Wskaźniki rentowności - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Wskaźniki rentowności - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw

PDF (373 KB)
5 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia dotyczące finansów przedsiębiorstw: wskaźniki rentowności; wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, działalności, wrażliwości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Zysk brutto (sprzedaż – koszt towarów srzedanych)

Sprzedaż

Zysk operacyjny

Sprzedaż

Zysk przed opodatkowaniem

Sprzedaż

Zysk po opodatkowaniu

Sprzedaż

Zysk operacyjny

Zaangażowany kapitał

Zapas  liczba dni w okresie

Koszt towarów sprzedanych

Dłużnicy  liczba dni w okresie

Sprzedaż

Wierzyciele  liczba dni w okresie

Sprzedaż

Pytanie 21 – Wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, inwestycji akcjonariuszy. Wskaźniki rentowności – pokazują jak efektywnie działa przedsiębiorstwo. Są dwa rodzaje

wskaźników rentowności:

1. przestawiające rentowność sprzedaży: o wskaźnik zysku brutto – przestawia ekonomiczność działalności produkcyjnej przedsiębior-

stwa oraz efektywność stosowanej przez nie polityki cenowej. Wskaźnik zysku brutto =

o wskaźnik zysku operacyjnego – pokazuje rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa po odjęciu zarówno produkcyjnych jak i handlowych kosztów sprzedanych towarów. Koszty produkcyj-

ne i handlowe nie zawierają w sobie odsetek Wskaźnik zysku operacyjnego =

o wskaźnik zysku przed opodatkowaniem – przedstawia pełny efekt struktury kapitałowej

i finansowej przedsiębiorstwa na jego rentowność. Uwzględnia się wpływ odsetek na ren-

towność przedsiębiorstwa

Wskaźnik zysku przed opodatkowaniem =

o wskaźnik zysku netto – uwzględnia obciążenie podatkowe

Wskaźnik zysku netto =

2. przestawiające rentowność inwestycji o stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego – jest wskaźnikiem podstawowym (ROCE), jest

najważniejszym miernikiem sprawności zarządzania, ponieważ odnosi wynik operacyjny do całkowitej wielkości zaangażowanego funduszu

Stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego =

Wskaźnik zysku operacyjnego  obrót aktywami netto = stopa zwrotu kapitału zaangażowa-

nego (wskaźnik ROCE) Równanie powyższe zawiera elementy składowe ogólnej rentowności przedsiębiorstwa. Jeśli wskaźnik ROCE prawidłowo odzwierciedla zasadę rentowności przedsiębiorstwa to istnieją dwa sposoby jej podwyższenia:  poprzez wzrost rentowności operacyjnej,  poprzez zwiększenie rotacji aktywów netto.

o okres zasobów – wskaźnik ten przedstawia szacunkową liczbę dni zapasów utrzymywanych przez przedsiębiorstwo i wyrażonych w kategoriach kosztu towarów sprzedanych. Jest to liczba dni potrzebnych do zmiany zapasów w sprzedaż gotówkową lub kredytową (dłużniko- wą)

Okres zasobów =

o okres inkasa – przedstawia szacunkową liczbę dni kredytowania pobieranego przez dłużni-

ków i wskazuje na płynność pozycji, dłużnicy w środkach obrotowych

Okres inkasa =

o okres płatności – przedstawia szacunkową liczbę dni kredytu branego przez przedsiębior-

stwo od dostawców

docsity.com

Aktywa bieżące (środki obrotowe)

Zobowiązania bieżące (<1 roku) Aktywa bieżące – zapasy

Zobowiązania bieżące

Środki pieniężne netto

Zobowiązania bieżące

Zobowiązania ogółem

Aktywa ogólne

Dług bankowy

Majątek netto

Dług długoterminowy

Kapitał zaangażowany ogółem

Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem

Obciążenie odsetkami

PBIT – sztywne obciążenia finansowe

Odsetki – sztywne obciążenia finansowe

Okres płatności =  Wskaźniki płynności – służą do ustalenia zdolności przedsiębiorstwa w zakresie wywiązywania

się na bieżąco z wiążących na nim zobowiązaniach. Umożliwiają współmierną ocenę efektywności struktury finansowej przedsiębiorstwa w kategoriach „dojrzałości”, zarówno jego środków (akty- wów) jak i zobowiązań.

o wskaźnik płynności bieżącej – pokazuje w jakim stopniu krótkoterminowe środki (akcje) przedsiębiorstwa są pokryte zobowiązaniami o podobnym poziomie dojrzałości Wskaźnik płynności bieżącej =

o wskaźnik podwyższonej płynności = albo

o wskaźnik podwyższonej płynności = Jest on miarą adekwatności kapitału obrotowego. Jest on nazwany wskaźnikiem „szybkim” i testem kwasowym albo kwaśnym.

Wskaźnik zadłużenia i wspomagania długiem – opisuje on relacje między wkładem właściciela,

a wkładem osób wewnętrznych w finansowanie przedsiębiorstwa. o wskaźnik zadłużenia – jest on miernikiem relacji ogólnej kwoty roszczeń stron trzecich do

aktywa przedsiębiorstwa ogółem. Stanowi on miarę poziomu ryzyka podejmowanego przez osoby zewnętrzne. Istotną kwestią przy ocenie akceptowanego poziomu zadłużenia jest

zdolność przedsiębiorstwa do generowania gotówki, wystarczającej do obsługi wierzycieli u pożyczkodawców. Wskaźnik zadłużenia =

o wskaźnik wspomagania długiem bankowym – odzwierciedla relacje między zadłużeniem bankowym, a zaangażowaniem właścicieli. Jest to ważny wskaźnik finansowej kondycji przedsiębiorstwa z racji relatywnie silnej pozycji bankowej w stosunku do pozostałych do-

starczycieli funduszy. Wskaźnik wspomagania długiem bankowym =

o wskaźnik przełożenia (dźwigni) – koncentruje uwagę na długoterminowym elemencie zadłu- żenia, porównując go z całkowitą kwotą zaangażowanego kapitału. Wskaźnik przełożenie =

o wskaźnik pokrycia odsetek – jest on nazywany wskaźnikiem rentowności pokrycia odsetek dochodem, odsetki należy ujmować w kwocie brutto, a niejako odsetki otrzymane netto. Wskaźnik pokrycia odsetek =

o wskaźnik pokrycia obciążeń sztywnych – uwzględnia czynsze leasingowe i fundusze amorty- zacyjne. Wskaźnik pokrycia obciążeń sztywnych =

o dźwignia ogólna – mierzy wrażliwość zmian dochodu (zysku) w przeliczeniu na jedną akcję na zmianę zachodzącą w poziomie sprzedaży. Dźwignia ogólna = dźwignia operacyjna  dźwignia finansowa

docsity.com

Roczny przepływ gotówki netto

Zadłużenie ogólne

Zysk netto

Ogólna liczba emitowanych akcji

Cena rynkowa jednej akcji

Zysk netto na jedną akcję

Dywidenda na jedną akcję

Cena rynkowa jednej akcji

Dywidenda na jedną akcję

Zysk netto na jedną akcję

Koszt towarów sprzedanych

Zapas średni

Zapas początkowy + zapas końcowy

2

Roczna sprzedaż na kredyt

Średnia kwota należności

Roczne zakupy

Średnia kwota zobowiązań

o wskaźnik przepływu gotówki – mierzy on zdolność przedsiębiorstwa do generowania z działalności operacyjnej ilości gotówki wystarczającej do spłacenia długów oraz innych zo- bowiązań. Wskaźnik przepływu gotówki =

Wskaźnik inwestycji akcjonariuszy: o wskaźnik zysku na jedną akcję =

Pokazuje marżę zysku przypadającego na jedną akcję.

o wskaźnik relacji ceny do zysku na jedną akcję = Pokazuje cenę, jaką trzeba zapłacić za jednostkę zysku przy kupnie akcji.

o wskaźnik stopy dywidendy =

Skala korzyści udziałowców w stosunku do ceny rynkowej akcji. o wskaźnik stopy wypłat dywidendy =

Ukazuje skłonność spółki do przeznaczenia zysku na dywidendy.

Pytanie 22 – Wskaźniki działalności, wskaźniki wrażliwości.

Wskaźniki działalności – służą do pokazania, jak szybko pieniądze zainwestowane w środki ob-

rotowe przechodzą przez cały system (cykl obrotowy) i zmieniają się z powrotem w gotówkę. o wskaźnik rotacji zapasami = o Zauważmy, że Zapas średni =

Wskaźnik ten pokazuje ile razy w danym okresie zapasy „obróciły się” tzn. zamieniły w sprzedaż.

o wskaźnik obrotu należnościami =

Wskaźnik ten pokazuje ile razy w danym okresie „obrócono” należnościami. o wskaźnik obrotu zobowiązaniami =

Analiza wrażliwości obejmuje ocenę wpływu jednej lub kilku zmiennych łącznie na wszystkie pozycje sprawozdań finansowych. Wszystkie wskaźniki rachunkowe (księgowe) omówione mogą być zastosowane do prowadzenia analizy wrażliwości i w podobny sposób mogą być używane do prognozowania przyszłego zapotrzebowania finansowego.

Pytanie 23 – Rodzaje finansowania kapitałem własnym. Podstawowymi rodzajami finansowania kapitału własnego są:

a) akcje zwykłe (zwyczajne) – są emitowane dla właścicieli spółki, dzięki nim mają oni prawo w zakresie kontrolowania przedsiębiorstwa poprzez głosowanie na walnym zgromadzeniu oraz udziału w zyskach (stratach). Dają one też prawo do uzyskania spłaty kapitału w przypadku li- kwidacji spółki, ale dopiero po uregulowaniu wszystkich innych zobowiązań;

docsity.com

b) akcje preferencyjne (uprzywilejowane) – są one uprzywilejowane w zakresie otrzymania należnej dywidendy oraz roszczeń w przypadku likwidacji spółki. Posiadacze tych akcji z reguły nie mają prawa udziału w głosowaniu. Dywidendy od akcji uprzywilejowanych mogą mieć charakter kumu- latywny albo niekumulatywny;

c) rezerwy – tworzone z zysku nie rozdzielonego między akcjonariuszy. Są one dochodem zatrzy- manym i najczęściej stanowią najważniejsze źródła nowych kapitałów własnych. Rodzaje rezerw:  rezerwa z premii – jest różnicą między ceną po jakiej akcje zostały sprzedane, a ich ceną

naturalną;  rezerwa rewaluacyjna – stanowiąca nadwyżkę z przeszacowania wartości środków (akty-

wów).

Pytanie 24 – Scharakteryzuj pożyczki krótkoterminowe. Pożyczki krótkoterminowe charakteryzują się następującymi cechami:

1. gwarantowaną możliwością uzyskania w przypadku, gdy pożyczkobiorca spełnia określone wa- runki zaciągane na określony okres (max 1 rok lub w szczególnych przypadkach na 2 lata);

2. specjalnym celem; 3. stałą stopą oprocentowania; 4. możliwością podjęcia całej kwoty jednorazowe lub w określonych kwotach minimalnych; 5. możliwością dokonania spłaty jednorazowo lub w kilku kwotach.

Zalety pożyczek krótkoterminowych: 1. nie mogą być cofnięte z żadnego powodu; 2. są one zazwyczaj oprocentowane wg stopy najkorzystniejszej dla danej kategorii kredytowej

klienta; 3. są to pożyczki pewne zarówno z punktu widzenia ich dostępności jak i warunków spłat;

4. dają one elastyczność w zakresie podejmowania określonych kwot i możliwości koordynowania terminów ich podejmowania.

Wady: 1. jeśli warunkiem jest ustalenie z góry kwot pobrań, wówczas przedsiębiorstwo zmuszone jest do

podejmowania funduszy niekoniecznie w danym momencie potrzebnych; 2. określenie stałych kwot i terminów spłat, że jeśli przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi

funduszami musi kontynuować pożyczkę, aż do uzgodnionego terminu jej wygaśnięcia; 3. jeśli stopa oprocentowania pożyczki jest stała, wówczas jest to dla przedsiębiorstwa niekorzyst-

ne w okresach spadku stóp procentowych.

Pytanie 25 – Overdraft – znaczenie i sposoby finansowania przy pomocy overdraftu. Zaciąganie w banku kredytu w formie przekroczenia konta (overdraft) jest najpowszechniej stosowaną metoda finansowania krótkoterminowego. Każdy system bankowy i każdy bank mają swoje własne zasady i regulacje dotyczące korzystania z overdraftu. Overdraft zazwyczaj charakteryzuje się następującymi cechami:  ponieważ jest on związany z posiadaniem bieżącego lub potwierdzonego rachunku w banku to

korzystanie z niego odzwierciedla wydatki przedsiębiorstwa;  jest on spłacany na wezwanie;

 jego górny limit jest określany, ale w ramach tego limitu może się on zmieniać;  zwykle wymaga się, aby każdego roku zmieniał się on na mini. okres do kredytowania;  stopa oprocentowania overdraftu jest związana z podstawową lub bazową stopą banku i zmie-

nia się wraz z nią;  w przypadku niedotrzymania warunków overdraftu naliczane są kary lub dopłaty;  z reguły podlega on corocznej rewizji i jeśli bank jest usatysfakcjonowany postępowaniem klien-

ta może ponownie przyznać mu prawo do korzystania z overdraftu. Zalety korzystania z overdraftu:

1. Względnie łatwo jest go negocjować, ponieważ jest spłacany na żądanie i bank może szybko ograniczyć możliwości korzystania z niego.

docsity.com

2. Jest to system prosty w działaniu. 3. Stopa oprocentowania jest zwykle najkorzystniejsza z możliwych, gdyż odsetki naliczane są co-

dziennie, zmniejsza to obciążenie procentowe i nie płaci się za fundusze. 4. Największą zaleta jest jego elastyczność. 5. Odzwierciedla dzienne zapotrzebowanie gotówkowe przedsiębiorstwa. 6. Niewykorzystana część stanowi rezerwę gotówki na natychmiastowe płatności. 7. Stanowi efektywne źródło finansowania permanentnego lub rewolwingowego.

Wady: 1. Ponieważ overdraft jest spłacany na żądanie to bank, chociaż rzadko ucieka się do takiego roz-

wiązania, może je zastosować w trzech sytuacjach:  kiedy sam ma kłopoty z płynnością i musi zmniejszyć swoje zobowiązania;  kiedy jego władze nadzorcze zdecydują, że należy ograniczyć kredyty, to wówczas pożycz-

ki o charakterze overdrafty ograniczone są w pierwszej kolejności;

 kiedy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa ulega pogorszeniu. 2. Kiedy stopa procentowa rośnie, to oprocentowanie overdraftu rośnie szybciej niż w przypadku

innych form finansowania, odwrotnie natomiast dzieje się wówczas, gdy stopa procentowa spa- da.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument