System podatkowy - Notatki – Analiza rynku, Notatki'z Marketing. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

System podatkowy - Notatki – Analiza rynku, Notatki'z Marketing. Rzeszów University

PDF (134 KB)
4 strony
1Liczba pobrań
808Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu analizy rynku: system podatkowy.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

System podatkowy – to ogół przepisów prawnych oraz instytucji finansowych w zakresie podatków  w danym kraju. Reguluje on funkcjonowanie wszystkich podatków w Polsce, zarówno centralnych  jak i lokalnych.   Podatki centralne – to te, które zasilają budżet państwa. Podatki pośrednie: VAT, akcyza, od gier  losowych i zakładów wzajemnych. Podatki bezpośrednie: dochodowy od osób fizycznych i osób  prawnych.  Podatki lokalne – to te, które zasilają budżety jednostek samorządu terytorialnego. Występują one  tylko na szczeblu gminy. Zalicza się do nich: podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków  transportu, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,  od spadków i darowizn, od psów oraz czynności cywilno prawnych.   Podatek – przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne, ogólne świadczenie pieniężne na rzecz państwa.  Funkcje:  1. Fiskalna – inaczej dochodowa, polega na dostarczaniu państwu dochodów. Są one zasadniczym  źródłem dochodów budżetowych i łącznie z opłatami stanowią 90% dochodów budżetu.  2. Regulacyjna – za ich pośrednictwem można oddziaływać na działalności przedsiębiorstw i  ludności. Polega ona na przesuwaniu środków pieniężnych w odpowiednich proporcjach pomiędzy  przedsiębiorstwami i ludnością  3. Stymulacyjna – polega na wykorzystaniu podatku w celu stymulowania działalności  gospodarczej.   bodźce : ulgi inwestycyjne, czasowe zwolnienia podatkowe, ulgi podatkowe.  Elementy konstrukcji:   1. Podmiot podatku – rozróżniamy czynny i bierny. Podmiotem czynnym jest państwo, bo stanowi  prawo podatkowe.   Podmiotami biernymi są: 

 podatnik – osoba fizyczna lub prawna ponosząca ciężar podatku (zobowiązania do zapłaty)  tzn. osoba, której majątek zostaje uszczuplony w wyniku pobrania podatku. 

 Płatnik – osoba obowiązana do obliczenia i pobrania podatku od podatnika i wpłacenia go  na właściwy rachunek 

 Inkasent – osoba obowiązana do pobrania podatku i do wpłacenia go na właściwy rachunek  organu podatkowego. 

2. Przedmiot podatku – to rzeczy lub zdarzenia, które w myśl ustawy wiążą się z powstawaniem  obowiązku podatkowego np.: osiągnięty przychód, darowizna, własność nieruchomości.  3. Podstawa opodatkowania – to wielkość zależna od wartości przedmiotu opodatkowania. Może  być wyrażona w pieniądzu lub jednostkach naturalnych.  4. Źródło opodatkowania – to wartość, od której podatek zostaje faktycznie zapłacony np.:  dochód, majątek.  5. Stawka podatkowa – to współczynniki określające wysokość podatku w stosunku do podstawy  opodatkowania. Ze względu na technikę obliczania wartości, jaką należy przekazać do budżetu z  tytułu podatku, wyróżnia się: 

 Stawki kwotowe   Stawki procentowe 

Ze względu na stosunek stawek do podstawy opodatkowania wyróżnia się: 

 Stawki stałe zwane proporcjonalnymi, nie zmieniają się pomimo zachodzących zmian w  podstawie opodatkowania, 

 Stawki zmienne zwane ruchomymi, to stawki które zmieniają się wraz ze zmianami  podstawy opodatkowania. Stawka procentowa progresywna to stawka, która wzrasta w  miarę wzrostu podstawy opodatkowania, natomiast regresywna (w Polsce nie ma) to  stawka, któa maleje w miarę wzrostu podstawy opodatkowania. 

6. Skala podatkowa – to tabelaryczne zestawienie, w którym ujmuje się poszczególne zakresy skal  podatkowych wraz z odpowiadającymi im stawkami podatkowymi: 

 Skala proporcjonalna (liniowa) – należność podatkowa rośnie w takim samym stopniu w  jakim rośnie podstawa opodatkowania. 

 Skala progresywna – należność podatkowa rośnie szybciej niż podstawa opodatkowana.  Progresja jest tym bardziej stroma, im szybciej wzrasta stawka podatkowa w porównaniu  ze wzrostem podstawy opodatkowania. Tempo na ogół nie jest jednolite w obrębie całej  skali. 

7. Zwolnienia, ulgi i zwyżki: 

 Zwolnienia – polegają na całkowitym lub częściowym pominięciu dochodów uzyskiwanych  z niektórych źródeł przy ustalaniu podstawy opodatkowania. Jest ona zatem niższa od  rzeczywiście osiągniętego dochodu. 

 Ulgi – polegają na zmniejszeniu wielkości podatku już po dokonaniu wymiaru, mogą  wynikać z systemowych uregulowań określanego podatku lub są efektem decyzji  administracyjnej 

 Zwyżki – służą korygowaniu wymiaru podatku ze względu na podwyższenie zdolności  płatniczej podatnika.  

Rodzaje:  Ze względu na przedmiot:  1. Podatki majątkowe – są świadczeniami powiązanymi z majątkiem za pośrednictwem elementów  jego konstrukcji – przedmiotu i podstawy opodatkowania.  Przedmiotem może być: całość lub  część posiadanego majątku, zmiana praw majątkowych, przyrost majątku nie związany ze zmianą  właściciela majątku. Są to podatki: od nieruchomości, spadków i darowizn.  2. Podatki przychodowe – są to podatki, których przedmiotem i podstawą jest całość przychodów  osiągniętych przez podatnika bez potrącania kosztów. Podatnicy są zobowiązani do zapłaty nawet  kiedy ponoszą straty.  3. Podatki dochodowe – obciążają dochody podatników, stanowią różnicę pomiędzy przychodami  a kosztami ich uzyskania.  4. Podatki konsumpcyjne – tzw. od wydatków. Są one instrumentem ukierunkowania konsumpcji  od osób fizycznych i przedsiębiorstw. Są one cenotwórcze, gdy wzrasta podatek to cena też, np.  akcyza. 

Ze względu na budżet który otrzymuje:   1. Podatki budżetu państwa – te które zasilają budżet państwa: dochodowy, VAT, akcyza.  2. Podatki JST – rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, od działalności osób  fizycznych, opłacanych kartą podatkową, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn,  od psów.  Ze względu na przerzucalność:  1. Podatki bezpośrednie – zalicza się do nich: podatki dochodowe i niektóre przychodowe.   Bezpośrednie to te, które nie powinny być przerzucane na inne podmioty np.: rolny, od  nieruchomości.  2. Podatki pośrednie – przerzucane charakteryzujące się tym, że opodatkowany jest tylko  formalnie podatkiem, natomiast ciężar podatku przesunięty jest na inne osoby : VAT, akcyza.   PODATEK VAT  ‐ powszechny, wielofazowy, od obrotu netto. Opodatkowaniu podlega jedynie  wartość dodana, w każdej fazie obrotu, po odliczeniu wartości opodatkowanej już w poprzednich  fazach obrotu. Jest w ostateczności przerzucany na konsumenta. VAT jest podatkiem należnym i  naliczonym. Kwota, którą trzeba zapłacić do urzędu skarbowego, jest różnicą pomiędzy podatkiem  należnym a naliczonym za dany miesiąc rozliczeniowy.   Zwolnienia przedmiotowe : 

 Sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans   Wydanie towarów na podstawie umowy użyczenia   Sprzedaż gruntów   Sprzedaż praw majątkowych   Sprzedaż licencji, patentów, znaków towarowych, praw autorskich   Działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych   Usługi rolnicze   Usługi taksówkowe   Usługi edukacyjne   Czynności bez umowy 

Zwolnienia podmiotowe dotyczą: 

 Podatników, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w ubiegłym roku podatkowym  wysokości  1 000€ wyrażonej w złotych wg kursu,  

 Podatników opłacanych w formie karty podatkowej   Podatników, którzy zaczynają działalność w czasie trwania roku podatkowego i 

przewidywana sprzedaż nie przekroczy 10 000€. Jak przekroczy to powstaje obowiązek  podatkowy.  

Stawki podatku:  1. 22% ‐ stosowana przy większości towarów i usług,  2. 7% ‐ dotyczy: 

 Towary rolne i leśne np. torf, pestycydy 

 Towary związane z ochroną zdrowia np. szkła okularowe, strzykawki, aparaty słuchowe   Towary spożywcze np. owoce południowe   Towary dla dzieci np. ubiory do lat 11, art. Papiernicze   Usługi np. geologiczne, ratownictwa górskiego   Materiały i usługi budowlane np. liczniki elektryczne 

3. 3% ‐ stosowana dla produkcji rolnej np. surowce mleczarskie, produkty hodowli, ogrodnictwa  4. 0% ‐ stosowana w stosunku do towarów i usług przeznaczonych na eksport oraz sprzedaży i  usług krajowych np. wyrobów ortopedycznych.  

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument