Finanse - notatki - pytania, Egzaminy'z Analiza gospodarki
elzbieta-wilczynska
elzbieta-wilczynska

Finanse - notatki - pytania, Egzaminy'z Analiza gospodarki

8 str.
55Liczba odwiedzin
Opis
Pytania do zerówki 2017, przygotowywania
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 8
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument

1. Co to jest koincydencja podwójnej wymiany? Jest to wymiana, która ma miejsce kiedy jeden posiadacz I chce wymienić swoje dobro na inne dobro potrzebne mu w danej chwili oraz znajduje posiadacza II, który zgadza się na wymianę tego dobra w zamian za dobro, którego on potrzebuje, a dysponuje nim posiadacz I.

2. Kiedy opłata staje się podatkiem? Zasadniczą cechą różniącą opłaty od podatków jest ich odpłatność za świadczenia ze strony związku publiczno-prawnego określającego opłatę. Opłata częściowo lub w całości pokrywa koszty świadczenia ze strony państwa. Jeśli opłata nie tylko pokrywa te koszty, ale także generuje znaczną nadwyżkę staje się ukrytym podatkiem.

3. Czy warto płacić podatki? Generalnie to warto płacić podatki, bo dzięki nim mamy szkółki, urzędy, darmową opiekę zdrowotną, wypłacane są renty, emerytury, 500+ i inne fajne rzeczy. Nie opłaca się za to nie płacić podatków, bo wtedy jak fiskus to odkryje to daje duże kary (75% z nieujawnionego dochodu, 14% odsetek rocznie za niezapłacony podatek).

4. Co to jest asymetria informacji? Asymetria informacji to sytuacja, w której jedna ze stron transakcji dysponuje większą ilością informacji od drugiej strony. NBP: „W wielu sytuacjach asymetria informacyjna może stanowić czynnik zniechęcający do zawarcia transakcji, gdyż strona, która czuje się niedoinformowana może z niej zrezygnować. Asymetria może również prowadzić do oszustwa ze strony lepiej poinformowanej, która wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję – np. sprzedawca w stosunku do kupującego (możliwa jest również sytuacja odwrotna). Strona poinformowana gorzej musi polegać na stronie poinformowanej lepiej. W tej sytuacji dochodzić może do problemów nazywanych problemami pełnomocnictwa (problemami agencji). Należą do nich negatywna selekcja (ang. adverse selection) i pokusa nadużycia (ang. moral hazard). Według niektórych ekonomistów asymetria informacji jest jedną z przyczyn zawodności rynku i nieefektywnej alokacji zasobów oraz wymaga interwencji państwa. Według innych asymetria informacji to naturalne zjawisko rynkowe, które można w łatwy sposób redukować, np. poprzez gwarancje czy rękojmie.”

5. Determinanty dochodów akcjonariuszy. Poziom dochodów akcjonariuszy, czyli poziom wypłacanych im dywidend reguluje polityka dywidend. Wpływają na nią następujące czynniki: a. Ograniczenia prawne b. Opodatkowanie c. Dostępność efektywnych możliwości inwestycyjnych d. Koszty emisji nowych akcji e. Dostępność i koszt środków z innych źródeł f. Wymagania funduszy inwestycyjnych co do stałego dochodu z

kapitału g. Dostępność gotówki na wypłaty dywidend

h. Potrzeba utrzymania kontroli właścicieli nad spółką Polityka dywidend musi także odzwierciedlać zawartość informacyjną dywidend (inwestorzy uważają wysokość dywidend za prognozy co do przyszłych zysków) oraz efekt klienteli (dobra polityka dywidend będzie przyciągać uwagę inwestorów).

6. Dlaczego bank centralny to kredytodawca ostatniego rzędu?

Bank centralny jest nazywany kredytodawcą ostatniego rzędu, ponieważ udziela pożyczek bankom komercyjnym. W sytuacjach kiedy banki komercyjne z powodu ograniczonego zaufania wśród instytucji finansowych (np. w trakcie kryzysu) nie mogą zdobyć finansowania poprzez rynek międzybankowy lub kiedy w banku komercyjnym dochodzi do gwałtownego odpływu depozytów, nie są one w stanie zdobyć gotówki, aby wypłacić depozyty wszystkim oczekującym, wówczas bank centralny może udzielić im pożyczki pod zastaw bezpiecznych papierów (najczęściej są to bony lub obligacje skarbowe).

7. Linia ryzyka – stosunek stopy zwrotu do ryzyka. (Kasia)

8. Jak finansowane są ubezpieczenia gospodarcze? Ubezpieczenia gospodarcze są istotnym narzędziem na rynku. Usługi tego typu są oferowane przez liczne firmy ubezpieczeniowe prywatne oraz przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., spółkę utworzoną przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego.

9. Cechy świadczące o jakości pieniądza.

- łatwy w rozpoznaniu wartości - powszechna akceptacja - łatwo podzielny - łatwy w obsłudze, transporcie - trwały + utrzymujący względnie stałą wartość

10. Jak powstał pieniądz?

Pieniądz powstał jako skutek złamania prawa podwójnej koincydencji wymiany. W wymianę barterową między towar a towar wprowadzono środek płatniczy. Pieniądz powstał, ponieważ wytwarzano więcej niż spożywano, a transakcje barterowe były bardzo czasochłonne i chciano ograniczyć ich koszty. Najpierw: pieniądz kruszcowy, później: pieniądz kruszcowy i swobodnie wymieniane banknoty, później: banknoty z ograniczoną wymienialnością na złoto, następnie: pieniądz współczesny (papierowy, kierowany).

11. Budżetowanie netto/brutto. BRUTTO: (sektor finansów publicznych) jednostka budżetowa wszystkie swoje dochody odprowadza do budżetu państwa. Wszystkie swoje wydatki pokrywa ze środków budżetowych. W tej formie działają urzędy władzy państwowej i samorządów, szkoły, archiwa państwowe, jednostki wojskowe, zakłady karne, policja, stacje epidemiologiczne. Uważa się, że nie ma tutaj miejsca na preferencje wydatków, ale ten system nie sprzyja oszczędzaniu. NETTO: określona jednostka prowadzi działalność odpłatnie, zwykle w ramach danej jednostki budżetowej. Rozlicza się z budżetem wynikiem: nadwyżkę odprowadza do budżetu, deficyt finansuje ze środków budżetowych.

12. Rola RPP NBP. W skład Rady Polityki Pieniężnej - wchodzi prezes NBP jako przewodniczący i dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat. Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest: • coroczne ustalanie założeń politykipieniężnej • podstawowych zasad jej realizacji. • ustala wysokość podstawowych stópprocentowych, • określa zasady operacjiotwartegorynku • ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwyobowiązkowej. • Zatwierdza planfinansowybankucentralnego oraz sprawozdanie z działalności

NBP. 13. Czy pieniądz bankiera jest prawnym środkiem płatniczym? (Martynka)

NBP (polski bank centralny) ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Pieniądz bankiera nie jest prawnym środkiem płatniczym, tylko pieniądz emitowany przez bank centralny jest prawnym środkiem płatniczym.

14. Deficyt budżetowy, dług publiczny.

Deficyt budżetowy (ujemne saldo w budżecie instytucji) - sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody w danym okresie rozliczeniowym (roku budżetowym). Przeciwieństwem deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa. Typy deficytów budżetowych: W związku z trudnością interpretacji treści deficytów budżetowych ekonomiści rozróżniają trzy typy deficytów: - deficyty rzeczywiste (ex definitione) – będące faktyczną różnicą pomiędzy wydatkami i dochodami w danym okresie rozliczeniowym, - deficyty strukturalne – będące wartościami hipotetycznymi, powstającymi w warunkach, gdy dochody i wydatki realizowane są przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gospodarki, - deficyty cykliczne – będące rezultatem wpływu cyklu koniunkturalnego (recesji bądź ożywienia) na dochody i wydatki budżetowe w warunkach, gdy gospodarka nie funkcjonuje przy pełnym wykorzystaniu czynników wytwórczych. Z reguły są rezultatem stosowania automatycznych stabilizatorów koniunktury. W praktyce deficyty cykliczne zawsze różnią się od deficytów rzeczywistych i strukturalnych. Deficyt budżetowy może wynikać z: - szybszego zwiększania wydatków budżetowych (militaryzacja gospodarki, rozbudowana administracja państwowa, inwestycje publiczne, transfery, wysokie koszty obsługi kosztu długu zagranicznego i wewnętrznego) niż wynosi dynamika dochodów - zbyt niskich dochodów budżetowych, przy utrzymaniu poziomu wydatków, - zwiększania wydatków i zmniejszania podatków (polityka pobudzania wzrostu w gospodarce). Deficyt Budżetu 57 740,00 mln zł (rok 2017). Deficyt budżetowy - Deficyt budzetowy jest ustawowo ustalony – jego zmiana następuje za zgodą parlamentu. Dług publiczny (zgodnie z definicją ustawową „państwowy dług publiczny") – to w skrócie „Skumulowany deficyt budżetowy na przestrzeni lat”, obejmuje łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalane z pominięciem wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (skonsolidowane zadłużenie brutto). Państwowy dług publiczny (PDP) jest wskaźnikiem zadłużenia sektora finansów publicznych określającym wysokość zobowiązań zaciągniętych przez poszczególne jednostki sektora na rynku finansowym (w tym bankowym). Wskaźnik ten uwzględnia zatem proces konsolidacji, czyli wyeliminowanie wzajemnych zobowiązań w ramach sektora (np. nie uwzględnia się wartości pożyczek udzielonych z budżetu państwa dla samorządów terytorialnych, pożyczek dla FUS, czy skarbowych papierów wartościowych znajdujących się w portfelach jednostek sektora finansów publicznych).

15. Zasada racjonalnych oczekiwań inwestora.

Teoria racjonalnych oczekiwań głosi, że podmioty gospodarcze podejmują swoje decyzje w oparciu o wszystkie dostępne informacje o aktualnych uwarunkowaniach ekonomicznych oraz o potencjalnych skutkach tych decyzji. Posiadają również umiejętność wyciągania wniosków ze zdarzeń w

przeszłości, co pozwala im przewidywać możliwe scenariusze wydarzeń w przyszłości. Teoria racjonalnych oczekiwań podaje w wątpliwość skuteczność angażowania się polityki gospodarczej w dynamizowanie wzrostu gospodarczego, gdyż państwo nie ma wpływu na trwały wzrost zatrudnienia lub produktu. Twórcy tej teorii posuwają się w swoich poglądach jeszcze dalej - uważają, że przeciwdziałanie recesji i bezrobociu poprzez stosowanie aktywnej polityki finansowej nie przynosi efektów, a pojawienie się bezrobocia nie wynika z niedostatecznego popytu. Szkoła racjonalnych oczekiwań sugeruje, że państwo powinno dążyć do utrzymania stabilności cen oraz działać po podażowej stronie gospodarki, jednocześnie zastrzegając, że nie powinno to zachodzić przy użyciu bezpośrednich decyzji podmiotów rządowych, lecz dzięki wypracowanym regułom, do których podmioty gospodarcze będą miały zaufanie.

16. Czy pieniądz-towar spełnia funkcje tezauryzacyjną? Środek Tezauryzacji ( gromadzenia bogactwa) – pozwala gromadzić niewydatkowane dochody na przyszłe okresy i w różnej postaci. Funkcję „środka przechowywania wartości (tezauryzacji)” pieniądz spełnia wtedy, gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży towarów lub usług nie są przeznaczane na zakup innych towarów lub pokrycie zobowiązań, lecz są przechowywane (oszczędzane). Przechowywanie pieniędzy jest znacznie łatwiejsze niż innych towarów. Ponadto pieniądz może być w każdej chwili zamieniony na potrzebny towar. Jest on najbardziej płynnym aktywem majątkowym każdego podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Można go w każdej chwili wykorzystać jako środek płatniczy. Jednak aby pieniądz prawidłowo spełniał funkcję tezauryzacyjną, musi posiadać zaufanie podmiotów gospodarczych i ludności, w szczególności zaś musi przeważać przekonanie, że jego siła nabywcza nie zmniejszy się w znacznym stopniu.

17. Jak się finansuje służbę zdrowia w Polsce?

3 Źródła finansowania służby zdrowia: 1.Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ Głównym źródłem finansowania systemu jest ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Obywatele obciążeni są obowiązkową składką ubezpieczeniową stanowiącą 9% dochodów osobistych (7,75% odliczane jest od podatku dochodowego, zaś 1,25% pokrywa ubezpieczony), która odprowadzana jest do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ). 2.Budżet państwa Niektóre świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane są bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Zdrowia, a nie ze środków NFZ. Od 1 stycznia 2007 r. z budżetu państwa finansowane jest również w całości przedszpitalne ratownictwo medyczne (pogotowie ratunkowe). 3.Ubezpieczenia indywidualne w komercyjnych instytucjach Odpłatność za koszty leczenia pokrywa ubezpieczyciel. Kwoty refundacji ustalone są poprzez wartość dobrowolnego ubezpieczenia i mogą pokrywać 100% lub mniej rzeczywistych kosztów leczenia.

