Jak wybudować dom - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_808 marca 2013

Jak wybudować dom - Notatki - Inżynieria, Notatki'z Podstawy Inżynierii zunifikowanej. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

PDF (340 KB)
4 strony
779Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu inżynieri: jak wybudować dom; krok po kroku.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
Jak wybudować dom

1

JAK WYBUDOWAĆ DOM?

ETAP I. ZAKUP DZIAŁKI BUDOWLANEJ Po wytypowaniu interesującej działki, a przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży należy sprawdzić jej

stan formalno-prawny oraz perspektywy związane z planowanym zagospodarowaniem otoczenia.

Przede wszystkim trzeba ustalić:

czy sprzedającemu przysługuje prawo własności do oferowanego terenu stan prawny

nieruchomości - poświadczony odpis z wszystkich, tj. czterech działów założonej dla działki

księgi wieczystej. Odpis jest ważny jedynie przez 3 miesiące licząc od daty jego wydania.

 perspektywy związane z planowanym zagospodarowaniem otoczenia.

ETAP II - WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU Jeśli interesująca nas działka znajduje się na terenie dla którego nie uchwalono planu miejscowego, a

wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będzie niemożliwe, to najlepiej

wstrzymać się z jej zakupem.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić z wnioskiem o

wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinien

zawierać określenie:

 granic terenu objętego

 funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania

 zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzenia ścieków oraz innych potrzeb co do

infrastruktury technicznej,

 czy i w jaki sposób planowany obiekt będzie wpływał na środowisko (w przypadku budownictwa

jednorodzinnego raczej nie jest potrzebne). W decyzji gmina określa:

 rodzaj inwestycji, czyli co można zbudować,

 warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli dla

danego obszaru został uchwalony,

 warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych (np. ochrona

środowiska),

 warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, czyli do jakich sieci ma być

podłączony budynek albo jakie urządzenia należy zainstalować na działce (szambo, studnia),

 wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich,

 linie rozgraniczające inwestycji – czyli obszar na którym planowana jest budowa z pełną

infrastrukturą , wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali,

 okres ważności decyzji (we wniosku warto zaznaczyć, jaki termin ważności decyzji nas interesuje,

zwłaszcza wtedy, gdy nie zmierzamy od razu występować o pozwolenie na budowę),

 w miarę potrzeby szczególne warunki wynikające z charakteru inwestycji.

ETAP III - OPRACOWANIE I UZGODNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu. Jego zakres i treść powinny być dostosowane do charakteru obiektu, stopnia

skomplikowania robót. Projekt powinien również być zgodny z obowiązującymi przepisami.

Projekt budowlany składa się z dwóch części:

 projektu zagospodarowania działki (terenu)

 projektu architektoniczno-budowlanego. Częścią dodatkową projektu budowlanego, są też uzgodnienia i pozwolenia oraz oświadczenia właściwych

jednostek organizacyjnych o przyłączeniu obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,

telekomunikacyjnych, elektro-energetycznych i dróg komunikacyjnych oraz zapewnieniu dostaw mediów

(odpowiednio do potrzeb: wody, energii, ciepła, gazu). Jeśli jest to konieczne do projektu budowlanego należy dołączyć również wyniki badań geologiczno-

inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Projekt zagospodarowania działki

Projekt musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych.

Projekt obejmuje określenie:

 granic działki,

docsity.com

2

 usytuowanie istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,

 sieci uzbrojenia terenu (w tym projekty przyłączy),

 zieleń istniejącą i projektowaną,

 itd. Projekt zagospodarowania działki lub terenu

musi być sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący określenia granic działki lub terenu, usytuowania,

obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób

odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem

charakterystycznych elementów wymiarowych, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu

do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Projekt architektoniczno-budowlany,

określa funkcję i konstrukcję obiektu budowlanego oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a

także materiałowe, ukazujące zasadę nawiązania do otoczenia, a w stosunku do niektórych obiektów

budowlanych również dostępność dla osób niepełnosprawnych. Projekt architektoniczno - budowlany powinien zawierać:

• opis techniczny,

• część rysunkową. W tej części należy określić

 funkcję obiektu,

 formę,

 konstrukcję obiektu,

 jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania

techniczno-materiałowe. Jeśli nasz dom ma być zbudowany według indywidualnego projektu, jego wykonanie powinniśmy zlecić

osobie mającej uprawnienia do projektowania. Zlecenie to powinno być udokumentowane pisemną umową

pomiędzy projektantem a zamawiającym. Zwłaszcza należy uzgodnić zakres prac projektowych oraz

obowiązki stron umowy. Opis techniczny powinien określać m. in.:

 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),

założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń lub ewentualnych

badań doświadczalnych, rozwiązania budowlane konstrukcyjno - materiałowe podstawowych

elementów konstrukcyjnych obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia

przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe przegród

zewnętrznych i wewnętrznych, podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu.  W stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku wielorodzinnego sposób zapewniania

osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z tego obiektu.  W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane

technologiczne lub współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i

jego rozwiązaniami budowlanymi.  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności

instalacji i urządzeń: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,

elektrycznych. teletechnicznych, odgromowych.  Charakterystykę ekologiczną obiektu budowlanego zawierającą opis jego wpływu na środowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

 zapotrzebowania w wodę i odprowadzania ścieków,

 emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych, z podaniem ilości i zasięgu

rozprzestrzeniania się,

 wytwarzania odpadów stałych, z podaniem rodzaju i ilości,

 emisji hałasu oraz wibracji.  Warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

Projekt budowlany powinien zawierać:

W zależności od potrzeby: wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki

gospodarowania obiektów budowlanych. Część rysunkowa powinna zawierać m. in.:

docsity.com

3

1. Widoki boczne (elewacje), a także widok z góry, w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy obiektu

oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graficznym lub opisowym

(na rysunku) elewacyjnych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji.

2. Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu, w tym przekrycia oraz przekroje podłużne

(profile) i poprzeczne.

3. W stosunku do budynku ogrzewanego - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych

wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na własności cieplne i szczelność

przegród.

4. Zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie

obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

• instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe,

• instalacje i wyposażenie elektryczne oraz instalację odgromową,

• instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej.

5. Część rysunkowa powinna być sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu

budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, jednakże nie mniejszej niż:

• 1 : 200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach,

• 1 : 100 dla pozostałych obiektów i ich wydzielonych części,

• 1 : 50 dla obiektów lub ich wydzielonych części podlegających przebudowie lub modernizacji. Częścią projektu budowlanego są obliczenia statyczne

Powinny one obejmować ustroje konstrukcyjne, elementy i te szczegóły konstrukcyjne, dla których

konieczne jest sprawdzenie stanów granicznych nośności i użytkowania lub sprawdzenie wytrzymałości,

ewentualnie określenie współczynników bezpieczeństwa. Obliczenia statyczne powinny być wykonane w oparciu o następujące informacje:

• podstawy formalne, w tym wykaz norm dotyczących obciążeń budowli,

• charakterystykę budowli oraz dane wyjściowe, na podstawie których obiekt został zaprojektowany,

• ogólną koncepcję konstrukcji z podaniem zasadniczych wymiarów, rozstawu dylatacji, przerw

technologicznych, montażowych oraz technologii realizacji,

• materiały użyte do konstrukcji z podaniem ich wytrzymałości, gęstości objętościowej,

• krótki wyciąg z badań geotechnicznych,

• charakterystykę agresywności środowiska i ogólne zasady zabezpieczania konstrukcji przed

korozją,

• wymaganą klasę odporności ogniowej budowli i jej elementów konstrukcyjnych,

• gólne zasady montażu z zaznaczeniem jego wpływu na stateczność i nośność konstrukcji,

• uzgodnienia, ekspertyzy, inwentaryzacje,

• inne informacje mające znaczenie przy wykonywaniu obliczeń statycznych. Na podstawie technicznego projektu budowlanego sporządzane jest zestawienie kosztów budowy

(kosztorys) wraz z wykazem materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót przy budowie

obiektu.

ETAP IV. POZWOLENIE NA BUDOWĘ Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni

od jej doręczenia. Uzyskane pozwolenie na budowę jest ważne przez 2 lata od dnia, w którym decyzja

stała się ostateczna. Wniosek o pozwolenie na budowę

Do wniosku należy dołączyć:

 projekt budowlany (cztery egzemplarze) z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami,

 dokument potwierdzający nabycie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np.

akt własności nieruchomości, umowa dzierżawy)

 ew. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Zatwierdzenie projektu następuje w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed wydaniem tej decyzji

właściwy organ sprawdza:

 zgodność projektu zagospodarowania działki z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz

obowiązującymi przepisami – w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami,

 kompletność projektu budowlanego włącznie z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami,

pozwoleniami i sprawdzeniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 uprawnienia budowlane i zaświadczenie wykonawców projektu o przynależności do izb branżowych.

docsity.com

4

ETAP V - PRZEBIEG ROBÓT BUDOWLANYCH Wprowadzenie istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego (lub innych

warunków pozwolenia na budowę) jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia

na budowę. Proces budowlany

Budowa jest przedsięwzięciem złożonym, wieloetapowym, w które zaangażowanych jest wielu

uczestników.

Według Prawa Budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są:

inwestor

inspektor nadzoru inwestorskiego (jeśli ustalono taki nadzór)

projektant;

kierownik budowy lub kierownik robót, reprezentujący wykonawcę. Rozpoczęcie budowy

Inwestor obowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta

sprawującego nadzór autorski (w przypadku projektu gotowego będzie nim projektant adaptujący

projekt), co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. Do zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót

budowlanych należy dołączyć pisemne oświadczenia:

 kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi);

 inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad

danymi robotami budowlanymi.

Dziennik budowy

Składając zawiadomienie o rozpoczęciu robót, inwestor powinien równocześnie wystąpić o wydanie

dziennika budowy. Od tego momentu będzie to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych,

uwzględniający wszelkie zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku budowy. Prace przygotowawcze

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Należy

pamiętać, że prace przygotowawcze mogą być wykonane tylko na terenie objętym pozwoleniem na

budowę. Do prac tych zalicza się:

 wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

 wykonanie niwelacji terenu,

 zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

 wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

ETAP VI - ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA DOMU O zakończeniu budowy należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego i jeśli w ciągu 21 dni nie

zostanie wniesiony żaden sprzeciw, można wprowadzić się do własnego domu. Do zawiadomienia trzeba dołączyć:

 oryginał dziennika budowy,

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i

warunkami pozwolenia na budowę, z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

 oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (a także ulicy i

sąsiedniej nieruchomości, jeśli z nich korzystaliśmy),

 protokoły badań i sprawdzeń,

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument