Pozytywne i negatywne aspekty przystąpienia do Unii - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia
Grzegorz
Grzegorz14 czerwca 2013

Pozytywne i negatywne aspekty przystąpienia do Unii - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia

PDF (104 KB)
6 strona
453Liczba odwiedzin
Opis
Geografia: notatki z zakresu geografii przedstawiające pozytywne i negatywne aspekty przystąpienia do Unii.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY PRZYSTĄPIENIA DO UNII

POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY PRZYSTĄPIENIA DO UNII Z EKOLOGICZNEGO PUNKTU WIDZENIA

ROLNICTWO

Jako główny pozytywny aspekt przystąpienia Polski do Unii widziano poszerzanie rynku na produkty rolnictwa ekologicznego i lepsze rozwiązania prawne dotyczące tego sektora. Podkreślano także, że ostra konkurencja panująca na rynku europejskim wymusi wstrzymanie upraw na ziemiach o najniższej jakości, które będą mogły być przekształcone w użytki leśne, a tym samym przyczynić się do zwiększenia lesistości na obszarze Polski. Wyższe standardy w produkcji rolniczej mogą mieć pozytywny wpływ na jakość żywności produkowanej w Polsce. Unijne fundusze strukturalne mogą także przyczynić się do rozwoju przemysłu przetwórczego zapewniającego większą efektywność wykorzystania produktów rolniczych.

Po stronie minusów sygnalizowano zagrożenia wynikające z zaniku małych rodzinnych gospodarstw, spowodowanego konkurencją ze strony dużych, semi-przemysłowych i wysoko specjalistycznych farm zachodnioeuropejskich. Może to mieć z kolei głęboki wpływ na wzrost bezrobocia na terenach wiejskich, przynieść negatywne zmiany w strukturze społecznej, doprowadzić do zaniku tradycyjnego wiejskiego systemu wartości i folkloru.

Konieczność wzrostu wydajności produkcji może spowodować rozwój upraw monokulturowych i tym samym obniżenie bioróżnorodności na terenach wiejskich. Gospodarstwa, aby przetrwać, będą musiały ewoluować w stronę zwiększonej produktywności poprzez użycie ciężkiego sprzętu, dużej ilości nawozów i pestycydów oraz

specjalistycznego sprzętu zamiast siły ludzkiej. Industrializacja rolnictwa zaowocuje zwiększoną zależnością rolników od instytucji finansowych oraz zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w wodę, energię i chemikalia. Ankietowani obawiali się również eko-dumpingu - importu wysoko dotowanych zachodnich produktów, w których cenie nie są zawarte koszta zewnętrzne, w tym zniszczenie środowiska. Import żywności z Unii spowoduje obniżenie produkcji krajowej, a tym samym zwiększy naszą zależność od współpracy międzynarodowej Za bardzo kontrowersyjne zostało uznane zagadnienie manipulowanej genetycznie żywności. Respondenci podkreślali również, że Wspólna Polityka Rolna Unii, która zostanie w przyszłości wprowadzona także w Polsce, nie poświęca dostatecznie dużo uwagi problemowi zależności pomiędzy produkcją rolniczą a środowiskiem. Pomimo wszystko cztery spośród pięciu organizacji, które zajmowały się eko-rolnictwem zadeklarowało swoje poparcie dla przystąpienia Polski do Unii.

PRZEMYSŁ

Ankietowani uważają, że przystąpienie do Unii oznacza większe poszanowanie dla prawa ochrony środowiska, regulacji standardów w polskim przemyśle (czego rezultatem będzie obniżenie emisji przemysłowych) i wprowadzenie nowych, bardziej przyjaznych środowisku technologii i rozwiązaą energooszczędnych. Bliska współpraca pomiędzy naukowcami z Polski i krajów Unii doprowadzi do polepszenia wymiany informacji i łatwiejszego dostępu do najlepszych technologii (best available technology).

Z drugiej strony przystąpienie do Unii może zwiększyć presję na rozwój energii nuklearnej lub import brudnych technologii. Usunięcie parasola ochronnego znad polskiego przemysłu

ciężkiego spowoduje wzrost bezrobocia. Niektórzy spośród respondentów obawiają się także, że Polska stanie się zagłębiem surowcowym dla Unii, co spowoduje duże obciążenie dla środowiska.

STYL ŻYCIA I ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA

Największe rozbieżności w ocenie przystąpienia Polski do UE dotyczyły zmian w życiu społecznym. Wielu respondentów podkreślało zalety życia w multikulturowej społeczności, podniesienie świadomości ekologicznej, bardziej odpowiedzialne podejście do środowiska, większy udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych, łatwiejszy dostęp do edukacji na wysokim poziomie, rozwój bardziej tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa, oraz świadomość udziału w historycznym procesie europejskiej integracji. Dla jednych przystąpienie do Unii oznacza prawo do aborcji, podczas gdy dla innych wyższe standardy moralne.

Jako negatywne konsekwencje przystąpienia do Unii wymieniano wzrost postaw konsumpcjonistycznych, materialistycznych i kosmopolitycznych, zanik lokalnej struktury społecznej, zmniejszającą się rolę tradycji w życiu społecznym (śmierć kultury narodowej i tradycyjnych wartości). Dla jednych Unia oznacza popieranie lewicowego liberalizmu, dla innych obniżenie standardu życia ludzi, którzy będą mieli trudności w dostosowaniu się do nowej sytuacji i ostrą konkurencję na rynku pracy związaną z napływem kadry kierowniczej z Zachodu. Częstsze kontakty z ludźmi z zagranicy mogą doprowadzić do rozwoju postaw ksenofobicznych wśród Polaków. Z drugiej strony przystąpienie do Unii może spowodować powstanie muru na wschodniej granicy, który spowoduje osłabienie kontaktów z krajami, które nie staną się członkami Unii w dającej się przewidzieć przyszłości.

GOSPODARKA

Jako pozytywne aspekty wpływu integracji na gospodarkę Polski wymieniano rozwój uboższych regionów, nowe możliwości kariery dla młodych, wzrost gospodarczy, wspólny rynek monetarny, unifikację standardów, rozwój handlu, napływ zachodnich inwestycji, a także nastawienie planowania gospodarczego na rozwój zrównoważony.

Wśród negatywnych skutków integracji wymieniano rozwój sieci autostrad, bankructwo małych przedsiębiorstw (szczególnie w sektorze usług), rozwój niskopłatnych miejsc pracy (makdonaldyzacja pracy), monopolizację rynku przez wielkie międzynarodowe koncerny, promowanie konsumpcjonizmu, zalew rynku przez śmieci do jednorazowego użytku. Jeden z ankietowanych wyraził obawę, że Polska może okazać się rynkiem zbytu dla bankrutujących gałęzi gospodarki z krajów Unii. Inny respondent wskazał na niebezpieczeństwa związane z koniecznością wprowadzenia europejskich standardów ochrony środowiska, co może stanowić zagrożenie dla niektórych gałęzi przemysłu w Polsce, a tym samym potencjalny wzrost ilości postaw anty- ekologicznych w społeczeństwie. Z drugiej strony standardy i regulacje mogą przegrać w konfrontacji z rzeczywistością. Wielu ankietowanych wyrażało swoje obawy związane z wykupem ziemi przez osoby z innych krajów europejskich, przede wszystkim z Niemiec.

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Lepsze procedury wdrażania prawa ochrony środowiska były jednym z argumentów pro-akcesyjnych. Wśród innych wymieniano dostosowanie do wyższych standardów ochrony środowiska obowiązujących w Unii, powstanie bardziej spójnego wewnętrznie prawa ochrony środowiska,

wprowadzenie lepszych regulacji dotyczących ochrony terenów cennych przyrodniczo. Z drugiej strony zwracano uwagę na fakt, że prawu unijnemu zwykle brak dostosowania do lokalnych warunków, podkreślano konieczność kompromisów pomiędzy prawem krajowym a unijnym, wysoki koszt harmonizacji prawa, a także groźbę powtarzania zachodnich błędów w tej dziedzinie. Dostrzegając pozytywne aspekty przystosowania polskiego prawa do warunków unijnych wielu respondentów uważało, że szybka prywatyzacja przemysłu i ziemi zmniejszy możliwość sprawowania kontroli nad zasobami naturalnymi i terenami cennymi przyrodniczo.

INNE

Jako jedno z zagrożeń związanych z przyłączeniem się do UE wykazywano małe kompetencje Parlamentu Europejskiego i brak posiadania legitymizacji demokratycznej przez Komisję Europejską, a tym samym braki demokratyczne Unii. Mała wiedza na temat skomplikowanych struktur unijnych może owocować słabym wpływem społeczności lokalnych na politykę Unii. Centralizacja władzy w Brukseli tworzy za to dogodne środowisko dla bogatych grup lobbistów, pracujących dla międzynarodowych kampanii. Procesy decyzyjne mogą ulec wydłużeniu, a administracja lokalna będzie ukrywać własną niekompetencję za koniecznością dostosowania się do wymogów unijnych. Jeden z ankietowanych podkreślił także słabość polskiej strategii integracyjnej, która według niego nie jest dokumentem przygotowanym aby sprostać wyzwaniom 21 stulecia.

Najkrótsza odpowiedzią na pytanie, jakie są zalety przystąpienia do Unii Europejskiej było: pieniądze. Potrzeba uzyskania wsparcia finansowego przez Polskę była także często podkreślana przez innych ankietowanych. Członkostwo

w Unii może dać również obywatelom Polski poczucie udziału w tworzeniu nowego, nieznanego w tej formie rodzaju państwa - ojczyzny ojczyzn, który może być pierwszym krokiem ku globalnemu zjednoczeniu. Uczestniczenie w tym procesie pozwoli na uzyskanie wpływu na to jaką drogą ten proces podąży. Lepsza współpraca pomiędzy poszczególnymi krajami i prowadzenie wspólnej polityki może spowodować przyjęcie rozwiązań zapewniających zainteresowanym krajom możliwości rozwoju zrównoważonego.

Integracja może przynieść także więcej wolności wypowiedzi, lepszy stopień przestrzegania praw obywatelskich, wzrost udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jeden z ankietowanych napisał: integracja europejska jest złem, którego nie możemy uniknąć.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument