Makro baza prawo i administracja - Notatki - Ekonomia , Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Makro baza prawo i administracja - Notatki - Ekonomia , Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (194 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z dziedziny ekonomii: test tak/nie.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Test tak/nie (dobra odpowiedź 1 punkt, brak bądź zła 0)

Test tak/nie (dobra odpowiedź 1 punkt, brak bądź zła 0)

Produkcją potencjalną nazywamy produkcję przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji

Stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego nazywamy krańcowa skłonnością do konsumpcji

Inwestycje są malejącą funkcją stopy procentowej

Polityka monetarna polega na oddziaływaniu przez państwo na wielkość i strukturę wydatków budżetowych

Automatyczne stabilizatory koniunktury są instrumentami aktywnej polityki państwa w gospodarce

Budżet państwa to dochody rządu pomniejszone o płatności transferowe

Podatki są narzędziem redystrybucji dochodów

Pojęcie podaży pieniądza jest pojęciem węższym od pojęcia bazy monetarnej

Baza monetarna to wielkość zasobów, jakie bank komercyjny może przeznaczyć na udzielanie kredytów

Faza kryzysu charakteryzuje się nadprodukcją

Gdy rynek pracy jest w stanie równowagi nie występuje bezrobocie

Inflacja popytowa jest efektem nadwyżki podaży globalnej nad popytem globalnym

Alokacyjna funkcja państwa polega na podejmowaniu działań sprzyjających optymalnemu wykorzystaniu zasobów w

gospodarce.

Bezrobocie strukturalne ma charakter długookresowy

Inwestycje netto są dodatnie, jeżeli gospodarka wytwarza więcej budynków, maszyn i urządzeń oraz zapasów, niż

wynosi ich zużycie.

Krańcowa skłonność do konsumpcji jest równa krańcowej skłonności do oszczędzania pomniejszonej o jeden

Procesy inflacyjne ułatwiają pożądane zmiany proporcji cen w warunkach istnienia sztywności cen do dołu

Przychody do budżetu państwa nie zależą od wielkości dochodu narodowego

Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym

Wartość PKB jest taka sama niezależnie od tego, czy jest on liczony jako strumień produktów, strumień wydatków czy

tez strumień dochodów.

Według ilościowej teorii pieniądza, wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce jest proporcjonalny do nominalnego

zasobu pieniądza w obiegu

Zasiłki dla bezrobotnych to jeden z automatycznych stabilizatorów koniunktury

Test wyboru (dobra odpowiedź 2 punkty, brak bądź zła 0 punktów)

Jeżeli baza monetarna wynosi 40 mld zł, a stopa rezerw obowiązkowych wynosi 50%, wówczas podaż pieniądza

wynosi:

a) 20 mld zł, b) 80 mld zł, c) 60 mld zł, d) żadna z powyższych

Koszt posiadania pieniądza jest równy:

a) nominalnej stopie procentowej, b) realnej stopie procentowej, c) stopie inflacji, d) różnicy między nominalną

stopą procentową a stopą inflacji

Niewystarczający popyt na dobra powoduje powstawanie bezrobocia:

a) frykcyjnego, b) strukturalnego, c) keynesistowskiego, d) ukrytego

Wzrost stopy opodatkowania przy danym poziomie wydatków państwa:

a) zwiększa agregatowy popyt, b) zwiększa poziom równoważącego gospodarkę dochodu narodowego, c) nie wpływa

na agregatowy popyt, d) zmniejsza poziom równoważącego gospodarkę dochodu narodowego

Polityka fiskalna oddziałuje przede wszystkim na:

a) popytową stronę gospodarki, b) podażową stronę gospodarki, c) zasoby pieniężne gospodarstw domowych,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra

Działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury polega na hamowaniu:

a) spadku globalnego popytu w okresie recesji, b) wzrostu globalnego popytu w okresie recesji, b) spadku globalnego

popytu w okresie ekspansji, d) wydatków budżetowych

Deficyt budżetowy może prowadzić do zmniejszenia:

a) inwestycji prywatnych, b) stopy procentowej, c) popytu globalnego, d) wszystkich powyższych wielkości

ekonomicznych

Do automatycznych stabilizatorów koniunktury zalicza się:

a) wydatki rządowe, b) oszczędności, c) politykę gwarantowanych cen na produkty rolne, d) stopę procentową

Pieniądz nie pełni bezpośrednio funkcji:

a) środka płatniczego, b) czynnika produkcji, c) środka wymiany, d) środka przechowywania bogactwa

Pojedynczy bank komercyjny kreuje pieniądz:

a) gdy jego całkowite rezerwy równe są rezerwom obowiązkowym, b) udzielając kredytu, c) przyjmując depozyty,

d) przyjmując spłatę kredytu

Mnożnik pieniężny wzrośnie, gdy:

a) bank centralny zakupi obligacje rządowe, b) bank centralny sprzeda obligacje rządowe, c) konsumenci będą

utrzymywać mniej gotówki w stosunku do depozytów, d) konsumenci będą utrzymywać więcej gotówki w stosunku do

depozytów

Fazę kryzysu charakteryzuje:

a) zbyt niska produkcja, b) wzrost inwestycji, c) spadek tempa wzrostu cen, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie

jest dobra

docsity.com

W skład zasobów siły roboczej wchodzą:

a) aktywni i bierni zawodowo, b) zatrudnieni i bezrobotni, c) osoby w wieku produkcyjnym oraz pracujące osoby w

wieku nieprodukcyjnym, d) tylko zatrudnieni

Obszar preferencyjnego handlu charakteryzuje się tym, że jego członkowie:

a) całkowicie znoszą cła w handlu między sobą, b) obniżają wobec siebie taryfy celne, c) tworzą unie ekonomiczną,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra

Wprowadzenie cła na dany towar jest korzystne dla:

a) rządu i społeczeństwa, b) eksporterów i rządu, c) importerów i rządu, d) przedsiębiorstw produkujących na

rynek krajowy i rządu

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument