Wartość grzybobójcza, retencja, LD50, pytania - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Wartość grzybobójcza, retencja, LD50, pytania - Notatki - Biologia, Notatki'z Biologia

PDF (121 KB)
5 strona
1Liczba pobrań
513Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
1Liczba komentarzy
Opis
Biologia: notatki z zakresu biologii dotyczące wartość grzybobójcza, retencja oraz LD50; pytania i odpowiedzi.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument

1. Podaj definicję wartości grzybobójczej. Wartość grzybobójcza impregnatu jest to najmniejsza iść preparatu (wyrażona w kg/m3 drewna), wystarczająca do zabezpieczenia tego materiału przed rozwojem danego gatunku grzyba.

2. Podaj definicję retencji Retencja jest to ilość pochłoniętego w procesie nasycania preparatu, przypadająca na jednostkę objętości drewna, wyrażona w mg/m3. Wyróżniamy retencję cieczy roboczej i retencję substancji czynnej.

3. Podaj definicję wartości owadobójczej Wartość owadobójcza impregnatu jest to najmniejsza ilość preparatu (wyrażona w kg/m3 drewna), wystarczająca do zabezpieczenia tego materiału przed rozwojem danego gatunku owada.

4. Podaj definicję LD50 i do wyznaczania czego służy. LD50 (dawki letalne) jest to ilość środka, która zabija 50% zwierząt w grupie doświadczalnej. Ustala się ją w celu określenia toksyczności doustnej środków ochrony drewna. Na podstawie wartości LD50 wyznacza się klasy toksyczności.

5. Przebieg procesu Bethell’a (wykres, parametry, punkty charakterystyczne, retencje) Metoda pełnokomórkowa Bethela (nasycanie na pełno) stosowane jest do nasycania drewna środkami wolnorozpuszczalnymi. Nasycane drewno musi być suche.

a) wytwarzamy próżnię do ok. 0,02MPa b) utrzymujemy próżnię ok. 0,5h c) przepompowujemy ciecz roboczą d) redukujemy próżni do ciśnienia atmosferycznego e) podniesienie ciśnienia do poziomu 0,8-1,0MPa przez 1 – 1,5h f) redukcja do ciśnienia atmosferycznego g) próżnia osuszająca do ok. 0,02MPa przez 5 minut.

Czas całego cyklu 3-4h (6h) Retencja 300-450kg/m3

6. Przebieg procesu Rüpinga Metoda pustokomórkowa (oszczędnościowa) Rüpinga do oszczędnościowego nasycania drewna olejem impregnacyjnym (impregnaty oleiste – olej kreozotowy). Metoda do nasyania podkładów i słupów teletechnicznych. Czas całego cyklu 3h, 6h – drewno dębowe Retencja 100-150kg/m3, 50kg/m3 dla dębu

a) wstępne sprężanie do 0,4MPa b) wyrównanie ciśnień przez około 15 minut c) zalewanie zbiornika z drewnem cieczą roboczą (100-110ºC) d) podniesienie ciśnienia do 0,8-1,0MPa e) utrzymywanie ciśnienia przez 1-3h f) redukcja do ciśnienia armosferycznego g) próżnia osuszająca do około 0,02MPa 7. Przebieg procesu Lowry

Metoda pośrednia między metodą Bethela i Rüpinga. Do nasycania drewna środkami wodnorozpuszczalnymi.

a) zalewanie zbiornika z drewnem cieczą roboczą przy 0,1MPa b) podniesienie ciśnienia do 0,8-1,0MPa c) utrzymywanie ciśnienia przez 1-1,5h d) redukcja do ciśnienia atmosferycznego e) wypompowanie cieczy roboczej f) próżnia osuszająca przez 5-10 minut do około 0,02MPa

Czas całego cyklu ok. 3h Retencja 150-300kg/m3

8. Przebieg procesu próżniowego. Metoda próżniowa (pełnokomórkowa)

a) wytworzenie próżni do ok. 0,02MPa i utrzymanie jej przez 0,5h b) zalanie zbiornika z drewnem cieczą roboczą c) powrót do ciśnienia atmosferycznego

Czas całego cyklu 1h Retencja 100kg/m3

9. Przebieg procesu podwójnej próżni. Metoda podwójnej próżni jest to odmiana metody próżniowej, do nasycania drewna środkami rozpuszczalnikowymi.

a) wytworzenie próżni do około 0,06MPa b) zalanie zbiornika z drewnem i impregnatem c) powrót do ciśnienia atmosferycznego d) usunięcie cieczy roboczej ze zbiornika e) próżnia osuszająca do około 0,02MPa f) powrót do ciśnienia atmosferycznego

Czas trwania cyklu 1-2h Retencja 20-30kg/m3

10. Przebieg procesu oscylacyjnego. Metoda oscylacyjna – do nasycania drewna mokrego i gatunków trudnonasycalnych.

a) zalanie zbiornika z drewnem cieczą roboczą b) działanie naprzemiennie próżnią rzędu 0,02MPa i nadciśnieniem rzędu 0,8-1,0MPa

Cykl trwa 7-12 minut i jest powtarzany kilkadziesiąt razy Całość procesu 6h Retencja zależnie od gatunku i przekroju drewna

11. Opisz „dyfuzyjne” metody nasycania drewna – pastowanie, bandażowanie, metoda nabojów, metoda zastrzyków, metoda Cobrey.

Metody dyfuzyjne opierają się na mechanizmie dyfucji preparatu do wilgotnego drewna i są wykonywane środkami wodnorozpuszczalnymi. Można je stosować do zwalczania szkodników w obiektach mokrych lub do profilaktyki w obiektach suchych. Proces bardzo powolny, ale zwiększa się szybkość w wilgotności 50-100% oraz w temperaturach 20-50ºC. Poniżej 30% nie zachodzi wcale. Na siłę dyfuzji wpływa różnica stężeń między roztworem preparatu a stężeniem w głębi drewna. Dlatego stosuje się roztwory o dużych stężeniach (pow. 10%) lub nawet suche preparaty. Środków oleistych do drewna mokrego nie można stosować, bo olej nie miesza się z wodą. Mechanizm dyfucji polega na mieszaniu się dwóch cieczy o różnych stężeniach aż do wyrównania stężeń.

12. Opisz bezciśnieniowe metody nasycania drewna. Można je przeprowadzać we własnym zakresie, ale nie zapewniają one tak wysokiej skuteczności jak metody przemysłowe. Stosuje się je wyłącznie do drewna suchego. Do metod bezciśnieniowych należy: smarowanie, natryskiwanie i kapiele (te stosuje się także do mokrego). Dwie pierwsze nadają się do konserwacji drewna już wbudowanego w istniejące obiekty, a także do ponownego zabezpieczania. Metody te są z reguły czasochłonne mimo prostoty wykonania.

13. Opisz metodę kąpieli gorąco-zimnej. a) zanurzenie suchego drewna w gorącej cieczy roboczej. b) Podgrzewanie przez okres 2-4h – rozprężenie powietrza c) Przeniesienie drewna do drugiego zbiornika z zimnym preparatem lub pozostawienie

w pierwszym zbiorniku do całkowitego ostygnięcia cieczy – zasysanie cieczy. Głębokośc wniknania 20-30 mm, zużycie cieczy 100-150kg/m3. 14. Wnikanie impregnatów do drewna w zależności od jego wilgotności.

Metoda dyfuzyjna:  wilgotność poniżej 30% - preparat nie wnika  wilgotność 30%-50% - preparat wnika powoli  wilgotność 50%-100% - preparat znacznie zwiększa szybkość wnikania  wilgotność powyżej 100% - preparat nieznacznie zwiększa szybkość wnikania

Metody bezciśnieniowe i ciśnieniowe – drewno musi być suche (wyjątek – metoda oscylacyjna), aby preparat dobrze wnikał.

15. Mechanizmy wnikania preparatów do drewna. Mechanizm kapilarny – w drewnie powietrzno-suchym, pozbawionym wody wolnej. Głębokość wnikania zależy od średnicy kapilar, lepkości cieczy, napięcia powierzchniowego cieczy, stopnia zwilżenia ścian kapilar i czasu zanurzenia lub ilości posmarowanego preparatu. Mniejsze średnice kapilar zapewniają intensywniejsze i głębsze wnikanie. Mechanizm dyfuzyjny.

16. Różnice we wnikaniu środków oleistych i solnych.

17. Różnice we wnikaniu impregnatów do drewna sosnowego i świerkowego. Do drewna sosnowego impregnaty wnikają lepiej i szybciej, gdy jest suche. Natomiast do drewna świerkowego wnikają tylko wtedy, gdy jest wilgotne. Po jego wyschnięciu i próbie ponownego zawilgocenia preparaty nie wnikają lub wnikają bardzo słabo, ponieważ jamki w drewnie świerkowym po wyschnięciu są blokowane przez torusy.

18. Podaj głębokość wnikania preparatu w metodzie... 19. Podaj szacunkowe zużycie preparatu w metodzie... 20. Podaj synonim metody pełnokomórkowej.

Metoda Bethela – całe światło komórki wypełnione cieczą roboczą. 21. Podaj synonim metody pustokomórkowej.

Metoda Rüpinga – wnika tylko w ściany komórkowe. 22. Podaj, na jakiej zasadzie wnika preparat do drewna w metodzie zastrzyków.

Na zasadzie dyfuzji – wstrzykuje się preparat a następnie zawilgaca i osusza drewno. 23. Podaj, na jakiej zasadzie wnika preparat do drewna w metodzie nabojów.

Na zasadzie dyfuzji – naboje rozpuszczają się pod wpływem wilgoci drewna. 24. Podaj, na jakiej zasadzie wnika preparat do drewna w metodzie bandażowania.

Na zasadzie dyfuzji – nanosi się nasączone pastą, zabezpieczone od zewnątrz warstwą wodochronną, bandaże na drzewo.

25. Podaj, na jakiej zasadzie wnika preparat do drewna w metodzie pastowania. Na zasadzie dyfuzji – drewno nie może być wystawione na opady, które zmyłyby naniesiony środek w postaci pasty.

26. Podaj, na jakiej zasadnie wnika preparat do drewna w metodzie kąpieli długotrwałej. Na zasadzie dyfuzji kapilarnej i dyfuzji – kąpiel w temperaturze otoczenia (10-30mm).

27. Podaj, na jakiej zasadzie wnika preparat do drewna w metodzie kąpieli gorącej krótkotrwałej.

Na zasadzie dyfuzji i dyfuzji kapilarnej. 28. Jaką metodę przemysłową stosuje się do nasycania drewna mokrego?

29. Jakie metody bezciśnieniowe stosuje się do nasycania drewna mokrego?

Na przykład kąpiel zimna długotrwała. 30. Jakimi wskaźnikami ujawnia się związku boru?

Wskaźnik kurkuminowy jest żółty, pod wpływem reakcji z borem wybarwia się na kolor czerwony (ceglasty).

31. Jakimi wskaźnikami ujawnia się związki miedzi?

Wskaźnik dwufenylokarbazydowy, natychmiastowy efekt, kolor fioletowy. Można także ujawnić związki organiczne miedzi (naftanian miedziowy).

32. Jakimi wskaźnikami ujawnia się związki chromu? Świeżo nasycone drewno – Cr+6: Wskaźnikiem jest roztwór dwufenylokarbazydu, alkoholu etylowego rektyfikowanego oraz kwasu octowego. Po naniesieniu drewno z chromem wybarwia się na fioletowy. Cr+3: Nakłada się najpierw roztwór pierwszy, potem drugi (roztwór wodny octanu ołowiawego i roztwór wodny eriochromzjananiny), umieszcza w suszarce w 100ºC na 10min. Wybarwienie drewna z chromem na kolo niebieski, kolor czerwony – brak chromu.

33. Jakimi wskaźnikami ujawnia się związku arsenu? Ar+5: Wskaźnik srebrowy (azotam srebrowy + woda destylowana), wybarwienie na kolor czerwono-brązowy. Ar+3: Wskaźnik jodowy, ma kolor błękitny (chabrowy). Gdy się wybarwi – drewno posiada arsen.

34. Jakimi wskaźnikami ujawnia się związki fluoru? Wskaźnik alizarynowo-cykonowy. Kolor wskaźnika to wiśniowo-czerwony, a drewno z fluorem przebarwia się na kolor żółty.

35. Jakimi wskaźnikami ujawnia się związki cynku? Wskaźnik ditizonowy: ditizon (10mg) i czterochlorek węgla (CCl4)(100cm3). Ma kolor zielony, w reakcji z cynkiem kolor czerwony.

36. Jakimi wskaźnikami ujawnia się związki fosforu? Wskaźnik błękitu molibdenowego. Drewno z fosforem barwi się na kolor intensywnie niebieski.

37. Na czym polega ogniochronne działanie związków fosforowo-amonowych? Amoniak rozcieńcza gazy pirolityczne oraz nie dopuszcza tlenu do powierzchni drewna. Kwas ortofosforowy bierze udział w zwęglaniu powierzchni drewna. Pozostawje powierzchniowe zwęglenie i zmniejszenie przewodnictwa cieplnego w głąb drewna, co prowadzi do obniżenia nagrzewania się wewnętrznych powierzchni i intensywności rozkładu pirolitycznego.

38. Jakie związki wchodzące w skład środków ochrony drewna można stosować w kontakcie z żywnością?

39. Dokonaj podziału metod dezynsekcji drewna.

 Fizyczne  Chemiczne  Fizyko-chemiczne

40. Czy współczesne środki ochrony drewna mogą służyć do jego dezynsekcji przy stosowaniu prostych metod impregnacji? (smarowanie i sprysk)?

41. Czy fizyczne metody dezynsekcji pozwalają zabezpieczyć drewno przed ponownym

porażeniem przez owady? Nie.

42. Jaka jest różnica między zwalczaniem owadów w drewnie a dezynsekcją drewna?

43. Jaka jest różnica między impregnacją a nasycaniem drewna?

komentarze (1)

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 5 pages

Pobierz dokument