Finanse konspekt - Notatki - Finanse publiczne - Część 2, Notatki'z Finanse Publiczne. Uniwersytet Łódzki
stokrotka80
stokrotka80

Finanse konspekt - Notatki - Finanse publiczne - Część 2, Notatki'z Finanse Publiczne. Uniwersytet Łódzki

16 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów publicznych: przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość; wejście Polski do strefy Euro.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 16
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument

21

Po pierwsze musi zastanowić się nad cechami swojego przedsięwzięcia – czy są one pozytywne czy negatywne w porównaniu do konkurentów. Za zbiór takich cech może wykorzystać to, nad czym mógł zastanowić się w niektórych punktach swojego biznesplanu, czyli:

 oryginalność i przydatność produktów,  poziom cen,  kanały dystrybucji i sprzedaży,  rodzaj planowanej promocji przedsięwzięcia wśród potencjalnych klientów,  kapitał na założenie działalności,  wiedza i umiejętności pracowników,  w przypadku firmy kilkuosobowej podział obowiązków i zadań,  poziom kosztów jako podstawowe źródło przewagi nad konkurentami.

Do oceny szans i zagrożeń płynących z otoczenia firmy Nowak może wziąć pod uwagę:

 ilość i wielkość konkurentów firmy,  możliwość pojawienia się nowych, podobnych firm,  cechy dostawców, takie jak ich siła przetargowa, jakość i koszty ich wyrobów,  cechy nabywców, czyli grupy klientów kluczowych,  ilość i rodzaje substytutów – produktów podobnych i mających podobne znaczenie dla

klientów,  wpływ rozwiązań prawnych i podatkowych na działalność firmy Nowaka,  nastroje społeczne i wartości kulturowe,  wielkości makroekonomiczne, takie jak stopa procentowa, kurs walutowy, stopa

inflacji lub stopa wzrostu gospodarczego,  uwarunkowania międzynarodowe, czyli proces przygotowawczy wstąpienia Polskie

do Unii Europejskiej, członkostwo w NATO i inne.

Aby analiza SWOT nie była tylko listą cech firmy i przez to trudnym do postawienia ostatecznego werdyktu spisem nadziei i niepokojów Jana Nowaka, warto sporządzić dodatkowo ocenę punktową rozważanych zagadnień. Polega ona na tym, że każdemu z wymienionych kryteriów oceny firmy należy przypisać ważność za pomocą pewnej liczby. Liczby te mogą być co prawda dowolne, ale dla ułatwienia obliczeń Nowak powinien tak przypisać ważność poszczególnych cech, aby suma ich wszystkich dała liczbę 100.

Dla przykładu może on ustalić znaczenie odpowiedniego poziomu cen na poziomie 20, a na przykład wysokość kapitału na założenie spółki nie jest tak według niego ważna i ma liczbę 10. Im większa liczba, tym większa ważność danej cechy. Oceny te są dość subiektywne, ale zgodne z wiedzą i przekonaniami Jana Nowaka.

Podobnie należy postąpić z zagrożeniami i okazjami płynącymi z otoczenia. Suma wszystkich ważności kryteriów dotyczących okazji i zagrożeń musi dać liczbę 100. Dla przykładu liczba konkurentów będzie dla Nowaka najważniejsza i otrzyma ważność 30. Najważniejsza nie znaczy wcale, że w rzeczywistości konkurentów jest tak wielu. Po prostu z punktu widzenia otwierania tego typu biznesu ma to duże znaczenie.

Po ustaleniu ważności wszystkich kryteriów oceny zarówno mocnych stron i słabości firmy oraz szans i zagrożeń należy ustalić skalę oceny. Najwygodniej dla Nowaka będzie wybrać skalę od 1 do 5. Ocena 1 oznacza ocenę minimalną, a 5 maksymalną.

22

Niestety niezbyt pomyślną wiadomość dała analiza szans i zagrożeń. Okazało się, ze pomimo wielu szans – dobre kontakty z dostawcami czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej – istnieje widoczna przewaga zagrożeń, głównie ze strony liczby i siły konkurentów oraz rozwiązań podatkowych. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy warto otwierać zaplanowany biznes czy nie. Jednakże ten ostatni element biznesplanu daje całościowy obraz sytuacji. Czy Nowak zrealizuje swój pomysł na firmę? Decyzja należy do niego.

23

7. Ograniczenia działalności gospodarczej

BARIERY dla przedsiębiorczych Bariery prawne: - Skomplikowane procedury uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej . Bariery finansowe: - Polityka fiskalna rzędu – wysokości podatku. - Dostępność do kredytów i ich cena - Zdekapitalizowany majątek przedsiębiorstwa - Niski poziom kapitałów Własnych - Wysokie składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) - Kurs złotego Bariery zarządzania: - brak umiejętności wykorzystywania informacji z otoczenia - Fluktuacja kadr (zmienność pracowników, zwalnianie lub z własnej woli) - niskie kwalifikacje pracowników Bariery - niedoskonały system kształcenia small bussines - Niedostateczny dostęp do informacji gospodarczej Brak odpowiedniej ilości środków finansowych na modernizację i rozwój firm

(ponad 90% firm z sektora MSP w Polsce, finansuję swój rozwój w oparciu o środki własne) Brak dostępu do kredytów bankowych (nowo powstałe firmy mają problemy z

uzyskaniem kredytów bankowych, ze względu na brak historii kredytowej i niski w związku z tym, wskaźnik wiarygodności, wypłacalności firmy) Wysokie oprocentowanie kredytów bankowych Skomplikowane procedury administracyjne Wysokie podatki2 oraz mało przejrzysty system fiskalny państwa Brak odpowiedniej strategii i polityki rządu w zakresie rozwoju i wspierania

sektora MSP Brak porządku, korupcja, złodziejstwo oraz praktyki monopolistyczne3 Brak odpowiedniej infrastruktury

24

8 .Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej w Polsce Pośród aktów prawnych dających podstawę do funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej w Polsce nadrzędne znaczenie ma Konstytucja RP z 1997 r., w szczególności:

Dz.U.2000, nr94. poz. 1037 z dn. 15 września- kodeks spółek handlowych, Dz.U, 2004, nr155, poz. 1095 o swobodzie działalności gospodarczej; Dz. U.2007, nr 50 poz. 331 o ochronie konkurencji i konsumentów.

2.W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U.2004, nr 155, poz.1095 w zależności od rozmiaru działalności ustawa o swobodzie działalności gospodarczej / art.104-106 i 108/ rozróżnia przedsiębiorstwa :

a)mikro zatrudniające do 10 osób, a obrót i suma aktywów nie może przekraczać 2 mln euro- b)małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób a obrót nie przekraczający 20 mln euro- c)średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 osób a obrót nie przekraczający 50 mln euro

Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej: A) indywidualna działalność gospodarcza B) spółki: osobowe i kapitałowe osobowe: 1 spółka cywilna (duże zaufanie wspólników) 2 sp. Jawna (to samo co cywilna ale jawna działa pod własną firmą) 3 sp. Komandytowa ( jeden ma więcej praw i strat niż drugi) 4 sp. Komandytowo-akcyjna (wspólnik akcjonariusz) 5 sp. Partnerska (atrakcyjne dla prawnika, lekarz, księgowa konkretne uprawnienia) kapitałowe: 1 sp. z ograniczoną odpowiedzialnością (wspólnicy wnoszą kapitał > 50tyś) 2 sp. akcyjna (kapitał 500tyś) C) przedsiębiorstwo państwowe (właścicielem jest Skarb Państwa) D) spółdzielnia (dobrowolne zrzeszenie, zakłada ją > 10os. Fizycznych lub 3 os. prawne)

25

9.Funkcje związane z zarządzaniem finansami:  Kształtowanie poziomu i struktury majątku tj. „Aktywami zgodnie z

potrzebami i postrzeganiem kryteriów efektywności”  Określić kierunki i formy inwestowania.  Ocena projektów inwestowania i ich wybór.  Optymalizowanie struktury kapitałowej z uwzględnieniem kosztu

pozyskania kapitału i alternatywnych źródeł finansowania.  Analiza sytuacji majątkowej i finansowej w ramach analizy finansowej.  Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i ocena wpływu

uwarunkowań zewnętrznych na decyzje finansowe przedsiębiorstwa. W jaki sposób kreatywność może pomóc w: B) zarządzaniu finansami przedsiębiorstw? Odpowiedź: B) Kreatywność to innowacyjność, a co za tym idzie rozwój firmy. Dzięki kreatywności łatwiej jest sprostać różnego rodzaju przeciwnością stojącym przed każdym przedsiębiorcą. Zawsze jest najważniejszy pomysł, idea, wytyczenie celu i dążenie do niego, a z pewnością kreatywność w tym pomaga, np. łatwiej określić kierunek formy inwestowania gdy się jest kreatywnym albo optymalizować strukture kapitałową z uwzględnienim kapitału i alternatywnych źródeł finansowania. Podsumowując najważniejszy jest pomysł, idea przyświecająca naszemu przedsięwzięci a kreatywność ułatwia znalezienie tej drogi. Która funkcja zarządzania zawiera kreatywność? Najpierw przypomnijmy jakie są funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Po dłuższym zastanowieniu można dojść do wniosku że w zasadzie wszystkie funkcje zarządzania zawierają a przynajmniej powinny zawierać kreatywność. Wystarczy zanalizować wszystkie funkcje po kolei, planowanie to pomysł na biznes czyli kreatywność, organizowanie to proces porządkowania, przydzielania, koordynowania działań i zasobów poszczególnym członkom organizacji a więc kreatywność. Kierowanie również zawiera kreatywność gdyż jest to sposób przewodzenia oraz motywowania kadry pracowniczej oraz na sam koniec pozostaje kontrolowanie które może obejść się bez kreatywności ale o wiele leprze reultaty przynosi gdy osoba pełniąca tę funkcje zawiera kreatywność.

26

10. Czy w dzisiejszych czasach koncepcja małego biznesu ma szanse przetrwania? Koncepcja rozwoju małego biznesu ma obecnie szanse: Firmy które obecnie działają mają większe szanse na przetrwanie od firm większych, gdyż duże firmy zajmują się działaniem na wielu sektorach gospodarki rynkowej. Przez co są mniej stabilne. W dzisiejszych czasach są złe warunki na rynku chodzi o to ze jest niski popyt i podaż w większości sektorach gospodarki. Mały biznes, posiada trudniejsze warunki na zdobycie kredytu, co dla niektórych przedsiębiorców jest niezbędne. Lecz gdy firma działa od dłuższego czasu, trudniej jest ja obali

27

11. Działania państwa w celu pomocy przedsiębiorcą. Zapowiadana nowelizacja ustawy nie cieszy przedsiębiorców, których wyłączono z prac nad nową wersją projektu. Zdaniem ekspertów pracodawcy powinni uczestniczyć w pracach nad ustawą chociażby w jej początkowym legislacyjnym etapie, w przeciwnym razie ich zaniepokojenie i obawy wzrosną z uwagi na niewiadome intencje rządu. Wiceminister gospodarki Andrzej Kaczmarek, uspokaja przedsiębiorców i wyjaśnia, iż opracowywany przez Ministerstwo projekt przewiduje wiele korzystnych zmian zwłaszcza dla drobnych wytwórców. Nie będą oni zmuszani do ponoszenia obciążeń finansowych w okresie, który nie obfituje w zlecenia, a co za tym idzie w czasie tzw. "zastoju" będą mogli zawiesić działalność nie płacąc tym samym składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Projekt zakłada również liczne udogodnienia przy zakładaniu własnej firmy. Nie będzie więc konieczności chodzenia "od urzędu do urzędu", bowiem wszelkich niezbędnych formalności dokona pracownik urzędu skarbowego. Ministerstwo przewiduje również powstanie centralnej informacji o działalności gospodarczej, skupiającej dane z krajowej ewidencji podatników (NIP) i Głównego Urzędu Statystycznego (REGON), co ułatwi rejestrację firmy i pozwoli przyszłemu przedsiębiorcy zaoszczędzić niemałe ilości pieniędzy. Ponadto, zgodnie z projektem ministerstwa, wszelkie informacje o powstałym produkcie nie muszą koniecznie znajdować się na jego etykiecie, nowe przepisy dopuszczają bowiem możliwość umieszczenia oznakowań na paragonie. Likwidacji ulegnie ewidencja, co wprawdzie oznacza, że wpływy do gminnych kas zmniejszą się o blisko 28 milionów złotych, lecz tym samym znacznemu obniżeniu ulegną wydatki. Propozycja nowelizacji ma sprawić, że kontrole staną się mniej uciążliwe dla sprawdzanych firm. Zapisy w projekcie nie przewidują jednak określenia ram czasowych, w których kontrole mogłyby się odbywać. Ministerstwo nie wzięło również pod uwagę sugestii przedsiębiorców, którzy domagają się by urzędnicy łamiący prawo byli za swoje czyny obciążani konsekwencjami. Natomiast przywrócone mają zostać sankcje dla przedsiębiorców, którzy łamią prawo prowadząc interesy wbrew obowiązującym przepisom, jak również dla tych, którzy nie posiadają odpowiednich uprawnień oraz przyjmują płatności bez udziału pośrednictwa bankowego.

28

12. Negatywne skutki na przedsiębiorczość ma obecny kryzys. *Słabszy wzrost gospodarczy w naszym kraju. *Zmniejszą się wydatki Polaków na konsumpcję i spadną inwestycje. *Pogorszenie się sytuacji w całej Unii, będącej głównym partnerem handlowym Polski, odbije się także na naszym eksporcie. Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak uważa, że obserwowany obecnie kryzys finansowy na globalnych rynkach wpłynie na działalność i możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw. "Kryzys będzie wpływał na możliwości i perspektywy przedsiębiorców. To jest oczywiste, że będzie widoczny także w naszym kraju, zmniejszając dostępność kredytów" - powiedział Pawlak. Jego zdaniem, osłabienie złotego oznacza poprawę warunków eksportu oraz poprawę konkurencji na rynku wewnętrznym. Dodał, że w Polsce istnieje ryzyko transferu kapitału. "Jest ryzyko transferu kapitału z polskich instytucji do firm matek. Duża odpowiedzialność spoczywa tutaj na Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowym Banku Polskim oraz na menedżerach, za podejmowane decyzje" - podkreślił wicepremier.

29

13. Wejście Polski do strefy Euro.

13.1. Po co stworzono kryteria zbieżności z Maastricht Podpisany w grudniu 1991 Traktat Z Maastricht zakłada intensywny rozwój europejskiej integracji. Ma się ona opierać na zespalaniu gospodarki krajów członkowskich UE. Najważniejszym krokiem w tym kierunku ma być utworzenie unii walutowej i wprowadzenie wspólnego pieniądza euro, a także prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej. Ponadto wspólna ma być polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka wewnętrzna, ma być ustanowione wspólne obywatelstwo i jednolita polityka socjalna, przyspieszony ma być proces tworzenia wspólnego prawa. Wydatnie rozszerzone mają być kompetencje Parlamentu Europejskiego. Kryteria zbieżności (konwergencji) zostały ustalone dla państw, które miały wejść do węża walutowego; miały je spełniać kraje ubiegające się o członkostwo w UE. Dotyczą one kształtowania się stopy procentowej, stopy inflacji, deficytu budżetowego, długu publicznego i stabilizacji walutowej. Spełnienie kryteriów jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w unii walutowej. Kryteria: (+ spełniliśmy, - nie spełniliśmy) - średnia nominalna stopa procentowa nie może być większa o więcej niż 2% od stopy procentowej zanotowanej w 3 krajach członkowskich o najniższym poziomie, (+)- stopa inflacji nie wyższa niż 1,5% od stopy inflacji zanotowanej w 3 krajach członkowskich o najniższym jej poziomie, (+)- deficyt budżetu centralnego nie wyższy niż 3% PKB, (-)- dług publiczny nie wyższy niż 60% PKB, (-)- wymagany płynny kurs walutowy. (-) (Płynny kurs walutowy – jest to sytuacja gdy kurs walutowy kształtuje się swobodnie w zależności od popytu i podaży walut oraz nie ma tu interwencji rządu) Korzyści krajów z wprowadzenia kryteriów: oszczędności w kontach transakcyjnych wymiany walut (0,4% PKB w skali rocznej), stabilizacja walutowa, spadek inflacji, wzrost inwestycji, wzrost gospodarczy, wzrost konkurencyjności UE w skali międzynarodowej. Niektórzy za główną korzyść uważają znaczenie waluty europejskiej jako symbolu tożsamości europejskiej i spodziewają się większych korzyści politycznych niż ekonomicznych. W 2008 r. nie spełnialiśmy trzech z pięciu kryteriów z Maastricht. Na koniec tego roku tylko jedno z nich może odpowiadać wymogom strefy euro

Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń do stabilności cen w Polsce - Polska jest wciąż jednym z trzech krajów UE o najniższej inflacji: 1,6 pkt. proc. poniżej wartości referencyjnej wyznaczonej na 2,8 proc. To samo dotyczy długoterminowych stóp procentowych, które wynoszą w Polsce 5,2 proc. - o 1 pkt. proc. mniej niż dozwolona wartość referencyjna.

Polska nie jest także w systemie ERM2 (czyli trwającym co najmniej dwa lata obowiązkowym "przedsionku do euro" - europejskim systemie walutowym), a raport wytyka Polsce brak stabilności kursu złotówki

Zdaniem resortu finansów na koniec ubiegłego roku tylko kryterium fiskalne i długoterminowej stopy procentowej było zgodne z wymogami stawianymi przed krajem aspirującym do strefy euro.

30

13.2. Jaka wygląda procedura wejścia do strefy euro?

Pierwszym i podstawowym etapem jest wypełnienie przez państwo kandydujące kryteriów fiskalnych i monetarnych, wymaganych traktatem z Maastricht. Ponadto kandydat do przyjęcia euro musi co najmniej przez dwa lata przebywać w systemie ERM2. Kolejnym etapem jest złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Europejskiej, która bada, czy w dłuższym okresie czasu państwo wypełnia wymagane traktatem wskaźniki. Jeśli wszystko się zgadza, jest wyrażana zgoda na przystąpienie do strefy euro. Następnie w sprawie przyjęcia euro wypowiada się Europejski Bank Centralny oraz Parlament Europejski. Kolejne etapy są już mniej istotne, bowiem decydujący głos mają KE i EBC, które oceniają wypełnienie kryteriów fiskalnych i monetarnych. Później państwo kandydujące do przyjęcia europejskiej waluty rozpoczyna przygotowania techniczne, dotyczące między innymi wydrukowania odpowiedniej ilości banknotów, wyprodukowania monet i przygotowania całej logistyki związanej z wprowadzeniem nowej waluty.

13.3. Dlaczego obserwujemy tak duże wahania kursu polskiego złotego?

To, co się dzieje z kursem, to niewątpliwie odzwierciedlenie sytuacji naszej gospodarki, gospodarki kraju rozwijającego się i nowego państwa członkowskiego, a po części jest to zapewne wynik operacji spekulacyjnych. Spekulanci grają bowiem na dewaluację złotego, na razie bez specjalnych nadziei, że interweniuje NBP. W sytuacji gdy będziemy w korytarzu walutowym, będą oni atakować tak długo, aż NBP będzie musiał interweniować. To jest bardzo poważne niebezpieczeństwo i dlatego powinniśmy ustabilizować kurs naszej waluty przed dniem wejścia do systemu ERM2. Narodowy Bank Polski później sam nie da zwyczajnie rady. Problemem do poważnej debaty jest także konieczność zmiany zapisów polskiej konstytucji, dotyczących kwestii walutowych, przed wejściem do systemu ERM2.Wejście do tego systemu i dopiero debata nad zmianami w konstytucji przy takich różnicach politycznych mogłoby być zabójcze dla polskiej waluty.

13.4. Czy przyjęcie euro przyspieszy rozwój gospodarki w naszym kraju?

Celem strategicznym naszego państwa powinno być skracanie dystansu do krajów starej EU, choćby tych najsłabiej rozwiniętych. Według wyliczeń, które parę lat temu prowadziło Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, przy założeniu, że PKB w Polsce będzie corocznie rosło przynajmniej dwa razy szybciej niż średnia unijna, to dystans do najsłabszych krajów starej Unii, a więc Portugalii i Grecji, oszacowano na mniej więcej 20 lat. Przyjęcie euro przyniesie raczej konsekwencje w postaci spowolnienia rozwoju gospodarczego Polski, choć są ekonomiści, którzy twierdzą, że będzie inaczej. Poligonem doświadczalnym w tej sprawie dla Polski będzie Słowacja. Moim zdaniem, jeżeli celem strategicznym jest skracanie dystansu rozwojowego, to Polska powinna wejść do strefy euro raczej później niż szybciej.

31

13.5 Po przyjęciu euro ceny podstawowych produktów w Polsce mogą wzrosnąć?

Podstawowe produkty żywnościowe po wprowadzeniu euro mogą wyraźnie podrożeć w dłuższym okresie. Tej kwestii nie zobrazuje żaden oficjalny wskaźnik inflacji. Jak wiadomo, wskaźnik ustalany jest na podstawie koszyka, do którego wrzuca się wydatki przeciętnej rodziny. Niestety wydatki dużej części polskich rodzin nie odpowiadają temu koszykowi, gdyż te rodziny gros swoich wydatków przeznaczają na jedzenie i opłaty związane z mieszkaniem. Oficjalny wskaźnik inflacji nie odzwierciedla więc tego, co znajduje się w koszyku najuboższych rodzin, a więc nie odzwierciedla w pełni tego, co się dzieje z cenami podstawowych produktów żywnościowych. Po wprowadzeniu euro w Słowacji pojawiły się komunikaty, że prognozy związane z obawą wzrostu cen w ogóle się nie sprawdziły. Tymczasem nie chodzi o to, żeby ceny wyrażone w euro wzrosły od razu po przyjęciu nowej waluty. Jeżeli wprowadzi się rygorystyczne instrumenty kontroli cen, jest to trudne, jednak należy liczyć się z tym, że ceny wzrosną, gdy te instrumenty się zniesie. Dlatego moim zdaniem wzrost cen na Słowacji to kwestia czasu. Tak też było ze słynną francuską bagietką, która przed 2002 rokiem kosztowała 70 francuskich centymów, a po wejściu do strefy euro w ciągu roku podrożała do 1 euro, a więc cena wzrosła kilkunastokrotnie.

13.6. Czy ważna jest wysokość kursu po jakim Polska przyjmie nową walutę?

- Jeśli mielibyśmy poważnie debatować nad przyjęciem euro, to powinniśmy wejść do korytarza walutowego raczej przy słabszym niż przy mocniejszym złotym. Przy słabszym złotym poprawiamy warunki dla przedsiębiorstw w Polsce, dla polskich eksporterów, a więc tworzymy w kraju nowe miejsca pracy. Przy wejściu przy mocniejszym kursie do ERM2 poprawiamy z kolei warunki importerom, a więc miejsca pracy tworzą się poza naszymi granicami. Jeśli wejdziemy ze zbyt mocnym złotym, czyli np. euro będzie kosztowało 4 zł, to musimy liczyć się z tym, że Polacy będą zarabiać 300-400 euro miesięcznie a emeryci dostaną 200 euro miesięcznie. Przy tym kursie wejścia nie jesteśmy też w stanie wytwarzać konkurencyjnych produktów. Zatem nasówa się pytanie: ile powinno kosztować euro w chwili wejścia Polski do strefy euro? Otusz Krajowa Izba Gospodarcza prawie 3 lata temu zleciła naukowcom takie wyliczenie. Wówczas z badań wynikało, że kurs równowagi przy zarobkach 500 euro miesięcznie powinien wynosić 4,2 — 4,3 złotego za euro, a przy założeniu, że płacimy naszym pracownikom 2 tys. euro miesięcznie - 7,5 zł. Dobrym przykładem tego są Niemcy, którzy wchodząc do strefy jako ostatni wyliczyli parytet i decyzją polityczną osłabili swoją walutę o prawie 100 proc. 1 euro kosztowało 1,96 marki. Podobnie zrobili Holendrzy i te dwa kraje mają najlepszą sytuację w regionie. Niemcy mają nadwyżkę eksportu nad importem. W innych krajach produkcja jest mało opłacalna. Dlatego im słabsza złotówka w chwili wejścia do eurolandu tym lepiej dla naszej gospodarki i dla nas.

32

13.7. Plusy i minusy wejścia do strefy Euro

PLUSY:

1) spadek stopy procentowej 2) wzrost wiarygodności Polski, 3) wzrost znaczenia politycznego Polski, 4) Euro jest bardziej stabilne 5) likwidacja problemu wahań PLN do Euro 6) wzrost konkurencyjności Polski, 7) wzrost korzyści dla konsumentów, 8) spadek kosztów obsługi długu publicznego, 9) rynek bardziej stabilny, 10) tańsze kredyty

MINUSY:

1) utrzymanie poziomu włeściwej inflacji jest trudne 2) wzrost popytu na kredyt 3) utrata niezależności polityki pieniężnej 4) zaostrzona polityka fiskalna 5) ograniczony wpływ na obniżenie kursu % w celu pobudzenia gospodarki (w

Eurolandzie stopy niższe i stabilniejsze) 6) trudno ustalić kurs wymiany PLN za Euro (inne korzyści dla eksporterów i

importerów) 7) możliwość wzrostu cen 8) utrata autonomii państwa 9) dość wysokie koszty tej operacji (wprowadzenia euro) 10) pogorszenie sytuacji na rynku pracy

33

Bibliografia http://www.rp.pl/artykul/280650_Polska_w_euro__konieczny_dobry_kurs_wymiany.html http://www.malafirma.pl/podstrona.php?strona=ABC%20malej%20firmy&id=57 http://www.rp.pl/artykul/2,280393.html http://forsal.pl/wiadomosci/euro//112680.html http://www.powiat-olsztynski.pl/t2/index.php?page=jakzost http://clienting.blox.pl/2008/07/Jakie-cechy-sprzyjaja-przedsiebiorczosci.html http://www.gazetka.be/undercategory,34.html http://www.pracuj.pl/kariera-wlasna-firma-artykuly-10194.htm#top "Prawdziwa historia imperium Playboya" Russell Miller

34

Test na przedsiębiorczość

Czy jesteś przedsiębiorcą? Test składa się z pytań i stwierdzeń. Przy pytaniach i stwierdzeniach z którymi się zgadzasz napisz T (dla TAK) i N (dla nie) Postaraj się odpowiadać spontanicznie i zaznaczaj te odpowiedzi, które przychodzą Ci jako pierwsze na myśl po przeczytaniu pytania. Nie zastanawiaj się długo - tu nie ma dobrych lub złych odpowiedzi. 1.Ważniejsze jest życie w spokoju od ciągłego poszukiwania i podążania do nowych celów. 2.Odpowiadałaby mi sytuacja, gdybym był(a) sam(a) dla siebie szefem. 3.Jestem osobą, która szybko się irytuje. 4.Zawsze traktuję osobę będącą moim przełożonym lub mającą nade mną władzę z ostrożnością i respektem. 5.Gdy rozmawiam z osobami z władz lub moimi przełożonymi czuję się rozluźniony(a) i pewny(a). 6.Często martwię się drobnymi sprawami. 7.Wolę pracować z osobą trudną i dobrze znającą się na zagadnieniu, niż zgodną, ale niezbyt kompetentną. 8.Czy masz tendencję do bycia pesymistą i zbyt ostrożną osobą w sytuacjach trudnych? 9.Czy dobrze się czujesz w towarzystwie, gdzie wszyscy sobie żartują i robią nawzajem kawały? 10.Czy miał(a)byś coś przeciwko, aby wyjechać do mało atrakcyjnej części kraju, gdyby to była forma promocji, awansu? 11.Czy potrafisz wykonywać pracę monotonną i powtarzającą się bez uczucia znudzenia? 12.Czy mógł(a)byś osiągnąć więcej, gdyby bardziej doceniano Twoje wysiłki? 13.Czy denerwuje Cię marnotrawstwo (włączone niepotrzebnie światło, wyrzucona żywność)? 14.Czy potrafisz czuć się zupełnie zrelaksowana(y) wyjeżdżając na wakacje? 15.Za dużo jest praw i zasad w dzisiejszych czasach. 16.Starałem(łam) się pracować ciężko, aby być wśród najlepszych w Twojej dziedzinie. 17.Denerwuję się kiedy mój zegarek idzie niewłaściwie. 18.Toleruję całkowicie odmienne od moich poglądy i szanuję opinie innych osób. 19.Ograniczam swoje życie towarzyskie lub rekreację, aby pracować bardziej efektywnie. 20.Masz opory przed traktowaniem nazbyt uprzejmie osób, które kiedyś mogą się przydać w mojej karierze. 21.Jest ważne, aby osiągać większy sukces, niż osoby płci przeciwnej. 22.Jestem zła(y), gdy ludzie są niepunktualni. 23.Ważniejsze jest dla mnie bycie sobą, niż poprawianie - ulepszanie siebie. 24.Lubię się wprawiać alkoholem w dobry humor. 25.Czuję się źle i niespokojnie, gdy czuję, że marnuję mój czas. 26.Lubię gry hazardowe (toto-lotek, zakłady piłkarskie, ruletkę, losy) 27.Lubię wprowadzać zmiany i ulepszenia w organizacji i sposobie działania. 28.Z trudem zapominam o pracy, gdy kończą godziny pracy. 29.Czy brak wydajności denerwuje Cię? 30.Czy denerwuje Cię, gdy przełożony mówi Ci co masz robić? 31.Czy lubisz sobie żartować z innych? 32.Czy cierpisz na bezsenność? 33. Czy denerwuje Cię, kiedy Twój zwierzchnik mówi Ci, jak lepiej wykonywać Twoją pracę? 34. Potrafię wybaczyć koleżance, koledze ich brak wiedzy lub umiejętności tak długo, jak długo są dla mnie mili.

35

35. Ktoś kto wstępuje w związek małżeński głównie z powodów finansowych lub wpływów jest głupi. 36. Po wykonaniu dobrej pracy często mam uczucie, że mogłabym to zrobić jeszcze lepiej. ODPOWIEDZI Za odpowiedź TAK na pytania nr 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36 zapisz sobie po 1 punkcie. Za odpowiedź NIE na pytania nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 26, 28, 34, 35 zapisz sobie po 1 punkcie. ZSUMUJ WYNIKI I SPRAWDŻ JAKIM TYPEM PRZEDSIĘBIORCY JESTEŚ. 0 - 10 punktów - TYPOWI PODWŁADNI 11 - 19 punktów - RZETELNI BANKIERZY 20 - 24 punktów - KIEROWNICY Z CEHCAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 25 - 30 punktów - PRZEDSIĘBIORCY Z SILNYMI TENDENCJAMI DO PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI 31 - 36 punktów - PRZEDSIĘBIORCY NEUROTYCZNI TYPOWI PODWŁADNI Osoby, u których brak jakichkolwiek cech do prowadzenia działalności na własny rachunek. RZETELNI BANKIERZY Nie lubisz podejmować ryzyka. Masz naturę osoby rozważnej i dokładnej. Wolisz obserwować działania innych osób, niż być przywódcą. Nie musisz mieć stałego kontaktu z ludźmi. Odpowiada Ci spokojna praca i ograniczona odpowiedzialność. Wolisz wypełniać polecenia, niż je wydawać. Sprawdzasz się w tych działaniach, gdzie potrzebne jest myślenie analityczne i precyzja. Można ci powierzać pieniądze bez obawy, że zrobisz z nimi coś ryzykownego. Sprawdzisz się w księgowości, dziale kontroli jakości oraz we wszelkich działaniach wymagających dokładności. KIEROWNICY Z CECHAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Lubisz przebywać z ludźmi, organizować im pracę, planować nieduże przedsięwzięcia i kontrolować bieżące działania. Podejmowanie ryzyka w Twoim przypadku ma dużo wspólnego z chłodną kalkulacją. Nadmiar fantazji i zbytnie ryzyko w działaniach u innych ludzi drażni Cię. Współpraca z innymi nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu, umiesz się dostosować do grupy. Obowiązki wypełniasz zgodnie z poleceniami. Lubisz wiedzieć, co konkretnego wynika z Twoich działań. Poszukujesz rozwiązań pewnych, sprawdzonych i już wcześniej wykorzystanych. Sprawdzisz się jako przedsiębiorca niedużego przedsiębiorstwa, kierownik grupy ludzi uporządkowanych. PRZEDSIĘBIORCY Z SILNYMI TENDENCJAMI DO PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI Lubisz podejmować ryzyko, lubisz niepewne sytuacje i dreszcz emocji, gdy oczekujesz na rezultat swojej decyzji. Masz umiejętność oddawania spraw własnemu biegowi wydarzeń, gdy jest to konieczne. Uporządkowanie i rutyna Cię męczą. Przełamywanie barier i łamanie zasad sprawia Ci przyjemność. Skupiasz się na tym, co w danej chwili Cię interesuje. Nie masz zwyczaju kontrolowania innych osób, wolisz pobudzać ich do myślenia i działania. Sprawdzisz się jako prawdziwy przedsiębiorca lub kreatywny kierownik aktywnego zespołu ludzi. PRZEDSIĘBIORCY NEUROTYCZNI Twoja chęć podejmowania ryzyka jest bardzo duża. Masz wyjątkowe skłonności do hazardu i chęć ciągłego wygrywania. Przeżywasz, gdy coś Ci się nie powiedzie. Nie umiesz przegrywać. Współpraca z Tobą może być fascynująca, ale równocześnie bardzo uciążliwa. Lubisz działania spontaniczne i silne emocje. Nie chcesz robić planów, ani zastanawiać się, co może stać się, gdy podejmiesz niewłaściwą decyzję. Współpraca z innymi jest możliwa tylko wtedy, gdy poddadzą się Twojej woli.

36

Kontrola działań innych ludzi Cię nudzi. Sprawdzisz się w wolnych zawodach lub na niezależnym i samodzielnym stanowisku.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 16 str.
Pobierz dokument