Przepływ siły roboczej - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Przepływ siły roboczej - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (215 KB)
2 strony
501Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: przepływ siły roboczej; przyczyny, korzyści, straty, koszty.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Przepływ siły roboczej. Jak wiemy dynamika przepływu kapitału jest najwyższa spośród wszystkich elementów MSG. Dynamika przepływu siły roboczej jest dużo mniejsza. Przyczyny międzynarodowych przepływów siły roboczej są związane zarówno:

1. z motywem ekonomicznym uzyskania wyższej płacy, potęgującym się bezrobociem 2. jak i z przyczynami politycznymi 3. ideologicznymi 4. religijnymi 5. rasowymi

Przepływy czynnika pracy powodują istotne konsekwencje ekonomiczne dla kraju eksportującego jak i importującego siłę roboczą. Interes kraju eksportującego siłę roboczą:

- zwiększenie możliwości produkcyjnego wykorzystania siły roboczej dotąd bezrobotnej - transfer części zarobków emigrantów do krajów macierzystych który powoduje poprawę bilansu

płatniczego w tym kraju - po powrocie z emigracji wykorzystanie kwalifikacji zawodowej i kapitału

Stratą jest: - utrata najbardziej przedsiębiorczej siły roboczej zwłaszcza gdy emigrują pracownicy o wysokich

kwalifikacjach. Korzyści kraju przyjmującego:

- zmniejszenie luki i ograniczenia dla wzrostu gospodarczego - młoda siła robocza o dobrych kwalifikacjach

Koszty kraju przyjmującego: - przystosowanie ludzi do pracy w nowych warunkach ( kursy ) - koszty adaptacyjne - wypłata zasiłków w okresie przystosowań

Decyzja o przesiedleniu jest niezwykle trudna: 1. mimo że kraje proklamowały swobodny przepływ siły roboczej ( Traktat Rzymski ) to występują

ogromne ograniczenia poszczególnych państw ( wizy – USA, Wl. Brytania ) 2. dużą rolę odgrywają: - bariery językowe, - bariery kulturowe, - bariera uznawania posiadanych kwalifikacji za granicą, - problemy finansowe ( koszty przesiedlenia ) - bariery psychologiczne ( niechęć do obcokrajowców )

W obrębie Unii rynek pracy wymaga wdrożenia szeregu przedsięwzięć dla pełnej integracji rynku: 1. zbliżenie narodowych regulacji w odniesieniu do rynku pracy 2. wzajemne uznawanie dyplomów i kwalifikacji 3. zapewnienie dostępu do ubezpieczeń społecznych w obrębie całej Unii 4. przedsięwzięcia wspierające: - ułatwienie dostępu do tanich mieszkań i ubezpieczenia zdrowotnego

Należy zauważyć że emigracja miała swoje najsilniejsze korzenie po odkryciu Ameryki. W latach 1890 – 1914 z Europy wyemigrowało 50 mln ludzi Po roku 1914 – do 1930 r. – wyemigrowało 16 mln ludzi:

- około 60 % do USA - następnie do Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Ameryki Łacińskiej

Po roku 1945 też notujemy dużą emigrację ludności związaną z: - masowymi przesiedleniami - restrykcyjnymi przesiedleniami w ZSRR - ruchem przesiedleniowym po likwidacji kolonializmu

W roku 1987 zarejestrowano w EWG 10 mln. emigrantów. W roku 1990 w Niemczech 8% stanowili emigranci. Obecnie Unia Europejska wprowadziła 7 letni okres przejściowy dla przepływu siły roboczej z nowo przyjmowanych państw.

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument