Znaczenie zewnętrznych źródeł finansowania - Notatki - Ekonomia rozwoju, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Znaczenie zewnętrznych źródeł finansowania - Notatki - Ekonomia rozwoju, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (67 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
892Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z ekonomii rozwoju: znaczenie zewnętrznych źródeł finansowania.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

31. Znaczenie zewnętrznych źródeł finansowania, a rozwój gospodarek na średnim/niskim poziomie

Formy finansowania zewnętrznego

 Inwestycje bezpośrednie  Pożyczki  Inwestycje portfelowe  Specyficzną formą finansowania zewnętrznego jest pomoc zagraniczna:

 Transfery rzeczowe i finansowych  Kontrakty zawierane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

Forma finansowania a gospodarka

 Pożyczki i inwestycje portfelowe - powstanie zobowiązań dewizowych, długu zagranicznego

 Inwestycje zagraniczne - nie stwarzają takiego zagrożenia, ale powodują zwrotne strumienie dewizowe – transfer zysków

 W przypadku inwestycji bezpośrednich ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje za granicą, podczas gdy w przypadku finansowania inwestycji pożyczkami zagranicznymi lub poprzez rynek papierów wartościowych ryzyko „pozostaje w kraju”

 Jednakże w przypadku inwestycji bezpośrednich powstaje strumień zwrotny w postaci zysku, którego stopa z założenia powinna być wyższa niż stopa procentowa, według której obsługiwane będą pożyczki zagraniczne

 Inne korzyści inwestycji bezpośrednich:  Transfer technologii, wiedzy, sposobów organizacji działalności gospodarczej,  Wiedza o rynkach zagranicznych i kontakty ułatwiające eksport  Ułatwienia w pozyskaniu tańszych kredytów zagranicznych dla inwestorów

 Inwestorzy zagraniczni mają skłonność do wyboru technik produkcji bardziej kapitałochłonnych niż firmy krajowe, co stymuluje wprawdzie modernizacje gospodarek, przyczynia się jednak do wolniejszego rozwiązywania problemów na rynku pracy

Wady pożyczek i inwestycji portfelowych

 Pożyczki i inwestycje portfelowe:  krótko i długookresowe

 Rosnący udział pierwszych zwiększa niestabilność rynku finansowego i czyni gospodarkę wyjątkowo wrażliwą na ataki spekulacyjne, co może prowadzić do kryzysu walutowego jak też finansowego

 Wybór finansowania poprzez pożyczki czy poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych w znacznej mierze zależy od czynników instytucjonalnych:  liberalizacji obrotów kapitałowych  stopnia rozwoju krajowego rynku papierów wartościowych  możliwości emisji papierów wartościowych na rynkach międzynarodowych

 Jeśli warunki takie nie zostaną zapewnione, kraj może korzystać raczej tylko z pożyczek międzynarodowych.

docsity.com

Co sprzyja napływowi kapitału  Czynniki endogeniczne – zależne od odbiorcy finansowania - mają mniejsze

znaczenie dla kształtowania strumieni kapitałowych niż egzogeniczne, wynikające z sytuacji na rynku finansowym krajów OECD

 Zjawisko to często określa się przeciwstawiając „przyciąganie” kapitałów przez nowe rynki finansowe ich „wypychaniu” z rynku krajów wysoko rozwiniętych

 Z badań strumieni kapitałowych do KRS wynika, że poprawa wiarygodności kredytowej ma znaczenie w przypadku krajów o średnich dochodach, natomiast nie jest wystarczająca w przypadku krajów uboższych i o mniej stabilnych gospodarkach

 Strumienie kapitałowe rosną w okresie gdy wiarygodność kredytowa na nowych rynkach nie zmienia się, występuje natomiast zmniejszenie opłacalności inwestycji finansowych na rynku krajów wysoko rozwiniętych

 W sytuacji odwrotnej, poprawy opłacalności inwestycji na rynkach krajów wysoko rozwiniętych, nawet poprawa wiarygodności kredytowej na nowych rynkach finansowych nie może przeciwdziałać zmniejszeniu przepływów na ten rynek

 Odpływ kapitałów występuje dopiero wtedy, gdy poprawie opłacalności inwestycji finansowych na rynku krajów rozwiniętych towarzyszy pogorszenie wiarygodności kredytowej na nowym rynku

Finansowanie zewnętrzne a wzrost

 Brak zgody co do wpływu finansowania zewnętrznego na wzrost gospodarczy  Np. przedstawiciele szkoły zależności – eksponują rozmiary strumieni zwrotnych oraz

zmniejszenie stabilności finansowania  Inni podkreślają znaczenie finansowania zewnętrznego dla ożywienia gospodarek i

lepszego wykorzystania istniejących zasobów czynników produkcji  W ostatnim półwieczu można wskazać zarówno na przypadki szybkiego wzrostu

gospodarczego bez korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, jak kraje Ameryki Łacińskiej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, jak i z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, jak kraje Azji Południowo-Wschodniej do 1997 r.

Zagrożenia finansowania zewnętrznego

 Niestabilność przepływów  Zadłużenie zagraniczne  Od 1982 r. jest to jedno z najczęściej badanych zjawisk gospodarczych  Próby wyznaczania poziomu bezpiecznego zadłużenia  Zadłużenie zagraniczne nie stanowi problemu tak długo, jak długo przyrost PKB

wywołany inwestycjami finansowanymi ze środków zewnętrznych przewyższa średnio i długookresowe koszty obsługi tego zadłużenia przy równoczesnym zapewnieniu pozyskiwania środków dewizowych na pokrycie kosztów owej obsługi

 Kwantyfikacja owych warunków celem prowadzenia monitoringu nie jest już tak prosta, gdyż zależy od strukturalnych cech każdej gospodarki jak też sposobu wykorzystania środków zagranicznych

 W dodatku ze względu na znaczną zmienność warunków na rynkach międzynarodowych przewidywanie długo, a nawet średniookresowych dochodów dewizowych jest w tym wypadku obarczone znacznym błędem.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument