Polskie i  światowe organizacje hotelarskie - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Polskie i światowe organizacje hotelarskie - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (95 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki opisujące polskie i światowe organizacje hotelarskie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Polskie i Światowe Organizacje Hotelarskie Mają za zadanie obronę interesów właścicieli hoteli, wymianę doświadczeń oraz ujednolicanie poziomu i jakości świadczonych usług w swoich zakładach hotelarskich. Organizacje hotelarskie uczestniczą min w ustalaniu kategoryzacji hoteli, wydają własne czasopisma, ustalają warunki współpracy z biurami podróży, zajmują się szkoleniem osób zatrudnionych w hotelach, organizuj wymianę doświadczeń z innymi krajami itp. Krajowe organizacje: Polskie Zrzeszenie Hoteli Początki działalności turystycznej i związanej z tym aktywności środowisk hotelarskich datuje się po roku 1956 kiedy to powstają pierwsze biura podróży, rozwija się turystyka przyjazdowa do Polski. Reprezentuje blisko 9000 obiektów hotelarskich. Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych powstało z inicjatywy trzech grup skupiających działaczy-hotelarzy: - Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki SGPiS (1957 - 1961) - Centralny Zarząd Przedsiębiorstw Usługowych ORBIS (1958 - 1959) - Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (1961 - 1962) Prace Zespołu Roboczego GKKFiT doprowadziły do powstania Zrzeszenia Polskich Hoteli Turystycznych. Miało to miejsce 19 stycznia 1962 roku w klubie hotelu Orbis - Grand w Warszawie. Cele i zadania ZPHT/PZH zostały określone jako: - wspieranie rozwoju hotelarstwa i stwarzanie warunków do modernizacji i unowocześniania obiektów hotelarskich w kraju, - rozwijanie i utrwalanie etyki zawodowej hotelarzy i tradycji polskiej gościnności, - ochrony interesów zawodowych hotelarzy, gastronomików, pracowników turystyki i ośrodków wypoczynkowych, zakładowych itp., - upowszechnianie wiedzy zawodowej, szkolenie i kształcenie kadr dla potrzeb branży oraz wspieranie badań naukowych w tej dziedzinie, - reprezentowanie polskiego hotelarstwa w kraju i za granicą. - kreowanie właściwej opinii o branży hotelarskiej, - prowadzenie działalności wydawniczej (informatory, czasopisma, literatura), - udział w kategoryzacji zakładów hotelarskich, - organizowanie targów, konferencji, wystaw (Międzynarodowe Targi Hotelarstwa i Gastronomii Trend Hotel), - czynny udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach, konkursach, wystawach, - występowanie do jednostek administracji państwowej i samorządowej z inicjatywą dotyczącą regulacji prawnych, finansowych i innych mających związek z działalnością zrzeszenia. Komisje PZH: - Komisje problemowe Polskiego Zrzeszenia Hoteli - Komisja Usług Hotelarskich - Komisja Gastronomiczna - Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego - Komisja Wyposażenia i Techniki - Komisja Prawno-Ekonomiczna - Konwent Rekomendacji Zakładów Hotelarskich i Gastronomicznych - Konwent Produktów Rekomendowanych dla Hoteli - Konwent Produktów Rekomendowanych dla Gastronomii Członkowie zrzeszenia dzielą się na: - członkowie zwyczajni - mogą nimi być hotelarze i gastronomicy, nauczyciele szkół hotel.-gastr. oraz osoby fizyczne zainteresowane polskim hotelarstwem i gastronomią. - członkowie wspierający - osoby prawne prowadzące zakłady hotelarskie i gastronomiczne, stowarzyszenia branżowe oraz inne osoby prawne zainteresowane rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii. - członkowie honorowi - osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju hotelarstwa i gastronomii. Władze zrzeszenia: - ogólne zebranie zrzeszenia (najwyższa władza zrzeszenia). Władzą zarządzającą i wykonawczą = RADA ZRZESZENIA. - Organem rady zrzeszenia jest Prezydium Rady Zrzeszenia. Ponadto występuje Sąd koleżeński i Komisja Rewizyjna. - Organami doradczymi i pomocniczymi są komisje problemowe: Komisja Usług Hotelarskich, Komisja Gastronomiczna, Komisja Organizacyjno-Prawna, Komisja Rekomendacji Zakładów Hotelarskich i Gastronomicznych, Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego. Polska Izba Hotelarstwa: Jest dobrowolnie powstałą organizacją zrzeszającą przedsiębiorców i organizacje świadczące usługi hotelarskie (w rozumieniu ustawy z 97r o usługach tur.), działające na rzecz hotelarstwa. Siedzibą Izby jest Warszawa. Izba posiada osobowość prawną a podstawowym zadaniem jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków izby. Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki zawodowej działalności hotelarskiej, wydaje opinie o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania turystyki i hotelarstwa. Izba dokonuje ocen funkcjonowania przepisów prawa dot. prowadzenia działalności gospodarczej. Do zadań Izby należy w szczególności:

1. podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju hotelarstwa w Polsce, w tym inicjowanie wobec uprawnionych organów odpowiednich rozwiązań ustawodawczych oraz zmian w przepisach obowiązujących, 2. wspieranie inicjatyw gospodarczych w hotelarstwie, 3. popieranie kształcenia zawodowego w zakresie hotelarstwa, organizowanie praktyk szkoleniowych dla uczniów, studentów i pracowników hoteli, 4. doskonalenie wiedzy zawodowej poprzez organizowanie kursów, dokształcania zawodowego, 5. organizowanie i prowadzenie szkól hotelarskich, wyższych i średnich, 6. organizowanie dyskusji zawodowych w postaci zebrań, seminariów, kongresów, 7. organizowanie wymiany informacji między przedsiębiorstwami i hotelami, 8. wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie na zaproszenie organów państwowych swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach związanych z działalnością hotelarską i gastronomiczną 9. informowanie o funkcjonowaniu hoteli oraz prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę na temat działalności hotelarskiej i gastronomicznej, 10. popieranie działań inwestycyjnych w hotelarstwie Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego powstała w listopadzie 2003 roku. Jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz w Unii Europejskiej. Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Jest reprezentantem polskiego hotelarstwa w HOTREC /Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego/ z siedzibą w Brukseli. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych utworzone w 1926 r. (jako trzecie na świecie) jest w Polsce reprezentantem światowego ruchu schronisk młodzieżowych. Ważnym ogniwem organizacyjnym Towarzystwa są koła PTSM, które w liczbie ponad 1 800 (głównie szkolne), skupiają miłośników taniej turystyki schroniskowej. Międzynarodowe organizacje: IHA (International Hotel Association) to Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli, powstało w 1946 roku z połączenia dwóch organizacji hotelarskich z siedzibami I w Kolonii, II w Londynie. IHA przyjęło za dewizę swoich działań starorzymskie hasło -dla gospodarza gość jest święty-. Zadania AIH (celem powstania organizacji międzynarodowych jest): - ochrona interesów zrzeszonych jej członków, - integracja i zrzeszanie narodowych organizacji hotelarskich na całym świecie, - prowadzenie wspólnej polityki w zakresie warunków pracy w hotelach, polityki zatrudnienia i wynagradzanie pracowników, - wydawanie materiałów informacyjnych (czasopisma, skrypty, spisy itp.), - szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników branży hotelarskiej, - prowadzenie analiz dotyczących skuteczności działania obiektów hotelarskich na poszczególnych rynkach (osiąganie zysków). IHA jest reprezentacyjnym rzecznikiem interesów przemysłu hotelarskiego. Jego działalność przyczynia się do kształtowania pozytywnego stosunku do zawodu hotelarza i problematyki związanej z hotelarstwem. IH-RA- Miedzynarodowe stowarzyszenie Hoteli I Restauracji (International Hotel and Restaurant Association) Założona w 1946 roku z siedzibą we Francji (zrzesza niezależnych członków) Jej zadaniem jest promocja i ochrona interesów hoteli i restauracji na świecie. Instytucja oferuje pomoc jej członkom w poszerzaniu ich działalności i wiedzy na skalę światową. W jej skład wchodzą najstarsze i najaktywniejsze organizacje hotelarskie na świecie. Organizacja powstała w 1946 roku w Londynie HOTREC- Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego z siedzibą w Brukseli zrzesza obecnie 39 organizacji branżowych z 24 krajów. Aktywność jej jest niezwykle szeroka i ważna dla funkcjonowania branży hotelarsko - gastronomicznej w Unii Europejskiej. HOTREC uczestniczy również w negocjacjach pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami sektora hotelarsko - gastronomicznego. Światowa Organizacja Turystyki (ang. United Nations World Tourism Organization, UNWTO) - międzynarodowa organizacja powiązana z ONZ, zajmująca się kwestiami związanymi z turystyką, m.in. statystykami ruchu turystycznego. Powstała w 1975 z przekształcenia Międzynarodowego Związku Oficjalnych Organizacji Turystycznych (UIOOT). Jej siedziba znajduje się w Madrycie. Cele: - działanie na rzecz popierania, ułatwiania i rozwoju turystyki na świecie, jako dziedziny stymulującej przedsiębiorczość rozwój gospodarczy, a także sprzyjającej wzajemnemu zrozumieniu się narodów - służy pomocą i radą w tej dziedzinie rządom państw członkowskich - współpraca z wyspecjalizowanymi agendami ONZ realizując tzw. -Program Rozwoju-. - zwracanie szczególnej uwagi na rozwój turystyki w krajach rozwijających się - udoskonalanie statystyk turystycznych

WTO należy do najważniejszych organizacji międzynarodowych. W 2004 zrzeszała 144 państwa reprezentowane przez turystyczne organizacje rządowe. Z powodu częstego mylenia World Tourism Organization z World Trade Organization, Generalne Zgromadzenie postanowiło zmienić skrót na UNWTO (jego pierwsze litery oznaczają United Nations) HO-RE-CA- Międzynarodowy Związek Krajowych Organizacji Hotelarskich, Restauracyjnych i Kawiarnianych (Inernational Union of National Associations of Hotel, Restaurant and Cafe Keepers) - jest mniej liczna, jej członkami zwyczajnymi są krajowe zrzeszenia hotelarsko- gastronomiczne. Z Polski członkami tej organizacji było Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych i 30 hoteli Orbis. Obecnie członkami HO-RE-CA jest 1400 hoteli i restauracji należących do 39 krajowych zrzeszeń hotelarskich. Siedzibą władz jest obecnie Wiedeń AEHT - Europejskie Stowarzyszenie Szkól Hotelarskich i Turystycznych powstało we Francji w 1988 roku jako międzynarodowa organizacja o statusie organu doradczego Rady Europy. Celem stowarzyszenia jest promocja edukacji zawodowej oraz proeuropejskich postaw w szkołach hotelarskich i turystycznych. Stowarzyszenie pomaga w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy szkołami europejskimi, informuje o sposobach i programach nauczania stosowanych w różnych szkołach, pomaga w organizowaniu wymian uczniów i nauczycieli. Współpracuje z jedną z największych sieci hotelowych w Europie - grupą ACCOR. Siedziba AEHT mieści się w Diekirch - Luksemburg.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument