Formatka do wykładu - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta84

Formatka do wykładu - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Zasady rachunkowości. Warsaw School of Economics

PDF (121 KB)
4 str.
499Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z rachunkowości: formatka do wykładu.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 4
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument

1

Zadanie

Na podstawie poniższych danych spółki DELTA S.A. sporządź rachunek przepływów środków pieniężnych metodą bezpośrednią za rok 2006.

BILANS DELTA S.A. AKTYWA 31.12.2005 31.12.2006 A. Aktywa trwałe 1 600 000 1 800 000 Rzeczowy aktywa trwałe 1 600 000 1 800 000 B. Aktywa obrotowe 1 360 000 1 760 000 I. Zapasy towarów 400 000 600 000 II. Należności z tytułu dostaw i usług 720 000 320 000 III. Inwestycje krótkoterminowe (Środki pieniężne)

240 000 640 000

IV.Rozliczenia międzyokresowe (ubezpieczenie majątkowe dotyczące 2007 r.)

0 200 000

RAZEM 2 960 000 3 560 000 PASYWA A. Kapitał własny 1 920 000 2 480 000 Kapitał akcyjny 1 200 000 1 360 000 Kapitał zapasowy 400 000 640 000 Zysk netto roku obrotowego 320 000 480 000 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 040 000 1 080 000 I.Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów 200 000 400 000 II.Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 720 000 400 000 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 200 000 80 000 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 520 000 320 000 III. Rozliczenia międzyokresowe (dotyczące zaliczek do odbiorców)

120 000 280 000

RAZEM 2 960 000 3 560 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2006r. Przychody netto ze sprzedaży towarów 6 000 000 Koszty sprzedanych towarów 4 000 000 Zysk brutto ze sprzedaży 2 000 000 Koszty sprzedaży 240 000 Koszty ogólnego zarządu 1 000 000 Zysk ze sprzedaży 760 000 Pozostałe przychody operacyjne 120 000 Zysk ze zbycia aktywów trwałych 120 000 Pozostałe koszty operacyjne 80 000 Pozostałe koszty operacyjne 80 000 Zysk brutto 800 000 Podatek dochodowy 320 000 Zysk netto 480 000

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu składają się z następujących rodzajów kosztów:

docsity.com

2

Koszty sprzedaży 240 000 Koszty wynagrodzeń 40 000 Usługi obce 200 000

Koszty ogólnego zarządu 1 000 000 Amortyzacja 400 000 Wynagrodzenia 400 000 Usługi obce 200 000

Rzeczowy aktywa trwałe – zmiany stanu w 2006 r.: Wartość brutto Stan na początek okresu 2 800 000 Zwiększenia 1 200 000 Zmniejszenia 800 000 Stan na koniec okresu 3 200 000 Dotychczasowe umorzenie Stan na początek okresu 1 200 000 Zwiększenia 400 000 Zmniejszenia 200 000 Stan na koniec okresu 1 400 000 Wartość netto na koniec okresu 1 800 000

Należności z tytułu dostaw i usług – wartość brutto Stan początkowy (31.12.2005) 720 000 Stan końcowy (31.12.2006) 400 000

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług – zmiany stanu w 2006r. Stan początkowy 0 Zwiększenie 80 000 Zmniejszenie 0 Stan końcowy 80 000

Podział zysku Wynik finansowy netto roku 2005r. 320 000 Podział zysku Przeniesienie na kapitał zapasowy 240 000 Dywidenda 80 000

Zobowiązania z tytułu kredytów Stan początkowy Spłaty Zaciągnięcie kredytów Stan końcowy kredytów

200 000 50 000 250 000 400 000

Pozostałe informacje:  Kapitał akcyjny zwiększył się z tytułu emisji akcji, która została pokryta gotówką.  Rozliczenia międzyokresowe, zaprezentowane w bilansie na 31.12.2006 r. w aktywach,

związane są z ubezpieczeniem majątkowym wykupionym w grudniu 2006, dotyczącym 2007 r.

 Rozliczenia międzyokresowe zaprezentowane w bilansie na 31.12.2005 r. i na 31.12.2006 w pasywach związane są z zaliczkami przekazanymi przez kontrahentów jednostce.

 Jednostka jest wyłącznie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

docsity.com

3

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

Kwota Obliczenie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia 3. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 4. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP 3. Z aktywów finansowych, w tym: - zbycie aktywów finansowych, - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych II. Wydatki 1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

docsity.com

4

Kwota Obliczenie C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) 2. Kredyty i pożyczki 3. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Spłaty kredytów i pożyczek 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5. Odsetki 6. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument