Kodeks pracy - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University
kfiotek
kfiotek13 marca 2013

Kodeks pracy - Notatki - Zarządzanie kadrami, Notatki'z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Rzeszów University

PDF (140 KB)
3 strony
720Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania kadrami: kodeks pracy posiada nadrzędną rolę bo wyznacza on ogólne ramy zachowań pracodawców i pracowników ale też bo określa sposób i tryb funkcjonowania pozostałych...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

1.Kodeks Pracy

nadrzędna rola bo wyznacza on ogólne ramy zachowań pracodawców i

pracowników ale też bo określa sposób i tryb funkcjonowania pozostałych

instrumentów. K. Pracy ustala: -min. uprawnień, kt. mogą być rozszerzone przez pracodawców i max.

obowiązków, które mogą być zmniejszone

-liczy on 15 działów, w dziale 2 określone są przepisy: wszystko o umowie

o pracę, umowy mają charakter indywidualny. 2.umowa o pracę

3.układy zbiorowe pracy

(w dziale 11 K. Pracy). Dwojaki charakter: zakładowe na szczeblu

przedsiębiorstwa i ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, które są na szczeblu branży, regionu lub dotyczą grupy pracowników, których praca

wymaga specyficznych ustaleń. Uwzględniają one:

-właściwości branży

-charakter wykonywanej w tej dziedzinie pracy (szkodliwość, uciążliwość) -technologię

-specyfikę organizacji zakładu pracy.

Wyrazem specyficznych warunków pracy może być układ zbiorowy pracy

jak branża lotnictwa, górnictwa, hutnictwo. Układ zbiorowy pracy jest

zawierany w drodze rokowań (negocjacji), gdzie uczestniczą: -na szczeblu zakładu pracy: pracodawcy i zakładowe organizacje

związkowe. Wchodzi w życie z chwilą rejestracji u okręgowego inspektora

pracy.

-ponadzakładowe układy zbiorowe pracy: też 2 strony- 1.właściwy organ ponadzakładowej organizacji związkowej 2.właściwy organ organizacji

pracodawców albo też w jednostkach sfery budżetowej odpowiedni

minister. Ponadzakładowe u.z.p. zaczynają funkcjonować w momencie

rejestracji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Przedmiot negocjowania mediów przy układach zbiorowych pracy to

kompleks przepisów kształtujących warunki pracy w jakiejś dziedzinie

(wynagrodzenia, wzajemne prawa i obowiązki stron układu, zasady

przyjmowania do pracy, zatrudnienia, kształtowania motywacji i

dyscypliny, rozstrzygania sporów, rozkład czasu pracy, urlopy i przerwy). 3 Modele kształtowania stosunków o pracę

1.administracyjny

2. rynkowy 3.umowno-rynkowy –związki negocjacyjne (w większości)

I.administracyjny II.rynkowy III.umowno-rynkowe zw. negocjacyjne

m.zdecentralizowane m.scentralizowane (amerykańskie) (w Europie)

-model polaryzacyjny

-m.integracyjny

-m. krajów Środk- Europ.

docsity.com

1.jest to model państwowej regulacji stosunków pracy, polega na tym, że

kluczowe problemy pracy i płacy są stanowione odgórnie przez państwo.

Rola rokowań i układów zbiorowych pracy była ograniczona ponadto jeśli

nawet były one wprowadzane, jedną ze stron był organ państwowy. Okres powojenny do końca lat 80tych w Polsce.

2.sprawy warunków pracy poddawane były żywiołowej regulacji rynkowej

(płaca zależała od relacji popytu i podaży na rynku)

3.powszechnie występuje współcześnie. Podstawową metodą ustalania warunków pracy są negocjacje zbiorowe lub rokowania. Są one trudną

sztuką bo:

-czasem są prowadzone z przymusu (pod groźbą strajku np. PKP)

-partnerzy są niestety skazani na siebie (konkretni partnerzy) Model zdecentralizowany

-charakteryzuje się jednoszczeblowością negocjacji na szczeblu

przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie zapadają rozstrzygnięcia dot.

stosunków pracy -nie ma organizacji pracodawców ale mogą się oni porozumiewać

-dominują układy zbiorowe pracy na szczeblu przedsiębiorstwa, brakuje

koordynacji przy ich zawieraniu na szczeblu kraju

-przewaga związków zawodowych poza przedsiębiorstwem lub w ogóle ich nie ma

-niskie uzwiązkowienie , mały odsetek należy do związków zawodowych.

USA 14,9, Japonia 23% Model scentralizowany

-dominacja negocjacji na szczeblu ponadzakładowym

-w negocjacjach biorą udział organizacje pracodawców: tu występują i

często mają monopol w reprezentowaniu pracowników

-wieloszczeblowość negocjacji (na szczeblu przedsiębiorstwa, branży, regionu, kraju), związki zawodowe, organizacje pracodawców, rząd.

-strony negocjujące wpływają na politykę państwa, ekonomiczną,

społeczną, te rozwiązania które wpływają na poziom życia

-wysoki stopień uzwiązkowienia ale na szczeblu zakładu pracy związki zawodowe są słabe, silne są na szczeblu ponadzakładowym.

Model polaryzacyjny (południowy)

Stosowany w krajach nad basenem Morza Śródziemnego (Francja,

Włochy)

-strony uczestniczące w negocjacjach postrzegają się jako przeciwnicy, walczą ze sobą, brak partnerstwa między stronami

-negocjacje słabo rozwinięte, zamiast negocjacji stosuje się bezpośr.

akcji- konflikt

Model integracyjny (północny) Stosowany w Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Benelux, kraje

Skandynawskie. Cechuje:

-współpraca stron, dążenie do porozumienia

-oparte na integracji interesów -interesy postrzegane długoterminowo

-państwo odgrywa małą rolę w kształtowaniu rozwiązań

-stopień uzwiązkowienia różny, w Skandynawii 80%, w Niemczech 30%

docsity.com

Model środkowo- europejski

Stosowany też w Polsce, prace od 89r.

-wysokie i stopniowo malejące uzwiązkowienie, w Polsce 50%, w Bułgarii 65%, w Czechach 60%

-słabość negocjacji jako metoda regulowania problemów pracy, dlatego,

że negatywne podejście do org. pracodawców, nierozwinięte w Polsce

-duża ingerencja państwa w stosunki pracy zwłaszcza w sektorze publicznym

Cechy typowo polskie modelu:

- mocne rywalizujące ze sobą związki zawodowe, około 7000 związków

zawodowych na szczeblach lokalnych, szczeble krajowe Solidarność i

OPZZ, 1000 organizacji pracodawców ( porozumienie ogólnopolskie) - komisja 3- stronna do spraw społeczno- gospodarczych powołana w 94

roku uchwałą Rady Ministrów, gremium, gdzie rozmawiają na temat

pracy: reprezentanci pracodawców, reprezentanci związków

zawodowych, reprezentanci organów administracji państwowej w postaci Ministra Pracy z zapleczem.

Ma za zadanie:

- stymulować dialog społeczny

- utrzymanie spokoju społecznego przez dochodzenie do konsensusu w sprawach o charakterze makroekonomicznych np. ustalenie wskaźnika

maksymalnego przyrostu przeciętnych wynagrodzeń, czy reformy

emerytalnej

Każdy model charakteryzuje się inną efektywnością: - model scentralizowany- najmniej efektywny ( ochrona płac, koszty płac

sztywne i wysokie co powoduje wzrost bezrobocia i spadek

konkurencyjności firm), jeżeli już ma być stosowany to wziąć odmianę

integracyjną

- model zdecentralizowany- ochrona miejsc pracy, niskie pozapłacowe koszty pracy

2000.XI.17

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument