Analiza pozioma aktywów i pasywów - Notatki  - Analiza ekonomiczno-finansowa, Notatki'z Analiza gospodarki. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka22 marca 2013

Analiza pozioma aktywów i pasywów - Notatki - Analiza ekonomiczno-finansowa, Notatki'z Analiza gospodarki. Warsaw School of Economics

PDF (211 KB)
7 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Notatki przedstawiają tematy z zakresu analizy ekonomiczno - finansowej: analiza pozioma aktywów i pasywów.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument

Analiza pozioma aktywów i pasywów

docsity.com

Zmiany wielkości aktywów

-

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

2006 2007 2008 2009

ty s.

z ł AKTYWA TRWAŁE

AKTYWA OBROTOWE SUMA AKTYWÓW:

• Wzrost aktywów w roku 2007 i stabilizacja w latach 2008-2009

• Spowodowany został wzrostem aktywów obrotowych i trwałych w 2007

• W latach 2008-2009 nastąpiła stabilizacja sumy aktywów spowodowana jednoczesnym wzrostem aktywów trwałych i spadkiem aktywów obrotowych.

• Wzrost aktywów trwałych nastąpił dzięki wzrostowi rzeczowych aktywów trwałych.

docsity.com

Zmiany wielkości aktywów trwałych

-

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

60 000,00

70 000,00

80 000,00

90 000,00

100 000,00

2006 2007 2008 2009

rok

ty s.

z ł

AKTYWA TRWAŁE

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

• Wzrost aktywów trwałych spowodowany głównie wzrostem rzeczowych aktywów trwałych o ok. 44% w 2007 na co składało się głównie zwiększenie w urządzeniach technicznych i maszynach oraz głównie środkach trwałych w budowie.

• Wzrost budynków i urządzeń technicznych w 2008 oraz olbrzymi wzrost budynków w 2009 spowodował szybki wzrost aktywów trwałych w latach 2008-2009

docsity.com

• Wzrost aktywów obrotowych w 2007 spowodowany był wzrostem należności krótkoterminowych, zapasów, inwestycji krótkoterminowych.

•Spadek aktywów obrotowych spowodowany był przez spadek zapasów w 2008 i 2009 a także znaczny spadek należności w 2009

Zmiany wartości aktywów obrotowych

-

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

160 000,00

2006 2007 2008 2009

rok

ty s.

z ł

AKTYWA OBROTOWE (BIEŻĄCE) Zapasy: Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe

docsity.com

Zmiany w pasywach

-

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

2006 2007 2008 2009 rok

ty s.

z ł

KAPITAŁ WŁASNY

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA SUMA PASYWÓW

• Wzrost pasywów spowodowany jednoczesnym wzrostem kapitałów własnych i zobowiązań oraz rezerw w 2007r

• Stabilizacja w 2008-2009 spowodowana spadkiem zobowiązań i rezerw przy jednoczesnym wzroście kapitałów własnych

docsity.com

Zmiany w kapitale własnym

-

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

160 000,00

2006 2007 2008 2009 rok

ty s.

z ł KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał zapasowy Zysk netto

• Wzrost kapitałów własnych spowodowany został bezpośrednio wzrostem kapitałów zapasowych

docsity.com

Zmiany w Zobowiązaniach i rezerwach na zobowiązania

-

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

2006 2007 2008 2009 rok

ty s.

z ł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe

• Wahanie zobowiązań i rezerw spowodowane jest w olbrzymiej mierze wahaniami zobowiązań krótkoterminowych zarówno wobec podmiotów powiązanych jak i niepowiązanych.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument