Materiały Uwzględnione w tabeli 2 0,00

Energia elektryczna Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Amortyzacja Giętarka automatyczna 100,00

Czynsz Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Pozostałe Brak 0,00

Suma 1 540,00

5

Tabela 4

1. Wiercenie oraz spawanie; 2. Zadania;

- Mocowanie flansz w wiertarce stołowej; - Wymiarowanie elementów; - Wiercenie;

- Mocowanie wszystkich elementów w szablonie; - Wymiarowanie elementów; - Spawanie. 3. Koszty działania (miesięczne).

Koszta Rodzaj Suma kosztów [zł]

Pracownicy 1 os. x 9 zł/h x 160h 1 440,00

Materiały Butla z „ferromixem” do spawarki typu MAG – 2szt. Drut spawalniczy – 4szt.

1 000,00

Energia elektryczna Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Amortyzacja Spawarka MAG, wiertarka stołowa 200,00

Czynsz Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Pozostałe Wiertła 10,5 – 10 szt., olej do wiercenia – 500ml (5szt) 150,00

Suma 2 790,00

Tabela 5

1. Lakierowanie; 2. Zadania;

- Wysyłka do podwykonawcy; - Odbiór od podwykonawcy; - Kontrola jakości.

3. Koszty działania (miesięczne).

Koszta Rodzaj Suma kosztów [zł]

Pracownicy 1 os. x 9 zł/h x 160h 1 440,00

Cena Lakierowania 10zł/ szt. 5000,00

Energia elektryczna Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Amortyzacja Brak 0,00

Czynsz Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Pozostałe Wysyłka oraz odbiór (jednorazowo 500szt.) 500,00

Suma 7 440,00

6

Tabela 6

1. Pakowanie, magazynowanie; 2. Zadania;

- Pakowanie; - Wpisywanie gotowego towaru w rejestr; - Przeniesienie na magazyn;

3. Koszty działania (miesięczne).

Koszta Rodzaj Suma kosztów [zł]

Pracownicy Uwzględnione w tabeli 5 (ten sam pracownik) 0,00

Materiały Folia, karton 500,00

Energia elektryczna Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Amortyzacja Komputer stacjonujący w magazynie 100,00

Czynsz Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Pozostałe Taśma klejąca 50,00

Suma 650,00

Tabela 7

1. Prowadzenie rachunkowości; 2. Zadania; - Prowadzenie rachunkowości. 3. Koszty działania (miesięczne).

Koszta Rodzaj Suma kosztów [zł]

Pracownicy 1 os. x 15 zł/h x 160h 2400,00

Materiały Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Energia elektryczna Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Amortyzacja Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Czynsz Uwzględnione w tabeli 1 0,00

Pozostałe Brak 0,00

Suma 2 400,00

7

Ad. 4 Przeliczanie cen jednostkowych oraz kalkulacja ceny produktu; Koszt jednostkowy jest to poszczególny koszt podzielony przez liczbę sztuk produktu, w moim przypadku 500 szt.

LP. Typ procesu Koszt Koszt jednostkowy

1 Planowanie procesu produkcji 4 710,00 9,42 2 Cięcie rur oraz blachy 9 980,00 19,96 3 Gięcie rur oraz blachy 1 540,00 3,08 4 Wiercenie oraz spawanie 2 790,00 5,58 5 Lakierowanie 7 440,00 14,88 6 Pakowanie, magazynowanie 650,00 1,30 7 Prowadzenie rachunkowości 2 400,00 4,80

8 Suma kosztów 29 510,00 59,02 9 Marża (zysk 40%) 11 804,00 23,61 10 Cena końcowa 41 314,00 82,63

8

Kalkulacja ceny usługi

Metody kalkulacji ceny kosztorysowej robót budowlanych

Kalkulację ceny kosztorysowej opracowuje się m. in. metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej.

W moim przypadku jako kalkulację ceny usługi wybieram metodę kalkulacji szczegółowej, której schemat podałem na następnej stronie. Obowiązująca metoda kosztorysowania obiektów i robót budowlanych podaje, że kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej ( Ck ) jako sumy iloczynów ustalonych jednostek przedmiarowych ( L ) i jednostkowych nakładów rzeczowych ( nr , nm , ns ) i ich cen ( Cr , Cm , Cs ) oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych ( Mp ) nie objętych nakładami materiałów podstawowych, kosztów pośrednich ( Kp ) i zysku ( Z ) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług ( PV ):

według wzoru I: Ck = ( L · n · c ) + Kp + Z + PV

lub według wzoru II: Ck =  L · ( n · c + Kpj + Zj ) + PV , gdzie: n · c – oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg wzoru: n · c =  nr · Cr +  ( nm · Cm + Mpj ) +  ns · Cs.

Rysunek: Schemat określenia wartości kosztorysowej

L.p. Podstawa wyceny Opis robót, jedn. obmiaru, ilość J.m. Cena jedn.

Roboc.

R [zł] Mater.

M [zł] Sprzęt

S [zł]

1.

n.

KNR .......... ....................

....................

Np. wymurowanie komina r1 ……………………………..

m1 ………………………………. s1 ………………………………….

............................................................ ……………………………………… ………………………………………

r-g …

m-g …...

……

R1

Rn

M1

Mn

S1

Sn

Suma Ok. 40-80% Koszty bezpośrednie =  (Rj, Mj, Sj) Koszty bezpośrednie Kp = Wp(R,S)

R +Kp(R) M ----

S +Kp(S)

suma Koszty własne = RW M= SW

ok. 5-25% Zysk kalkulacyjny ZR ---- ZS

suma Koszty własne z uwzględnieniem zysku RK M SK

(RK+M+SK) Wartość (cena) kosztorysowa (netto) Wkn

zwykle 22% Podatek od towarów i usług (VAT) PV S (Wkn+PV) Wartość kosztorysowa (brutto) W

9

Rysunek: Schemat określenia ceny kosztorysowej

R M S

Koszty bezpośrednie

Kp

+ Koszty pośrednie

R M S

Kp

= Koszty własne

Z

+ Zysk

PV

+ Podatek od towarów i usług (VAT)

R M S

Kp

Z

PV

= Cena kosztorysowa

10

Przedmiotem kalkulacji ceny usługi będzie wykonanie instalacji elektrycznej w domku letniskowym o powierzchni użytkowej 64 m2. Instalacja wykonana zgodnie z zamówieniem klienta (bez gniazd wtykowych, łączników instalacyjnych oświetlenia, opraw oświetleniowych).

LP.

Podst.

Wyceny

Opis robót

Jedn.

Cena jedn.

Robocizna

Materiały

Sprzęt

1.

Wycena indywidu

alna

Doposażenie tablicy T1,1 (wlz)

--R--

Robocizna 200 r-g/szt.

--M--

Wyłącznik różnicowoprądowy P303/25 1szt.

Wyłącznik nadmiarowo prądowy S303/20 1szt.

Wyłącznik nadmiarowo prądowy S301/16 6szt.

Szyna łączeniowa 4mm2 1 szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

szt.

200,00

50,00

40,00

25,00

5,00

200,00

50,00

40,00

150,00

5,00

2.

Wycena indywidu

alna

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

Obmiar = 250m

--R-- Robocizna 5,00 r-g/m

r-g

5,00

1 250,00

3.

Wycena indywidu

alna

Przygotowanie podłoża pod sprzęt

instalacyjny przez wykonanie ślepych otworów w podłożu

ceglanym Obmiar = 40 szt.

--R--

Robocizna 5,00 r-g/szt.

r-g

5,00

200,00

4.

Wycena indywidu

alna

Montaż na gotowym podłożu

puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 I

przekroju przewodów do 2,5mm2 mocowanych przez przykręcenie

Obmiar = 40 szt.

--R-- Robocizna 5,00 r-g/szt.

--M--

Puszka wtynkowa 75x75 40 szt.

r-g

szt.

5,00

2,50

200,00

100,00

11

Gips budowlany 1kg

1 szt.

szt.

20,00

20,00

5.

Wycena indywidu

alna

Linie zasilające poprowadzone

pod tynkiem wykonywane przewodami kabelkowymi o

łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 – podłoże z cegły plus łączenie

Obmiar = 300m

--R-- Robocizna 1,00 r-g/m

--M--

Przewód YDY 3x2,5mm2 300m 1,00 zł/m

Gips budowlany 1kg 5 szt.

Konektory „WAGO” 4 stopniowe 160 szt.

r-g

m

szt.

szt.

1,00

1,00

20,00

1,20

100,00

300,00

100,00

192,00

Dodatkowo dojazdy na budowę = 150,00 – co stanowi koszta pośrednie

PODSUMOWANIE

Razem Robocizna Materiały Sprzęt Razem 1 750,00 957,00 0,00 Koszty

pośrednie 150,00

Koszty własne 2 857,00 Wartość (cena) kosztorysowa

(netto) 2857,00

Podatek od towarów i usług

(VAT)

628,54

Zysk 1 750,00

Wartość kosztorysowa

(brutto)

3 485,54

Bibliografia:

12

1. Edyta Plebankiewicz Podstawy kosztorysowania robót budowlanych. Wydawnictwo Politechnika Karakowska; 2. P. Kotler, Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994,

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument