Garbarnia Brzeg S A  - Notatki -  Finanse - Część 4, Notatki'z Finanse. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)
Kamila_S
Kamila_S

Garbarnia Brzeg S A - Notatki - Finanse - Część 4, Notatki'z Finanse. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)

PDF (710 KB)
18 str.
600Liczba odwiedzin
Opis
Funkcjonowanie spółek kapitałowych na przykładzie spółki akcyjnej Garbarnia Brzeg S.A.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 18
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 18 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 18 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 18 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 18 str.
Pobierz dokument

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Program inwestycyjny Spółki opracowany został w oparciu o przyjętą przez Spółkę

strategię rozwojową, przewidującą m.in. poprawę jakości skór, poprawę warunków

pracy, unowocześnienia urządzeń i niezbędne nakłady na oczyszczalnię ścieków.

Program ten składa się z dwóch etapów.

 budowy oczyszczalni ścieków,

 modernizacji oddziałów produkcyjnych.

Plan zadań inwestycyjnych "Garbarni Brzeg" S.A. na lata 1997-1998 przewiduje

realizację inwestycji na łączną kwotę 9.039,8 tys. złotych. W pierwszym półroczu 1997

roku zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 995,8 tys. złotych. Do końca roku 1997

Spółka przeznaczy na inwestycje 3.727,0 tys. złotych. Wydatki inwestycyjne

przewidziane w roku 1997 zostaną według planu inwestycyjnego rozdysponowane na

realizację dotychczasowych zadań inwestycyjnych:

Oczyszczalni ścieków, w tym:

 instalację chromową,

 opłacenie odsetek od pożyczki,

 przekazanie zaliczek,

 koszty uzyskania pożyczki.

Modernizację zakładu w tym:

 zakup bębnów garbarskich,

 rozbudowę hali produkcyjnej,

 zakup bębna do zmiękczania skór,

 zakup suszarni próżniowej,

 zakup suszarni podwieszanej,

 zakup kabiny natryskowej,

 zakup wyżymaczki,

 zakup powlekarki.

Plany inwestycyjne Spółki w roku 1998.

Tabela nr 25 Wyszczególnienie I półrocze II półrocze razem

docsity.com

I. Oczyszczalnia ścieków (zaliczki) 1.000 2.904 3.904 II. Modernizacja zakładu 250 750 1.000 - ulepszanie urządzeń Oddz. 401 i 402 (chromowania,

tłuszczownik, bębny) 50 - 50

- roboty przygotowawcze do montażu bębn6w garbarskich - 200 200

- roboty budowlane do montażu nowej linii obróbki mechanicznej skór 200 50 250

- zakup prasy przelotowej do Oddziału Wykończalni - 500 500

III. Pozostałe zakupy (wymiana środk6w transportu, urządzeń, zakup komputerowego) 200 100 300 IV. Wartości niematerialne i prawne 350 - 350 V. Razem nakłady + zaliczki 1.800 2.139 3.542 VI. Odsetki od pożyczki WFOS i GW 103 108 311 VII. Razem nakłady do sfinansowania 1.903 3.962 5.865 - środki własne 1.403

2.139 3.542 - pożyczka WFOS i GW na oczyszczalnię 500

1867 2367 Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Plan finansowania wydatków inwestycyjnych zakłada utrzymanie proporcji pomiędzy

wydatkami własnymi a finansowaniem ze źródeł obcych na najbardziej optymalnym

poziomie z punktu widzenia Spółki i jej akcjonariuszy.

Ocena czynników i nietypowych zjawisk mających wpływ na wyniki z

działalności gospodarczej „Garbarni Brzeg" S.A.

Rezerwy Spółka tworzy rezerwy na ryzyko, grożące straty, oraz skutki innych zdarzeń mających

wpływ na wyniki działalności. Zmiany stanu rezerw bilansowych w latach 1994-1996 oraz

za pierwsze półrocze 1997 roku przedstawia poniższa tabela.

Rezerwy utworzone przez Spółkę Tabela nr 26 Lp. Wyszczególnienie w tys. Złotych

1994 r.1995 r.1996 r.30.06.1997

docsity.com

1. Rezerwa na podatek dochodowy

2. Rezerwy na należności

3. Pozostałe rezerwy Razem utworzone rezerwy

-

47,3

- 47,3

181,0

216,8

- 397,8

142,5

137,9

- 280,4

122,8

103,7

209,9 436,4

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

Utworzone rezerwy wpłynęły na obniżenie wyniku finansowego w odpowiednich latach. Rezerwy na podatek dochodowy: Utworzone w 1995 r. rezerwy na podatek dochodowy dotyczą odroczonych podatków z

tytułu ulgi inwestycyjnej. Spowodowało to, że faktycznie naliczony do zapłacenia podatek

dochodowy był niższy od wynikającego z obowiązującej stawki 40%.

Zmniejszenia dochodu do opodatkowania z tytułu ulgi inwestycyjnej wynosiły:

 w roku 1994 - 488,2 tys. zł,

 w roku 1995 - 744,8 tys. zł,

 w roku 1996 - 246,0 tys. zł.

Rezerwy na należności:

Utworzone w latach 1994-1996 oraz w pierwszym półroczu 1997 rezerwy na należności

dotyczyły należności od dłużników postawionych w stan likwidacji i upadłości, należności

spornych, dochodzonych na drodze sądowej oraz innych należności wątpliwych.

Utworzone rezerwy wpłynęły na zmniejszenie wyniku finansowego oraz obniżenie

należności wykazanych w bilansie Spółki.

Pozostałe rezerwy:

 w 1 pół. 1997 r.:

- rezerwa w wysokości 180 tysięcy złotych na straty związane ze skutkami powodzi w

lipcu 1997 r. została utworzona w wysokości przewidywanych strat i została

odniesiona w ciężar strat nadzwyczajnych,

- rezerwa w wysokości 26,9 tys. zł. na finansowy majątek trwały.

W latach 1994-1996 oraz za pierwsze półrocze 1997 roku nastąpiło rozwiązanie rezerw,

docsity.com

które wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego "Garbarni Brzeg" S.A.

Rezerwy w „Garbarni Brzeg S.A. w latach 1994,1996 i I pół.1997 r. (w tys.zł.) Tabela nr 27

Lp. Wyszczególnienie 1994 r.1995 r.1996 r.30.06.1997

1. Rezerwa na należności (zapłacone)

2. Pozostałe rezerwy Razem: rozwiązanie rezerw na dobro pozostałych przychodów operacyjnych

- - -

- - -

5,9

38,6 44,5

28,2

19,7 47,9

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

Inne czynniki i nietypowe zjawiska mające wpływ na wyniki z działalności

gospodarczej "Garbarni Brzeg" S.A.

Istotne czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki działalności Spółki w latach 1994-

1997 to między innymi:

1) Wykorzystanie przez Spółkę w latach 1994 i 1995 ulgi inwestycyjnej. Na skutek

zmiany w wysokości wyników „Garbarni Brzeg” S.A. w latach następnych Spółka nie

kwalifikowała się do uzyskania ulgi inwestycyjnej.

2) Pozyskanie środków z emisji serii B w czerwcu 1997 r. spowodowało zwiększenie

możliwości kapitałowych Spółki, a tym samym możliwość osiągania znacznie

wyższego zysku w przyszłości.

3) Spółka dokonała unettowienia środków trwałych wg stanu na 01.10.1995 r.

Unettowieniu podlegały środki trwałe przejęte przez Spółkę w dniu przekształcenia z

przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, tj. 12.12.1991 r. Wpływ

wymienionych zmian na większość wyniku finansowego w 1996 r. był następujący:

obniżenie wyniku brutto 450 tys. złotych, obniżenie wyniku netto 418 tys. złotych.

4) Spółka skorzystała z ulgi inwestycyjnej w 1994 i 1995 r. w wysokości:

 1994 r. - 488,2 tys. zł,

 1995 r. - 744,8 tys. zł.

W 1996 r. Spółka nie korzystała z ulg inwestycyjnych. W 1997 r. Spółka skorzystała z

docsity.com

ulgi inwestycyjnej w kwocie 516,0 tys. zł.

W ocenie spółki, poza wymienionymi wyżej czynnikami, nie występowały inne, o

charakterze nietypowym, które miałyby znaczny wpływ na wyniki i sytuacje Spółki.

Kierunki zmian w działalności "Garbarni Brzeg" S.A.

W lipcu 1997r. Spółka poniosła straty w wyniku powodzi, które oszacowano na kwotę ok.

180.000 złotych. W związku z tym utworzona została w księgach rachunkowych za I pół.

1997 r. rezerwa w wysokości 180.000 złotych. Przestój produkcyjny trwał w Spółce 11

dni. Czasowo zalany został parter budynków, w których mieszczą się oddział produkcyjny

mokry i oddział garbowania. Czas przestoju wynikał jednak głównie z tego, że zalana

została miejska oczyszczalnia ścieków, która nie przyjmowała ścieków ze Spółki.

Rzeczywiste koszty usuwania skutków w powodzi 1997 r. wyniosły 232 tys. zł.

Poza wymienionymi zmianami nie nastąpiły inne czynniki mające istotny wpływ na

kierunki działalności spółki.

Charakterystyka czynników wewnętrznych i zewnętrznych, istotnych dla

rozwoju "Garbarni Brzeg” S.A. oraz perspektywy rozwoju do końca 1997 roku.

W najbliższym okresie "Garbarnia Brzeg" S.A. zamierza utrzymać czołową pozycje w

branży garbarskiej. W celu dalszego umacniania pozycji na rynku producentów skór

podjęte zostaną następujące działania:

 dalsza modernizacja procesu produkcyjnego, w efekcie czego znacznie zwiększy się

jakość produkcji. Modernizacja pozwoli też na zwiększenie wykorzystania zdolności

produkcyjnych do ok. 90%,

 zakończenie budowy oczyszczalni ścieków wspólnie z Urzędem Miasta Brzeg, co

pozwoli na znaczną poprawę warunków produkcji związanych z normami ochrony

środowiska,

 stabilizacja współpracy z krajowymi dostawcami skór, jak również rozwój stałej

kooperacji z dostawcami skór z zagranicy,

 inwestycje związane z sezonowym zwiększeniem zapasu skór surowych, co pozwoli na

unikniecie deficytu związanego z sezonowością sprzedaży i trudnościami w dostępie

do surowca w trzecim i czwartym kwartale,

 rozwój współpracy i prowadzenie prac badawczych wspólnie z producentami środków

docsity.com

chemicznych z Unii Europejskiej.

3.1 Prognozy wyników finansowych spółki

Prognoza wyników finansowych „Garbarni Brzeg" S.A. zakłada zwiększenie przychodów

ze sprzedaży ogółem. Prognozuje się, że wyniosą one 47.600,0 tysięcy złotych w roku

1997 i 60.000,0 tysięcy złotych w roku 1998.

W prognozowanym okresie utrzyma się tendencja wzrostu udziału skór bydlęcych w

całości sprzedaży i będzie stanowić odpowiednio około 77% w roku 1997 i ponad 83% w

roku 1998. Jednocześnie Spółka zamierza prowadzić racjonalną gospodarkę zapasami, w

sposób wynikający z potrzeb produkcji oraz uwarunkowań rynkowych. Wymaga to

utrzymania stanu zapasów na dość wysokim poziomie, ze względu na trudności z

zaopatrzeniem w skóry na rynku krajowym.

Wyniki ze sprzedaży zrealizowanej w latach 1994-1996 i planowanej na rok 1997 i rok 1998 w poszczególnych grupach asortymentowych Tabela nr 28 Grupa 1994 1995 1996 1997 1998-plan asortymentowa tyś. zł % tyś. zł % tyś. zł % tyś. zł % tyś. zł %

docsity.com

Skóry bydlęce 19.325,0 66,5 26.315,1 72,4 31.489,4 72,9 36.126,8 77,0 47.554,95 82,6Skóry licowe 18.295,3 94,7 24.987,8 95,0 29.670,1 94,2 34.063,8 72,6 44.979,19 78,1 Bydlęce Dwoiny bydlęce 1.029,7 5,3 1.327,8 5,0 1.819,3 5,8 2.063,0 4,4 2.575,76 4,5 Skóry świńskie 8.622,5 29,7 9.165,0 25,2 10.731,3 24,8 9.833,9 20,9 8.856,48 15,4 Krupony świńskie 5.016,1 58,2 5.225,3 57,0 6.629,2 61,8 6.010,4 12,4 5.465,55 9,5 podszewkowe krupony na ma- 748,0 8,7 853,9 9,3 588,4 5,5 460,2 1,0 377,70 0,7 teriały ochronne dwoiny świńskie 2.858,4 33,2 3.085,8 33,7 3.503,7 32,6 3.363,3 7,1 3.013,23 5,2 Pozostała sprzedaż 1.114,6 3,8 880,1 2,4 974,5 2,3 992,7 2,1 1.118,57 1,9Ogółem sprzedaż 29.062,1 100 36.360,2 100 43.195,2 100 46.953,4 100 57.600,00 100 Dynamika % w stosunku - 125,11 118,80 108,70 122,67 Do roku poprzedniego

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A. Struktura procentowa sprzedaży w latach 1994-1998

docsity.com

Wykres nr 6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z prospektu emisyjnego „Garbarni

Brzeg” S.A.

Zakładany wzrost sprzedaży w roku 1997 i w roku 1998 oparty jest na następujących

założeniach:

 zwiększeniu wydajności produkcji, w wyniku realizowanego przez spółkę programu

modernizacyjnego linii technicznej

 strategii rozwoju „Garbarni Brzeg” S.A., która zakłada specjalizację spółki, jako

producenta skór wysokiej jakości przeznaczonych na obuwie bardzo dobre

jakościowo, poszukiwane zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym,

odpowiadające istniejącym na rynku trendom mody,

 na prognozach rozwoju branży obuwniczej ściśle powiązanej z branżą garbarską.

67 70 73 76 80

28 26 24 22 19

5 4 3 2 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%

1994 1995 1996 1997 1998-plan

Skóry bydlęce Skóry świńskie Pozostała sprzedaż

docsity.com

Prognoza przychodów i kosztów „Garbarni Brzeg” S.A. (dane w tys. zł.)

Wykres nr 7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z prospektu emisyjnego „Garbarni

Brzeg” S.A

Prognoza zysku netto „Garbarni Brzeg” S.A. (dane w tys. zł.)

Wykres nr 8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z prospektu emisyjnego „Garbarni

Brzeg” S.A

3.2 Bilans oraz rachunek zysków i strat.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1995 1996 1997 1998 1999

Przychody netto ze sprzedaży Koszty sprzedanych produktów

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1994 1995 1996 1997 1998

Zysk netto

docsity.com

Bilans (w tys. zł)

Aktywa

Tabela nr 29

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.1994 r. 31.12.1995 r. 31.12.1996 r. 30.06.1997 r.

I. Majątek trwały 9.244,0 9.072,9 10.098,8 11.123,8 1. Wartości niematerialne i prawne - - - - 2. Rzeczowy majątek trwały 9.243,1 9.072,0 10.088,3 11.106,3 3. Finansowy majątek trwały 0,9 0,9 0,6 - 4. Należności długoterminowe - - - - II. Majątek obrotowy 5.924,3 7.028,0 7.798,6 16.377,1 1. Zapasy 4.028,6 4.715,3 5.095,6 5.614,9 2. Należności 3. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - - - 3.468,1 4. Środki pieniężne 526,3 329,2 183,7 2.813,2 III. Rozliczenia międzyokresowe - 452,6 360,4 398,0 AKTYWA RAZEM 15.168,3 16.553,5 18.257,8 27.898,9 Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

Pasywa

Tabela nr 30

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.1994 r. 31.12.1995 r. 31.12.1996 r. 30.06.1997 r.

docsity.com

I. Kapitał własny 12,008,2 12,063,0 13,283,3 13,628,3 1. Kapitał akcyjny 2.812,3 998,4 998,4 998,4 2. Należne wpłaty na poczet - - - - kapitału (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 4.862,5 7.335,1 7.886,1 8923,8 4. Kapitał rezerwowy 3.215,7 3.207,0 3.178,6 3.178,3 z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - 6. Nie podzielony zysk lub nie 0,2 0,2 - - pokryta strata z lat ubiegłych 7. Zysk (strata) netto bieżącego 1.117,5 522,3 1.220,2 527,8 roku obrotowego II. Rezerwy - 181,1 142,5 302,8 III. Zobowiązania 2.994,7 3.883,4 4.103,2 13.514,6 1. Zobowiązania długoterminowe 95,0 30,0 558,0 558,0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 2.899,7 3.853,4 3.545,2 12.956,6 IV. Rozliczenia międzyokresowe 165,4 426,0 728,8 453,2 i przychody przyszłych okresów PASYWA RAZEM 15.168,3 16.553,5 18.257,8 27.898,9 Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

Rachunek zysków i strat

Tabela nr 31

Lp. Wyszczególnienie Za okres roku 1994 r. roku 1995 r. roku 1996 r. I pół. 1997 r.

docsity.com

I. Przychody netto ze sprzedaży 29.256,1 36.718,9 43.635,1 22.901,6 towarów i produktów 1. Przychody netto ze sprzedaży 194,0 358,7 439,9 117,6 towarów i materiałów 2. Przychody netto ze sprzedaży 29.062,1 36.360,2 43.195,2 22.784,0 produktów II. Koszty sprzedaży towarów, 24.156,1 32.394,8 36.990,4 19.751,0 produktów i materiałów 1. Wartości sprzedanych towarów 175,1 223,7 402,5 114,5 i materiałów 2. Koszt wytworzenia sprzedanych 23.981,0 32.171,1 36.587,9 19.636,5 produktów III. Zysk brutto ze sprzedaży 5.100,0 4.324,1 6.644,7 3.150,6 IV. Koszty sprzedaży 97,3 127,0 230,7 123,0 V. Koszty ogólnego zarządu 2.401,5 2.498,8 3.596,3 1.990,9 VI. Pozostałe przychody operacyjne 51,6 73,2 177,6 59,4 VII. Pozostałe koszty operacyjne 418,5 375,1 420,7 53,4 VIII. Zysk na działalności operacyjnej 2.234,3 1.396,4 2.605,6 1.042,7 IX. Przychody z udziałów w innych - - 0,6 - Podmiotach, w tym: 1. Od podmiotów zależnych - - - - 2. Od podmiotów stowarzyszonych - - - - X. Przychody z pozostałego finans. - - - - Majątku trwałego, w tym: 1. Od podmiotów zależnych - - - - 2. Od podmiotów stowarzyszonych - - - - XI. Pozostałe przychody finansowe 182,2 394,0 267,1 176,4 XII. Koszty finansowe 314,4 559,9 460,3 158,9 XIII. Zysk na działalności 2.102,1 1.230,5 2.413,0 1.060,2 Gospodarczej XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -3,5 -23,9 -1,6 -181,0 1. Zysk nadzwyczajny 2,7 - 6,3 - 2. Straty nadzwyczajne 6,2 23,9 7,9 181,0 XV. Zysk brutto 2.098,6 1.206,6 2.411,4 879,2 XVI. podatek dochodowy 974,8 684,3 1.191,2 351,4 XVII. Pozostałe obowiązkowe 6,3 - - - zmniejszenia zysku

docsity.com

Źródło: Prospekt emisyjny „Garbarni Brzeg” S.A.

WNIOSKI

Pozycja rynkowa spółki

„Garbarnia Brzeg” S.A. jest znaczącym producentem skór bydlęcych i świńskich na

rynku krajowym. Swoją pozycję rynkową spółka buduje na produkcji wysokiej jakości

skór i ich atrakcyjności cenowej. W efekcie oferowane przez nią produkty z powodzeniem

konkurują z ich odpowiednikami krajowymi i zagranicznymi. Na uwagę zasługuje

zdobycie przez spółkę stabilnego udziału w sprzedaży na poziomie 10% w 1996 r. na

rynku garbarskim w Polsce. Przedsiębiorstwa, które podobnie jak „Garbarnia Brzeg” S.A.

posiadają wiodącą pozycję w branży, mają porównywalne udziały w rynku. Żadne z

przedsiębiorstw nie ma zdecydowanej przewagi nad innymi.

„Garbarnia Brzeg” S.A w okresie od 1994 do 1996 roku oraz w I pół. 1997 r.

odnotowała systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Największy przyrost

sprzedaży w ujęciu wartościowym o 151,1%, spółka odnotowała w grupie produktów skór

bydlęcych w latach 1994-1996.

„Garbarnia Brzeg” S.A. realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Analiza

struktury sprzedaży w podziale na kraj i eksport wskazuje tendencję wzrostową wartości.

Sprzedaż krajowa w latach 1994 – 1996 i I pół. 1997 roku wzrosła wartościowo o

12.402,2 tyś. zł w ujęciu minimalnym, natomiast udział procentowy w sprzedaży

produktów i towarów utrzymuje się na takim samym poziomie i wynosi średnio 84%

całości. Przyczyny przyrostu sprzedaży zrealizowanej tak na rynku krajowym, jak i poza

granicami kraju można upatrywać w wysokiej jakości i atrakcyjności asortymentu

oferowanego przez spółkę.

Sprzedaż eksportowa stanowiła w 1996 r. 16% przychodów ze sprzedaży

produktów, a w pierwszym półroczu 1997 r. 15%. Spółka sprzedaje swoje wyroby do

Francji, Słowacji i Niemiec. W strukturze sprzedaży eksportowej widoczny jest wzrost

sprzedaży i udziału sprzedaży eksportowej ogółem do Francji, w pierwszym półroczu

1997 r. wynosił 74,3%.

docsity.com

Odbiorcami wyrobów „Garbarni Brzeg” S.A. za granicą są przede wszystkim pośrednicy,

sprzedający skórę producentom wyrobów finalnych: butów, odzieży skórzanej, galanterii

itp.

Sprzedaż krajowa w 1996 r. wynosiła 143.635,1 tyś. zł i była większa o 21,6% w

porównaniu do sprzedaży w 1995 r. w ujęciu nominalnym. Na rynku krajowym spółka

sprzedaje swoje wyroby bezpośrednio do odbiorców finalnych – są to głównie zakłady

obuwnicze oraz w niewielkim stopniu do hurtowni.

Z danych zawartych w TABELI nr 10 wynika, że drugie półrocze charakteryzuje

się większą sprzedażą, stanowiąc około 55% całkowitej sprzedaży. Związane jest to

bezpośrednio ze specyfiką rynku skórzanego, szczególnie zaś z sezonowością

występującą w branży obuwniczej.

W okresie jesienno – zimowym, przedsiębiorstwa branży obuwniczej zwiększają

zapotrzebowanie na skóry, niezbędne im do produkcji materiałochłonnego obuwia

jesiennego i zimowego. Wahania sezonowe związane ze strukturą produkcji spółki

znajdują odzwierciedlenie w wynikach finansowych osiąganych w poszczególnych

kwartałach. Większe korzyści finansowe przynosi spółce drugie półrocze, ze względu na

większe przychody ze sprzedaży w tym okresie.

W przypadku skór świńskich największa sprzedaż w 1994 r. przypadła w drugiej

połowie roku i wynosiła 56,8%, w latach następnych sytuacja uległa zmianie –

największa sprzedaż przypadła na pierwsze półrocza, odpowiednio w 1995 roku – 54,2%

i 1996 roku –52,7% sprzedaży rocznej skór świńskich.

Większą część sprzedaży skór bydlęcych w badanym okresie realizowano w dwóch

ostatnich kwartałach kolejnych lat, odpowiednio: 1994 r. – 56,8%, w 1995 r. – 58,3%

oraz 1996 r. – 57,9% rocznej sprzedaży skór bydlęcych.

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych oraz w I półroczu 1997 r. przychody

ogółem spółka osiągała głównie ze sprzedaży produktów z działalności podstawowej.

Stanowiły one ok. 99% całości przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż obejmuje produkty tj.

skóry bydlęce i świńskie oraz wysokobiałkowe odpady produkcyjne – głównie dwoiny i

osłonki białkowe.

Analiza struktury sprzedaży produktów „Garbarni Brzeg” S.A. pozwala stwierdzić,

że największy udział w przychodach ze sprzedaży spółki posiadają skóry bydlęce licowe,

które stanowiły 70,27% w 1996 r. oraz odpowiednio 66,86% w I pół. 1997 r. Ich udział w

sprzedaży utrzymuje się na względnie stałym poziomie w ostatnim okresie.

Udział dwoin świńskich w strukturze sprzedaży w ciągu ostatnich trzech lat zmniejszył się

z 10,23% w 1994 r. do 8,3% w 1996 r. i 9,73% w I pół. 1997 r. Udział kruponów

świńskich podszewkowych kształtował się na poziomie od 17,97% w 1994 r. do 15,7% w

1996 r. i odpowiednio 17,3% w I pół. 1997 r. Spadek sprzedaży skór świńskich związany

jest ze zmniejszającą się podażą skór świńskich surowych.

docsity.com

INWESTYCJE

Efektami nakładów inwestycyjnych dokonanych przez spółkę w latach 1994-1996

oraz za pierwsze półrocze 1997 roku są takie czynniki, jak: poprawa jakości oferowanego

asortymentu, rozbudowa zaplecza lokalowego spółki (nowe budynki produkcyjne,

przebudowa starych budynków), modernizacja linii technologicznych oraz budowa

oczyszczalni ścieków. Wartość głównych nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w

latach 1994-1996 i I pół. 1997 przedstawia podana TABELA nr 21.

Inwestycje te wpłyną na poprawienie jakości produkowanego surowca, zwiększenie

rentowności produkcji, na wzrost wydajności pracy oraz doskonalenie struktury

asortymentowej produkcji. Obecnie po dokonaniu dotychczasowych inwestycji "Garbarnia

Brzeg" S.A- dysponuje bardzo nowoczesnym parkiem maszynowym pozwalającym na

produkcję skór wysokiej jakości.

WSKAŹNIKI

Uzyskiwane przez "Garbarnie Brzeg" S.A. wskaźniki rentowności wskazują, że po

okresie załamania w 1995 r., nastąpiła poprawa wyników spółki w roku 1996.

Zmniejszenie wskaźników w roku 1995 było spowodowane wyższym niż w poprzednich

latach zwiększeniem kosztów, ich wzrost był związany ze zwiększeniem kosztów surowca,

który nie znalazł odzwierciedlenia we wzroście wyrobów z uwagi na równowagę na rynku.

W roku 1996 odnotowano duży wzrost wszystkich wskaźników. Poprawa, która nastąpiła

spowodowała, że spółka osiągnęła wielkość wskaźników z 1994 r. Szczególnie wzrosła

marża zysku brutto, z poziomu 3,2% w roku 1995 do 5,5%. Marża zysku netto w roku

1996 wynosiła 2,8%, co na tle branży jest wielkością zadowalającą.

Należy zwrócić uwagę, że na zmniejszenie się wskaźników w I półroczu 1997 r.

miała wpływ sezonowość sprzedaży. Co roku w pierwszym półroczu następuje spadek

sprzedaży związany ze spadkiem popytu na produkty spółki.

Na dobrym poziomie utrzymują się wskaźniki płynności finansowej, co wskazuje

na poprawę zarządzania zasobami finansowymi spółki.

We wszystkich analizowanych latach Przedsiębiorstwo utrzymywało wysokie wskaźniki

płynności finansowej, przy czym uwagę zwraca wzrost wskaźnika płynności liczony

stosunkiem środków pieniężnych i zrównanych z nimi papierów wartościowych w

pierwszym półroczu 1997 roku. Jest to związane z aktywną polityką zagospodarowania

nadwyżek finansowych "Garbarni Brzeg" S.A., w wyniku otrzymania środków z emisji

akcji serii B.

docsity.com

Wykres nr 9

16 wrzesień 3,70 18 październik 3,30 18 listopad 2,85 25 listopad 3,23 7 grudzień 3,30 8 styczeń 3,65 4 luty 3,90 18 luty 3,95 13 marzec 3,59 15 marzec 3,90 24 marzec 4,70

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z „Gazety Wyborczej”.

Powyższy wykres przedstawia kształtowanie się cen akcji spółki „Garbarnia Brzeg”

w miesiącach od września do marca. Najniższą cenę akcji tej spółki odnotowano na

giełdzie 18 listopada i wynosiła ona 2,85 zł. Był to najlepszy moment w przeciągu

minionych sześciu miesięcy do zainwestowania w nią, ponieważ później cena akcji

stopniowo rosła. Szczytowym miesiącem był marzec, gdyż cena akcji ustabilizowała się i

w dniu 24 marca osiągnęła cenę 4,70 zł za jedną akcję.

Gdybyśmy w listopadzie zainwestowali w tą spółkę przykładowo 28 500 zł kupując 1000

akcji, to w przeciągu 6 miesięcy zarobilibyśmy 47 000 zł. Po odjęciu sumy

zainwestowanych pieniędzy i kosztów operacji nasz zysk wyniósłby:

47 000 zł – 28 500 zł – 427 zł – 705 zł = 17 368 zł.

Nasza praca dyplomowa jest dowodem na to, że jednak inwestowanie na giełdzie

może być opłacalne. Jest to jednak uwarunkowane poziomem wiedzy dotyczącej

funkcjonowania giełdy oraz samej spółki w której akcje zamierzamy inwestować.

3,7

3,3

2,85

3,233,3

3,65 3,9 3,95

3,59 3,9

4,7

2,85 3,05 3,25 3,45 3,65 3,85 4,05 4,25 4,45 4,65 4,85

wrzesień 99październik 99listopad 99 grudzień 99 styczeń 00 luty 00 marzec 00

Kurs akcji

docsity.com

Bibliografia

1. Stanisław Dębski „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”

2. Bożena Klimczak „Mikroekonomia”

docsity.com

3. Wiesław Sodawski „Statystyka dla ekonomistów”

4. „Podstawy rachunkowości” Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Sowickiego

5. „Rynek pieniężny i kapitałowy” Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Pyki

6. Mieczysław Nasiłkowski „System rynkowy”

7. Roman Milewski „Elementarne zagadnienia Ekonomii”

8. Marek Rekowski „Wprowadzenie do mikroekonomii’

Prospekt emisyjny „Garbarni Br

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 18 str.
Pobierz dokument