18. Spór pomiędzy akcjonariuszami a zarządem spółki. Każda spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy czyli osób, które są właścicielami wyemitowanych przez nią akcji. Kupując zatem akcje spółki, stajemy się jej współwłaścicielem. Nawet jeśli posiadamy tylko 1 (jedną) akcje. W przypadku spółek publicznych (notowanych na giełdzie) takich współwłaścicieli mogą być setki tysięcy, w przypadku spółek prywatnych może być to tylko jedna osoba, która posiada 100% akcji danej spółki. Zarząd - Jest to obligatoryjny organ w każdej spółce akcyjnej. W skład zarządu mogą wchodzić uprawnione osoby fizyczne (niekoniecznie akcjonariusze). W skład zarządu musi wchodzić przynajmniej 1 osoba - przy czym ich maksymalna liczba nie została określona. Członkowie Ci są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą. Członkowie zarządu posiadają prawo do reprezentowania spraw spółki i prowadzenia jej spraw, jeśli natomiast spółka będzie prowadziła sprawę z którymś z członkiem zarządu, spółkę reprezentować będzie rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany poprzez uchwałę walnego zgromadzenia. Konflikt akcjonariuszy z zarządem mogą wyniknąć w przypadku braku akceptacji decyzji zarządu przez posiadaczy akcji w spółce. Zarząd, który otrzymał absolutorium od akcjonariuszy ma swobodę samodzielnego podejmowania decyzji, lecz te powinny reprezentować interesy akcjonariuszy.

19. Wtórny rynek akcji, jakie ma znaczenie dla spółek akcyjnych? (Grzesiek) 1. Emitenci powinni informować inwestorów o wydarzeniach w spółce.

Nowe dane powodują krótkoterminową asymetrię informacji, lub przynamniej różnice wśród inwestorów w interpretacji danych, co zwiększa liczbę ofert kupna/sprzedaży na rynku. W tym kontekście istotna jest możliwość stosowania tzw. krótkiej sprzedaży, która umożliwia osiąganie zysków w przypadku trafnego przewidywania spadku ceny akcji.

2. Emitenci jak i giełda, powinni aktywnie korzystać z instytucji animatora obrotu, który wykorzystuje profesjonalną wiedzę o rynku i swój własny kapitał celem zwiększenia płynności akcji.

3. Istotna jest promocja i rozwój giełdy. Nowi inwestorzy przynoszą na giełdę obroty, podczas, gdy nowe spółki oznaczają szerszą ofertę dla inwestorów. W przypadku płynności istnieje zasada "kuli śnieżnej" płynność przyciąga płynność. Zasada ta jest również wzmocniona przez dyrektywę MiFID wprowadzającą zasadę "best execution". Jeśli akcje notowane są na kilku rynkach, wówczas brokerzy powinni kierować zlecenia klientów na tę platformę obrotu, gdzie możliwa jest do uzyskania najlepsza cena i gdzie prawdopodobieństwo zawarcia i rozliczenia transakcji jest największe. Większość z tych warunków będzie spełnionych na rynku o najwyższej płynności.

20. Funkcje Banku Centralnego. Funkcje banku centralnego W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa zasadniczą rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje: • banku emisyjnego, • banku banków,

• centralnego banku państwa. Bank emisyjny NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu. Bank banków NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego, pełni funkcję banku banków, ponadto, nadzoruje systemy płatności w Polsce. Centralny bank państwa NBP prowadzi obsługębankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.

21. Negatywny efekt podwyższania podatków. Stwierdzono, ze w miare wzrostu stopy opodatkowania dochodów: maleja wpływy z podatków – „ negatywny efekt podatkowy”. Podatnicy: • zmniejszaja aktywnosc i dochody • ukrywaja czesc dochodów • uciekaja do „rajów podatkowych” • uciekaja do quasi filantropii

22. Zasady barteru.

Barter to wymiana bezgotówkowa polegająca na wymianie towaru na inny towar bądź usługę, tak aby obie strony transakcji odczuły z niej satysfakcję.

23. Dlaczego towar był kiedyś akceptowany w wymianie? Kiedyś zanim ludzie doszli do odpowiedniego momentu rozwoju cywilizacyjnego, nie znali pieniądza, a co za tym idzie nie posiadali unormowanego środka płatniczego spełniającego rolę pieniądza (podzielność, akceptowalność, trwałość, łatwy w transporcie i standaryzacji). Byli to ludzie wytwarzający określone dobra, które potem wymieniali w najbliższej społeczności (nie byli w stanie produkować wszystkich potrzebnych do przeżycia dóbr, dlatego działali na zasadzie współpracy). Jednak ten system był ułomny, ponieważ ciężko było określić jaka ilość jednego dobra (np. miodu) odpowiada ilości drugiego dobra (np. krowie).

24. Podatek i jego rodzaje: PODATEK: jest to pieniężne, przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne, ogólne świadczenie nakładane według obowiazujacego prawa i pobierane przez panstwo lub inny zwiazek publicznoprawny.

Rodzaje podatków w Polsce - Podatek od towarów i usług ( VAT ) - Podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT ) - Podatek dochodowy od osób prawnych ( CIT ) - Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - Podatki od nieruchomości - Podatek od spadków i darowizn

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument