Rada gminy - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Rada gminy - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (107 KB)
1 strona
527Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące rady gminy.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z referendum. Do właściwość rady gminy należą wszystkie sprawy powstające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej, uchwalenie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalenie planów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat z zastrzeżeniem ustaw. Funkcja kontrolna dotyczy działalności zarządu przede wszystkim. Zarząd musi uzyskać absolutorium, którego podmiotem jest jego działalność w konkretnym roku. Jeżeli Rada gminy odrzuci uchwałę o udzieleniu absolutorium to jest to równoznaczne jako przyjęcie uchwały o nie udzieleniu absolutorium. Zadaniem zarządu gminy jest przede wszystkim wykonywanie uchwał rady gminy oraz

jej zadań. Przede wszystkim zarząd gminy przygotowuje projekty uchwał rady gminy określa sposób ich wykonania, gospodaruje mieniem komunalnym, wykonuje budżet Przepisy porządkowe to kategoria aktów miejscowych, wydaje je rada gminy jeżeli jest to konieczne dla ochrony zdrowia lub życia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego tylko w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Nadzór nad działalnością gminy sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, organem nadzoru jest prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Miedzy organami samorządowymi nie ma zależności hierarchicznej. Powiat wykonuje zadania o charakterze publicznym ponadgminnym, zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin. Zadania własne dzielimy na:

- o charakterze ściśle samorządowym – wynikają z istoty samorządu - o charakterze zadań rządowych a zostały przekazane do powiatu

Zadania zlecone, to druga grupa zadań, nie sa one jednolite w swoim charakterze , jest to konstrukcja specjalna. Władze powiatu to Rada powiatu i Zarząd powiatu – analogicznie jak w gminie. Samorząd wojewódzki. Mieszkańcy z mocy prawa stanowią regionalną wspólnotę samorządową.

Do zakresu zadań województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Samorząd wojewódzki ma też zadania regionalnej jednostki – ma prowadzić działalność zmierzająca do rozwoju. W ramach tej grupy zadań których celem jest rozwój województwa wymieniamy dwa generalnie ujęte zadania:

- opracowanie strategii rozwoju województwa, - prowadzenie polityki rozwoju województwa.

Strategia rozwoju województwa realizuje się poprzez programy wojewódzkie, obejmuje przede wszystkim następujące cele:

- rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;

- pobudzanie aktywności gospodarczej; - podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

województwa;

- zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego; - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument