Inflacja - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Uniwersytet Wrocławski
Krzysztof
Krzysztof

Inflacja - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Uniwersytet Wrocławski

PDF (111 KB)
2 str.
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzanie dotyczące inflacji; rodzaje inflacji, pozytywne i negatywne jest skutki.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

POJĘCIE INFLACJI Inflacja – zjawisko monetarne wywołane szybkim wzrostem cen na rynku, czego skutkiem jest gwałtowny spadek wartości pieniądza. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycję gospodarki. WSKAŹNIKI CEN Deflator czyli wskaźnik wzrostu poziomu cen Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI; wykorzystuje metodę średnich ważonych, tzn., że zmiany cen są korygowane tzw. Wagami np. częstością zakupów, ilością kupowanych dóbr itp. Wskaźnik cen konsumpcji Wskaźnik cen hurtowych i detalicznych Wskaźnik cen wszystkich produktów i usług wchodzących w skład PKB (deflator) RODZAJE INFLACJI *ze względu na tempo *ze względu na przyczynę -inflacja podażowa- powstaje w wyniku szoków skutkujących obniżeniem podaży. Szoki mogą być spowodowane przez: klęski żywiołowe, wojny itp. Rodzajami inflacji podażowej są: inflacja kosztowa, inflacja zysków -inflacjapopytowa- występuje wtedy, gdy popyt na dobra i usługi przewyższa ich podaż; może być wywołana szybkim wzrostem wydatków gosp. dom. na dobra konsumpcyjne, firm na dobra inwestycyjne oraz państwa na dobra i usługi -inflacjakosztowa- wywołana wzrostem cen czynników produkcji, a więc wzrostem kosztów; przyczyną wzrostu może być wyczerpanie zasobów, ograniczenie ich importu, żądania pracowników podwyżki płac -inflacja płacowa to inflacja, której przyczyną jest wzrost płac bądź naciski związków zawodowych na wzrost płac lub świadczeń socjalnych -inflacja wywołana przez wzrost zysków -inflacja wywołana przez wzrost cen importowanych -inflacja wywołana przez podatki-gdy wzrost podatków przerzucany jest na ceny *Ze względu na sposób powstawania: -Inflacja jawna - objawia się wzrostem cen rynkowych, występuje w krajach o gospodarce rynkowej, gdzie ceny kształtują się pod wpływem ścierania się popytu z podażą -Inflacja ukryta-niedobory towarów na rynku i zmiana struktury asortymentowej poprzez preferowanie dóbr droższych oraz nowości, które również charakteryzują się wysokimi cenami. POZYTYWNE SKUTKI INFLACJI: -zwrot długów wg niższej wartości pieniądza -zapłata za towary pieniądzem o niższej wartości -możliwość podwyższania cen przez producentów -właściciele depozytów w złocie, kamieniach szlachetnych i dziełach sztuki osiągają wyższe dochody NEGATYWNE SKUTKI INFLACJI: -obniżenie poziomu życia -rezygnacja z zakupu dóbr luksusowych -rezygnacja z zaspokajania potrzeb wyższego rzędu -spadek poziomu produkcji -deprecjacja pieniądza czyli spadek jego wartości -wzrost bezrobocia -kształtowanie negatywnego obrazu kraju na rynku międzynarodowym TEORIE INFLACJI: NEOILOŚCIOWA (MONETARNA) TEORIA INFLACJI – temp wzrostu cen uzależnione jest od tempa wzrostu podaży pieniądza. Ponieważ podaż pieniądza znajduje się pod kontrolą Banku Centralnego to za przyczynę inflacji upatruje się błędną politykę Banku Centralnego POPYTOWA TEORIA INFLACJI – poziom faktycznego dochodu narodowego jest zdeterminowany poziomem agregatowego popytu na towary. Przyczynę inflacji upatruje się w ustaleniu się agregatowego popytu na towary na poziomie przewyższającym możliwości jego zaspokojenia.

KOSZTOWA TEORIA INFLACJI- według tej teorii przyczyną inflacji jest wzrost kosztów produkcji. Gdy rosną koszty produkcji, przedsiębiorstwa „przerzucają” ten wzrost na cenę wyrobów gotowych – na nabywców. Wzrost kosztów produkcji może być spowodowany różnymi przyczynami. KLASYCZNA KRZYWA PHILIPSA Im wyższe jest tempo wzrostu płac nominalnych tym niższa jest stopa bezrobocia. Im wyższa jest stopa bezrobocia tym niższe jest tempo wzrostu płac nominalnych. Jeżeli rośnie bezrobocie to pozycja związków zawodowych i pracowników na rynku pracy jest coraz gorsza. Nie ma wtedy wysokiego tempa wzrostu płac. ZMODYFIKOWANA KRZYWA PHILIPSA zamiast tempa wzrostu płac nominalnych jest tempo wzrostu cen. Ceny rosną wtedy gdy gospodarka szybko się rozwija. Jest to ożywienie lub rozkwit i właśnie wtedy bezrobocie maleje i jest wysokie tempo wzrostu płac nominalnych. Jeżeli gospodarka jest w kryzysie to bezrobocie rośnie nie trzeba dużo ludziom płacić i ceny maleją, bo są trudności ze sprzedażą. DŁUGOOKRESOWA KRZYWA PHILIPSA Z krzywej tej wynika, że po pierwsze istnieje minimalny poziom bezrobocia, który w długim okresie gospodarka może utrzymać. Można spowodować zmniejszenie stopy bezrobocia poniżej jego stopy naturalnej i przejściowo społeczeństwo może się cieszyć niskim bezrobociem, ale kosztem rosnącej inflacji

Krzywa Phillipsa

stopa inflacji

stopa bezrobocia 0

A

B

zjawisko wymienności między stopą inflacji i stopą bezrobocia

Brak komentarzy
Pobierz dokument