Gramatyka kontrastywna j. włoskiego, Egzaminy'z Gramatyka i budowa. Uniwersytet Warszawski
zuzannakinga
zuzannakinga

Gramatyka kontrastywna j. włoskiego, Egzaminy'z Gramatyka i budowa. Uniwersytet Warszawski

DOCX (37 KB)
8 str.
5Liczba pobrań
98Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
Różnice i podobieństwa języka włoskiego i języka polskiego w zakresie grupy nominalnej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 8
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument

Gramatyka kontrastywna (grammatica comparativa) zajmuje się badaniem porównywania gramatyki i leksyki w celu poszukiwania ich podobieństw i różnic

-> antycypacja problemów powstałych w czasie użytkowania języka przez rodzimych użytkowników -> wykorzystanie m.in. przy analizach korpusów równoległych

Izomorfizm – pareleizm w strukturze zachodzącej pomiędzy strukturą semantyczną/dźwiękową; stopień przyswajalności języków

jeśli znaczenia J1 możemy przystosować do J2 to mówimy, że języki są IZOMORFICZNE

Stopień izomorfizmu J1 do J2 zależy w dużej mierze od różnic kulturowych, np. różnej rodziny językowej, innego kręgu kulturowego

Teksty równoległe (korpusy równoległe) – większe zasoby tekstów równoległych o zbliżonej tematyce lub formie

Gramatyka:

1. opisowa – pokazuje i wyjaśnia współczesne reguły i zasady dotyczące budowy wyrazów (morfologia) i łaczenia ich w większe całości i znaczenia. opis stanu faktycznego (gramatyka synchroniczna)

2. historyczna – bada zmiany gramatyczne na przestrzeni czasu (gramatyka diachroniczna)

3. normatywna – spis zasad i reguł, których użytkownik powinien się trzymać

4. translacyjna – porównanie tłumaczenia tekstów (T) z języka wyjściowego L1 na język docelowy L2

Podstawowe terminy - kontrastowanie języków

Ekwiwalencja przekładowa (equivalenza nella traduzione) – teksty specjalistyczne, wysoka przystawalność

Ekwiwalencja formalna (verbo pro verbo, equivalenzaformale) – odwzorowana w tłumaczeniu dosłownym

Ekwiwalencja dynamiczna (funkcjonalna, equivalenzadinamica) – oddawanie wierności sensu – pragmatyczna, tekstowa

Ekwiwalencja pojmowana w sposób: a. wąski – ma oddać sytacje, która wystąpila w L1 do języka L2 przez przeformułowanie b. szeroki: odpowiednik synonimii wewnątrzjęzykowej na poziomie translingwalnym

(międzyjęzykowym), szukanie odpowiedności na poziomie tekstu

Ekwiwalencja całkowita – idealna korespondencja 1:1 (np. w badaniach rynku)

Ekwiwalencja fakultatywna – jeden do wielu odpowiedników (1:x) napięcie – tensione, voltaggio

© Zuzanna Kwiatkowska

Ekwiwalencja przybliżona – jeden do części (x:x) reklamówka – busta, borsa; siatka, taszka – sacchetto

Ekwiwalencja zerowa – brak odpowiednika (1:0) bigos

Transfer językowy – pozytywna i negatywna interferencja

Interferenza linguistica powoduje, że jeden język albo pomaga albo przeszkadza w posługiwaniu się innym językiem

Falsi amici przykład interferencji NEGATYWNEJ

* zapożyczenia ze zmianą znaczenia * homonimy: - homofony - homografy

Homonim – wyraz lub związek wyrazowy mający jednakowe brzmienie z innym wyrazem lub podobne brzmienie lub podobny zapis z innym wyrazem, ale różniący się od niego znaczeniem, etymologią i często kategorią gramatyczną Homofony – wyrazy dźwiękowo identyczne, ale odmienne pod względem pisowni Homografy – wyrazy pisane identycznie, lecz inaczej wymawiane Polisemia – zjawisko, w którym jedno słow ma więcej niż jedno znaczenie, ale znaczenia te da się sprowadzić do tego samego, istniejącego już słowa

Falsi amici Italiano - Polacco

italiano polacco

panna (śmietana) panna (signiorina) homograf

colazione (śniadanie) kolacja (cena) homonim

complimenti (gratulacje) komplementy homonim

cosa (rzecz) koza (capra) homofon

droga (narkotyk) droga (via) homograf, homofon

cena (kolacja) cena (prezzo) homograf

pasta (makaron) pasta (potiglia) homograf

divano (sofa) dywan (tappeto) homonim

tappeto (dywan) tapeta (tappazeria) homonim

scarpetta (bucik) skarpeta (calzone) homonim

firma (podpis) firma (azienda) homograf, homofon

impresa (firma) impreza (festa) homofon

rana (żaba) rana (ferita) homograf, homofon

coperta (kołdra) koperta (busta) homofon

© Zuzanna Kwiatkowska

stipendio (pensja) stypendium (borsa dello studio) homonim

sul (na) sól (sale) homofon

istruzione (wykształcenie) instrukcja homonim

educazione (wychowanie) edukacja (istruzione) homonim

polipo (ośmiornica) polip homonim

fiuto (węch) fiut (pisello) homonim

curva (zakręt) kurwa (puttana) homofon

buona (dobra) błona (membrana) homofon

sbirro (glina w sensie policjant) zbir (teppista) homonim

autocarro (ciężarówka) autokar (pullman) homonim

bagno (łazienka) bagno (palude) homograf

croce (krzyż) krocze (perineo) homofon

odore (zapach) odór (puzza) homonim

camera (pokój) kamera (macchina da presa) homofon

gabinetto (toaleta) gabinet (studio) homonim

siano (bądźcie) siano (fieno) homograf

Interferencja negatywna wewnątrz językowa

italiano italiano pesca pesca homograf porta porta(re) homograf i homofon

letto letto (da leggere) homograf i homofon principi principi homograf

venti (20) venti homograf piatto piatto homograf i homofon

capitano capitano homograf

© Zuzanna Kwiatkowska

Grupa nominalna – gruppo nominale określniki rzeczowników

Nome – sostantivo

Rzeczowniki – wyrazy samodzielnie oznaczające, odmieniające sie w PL i w IT przez liczbę, rodzaj (stały); zaliczmy do nich nazwy czynności, pojecia abstrakcyjne, nazwy własne itp

Trzy podziały rzeczowników:

1. konkretne (concreti) vs abstrakcyjne (astratti)

2. nazwy własne (propri) vs nazwy pospolite (comuni)

3. jednostkowe (singolari) i zbiorowe (collectivi)

Nomi collecivi:

© Zuzanna Kwiatkowska

rugolo – rój os sciame – rój pszczół mandria – stado krów cumulo – kuoa stormo – stado, klucz gregge – stado owiec fogliame – listowie dozzina – tuzin centinaia di migliaia bibliteca enoteca → -teca oznacza zbiór paninoteca videoteca

Nomi, regola generale IT -o : rodzaj męski -a : rodzaj żeński - e : rodzaj męski lub żeński Jednak: Il/lo boia, eremita, colera, delta, geraca, monarca, nirvana, panda, apostata

Rzeczownik PL Rodzaj męski: zakończone na spółgłoski Rodzaj żeński : zakończone na a, i lub spółgłoskę Rodzaj nijaki: zakończone na ‘um’, ‘o’, ‘ę’ lub ‘e’

Rodzajnik: określa rodzaj, liczbę, określoność i nieokreśloność rzeczownika. W języku polskim brak rodzajnika, funkcję rodzajnika możemy oddać np. za pomocą szyku zdania:

La donna è uscita dalla stanza. → Kobieta wyszła z pokoju. Una donna è uscita dalla stanza. → Z pokoju wyszła kobieta.

Użycie rodzajnika z imionami i nazwiskami: Credi di essere un Einstein? – przenośnia Il museo ha comprato un nuovo Caravaggio. – nie osobę, lecz obraz

W PL brak rodzajnika jednak występuje ARTICOLOIDE - ‘ten’, ‘ta’, ‘to’

CASI DEL POLACCO

Nominativo (Mianownik) Soggetto della frase, cioè chi compie l'azione espressa dal verbo. Inoltre è il caso che si usa quando si dà il nome a qualcosa (da qui il nome stesso del caso). La domanda a cui risponde il nominativo sono: - Chi/cosa ha compiuto l’azione? (Soggetto)

- Che nome ha qualcuno/qualcosa? (Nomina, indicazione del nome)

Genetivo (Dopełniacz) Domande principali alle quali risponde: -Di chi/ di che cosa? (complemento di specificazione) -Chi/che cosa NON ha subito l’azione? (negazione) - Verso dove si va? Da dove si arriva? (moto a luogo, moto da luogo)

Dativo (Celownik) Funzione di complemento di termine. Le domande principali a cui risponde sono: - A chi? A che cosa? (complemento di termine)

Accusativo (Biernik) l caso tipico del complemento oggetto della frase, cioè chi subisce l'azione espressa dal verbo, e compiuta dal soggetto (complemento oggetto). Risponde principalmente alla domanda: - Chi/cosa ha subito l’azione? (se il verbo è affermativo)

Strumentale (Narzędnik) Domande principali alle quali risponde: -Con/per mezzo di chi/che cosa? (complemento di mezzo) -Con chi/che cosa? (compagnia) -Cosa è? (classificazione)

Locativo (Miejscownik) Indica i complementi di stato in luogo e di argomento. Risponde alle domande: - Dove? (Stato in luogo) - Di che argomento si sta parlando? (complemento di argomento)

Aggettivo – parte del gruppo nominale

W języku polskim odmiennyprzez liczb, rodzaj i przypadek; podlega stopniowaniu, odpowiada na pytanie: ‘jaki?’, ‘jaka?’, ‘jakie?’

Podział przymiotnika: 1. Ze względu na pochodzenie:

a. opisujące – qualificativi

b. odrzecznikowe – razionali (nie podlegają stopniowaniu, np. drewniany (lineo) 2. Ze wzglęu na znaczenie:

a. dosłowne – letterali b. sympoliczne – figurativi

3. Ze względu na funkcję a. funkcja opisująca – fuzione descrittiva (prima di nome) b. funkcja ograniczająca – fuzione restringere (dopo il nome)

Przymiotniki opisujące (własciwe) – przypisują jakąś “jakość”, np. bello, brutto, piccolo

Przymiotniki odreczownikowe – pochodzą od rzeczowników, w j. włoskim mają „typowe” końcówki: - ale -ario -ivo -are - ozo -ista - istico - ato

Stopniowanie przymiotników – zjawisko na pograniczu fleksji i słowtwórstwa Stopień równy – grado positivo Stopień wyższy – grado comparativo Stopień najwyższy – grado superlativo

grado superlativo assoluto

PL Końcówki “-szy” i “-ejszy” Supletywne -> kompletna zmiana rdzenia słowa: zły – gorszy Opisowe – bardziej, mniej

IT Opisowe (descrittivo) – piu, meno Supletywne – cattivo – peggio

Numerali – liczebniki

W IT nie stanowią oddzielnej części mówy, ich funkcję pełnią aggettivi numerali W PL odmieniają się przez przypadki i osoby

Określają liczbę i kolejność: która? Który z kolei?

Szereg klas liczebników: 1. liczebniki głowne (aggettivi numerali cardinali) – oznaczają całkowitą ilość przedmiotów

2. liczebniki porządkowe (ag.n.ordinali) – oznaczją kolejność (ventesimo terzo: dwudziesty trzeci np. monarcha; ale ventitresimo: dwudziesty trzeci np. zawodnik na mecie)

3. liczebniki ułamkowe (agg.n. frazionali): 1/3 un terzo, 2/5 due quinti, mezzo, un quarto

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument