Charakterystyka koncentracji ludności - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz21 marca 2013

Charakterystyka koncentracji ludności - Notatki - Geografia, Notatki'z Geografia. University of Podlasie in Siedlce

DOC (32 KB)
1 strona
574Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z geografii: charakterystyka koncentracji ludności.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Milena Derlikiewicz Turystyka III gr. B

Ćwiczenie nr 3

CHARAKTERYSTYKA KONCENTRACJI LUDNOŚCI

Analiza mapki:

Główna sieć osadnicza Polski ukształtowała się już w XIII-XV wieku. Najszybszy rozwój miast nastąpił na przełomie XIX i XX wieku. Liczba ludności miast polskich w latach 1870 – 1931 kształtowała się w następujący sposób:

Wyszczególnienie (w roku) 1870 1900 1921 1931 Ludność miejska (mln osób) 2,78 4,48 6,59 8,80 Udział ludności miejskiej w ogóle ludności (w %) 16,4 17,8 24,1 27,4 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny; 1939; GUS; Warszawa 1939.

Po II wojnie światowej udział ludności miejskiej zwiększał się systematycznie, w związku z rozwojem przemysłu. Przemieszczeniu się ludności ze wsi do miast towarzyszą procesy urbanizacji. Jej wynikiem jest wzost liczby i wielkość miast oraz upowszechnienie się miejskiego stylu życia. Sieć miejska – podobnie jak sieć osadnicza w ogóle – rozwija się stopniowo. Do wyjątków należą miasta lub dzielnice, które powstały na skutek decyzji administracyjnej, podejmowanej często przez określone kręgi polityczne, np. Nowa Huta.. częściej o powstawaniu miasta, np. Gdyni czy miast Centralnego Okręgu Przemysłowego, decydują przesłanki ekonomiczne. Na kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej miała również wpływ historia. Na przykład zabór Polski i związany z nim podział kraju stał się przyczyną poważnych różnic w infrastrukturze technicznej i komunalnej. Jeszcze dziś można łatwo dostrzec różnice między miastami mazowieckimi a wielkopolskimi. Cechą charakterystyczną sieci osadniczej kraju jest wyraźny podział na obszary przemysłowe i rolnicze, położone na terenach o różnej tradycji kulturowej, różnej religii, strukturze społecznej i gospodarczej, a nawet różnych wpływach językowych. W Polsce istnieje około 900 miast, z czego tylko około 50 liczy ponad 100 tys. mieszkańców, najliczniejsze są miasta małe – poniżej 5 tys. mieszkańców. Współczesne procesy urbanizacyjne charakteryzuje powstawanie tzw. Regionów zurbanizowanych – aglomeracji i konurbacji. W Polsce możemy wskazać 8 wyraźnie ukształtowanych aglomeracji: Warszawską, Łódzką, Rybnicką, Krakowską, Wrocławską, Gdańską, Poznańską i Szczecińską. Oraz aglomeracje, które w roku 1998 były w trakcie kształtowania się: Bydgoska, Kielecka, Lubelska i Toruńska. Przykładem klasycznej niemal konurbacji jest zespół miast Górnego Śląska skupionych wokół Katowic, w tym 9 miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców. Duże aglomeracje miejskie skupiają 75% ludności miejskiej kraju.*

* - wiadomości z roku 1997.

Literatura: P. Libner, G. Stefaniak; 1998; „Geografia od A do Z”; wydawnictwo KRAM; Warszawa 1998.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument