Garbarnia Brzeg S A  - Notatki -  Finanse - Część 3, Notatki'z Finanse. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)
Kamila_S
Kamila_S

Garbarnia Brzeg S A - Notatki - Finanse - Część 3, Notatki'z Finanse. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)

PDF (1 MB)
17 str.
692Liczba odwiedzin
Opis
Funkcjonowanie spółek kapitałowych na przykładzie spółki akcyjnej Garbarnia Brzeg S.A.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 17
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument

Struktura dostawców skór świńskich w 1996 r.

Wykres nr 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z prospektu emisyjnego

„Garbarni Brzeg” S.A.

Do największych przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego, które dostarczają spółce

skóry bydlęce i świńskie należą:

 Zakłady Mięsne w Ostrowie,

 Zakłady Mięsno-Spożywcze „PAMSO” w Pabianicach,

 „POLMIĘS” we Wrocławiu.

Dostawcy indywidualni skór bydlęcych i świńskich to grupa ok. 40 dostawców, z

czego ok. 10 daje prawie 60% wartości dostaw od dostawców indywidualnych.

Spółka stawia wysokie wymagania wszystkim dostawcą skór surowych, dotyczące

ściągania skór, konserwacji, eliminacji zbędnych obciążeń, jakości i gatunkowości.

Spółka dokonuje indywidualnej oceny każdej dostawy, tj. wydajności, wagi,

rozsortowania gatunkowego oraz w oparciu o rozeznanie rynkowe popytowo-

podażowe.

W przypadku trudności z pozyskaniem skór surowych polskich, spółka importuje

skóry bydlęce z Niemiec, Czech, Ukrainy, Belgii oraz Kanady, natomiast skóry

świńskie z Czech, Mołdawii i w niewielkich ilościach z Rosji. Wobec zdecydowanego

braku skór świńskich w Polsce, import skór świńskich będzie wzrastał. Import skór

surowych nie jest obłożony cłem, a podatek VAT wynosi 7%.

86,5% Dostawcy indywidualni

Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Mięsnego

12,5%

Import 1,0%

docsity.com

Liczne środki chemiczne do obróbki skór „Garbarnia Brzeg” S.A. zakupuje u

dostawców krajowych, a wśród nich w:

 Kopalni Soli „Kłodawa”

 Zakładach Chemicznych „Alwernia”

 Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”

 Dębickich fabrykach Farb i Lakierów „Polifarb”

 Śląskich Zakładach Przemysłu Wapiennego „Opolwat” S.A.

 Zakładach Chemicznych „Rokita” S.A.

 Zakładach Azotowych – Puławy S.A.

 Zakładach Przemysłu Barwników „Boruta”.

Ponadto spółka zaopatruje się u dostawców zagranicznych, jak: SCHILL &

SEILACHER, DHL, BASF oraz STAHL.

Ochrona środowiska

„Garbarnia Brzeg” S.A jest przedsiębiorstwem przerabiającym skóry bydlęce i

świńskie głównie na wierzchy obuwiowe. Spółka zużywa znaczne ilości wody. W

wyniku przerobu powstają ścieki poprodukcyjne, odpady stałe oraz pewne ilości

pyłów i zanieczyszczeń gazowych. Przeprowadzony przegląd ekologiczny pozwolił na

kompleksowe określenie oddziaływania spółki na poszczególne elementy środowiska

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dla podwyższenia osiągniętych efektów oczyszczania ścieków garbarskich spółka

partycypuje w budowie nowoczesnej mechaniczno-chemiczno-biologicznej

oczyszczalni przeznaczonej do oczyszczania ścieków komunalnych z miasta Brzeg

oraz ścieków z „Garbarni Brzeg” S.A.

Działania proekologiczne podejmowane przez spółkę

Za najważniejsze działanie proekologiczne realizowane przez spółkę należy uznać

budowę nowoczesnej, mechaniczno – chemiczno – biologicznej oczyszczalni ścieków

wspó1nie z miastem Brzeg. Realizacja inwestycji została rozpoczęta w 1996 r., a

zakończenie I etapu inwestycji przewidywane jest na koniec 2000 roku. Po

wybudowaniu oczyszczalni jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Odry zgodna

będzie z wymogami określonych przepisami w tym zakresie.

Zakład podejmuje również działania modernizacyjne istniejących urządzeń

podczyszczalni ścieków technologicznych oraz modyfikację procesów produkcyjnych

prowadzących do ograniczenia ilości zużywanej wody, zużywanych chemikaliów i

stężeń powstających ścieków produkcyjnych. Przykładowo wprowadza się

docsity.com

modernizację instalacji chromowej, co pozwoli na pełne zagospodarowanie ścieków

chromowych z wytworzeniem soli garbujących zawracanych ponownie do procesów

produkcji. Następuje ciągłe unowocześnianie i modernizacja parku maszynowego.

Wszystkie te działania prowadzą do zmniejszenia zużycia wody, zmniejszenia ilości i

stężenia powstających ścieków, zmniejszenia ilości zużywanej energii elektrycznej i

cieplnej oraz zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Należy

stwierdzić, że „Garbarnia Brzeg” S.A. przywiązuje bardzo dużą wagę do zagadnień

ochrony środowiska i w swojej strategii działań zorientowana jest pro ekologicznie.

Umowy znaczące dla działalności gospodarczej „Garbarni Brzeg” S.A. „Garbarni Brzeg” S.A. posiada zawarte dwie umowy, które są znaczące dla

działalności Spółki. W 1993 roku zawarto umowę z Miastem Brzeg na wspólne

finansowanie oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta po ukończeniu ma być

wykorzystywana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w

Brzegu.

Ścieki będą odbierane bezpłatnie od „Garbarni Brzeg” S.A. na warunkach zawartych

w umowie przez 30 lat od daty oddania oczyszczalni do użytku.

W związku z problemem dotyczącym składowania odpadów pogarbarskich, Spółka

zawarła w 1994 roku umowę z Gminą Lubsza na budowę składowiska odpadów

pogarbarskich i komunalnych. Wspólnie ze Spółką ze składowiska odpadów będzie

korzystała Gmina Lubsza na 30% jej powierzchni.

Ponadto Spółka współpracuje z Bankiem Zachodnim S.A. w sprawie poręczeń

wekslowych. Odbywa się to na następujących zasadach:

Spółka nie podpisała stałej umowy o poręczenia wekslowe z Bankiem Zachodnim

S.A. W momencie przekładania do dyskonta weksli Spółka podpisuje deklarację

wyrażającą zgodę zwrotne księgowanie weksli, w przypadku nie zapłacenia weksli

przez dłużników oraz wniosek o udzielenie kredytu płatniczego w przypadku braku

środków na rachunku.

2.3.3 Organizacja „Garbarni Brzeg” S.A.

docsity.com

Siedziba Spółki znajduje się w Brzegu. „Garbarnia Brzeg” S.A. posiada jeden

zakład produkcyjny, gdzie garbuje się skóry przeznaczone do produkcji obuwia,

odzieży, wyrobów galanteryjnych oraz artykułów technicznych.

System zarządzania Spółki jest określony przepisami Kodeksu Handlowego,

Statutu Spółki i Regulaminu Organizacyjnego Spółki Akcyjnej „Garbarnia Brzeg”.

Aktualny schemat organizacyjny został przedstawiony na poniższym schemacie.

Prezes Zarządu Spółki jest przełożonym wszystkich pracowników Spółki. Istnieją

cztery piony organizacyjne, które podlegają Prezesowi:

 Pion Prezesa,

 Pion Zastępcy Prezesa ds. Produkcyjno – Technicznych,

 Pion Zastępcy Prezesa ds. Handlu i Marketingu,

 Pion Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego.

docsity.com

Schemat organizacyjny spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza

Zarząd

Prezes Zarządu

Zastępca Prezesa ds. Produkcyjno – Technicznych

Zastępca prezesa ds. Handlu i Marketingu

Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

Dział Produkcji

Oddział Garbowania

Oddział Utylizacji Odpadów

Oddział Wykończalni

Dział Głównego Technologa

Laboratorium Doświadczalne

Dział Głównego Mechanika i Energetyka

Oddział Energetyczny

Oddział Mechaniczno- Elektryczny

Oddział Hydrauliczny

Magazyn Wyrobów Gotowych

Dział Sprzedaży

Sklep

Dział Marketingu

Transport

Magazyn Surowca

Magazyn Techniczny

Magazyn Chemiczny

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Sekcja Planowania i Analiz

Dział Księgowości

Sekcja Kosztów

Stanowisko ds. Informatyki

Sekcja Finansowa

Zespół Kadr

Dział Kadr i Administracji

Laboratorium Analityczne

Dział Kontroli Jakości

Radca Prawny

Dział Ochrony Środowiska

Sekcja Gospodarcza

Ambulatorium Zakładowe

Służba Dozoru

Zespół Rachuby

Stanowisko ds. Obronnych

Stanowisko ds. BHP i P. poż.

Stanowisko ds. Administr.

docsity.com

2.4 Zatrudnienie w "Garbarni Brzeg" S.A.

Struktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia pracowników "Garbarni Brzeg" S.A. w latach1994-1996 oraz

w okresie od I do VII 1997 roku przedstawia się następująco:

Struktura zatrudnienia pracowników w "Garbami Brzeg" SA.

Tabela nr 15 Wyszczególnienie 1994 r. 1995 r. 1996 r. I pół.1997 r. Przeciętna liczba Zatrudnionych 406 386 383 391 w tym: na stanowiskach bezpośrednio 212 200 191 196 produkcyjnych pośrednio produkcyjnych i pomocniczych 136 128 133 133 pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni 47 46 47 48 kadra kierownicza techniczna i ekonomiczna 8 9 9 10 Zarząd 3 3 3 4 Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

W spółce poziom zatrudnienia w latach1994-1996 i w okresie od 1 do VII 1997r.

utrzymuje się na stałym poziomie. Większość zatrudnionych to pracownicy

bezpośrednio lub pośrednio związani z produkcją co jest spowodowane dużą

pracochłonnością procesu technologicznego. W Spółce nie obserwuje się wysokiej

rotacji zatrudnienia.

Struktura wykształcenia (średnia roczna) pracowników "Garbami Brzeg"

SA. w latach 1994-1996 oraz za okres od 1 do VII 1997 roku.

Tabela nr 16 Wyszczególnienie 1994 r. 1995 r. 1996 r. I pół.1997 r.

docsity.com

Wykształcenie wyższe 13 13 14 20 Wykształcenie średnie 102 103 102 99 Wykształcenie zawodowe 151 128 139 137 Wykształcenie podstawowe 140 142 128 135 Ogółem 406 386 383 391 Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Wynagrodzenia

System wynagrodzeń oparty jest na stawkach miesięcznych. Pracownicy

motywowani są poprzez premie oraz dodatki służbowe. Średnia płaca brutto w

spółce bez członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynosiła w 1995 roku 768,34

złotych i wzrosła w 1996 roku o 23% do poziomu 945,31 złotych.

Wartość średniego wynagrodzenia z wypłatami z zysku w latach 1994-

1996 oraz za okres od I do VII 1997 roku w poszczególnych grupach

zawodowych

Tabela nr 17 Wyszczególnienie 1994 r. 1995 r. 1996 r. I pół.1997 r. na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych 639,59 723,22 890,00 1.021,99 pośrednio produkcyjnych i pomocniczych 501,75 766,47 932,44 1.071,50 kadra kierownicza techniczna i ekonomiczna 1.107,57 1.360,21 1.636,77 1.789,29 Zarząd 2.794,45 3.425,91 4.058,50 6.349,86 pracownicy administracji, techniczni i ekonomiczni 638,54 768,71 947,13 1.106,59 Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Płace z nagrodą bez wypłat z zysku w złotych (place bez wynagrodzenia

członków zarządu i Rady Nadzorczej) „Garbami Brzeg” S.A. w latach 1994-

1996 oraz za okres od I do VII 1997 roku.

Tabela nr 18 Wyszczególnienie 1994 r. 1995 r. 1996 r. I pół.1997 r.

docsity.com

Płaca minimalna 434,72 504,94 709,23 828,00 Płaca maksymalna 1.314,97 1.593,76 1.958,54 2.263,15 Płaca średnia 612,24 768,34 945,31 1.095,63 Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Wynagrodzenia członków Zarządu Place członków Zarządu i Rady Nadzorczej w złotych (łącznie z wypłatami nagród z

zysku) "Garbami Brzeg" S.A w latach 1994-1996 oraz za okres od 1 do VII 1997

roku przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Płace członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 1994-1996 i za okres od I do VII 1997r. Tabela nr 19

Wyszczególnienie 1994 r. 1995 r. 1996 r. I pół. 1997 r.

 Zarząd  Rada Nadzorcza  Zarząd  Rada Nadzorcza  Zarząd  Rada Nadzorcza

Płaca minimalna 2.491,00

598,88 Płaca

maksymalna 2.989,00

759,66 Płaca średnia

2.794,45 624,00

3.050,50

607,09

3,813,25 977,21

3.425,91

827,48

3.717,00 1.006,41

4.437,00 1.006,41

4.058,50 1.006,41

6.039,29 1.211,29

6.999,43 1.211,29

6.349,86 1.211,29

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w "Garbarni Brzeg" SA

Działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona w Spółce przez Oddział

Głównego Technologa i własne laboratorium doświadczalne. Prace rozwojowe

dotyczą przede wszystkim opracowywania nowych technologii garbowania skór oraz

ich doskonalenia.

Spółka współpracuje ściśle w tym zakresie z producentami środków chemicznych,

które w sposób bezpośredni wpływają na jakość wyrobu finalnego Spółki.

W ostatnich dwóch latach Spółka prowadziła miedzy innymi następujące prace

badawcze:

docsity.com

1. Opracowanie technologii wapnienia skór bydlęcych z zachowaniem włosa.

Efektem jest wykorzystanie sierści jako odpadu z przeznaczeniem na cele

rolnicze, jako nawóz rolniczy, a tym samym zmniejszenia zanieczyszczeń w

ściekach.

2. Prace związane z zastosowaniem do garbowania dwoin bydlecych regeneratu

chromowego odzyskanego ze zużytych kąpieli garbujących. Odzyskanie i

wykorzystanie ponownie regeneratu chromowego jest wynikiem oddania do

eksploatacji instalacji odzysku chromu.

3. Opracowanie technologii produkcji skór kozich na wierzchy obuwia oraz

podszewkę.

Łączne nakłady na prace badawczo-rozwojowe wynoszą około 70.000 zł w skali

roku.

2.5 Inwestycje „Garbarni Brzeg" S.A.

Inwestycje w rzeczowy majątek trwały

Wartość inwestycji zrealizowanych przez "Garbarnie Brzeg" S.A. w tys. złotych od

roku 1994 do końca pierwszego półrocza 1997 roku zostały przedstawione w

poniższej tabeli.

Inwestycje realizowane przez "Garbarnię Brzeg" S.A. w lalach 1994-1996 i

I pół.1997r.

Tabela nr 20

Wyszczególnienie 1994 r.1995 r.1996 r.I pół. 1997 r.

1.Nakłady poniesione

na oczyszczalnię ścieków

2.Nakłady poniesione

na prace modernizacyjne

3.Inne

Ogółem inwestycje

48,1

288,7

252,0

588,8

253,2

738,0

80,1

1.071,3

1.221,0

807,0

117,0

2.145,0

317,3

653,9

24,6

995,8

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

Efektami nakładów inwestycyjnych dokonanych przez Spółkę w latach 1994-1996

oraz za pierwsze półrocze 1997 roku są takie czynniki, jak: poprawa jakości

oferowanego asortymentu, rozbudowa zaplecza lokalowego Spółki (nowe budynki

docsity.com

produkcyjne, przebudowa starych budynków), modernizacja linii technologicznych

oraz budowa oczyszczalni ścieków. Wartość głównych nakładów inwestycyjnych na

środki trwałe w latach 1994-1996 i I pół. 1997 przedstawia podana poniżej tabela.

Nakłady inwestycyjne w latach 1994-1996 i I pół.1997 w tys. zł Tabela nr 21 WyszczególnienieRok Wartość inwestycji Źródło finansowania Zakupy maszyn i urządzeń 1994 415,3 środki własne Składowisko odpadów w Raciszowie 1994 31,3 środki własne Oczyszczalnia ścieków 1994 48,1 środki własne Budynek składowy 1994 78,4 środki własne Nakłady na instalację 1994 15,7 środki własne Odzysku chromu Razem 1994 588,8

Zakup maszyn i urządzeń 1995 790,0 środki własne /pożyczka Ulepszenie budynków 1995 17,8 środki własne Dokumentacja dotycząca modernizacji 1995 9,5 środki własne Nakłady na budowę oczyszczalni 1995 253,2 środki własne Ścieków Razem 1995 1.071,3

docsity.com

1. Budowa oczyszczalni ścieków: 1996 środki własne /pożyczka  Wykonanie rurociągu 200,0  zakup urządzeń 447,0 do instalacji odzysku chromu  zakup kraty Hubera 136,0  przekazana zaliczka na rzecz inwestora zastępczego 2. Ekologiczna modernizacja zakładu: 1996  zakup i rozpoczęcie montażu 543,0 2 szt. Bębnów garbarskich  zakup polerki do skór 168,0  prace przygotowawcze do modernizacji nowej hali 3.Pozostałe 1996 117,0 Razem 1996 2.145,0

1. Oczyszczalnia ścieków 1997 środki własne  instalacja chromowa 4,6  przekazane zaliczki 267,0 odsetki od pożyczki 36,8  koszty uzyskania pożyczki 2. Modernizacja zakładu 1997  bębny garbarskie 248,0  zabudowa hali 68,9  wyżymaczka 197,0  powlekarka 140,0 3.Pozostałe 1997 24,6 Razem I półrocze 1997 995,8 Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

Spółka realizuje obecnie dwa główne zadania inwestycyjne:

- budowę oczyszczalni ścieków,

- modernizację oddziałów produkcyjnych.

Inwestycje te są przeprowadzane zgodnie z projektem opracowanym przez BPPS

BIPROSKÓR Sp. Z.O.O. z Krakowa. Plan inwestycyjny obejmuje lata 1996-2000.

W drugim pół. 1997 r. i w roku 1998 przewidziano następujące wielkości nakładów

inwestycyjnych (w tys. zł):

budowa oczyszczalni ścieków 1.600 3.904

modernizacja oddziałów produkcyjnych 1.900 1.000

pozostałe zakupy 250 300

wartości niematerialne i prawne 100 350

Razem 3.850 5.554

Inwestycje te są finansowane ze środków własnych oraz z pożyczki udzielonej

docsity.com

Spółce na preferencyjnych warunkach przez Wojew6dzki Fundusz Ochrony

środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wybudowanie oczyszczalni ściek6w jest inwestycją proekologiczną, która umożliwi

Spółce funkcjonowanie zgodne z normami polskimi w zakresie ochrony środowiska

oraz z przepisami Unii Europejskiej w tym względzie.

Inwestycja realizowana jest wspólnie przez "Garbarnię Brzeg" S.A. oraz Miasto

Brzeg. Udział Spółki jest proporcjonalny do przyszłego stopnia wykorzystania

oczyszczalni przez Spółkę. Mechaniczno – chemiczno – biologiczna oczyszczalnia

pozwoli oczyszczać ścieki przed ich wprowadzeniem do wód powierzchniowych.

Modernizacja oddziałów produkcyjnych - drugie zadanie inwestycyjne realizowane

obecnie przez "Garbarnię Brzeg" S.A. - ma głównie na celu unowocześnienie parku

maszynowego. Zmiany te są konieczne ze względu na wymogi procesu

technologicznego oraz szybko postępujący rozwój techniczny w branży garbarskiej

na świecie.

Modernizacja oddziałów produkcyjnych obejmuje:

- wymianę dotychczas użytkowanych szesnastu bębnów garbarskich na cztery

nowoczesne, wyposażone w urządzenia pomiarowo-kontrolne umożliwiające

wydzielenie ścieków chromowych od pozostałych,

- modernizację oddziału mokrego - utworzenie linii do mechanicznej obróbki skór,

- modernizację wykańczania kąpielowego, polegającą na zastosowaniu

nowoczesnych, wysoko wydajnych i zautomatyzowanych urządzeń,

- wymianę suszarni próżniowej oraz instalację linii do suszenia skór w stanie

podwieszonym,

- instalację na oddziale wykańczalni maszyn i urządzeń do zmiękczania,

polerowania, krycia powłokowego i prasowania skór.

Inwestycje te wpłyną na poprawienie jakości produkowanego surowca, zwiększenie

rentowności produkcji, na wzrost wydajności pracy oraz doskonalenie struktury

asortymentowej produkcji. Obecnie po dokonaniu dotychczasowych inwestycji

"Garbarnia Brzeg" S.A- dysponuje bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym

pozwalającym na produkcję skór wysokiej jakości.

2.5.1 Inwestycje kapitałowe w ostatnich trzech latach

docsity.com

Udziały w spółkach kapitałowych

Spółka posiada wymienione akcje:

a) 56 akcji zwykłych imiennych serii A Radomskich Zakładów Przemysłu

Skórzanego "RADOSKÓR" S.A. w Radomiu o wartości nominalnej 10 zł każda,

b) 2635 akcji zwykłych imiennych serii B Radomskich Zakład6w Przemysłu

Skórzanego "RADOSKÓR" S.A. w Radomiu o wartości nominalnej 10 zł każda.

Emitent nie posiada akcji ani udziałów w podmiotach zagranicznych.

Źródła finansowania inwestycji

W latach1994-1995 spółka finansowała inwestycje ze środków własnych. W 1996

roku swoje inwestycje spółka finansowała w 74% ze środków własnych, a w 26% z

preferencyjnego kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Opolu.

W I pół. 1997 roku Spółka finansowała inwestycje ze środków własnych.

Spółka planuje w III i IV kwartale 1997 roku sfinansowanie inwestycji środkami

własnymi w 57,1% oraz skorzystanie z kredytów preferencyjnych WFOŚ w ok.

42,9%.

Banki współpracujące ze Spółką

Podstawowa obsługa bankowa Spółki prowadzona jest przez bieżący rachunek

bankowy w Banku Zachodnim S.A. Oddział w Brzegu.

Poza tym Spółka posiada rachunki pomocnicze w następujących bankach:

 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Brzegu.

 Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. Oddział we Wrocławiu.

Umowy pożyczki

Umowa pożyczki zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i

Gospodarki Wodnej w Opolu. Na jej podstawie Spółka otrzymała pożyczkę w

wysokości 3.483.000 zł na dofinansowanie budowy mechaniczno -chemiczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków w Brzegu. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,6

stopy redyskontowej ustalonej przez Prezesa NBP, lecz nie mniej niż 8% w

stosunku rocznym.

Umowa pożyczki zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i

Gospodarki Wodnej w Opolu. Na jej podstawie Spółka otrzymała pożyczkę w

wysokości 1.000.000 zł na dofinansowanie modernizacji technologii produkcji na

oddziale garbowania i wykańczania skór. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,55

stopy redyskontowej ustalonej przez Prezesa NBP, lecz nie mniej niż 11% w

docsity.com

stosunku rocznym.

Udział Spółki w toczących się postępowaniach

Postępowanie układowe

Sąd Rejonowy w Radomiu w dniu 14.09.1994 r. wydał postanowienie o

zatwierdzeniu układu z Radomskimi Zakładami Garbarskimi w Radomiu. Zgodnie z

układem pozostała do spłaty na rzecz Spółki kwota: 1.152,75 zł.

Postępowania, w których Spółka jest Powodem

Spółka wytoczyła 5 powództw o zapłatę za zakupione wyroby na łączną kwotę

31.950,02 zł.

Na powyższą kwotę zostały utworzone rezerwy ujęte w księgach Spółki w ciężar

pozostałych kosztów operacyjnych. Wynik poszczególnych spraw nie wpłynie

znacząco na działalność Spółki.

Postępowania egzekucyjne

Spółka jako wierzyciel uczestniczy w 6 postępowaniach egzekucyjnych, dotyczących

dochodzenia należności wynikających z umów sprzedaży wyrobów Spółki na łączną

kwotę 35,191,94 zł. Na powyższą kwotę zostały utworzone rezerwy ujęte w

księgach Spółki w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Wynik poszczególnych

spraw nie wpłynie znacząco na działalność Spółki.

Bankowe postępowania ugodowe

Spółka jest uczestnikiem bankowego postępowania ugodowego prowadzonego

przez Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu wobec Prudnickich Zakładów Obuwia

"Primus" w Prudniku. Wierzytelność zgłoszona wynosi: 8.127,44 zł.

Ugoda bankowa zawarta została w dniu 7.12.1995 r.

Ugoda jest wykonywana prawidłowo.

Suma pozostała do spłaty na rzecz Spółki wynosi: 755,86 zł.

docsity.com

3. Oceny i prognozy dotyczące prowadzonej przez spółkę działalności

gospodarczej Ocena zarządzania zasobami finansowymi "Garbarni Brzeg" SA. Sytuacja finansowa "Garbarni Brzeg" S.A. w latach 1994-1996 oraz w pierwszym

półroczu roku 1997 nie odbiega od trendów rynkowych charakteryzujących całą

branżę. Na dobrym poziomie utrzymują się w badanym okresie wskaźniki

rentowności.

Wskaźniki rentowności spółki Tabela nr 22 Lp. Wskaźnik Sposób wyliczania 1994 r. 1995 r. 1996 r. 30.06.1997 wskaźnika 1. Marża wyniku brutto Wynik na sprzedaży /sprzedaż 17,4% 11,8% 15,2% 13,7% na sprzedaży 2. Marża zysku Zysk operacyjny /sprzedaż 7,6% 3,8% 5,9% 4,5% operacyjnego 3. Marża zysku brutto Zysk brutto /sprzedaż 7,2% 3,2% 5,5% 3,8% 4. Marża zysku netto Zysk netto /sprzedaż 3,8% 1,4% 2,8% 2,3% 5. Obrót aktywami Sprzedaż /aktywa całkowite 2,4 2,2 2,4 0,8 6. Zwrot na kapitale Zysk netto /kapitał własny 12,7% 4,3% 9,2% 3,9% zaangażowanym (ROE) 7. Zwrot na aktywach Zysk netto /aktywa 9,2% 3,1% 6,7% 1,9% (ROA) Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z prospektu emisyjnego „Garbarni Brzeg” S.A.

docsity.com

Uzyskiwane przez "Garbarnie Brzeg" S.A. wskaźniki rentowności wskazują, że po

okresie załamania w 1995 r., nastąpiła poprawa wyników Spółki w roku 1996.

Zmniejszenie wskaźników w roku 1995 było spowodowane wyższym niż w

poprzednich latach zwiększeniem kosztów, ich wzrost był związany ze zwiększeniem

kosztów surowca, który nie znalazł odzwierciedlenia we wzroście wyrobów z uwagi

na równowagę na rynku.

W roku 1996 odnotowano duży wzrost wszystkich wskaźników. Poprawa, która

nastąpiła spowodowała, że Spółka osiągnęła wielkość wskaźników z 1994 r.

Szczegó1nie wzrosła marża zysku brutto, z poziomu 3,2% w roku 1995 do 5,5%.

Marża zysku netto w roku 1996 wynosiła 2,8%, co na tle branży jest wielkością

zadowalającą.

Zwrot na kapitale zaangażowanym wzrósł w roku 1996, zbliżając się do poziomu

z roku 1994. W porównaniu z rokiem 1996 wskaźniki za pierwsze półrocze 1997 r.

uległy zmianie. Spowodowane to zostało zwiększeniem sumy bilansowej w wyniku

otrzymania środków z emisji akcji serii B.

Należy zwrócić uwagę, że na zmniejszenie się wskaźników w I półroczu 1997 r.

miała wpływ sezonowość sprzedaży. Co roku w pierwszym półroczu następuje

spadek sprzedaży związany ze spadkiem popytu na produkty Spółki.

Na dobrym poziomie utrzymują się wskaźniki płynności finansowej, co wskazuje

na poprawę zarządzania zasobami finansowymi Spółki.

Wskaźniki płynności finansowej Tabela nr 23 Lp. Wskaźnik Sposób wyliczania 1994 r. 1995 r. 1996 r. I pół.1997 r. wskaźnika 1. Bieżącej płynności Majątek obrotowy / 2,2 1,9 2,3 1,3 zobowiązania bieżące bez funduszy specjalnych 2. Wysokiej płynności (Majątek obrotowy - zapasy) / 0,7 0,6 0,8 0,8 zobowiązania bieżące bez funduszy specjalnych 3. Bardzo wysokiej (Środki pieniężne + 0,2 0,9 0,1 0,5 płynności krótkoterminowe papiery wartościowe) / zobowiązania bieżące bez funduszy specjalnych

docsity.com

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z prospektu emisyjnego "Garbarni Brzeg” S.A. We wszystkich analizowanych latach Przedsiębiorstwo utrzymywało wysokie

wskaźniki płynności finansowej, przy czym uwagę zwraca wzrost wskaźnika

płynności liczony stosunkiem środków pieniężnych i zrównanych z nimi papierów

wartościowych w pierwszym półroczu 1997 roku. Jest to związane z aktywną

polityką zagospodarowania nadwyżek finansowych "Garbarni Brzeg" S.A., w wyniku

otrzymania środk6w z emisji akcji serii B.

Wskaźniki płynności Spółki

Tabela nr 24 Lp. Wskaźnik Sposób wyliczania 1994 r. 1995 r. 1996 r. 30.06.1997 wskaźnika 1. Okres spływu należności Należności / przychody 17 20 27 34 ze sprzedaży [dni] 2. Okres spłaty zobowiązań Zobowiązania z tytułu 18 16 17 18 dostaw /koszty operacyjne [dni] 3. Wskaźnik obrotu zapasami Zapasy /koszty operacyjne [dni] 54 50 53 51 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z prospektu emisyjnego "Garbarni Brzeg” S.A. Wartości prawie wszystkich wskaźników aktywności w badanym okresie utrzymują

tendencję wzrostową.

Okres obrotu należnościami wydłużył się do 34 dni w I pół. 1997 r., co jest

spowodowane wzrostem należności od odbiorców, który to wzrost występuje

corocznie i jest związany ściśle z sezonowością. Do 51 dni skrócił się okres obrotu

zapasami.

1. zeg” S.A.

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument